Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf CymruYn Datblygu graddedigion sy’n barod i’w cyflogi

Mae Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn dod â’r disgyblaethau cyflenwol gwyddoniaeth a chelf at ei gilydd yn ei holl bosibiliadau cymhleth.

O draddodiadau hanesyddol gwydr lliw pensaernïol i dechnoleg flaengar rhwydweithiau cyfrifiadurol seiberddiogelwch, mae’r Athrofa hon yn cynnig cyfle i’w myfyrwyr archwilio potensial arloesol celf a gwyddoniaeth sy’n gyrru ein byd. 

Mae’r Athrofa’n canolbwyntio ar ddatblygu graddedigion sy’n barod i’w cyflogi a all fod yn wneuthurwyr newid yn eu dewis faes astudio. Rydym ni’n CREU, yn ARLOESI ac yn YSBRYDOLI’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ac arbenigwyr i feddu ar gydwybod emosiynol a chymdeithasol gref i fynd i’r afael â materion ar lwyfan byd-eang.

Two students writing in felt-tip at Swansea College of Art

Ein Lleoliadau

Cyflwynir portffolio cyrsiau Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru ledled rhanbarth De Cymru. Mae ganddi ganolfannau diwylliannol ar gyfer Celf, Dylunio, y Cyfryngau, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio yn Abertawe, Caerfyrddin a Chaerdydd ochr yn ochr â chyrsiau cyfrifiadura, peirianneg ac adeiladu ar ein campws yn ardal Glannau Abertawe.

Girl working in Laboratory

Ein Tîm Rheoli

Rob Charters | Deon Cynorthwyol (Partneriaethau Rhyngwladol a Domestig)

Rob Charters

Rob Charters

Swydd: Deon Cynorthwyol (Partneriaethau Rhyngwladol a Domestig)
Ffôn: 01792 484027
E-bost: robert.charters@uwtsd.ac.uk

Deon Cynorthwyol: Partneriaethau Rhyngwladol a Domestig, gyda ffocws ar ddarparu addysg drawswladol (TNE) mewn Celf, Peirianneg Dylunio a chyfrifiadura ar draws nifer o bartneriaethau byd-eang y brifysgol. Cyn Ddeon Cynorthwyol Sicrhau Ansawdd yng Ngholeg Celf Abertawe gydag uwch rolau addysgu, dysgu a rheoli mewn nifer o brifysgolion a Cholegau Celf Annibynnol yn y Deyrnas Unedig.

Gweithio fel artist a ffotograffydd er 1985. Meddu ar radd Meistr mewn Dadansoddi Delweddau a Naratif, a gradd Meistr mewn Ymchwil mewn Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg. Wrthi ar hyn o bryd yn ymchwilio ar gyfer doethuriaeth broffesiynol. Darlithydd gwadd ym mhrifysgolion Wuhan Huaxia, Wuchang Souyi, a Fujian Jiangxia yn Tsieina.

Dr Mark Cocks | Deon Cynorthwyol (Academaidd a Marchnata)

Dr Mark Cocks

Mark Cocks

Swydd: Deon Cynorthwyol (Academaidd a Marchnata)
Ffôn: 01792 481021
E-bost: mark.cocks@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Deon Cynorthwyol: Academaidd a Marchnata gyda ffocws arbennig ar adnoddau academaidd, darparu gweithdai, iechyd a diogelwch, recriwtio myfyrwyr, a marchnata.

Cyn Ddeon Cynorthwyol Adnoddau: Coleg Celf Abertawe. Medrus o ran Cynllunio Strategol, Rheoli Adnoddau, Dysgu ac Addysgu, Gwella Ansawdd, Datblygu Staff a Marchnata. Gweithio fel artist a gweithiwr proffesiynol ym maes addysg y celfyddydau, yn meddu ar radd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) mewn Addysg Ffotograffig ac yn Uwch Gymrawd yr AAA (SFHEA)

Mrs Rhian Pole | Deon Cynorthwyol (Ansawdd a Chyfoethogi)

Mrs Rhian Pole

Rhian Pole

Swydd: Deon Cynorthwyol: Ansawdd a Chyfoethogi
Ffôn: 01792 481150
E-bost: rhian.pole@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Deon Cynorthwyol: Ansawdd a Chyfoethogi gyda ffocws arbennig ar ofynion archwilio academaidd, darparu arweinyddiaeth academaidd a phroffesiynol gyffredinol o fewn y meysydd sicrhau ansawdd a chyfoethogi profiad dysgu’r myfyriwr. Darlithydd profiadol mewn Cyfrifiadura, yn Aelod Proffesiynol o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain (MBCS) a Chymrawd Sefydliad Siartredig yr Aseswyr Addysgol (FCIEA).

Dr Gregory Owen | Cyfarwyddwr Academaidd (Peirianneg)

Dr Gregory Owen

Greg Owen

Swydd: Cyfarwyddwr Academaidd (Addysg)
Ffôn: 01792 481000
E-bost: gregory.owen@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Academaidd: Peirianneg ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol ac aelod o banel dyfarnu’r Academi Addysg Uwch.  Cyn Brif Ddarlithydd Partneriaethau Academaidd a Phrofiadau Myfyrwyr yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg. 

Diddordebau cyfredol yn cynnwys Dysgu ac Addysgu ac Addysg Beirianneg mewn sefydliadau AU. Gweithgareddau ymchwil blaenorol yn cynnwys Peirianneg Rhyngwyneb Gronynnau 316 math o ddur gwrthstaen ac ymchwiliadau nano-raddfa i led-ddargludyddion i ddibenion synhwyro nwy. Meddu ar radd Meistr mewn ffiseg ddamcaniaethol a PhD mewn ffiseg arbrofol ac yn Uwch Gymrawd yr AAU (SFHEA).

Proffil Academaidd: Dr Gregory Thomas Owen

Dr Kapilan Radhakrishnan | Cyfarwyddwr Academaidd (Cyfrifiadura Cymhwysol)

Dr Kapilan Radhakrishnan

kapilan Radhakrishnan

Swydd: Cyfarwyddwr Academaidd (Cyfrifiadura Cymhwysol)
Ffôn: 01792 481154
E-bost: kapilan.radhakrishnan@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Academaidd y portffolio Cyfrifiadura Cymhwysol â chyfrifoldebau rheoli staff, cynllunio strategol a gweithredu’r portffolio, datblygu a chyflwyno rhaglenni.

Mae Kapilan yn arbenigwr mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch, mae ganddo PhD mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a nifer o gymwysterau proffesiynol megis CCNA, CEH, CHFI ac mae’n Uwch Gymrawd yr AAU.

Dr Pete Spring | Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd (Diwydiannau Dylunio a Pherfformio)

Dr Pete Spring PhD, FRSA, FHEA

Pete Spring throwing chair

Swydd: Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd: Pensaernïaeth a Dylunio
Ffôn: 01792 481000 Est 4520
E-bost: peter.spring@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Fel Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd ar gyfer Pensaernïaeth a Dylunio, rwy’n rheoli ac yn gofalu am un ar ddeg o raglenni. Rwy’n falch iawn i allu parhau i gyfrannu at ddarlithoedd o fewn y lefelau Sylfaen, israddedig ac ôl-raddedig yn fy mhortffolio, yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr MPhil a PhD. Rwy’n mwynhau gallu helpu pob myfyriwr i ddod o hyd i ffyrdd creadigol a heriol o ddeall a gwneud cyfraniadau gwerthfawr o fewn eu dewis yrfaoedd.

Yn fy ngradd PhD mewn Dylunio defnyddiwyd dynameg esblygiadol i archwilio ffyrdd o feithrin rhyngweithiadau buddiol, ac mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd o gyfoethogi’r amgylcheddau dysgu i fyfyrwyr a chydweithwyr, i ofyn cwestiynau ond, yn bennaf oll, cael hwyl wrth wneud hynny.

Ymhlith pethau eraill, rwy wrth fy modd yn reidio beic modur ac yn dylunio a gwneud cadeiriau.

Caroline Thraves | Cyfarwyddwr Academaidd (Celf a’r Cyfryngau)

Caroline Thraves

caroline thraves

Swydd: Cyfarwyddwr Academaidd (Celf a’r Cyfryngau)
Ffôn: 01792 481000 Est 3219
E-bost: caroline.thraves@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Mae Caroline yn gyfrifol am y disgyblaethau academaidd Celf Gain, Darlunio, Ffotograffiaeth, Ffilm, Gemau Cyfrifiadurol, Animeiddio Cyfrifiadurol, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio. Mae ganddi hefyd MA mewn Addysg a Hyfforddiant Ȏl-orfodol ynghyd ag MSc mewn Astudiaethau Rheoli.

Mae gan Caroline brofiad helaeth o weithio gyda’r diwydiant ar brosiectau cyfnewid gwybodaeth ac mae ganddi hanes o lwyddiant wrth ennill cyllid allanol i gynorthwyo’r diwydiannau creadigol i arloesi, ymchwilio a datblygu. Mae ei phrosiectau blaenorol yn cynnwys prosiect ACT a ariannwyd gan yr UE a hefyd TTP a ariannwyd gan yr UE. Ar hyn o bryd mae Caroline yn Gyfarwyddwr Prosiect Interreg yr UE, Catalyst.

Dyfarnwyd gwobr Cymraes y Flwyddyn i Caroline am ei Gwasanaethau i Addysg yng Ngwobrau Cymraes y Flwyddyn 2019. Hefyd dyfarnwyd iddi wobr y Sunday Times/ WeAreTheCity’s Rising Star 2019 (yn y categori Addysg ac Academia).