Datganiadau I'r Wasg 2017

Cadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus

13.07.2017

Mae Cadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru, Diane McCrea, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe

Diane McRea T4

Penodwyd Diane McCrea yn Gadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ddiwedd 2015. CNC yw’r corff a noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol Cymru. Mae wedi dal amrywiaeth o swyddi anweithredol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Yn ddiweddar, cwblhaodd ei chyfnod mewn swydd gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, yn Gadeirydd ar Bwyllgor Cymru ac Is-Gadeirydd Bwrdd Cymru a Lloegr.  Cafodd MBE am ei gwasanaethau i’r diwydiant dŵr yn 2016.

Mae ganddi brofiad uniongyrchol o ddatblygu a darparu strategaethau a pholisïau sy’n adlewyrchu anghenion a dyheadau sy’n newid mewn amgylcheddau amrywiol, gan gynnwys dŵr, bwyd, trafnidiaeth, tai a gwasanaeth cwsmeriaid.  Yn ei gwaith, mae hi wedi hyrwyddo polisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth, er mwyn gwneud gwelliannau uniongyrchol i ddefnyddwyr, cwsmeriaid, a’r cyhoedd yng Nghymru, y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol.

Yn cyflwyno’r anrhydedd i Diane McCrea oedd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu Y Drindod Dewi Sant.  He said:


"Mae cael eich penodi i rôl Cadeirydd y corff mwyaf dylanwadol yng Nghymru o safbwynt gofalu am yr amgylchedd yn her fawr ac yn gofyn am unigolyn â sgiliau o'r radd flaenaf. Mae Diane wrth gwrs yn gweld hwn fel cyfle mawr i edrych yn fanwl ar y berthynas rhwng y tri maes sydd mor bwysig iddi - bwyd, iechyd a dŵr.  Mae angen amgylchedd iach ar y tri pheth yma ac mae angen cefnogaeth effeithiol arnynt er budd cenedlaethau presennol a'r dyfodol.

Pan ofynnais iddi beth sydd yn ei chymell bob dydd, dywedodd yn syml 'hawliau defnyddwyr’ - yn enwedig o safbwynt bwyd, dŵr, cartrefi a’r amgylchedd - gan wneud yn siŵr bod pawb yn cael yr un cyfleoedd - pwy bynnag neu ble bynnag y maen nhw’n byw.  Dyma ei chenhadaeth sydd mor amlwg erbyn hyn yn ei gwaith a’i rôl fel Cadeirydd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Diane wedi dweud wrthyf nifer o weithiau nad yw'n haeddu'r wobr hon. Credaf fod ei hymrwymiad llwyr ac angerdd i ddiogelu pobl, o ba bynnag cefndir y maen nhw’n hanu, yn disgleirio trwy ei gwaith dyddiol hyd yn hyn. Mae eich ymrwymiad i wella safon byw pobl mewn ffordd deg a chyfiawn a’ch dealltwriaeth o bwysigrwydd cael amgylchedd iach yn wers i ni gyd"

Roedd gyrfa gynnar Diane ym maes academia ym Mhrifysgol Middlesex lle hi oedd y pennaeth rhaglen ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a Chymdeithas.  Wedyn aeth i weithio i’r cylchgrawn Which? lle hi oedd pennaeth ymchwil bwyd ac iechyd. Yn ddiweddarach yn ei gwaith ymgynghori ei hun, bu’n gweithio i amrywiaeth o gleientiaid, gan gynnwys sefydliadau defnyddwyr, rheoleiddwyr, sefydliadau anllywodraethol ledled y byd, WHO, FAO a Sefydliad Masnach y Byd.

Roedd hi’n aelod o grŵp annibynnol Ofwat ar gyd-nerthu, ac mae newydd gwblhau ei chyfnod mewn swydd yn Gadeirydd Shelter Cymru.  Mae hi’n un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Addysg All Saints. Enillodd Diane radd Meistr mewn Maetheg o Brifysgol Llundain, a B Add Anrh mewn Maetheg ac Astudiaethau Bwyd o Brifysgol Cymru.

Wrth dderbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus, Dywedodd Diane McCrea:


"Mae'n fraint fawr i mi dderbyn yr anrhydedd hon gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am y gwaith yr wyf wedi ei wneud dros y blynyddoedd. Mae yna ymrwymiad gwirioneddol o fewn y brifysgol hon sy’n canolbwyntio ar un o’r pethau rwy’n ei gredu’n gryf ynddo fe sef datblygu cynaliadwy a gofalu am genedlaethau'r dyfodol a sicrhau bod ein hiechyd a lles yn gwella o ganlyniad.

Fy nghyngor i’r graddedigion heddiw yw cymryd bob cyfle posib. Byddwch yn ddewr a gweld pa anturiaethau y gallwch eu cael mewn bywyd a pha gyfraniad y gallwch chi ei wneud i'r byd ehangach. "

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk