Canllaw Llety i Ymgeiswyr Clirio

Carmarthen Accommodation

Mae gennym lety Prifysgol i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar y tri champws, ac mae yna ystod eang o lety preifat ar gael yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Llambed. Gweler isod am fanylion sut i wneud cais am lety yn ystod clirio ar gyfer pob un o’n campysau.

Campws Abertawe

Dylai myfyrwyr sy’n cael cadarnhad o le ar gwrs yn ystod clirio gael e-bost gan yr Adran Llety’n awtomatig yn eu gwahodd i wneud cais ar-lein. Os na chewch e-bost, ffoniwch brif rif y swyddfa, sef 01792 482082 neu anfonwch neges e-bost i accommodation@uwtsd.ac.uk a bydd aelod o’r tîm yn eich cynorthwyo. Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb nes 5.00yh.

Bydd y diwrnod canlyniadau Lefel A (Dydd Iau 17ed Awst) a Dydd Gwener 18 Awst yn ddiwrnod ceisiadau’n unig, lle bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i wneud cais am le. Ni fydd unrhyw ystafelloedd yn cael eu clustnodi ar y diwrnodau hyn, sy’n golygu na fydd ystafelloedd yn cael eu cynnig i fyfyrwyr. Bydd y broses hon yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 19 Awst. Bydd y Tîm Llety yn y Brifysgol yn gwneud eu gorau i ymateb i geisiadau myfyrwyr mor gyflym â phosibl ac yn anfon ymatebion mewn neges e-bost i roi gwybod i chi a ydy’ch cais wedi bod yn llwyddiannus.

Os na fyddwch yn llwyddiannus, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch ar yr opsiynau llety eraill sydd ar gael yn ninas Abertawe, a bydd gennych y cyfle i drafod hyn gyda staff y Brifysgol.


Campws Llambed

Yn gyntaf, mae’n rhaid i fyfyrwyr gysylltu â’r rhif ffôn clirio (staff y Gofrestrfa a’r Ysgolion sy’n ateb y ffonau hyn).

Os yw'r myfyriwr yn derbyn cynnig gan y Brifysgol, gall ffonio'r Swyddfa Llety ar 01570 424995 i drafod ei anghenion llety ac i wneud cais llafar dros y ffôn. Bydd rhywun ben arall y ffôn yn ystod oriau swyddfa sef 9yb tan 5yp. Tu allan i'r oriau swyddfa dylid ebostio accommodation@uwtsd.ac.uk 

Unwaith y byddwn wedi cael ceisiadau, bydd y myfyriwr yn cael e-bost gyda manylion y Cytundebau Trwydded a Thelerau ac Amodau Preswyl a bydd dogfennau perthnasol yn cael eu hanfon at y myfyriwr. Bydd angen anfon Cytundeb wedi ei arwyddo a blaendâl o £250 at y Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl. Bydd neges i gadarnhau bod ystafell wedi’i dyrannu’n cael ei hanfon at y myfyriwr.


Campws Caerfyrddin

Yn gyntaf, mae’n rhaid i fyfyrwyr gysylltu â’r rhif ffôn clirio (staff y Gofrestrfa a’r Ysgolion sy’n ateb y ffonau hyn).

Os yw'r myfyriwr yn derbyn cynnig gan y Brifysgol, gall ffonio'r Swyddfa Llety ar 01267 676819 i drafod ei anghenion llety ac i wneud cais llafar dros y ffôn. Bydd rhywun ben arall y ffôn yn ystod oriau swyddfa sef 9yb tan 5yp. Tu allan i'r oriau swyddfa dylid ebostio accommodation@uwtsd.ac.uk 

Unwaith y byddwn wedi cael ceisiadau, bydd y myfyriwr yn cael e-bost gyda manylion y Cytundebau Trwydded a Thelerau ac Amodau Preswyl a bydd dogfennau perthnasol yn cael eu hanfon at y myfyriwr. Bydd angen anfon Cytundeb wedi ei arwyddo a blaendâl o £250 at y Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl. Bydd neges i gadarnhau bod ystafell wedi’i dyrannu’n cael ei hanfon at y myfyriwr.