Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  -  Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle

Cynhadledd a Dosbarth Meistr

wiwbl-conference-banner

Cynhadledd Hyfforddi Heddiw am Well Yfory – Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus


Ym mis Tachwedd, bydd gennym ddatblygiad cyffrous i chi, sef, yn hytrach na chynnal cynhadledd eleni rydym yn bwriadu cynnal Dosbarthiadau Meistr dros ddau ddiwrnod gan roi’r cyfle i chi fynd yn fanylach i bynciau drwy roi i chi ragor o gyfle i drafod a dysgu’n ymarferol. Na phoenwch, fe fydd y gynhadledd hyfforddi yn cael ei chynnal y 2021 yn ddigwyddiad a gynhelir bob dwy flynedd.

Yr Athro Stephen Palmer, Centre for Coaching, International Academy for Professional Development Ltd

27 Tachwedd 2019 Abertawe: Adeilad IQ  SA1 

Bydd yr Athro Palmer yn cyflwyno gweithdy seiliedig ar sgiliau ar Dechnegau Delweddaeth i’w defnyddio o fewn Arfer Hyfforddi.

Yn ogystal â helpu lleihau straen, gall defnyddio technegau delweddaeth helpu hyfforddeion neu gleientiaid i wella’r ffocws ar nodau, cynyddu cymhelliad a gwella hunan-effeithiolrwydd a hyder. Mae’n addo bod yn weithdy difyr iawn!

 • Dechrau am 1.30pm gyda chofrestru a chyflwyniad
 • Gorffen am 5.00pm

Archebu lle yn y Dosbarth Meistr

Cynhadledd Hyfforddi Heddiw am Well Yfory – Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus

28 Tachwedd 2019 Abertawe: Village Hotel

Mae’n bleser gan Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  gyhoeddi ei hail Gynhadledd undydd ar Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle. 

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar: Hyfforddi Heddiw am Well Yfory – Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus  Bydd yn darparu cyfle gwych i glywed gan arbenigwyr rhyngwladol yn y maes gyda phrif  anerchiadau i’w cadarnhau, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn gweithdai.

Fel rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae gan yr Academi gefndir cryf mewn hyfforddi hyfforddwyr a mentoriaid ar gyfer y gweithle ac mae’n falch iawn i allu gwahodd prynwyr hyfforddiant, ymarferwyr, ymchwilwyr Meistr/Doethur a’n cyn-fyfyrwyr i rannu arfer gorau ac ymchwil yn y maes.

Bydd uwch ymarferwyr ac ymchwilwyr yn y maes yn cyfrannu at sesiynau cyfochrog ar y themâu Hyfforddi heddiw am well yfory: Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus. Bydd y cyflwyniadau trwy gyfrwng gweithdai, arddangosiadau perfformio/ymarfer yn ogystal â’r cyflwyniadau ymchwil mwy ffurfiol. 

Bydd y gynhadledd hon hefyd yn cynnal digwyddiad rhyngweithio ar gyfer y Gymdeithas Hyfforddi yn yr Academi, canolfan i Gymru gyfan ar gyfer ymchwil hyfforddi a datblygu arfer.

Os hoffech chi hefyd gyfrannu’n uniongyrchol trwy boster yna cyflwynwch grynodeb o'r cyflwyniad erbyn 5 Tachwedd 2019.

I gofrestru

- ar y naill ddigwyddiad neu’r llall, neu’r ddau, cliciwch ar y dolenni canlynol:

Archebu lle yn y Gynhadledd

Archebu lle yn y Dosbarth Meistr

Prif anerchiadau: 

 • Coaching Cultures and What We Have Learned
  - Dr Annette Fillery-Travis, Pennaeth Academi Cymru ar gyfer Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACYPYC) (PCYDDS)
 • Building Momentum for Coaching and Mentoring in the Legal Sector: A 15-year Experimental Journey
  -Dr Nigel Spencer Ysgol Busnes Saïd, Prifysgol Rhydychen

  Safbwyntiau Sefydliadol 
 • Developing a coaching culture
  - Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter, Heddlu Dyfed Powys
 • Manager as Coach and Team Challenge
  - Dr Helen Smith, Prifysgol Fetropolitan Manceinion

Gwella ein sylfaen sgiliau: 

 • Positive Psychology Health Coaching
  -  Prof Stephen Palmer Athro Ymarfer PCYDDS a Dr Siobhain O’Riordan Centre for Coaching
 • Live demonstration of Coaching Supervision
  - Dr Alison Hodge, Alison Hodge Associates
 • Mindfulness Based interventions: implication for coaching practice
  - Dr Peggy Marshall, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Imago Performance Consulting Group
 • The impact of brain gender on effectiveness of organisations
  - Kate Lanz, Rheolwr Gyfarwyddwr Lanz Executive Coaching
 • Questions that challenge unhelpful thinking and questions that explore rather than solve
  - Deni Lyall, Winning Performance Associates.
 • Enhancing the Coaching Relationship through the Use of Silence
  - Gwyn Thomas, Thomas-Hunte Solutions 

Datblygiadau newydd o Ymchwil Cyfredol a Chyrff Proffesiynol

 • Cyflwyniadau Amser Cinio - Posteri Ymchwil
 • Arddangosfeydd gan Gyrff Proffesiynol a Chyhoeddwyr

I’w cadarnhau

Arhoswch am y derbyniad diodydd ar y diwedd gyda gwobrau yn y categorïau canlynol

 1. Poster gorau yn y gynhadledd
 2. Y defnydd mwyaf arloesol a/neu effeithiol o hyfforddi a mentora ar gyfer y gymuned 

ENWEBIADAU AR AGOR O HYD - E-BOSTIWCH NI

DIWEDDARIAD: Y Gymdeithas Hyfforddi 

Derbyniad gyda Gwobrau am y Poster Gorau a Defnydd Arloesol o Hyfforddi yn y Gymuned.  

- Gyda digwyddiad rhwydweithio i ddilyn ar gyfer y Gymdeithas Hyfforddi

Mae’r Gymdeithas Hyfforddi yn yr Academi yn rhwydwaith o ymarferwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn archwilio a hyrwyddo’r defnydd o hyfforddi a mentora yng Nghymru i hyrwyddo perfformiad a llesiant unigolion a’u sefydliadau. 

Yn y sesiwn hon cyflwynir adnoddau a chyfleoedd y rhwydwaith, a chynigir aelodaeth gysylltiol o’r Gymdeithas am flwyddyn i bob cyfranogwr yn rhad ac am ddim.

Centre for Coaching Logo   WABC Logo