Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Academi TG  -  CCNA Llwybro a Switsio

CCNA Llwybro a Switsio

Mae cwricwlwm Llwybro a Switsio CCNA Cisco Networking Academy® wedi’i lunio ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am swyddi TGCh lefel mynediad neu’n cynllunio dilyn sgiliau TGCh mwy arbenigol.

Mae Llwybro a Switsio CCNA yn trin a thrafod ystod eang o bynciau rhwydweithio, o hanfodion i uwch gymwysiadau a gwasanaethau, gyda chyfleoedd am brofiad ymarferol a datblygu sgiliau gyrfaol. Bydd myfyrwyr yn barod i sefyll arholiad ardystiad Llwybro a Switsio CCNA® ar ôl cwblhau cyfres o dri modwl. Ym mhob modwl, bydd myfyrwyr y ‘Networking Academy™ yn dysgu cysyniadau technoleg gyda chefnogaeth cyfryngau rhyngweithiol a chymhwyso ac arfer yr wybodaeth hon trwy gyfres o weithgareddau ymarferol a ffug sy’n atgyfnerthu eu dysgu.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

CCNA Llwybro a Switsio

Cewch baratoi i gymryd arholiad ardystiad Cisco CCENT  ar ôl cwblhau’r ddau fodwl cyntaf a/neu arholiad Llwybro a Switsio CCNA ar ôl cwblhau pob un o’r pedwar modwl. Rhaid bwcio a thalu am yr arholiadau ar wahân drwy ganolfan brawf Pearson Vue.

Gwnewch gais yma


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CADW LLE AR DDIWRNOD BLASU CAIS AM WYBODAETH blog cyfrifiadur
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£1,250 (Cartref/EU)
(Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Dysgu hanfodion llwybro, switsio, ac uwch dechnolegau i baratoi at arholiadau ardystio CCNA, rhaglenni gradd cysylltiedig â rhwydweithio, a gyrfaoedd lefel mynediad.
  2. Datblygu sgiliau meddwl beirniadol a datrys problemau gan ddefnyddio offer real a ‘Cisco Packet Tracer’.
  3. Cymwys i gael taleb gostyngiad ar gyfer arholiad ardystiad CCNA.
  4. Mae asesiadau wedi’u mewnosod yn darparu adborth ar unwaith i gefnogi gwerthusiad gwybodaeth a sgiliau a gafaelwyd.
  5. Wedi’i addysgu gan staff sydd ag ardystiadau academaidd a diwydiannol perthnasol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Llwybro a Switsio CCNA yn addysgu cysyniadau rhwydweithio cynhwysfawr, o gymwysiadau rhwydwaith i’r protocolau a gwasanaethau a ddarperir i’r ymgeiswyr hynny gan haenau isaf y rhwydwaith. Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen o rwydweithio sylfaenol i fodelau rhwydweithio menter a damcaniaeth mwy cymhleth yn hwyrach yn y cwricwlwm.

Pynciau Modylau

Cyflwyniad i Rwydweithiau: Mae’r modwl cyntaf hwn yn y CCNA yn cyflwyno gwahanol bensaernïaeth, modylau, protocolau, ac elfennau rhwydweithio - swyddogaethau sydd eu hangen i gefnogi gweithrediadau a blaenoriaethau cwmnïau Fortune 500 i fanwerthwyr arloesol bach. Cewch hyd yn oed gyfle i adeiladu rhai rhwydweithiau ardal leol syml (LAN) eich hun.  Bydd gennych wybodaeth ddigonol o gynlluniau cyfeiriadau IP, diogelwch rhwydwaith sylfaenol, a gallu perfformio ffurfweddiadau sylfaenol ar gyfer llwybrwyr a switshis. Nid oes angen unrhyw rhagofynion.

Switsio, Llwybro, a Hanfodion Diwifr:  Mae’r modwl hwn yn ffocysu ar dechnolegau switsio a gweithrediadau llwybro sy’n cefnogi rhwydweithiau busnes bach i ganolig, gan gynnwys rhwydweithiau ardal lleol diwifr (WLAN) a chysyniadau diogelwch.  Byddwch yn perfformio ffurfweddiad a datrys problemau rhwydwaith, adnabod a lliniaru bygythiadau diogelwch LAN, a ffurfweddu a diogelu WLAN sylfaenol. Argymell ffyrdd i baratoi: CCNA: Cyflwyniad i Rwydweithiau neu feddu ar wybodaeth gyffelyb. 

Rhwydweithio Menter, Diogelwch, ac Awtomatiaeth: Mae’r trydydd modwl yn y gyfres CCNA yn disgrifio’r dulliau pensaernïaeth ac ystyriaethau sy’n gysylltiedig â dylunio, diogelu, gweithredu a datrys problemau rhwydweithiau menter.  Mae’n trin a thrafod technolegau rhwydwaith ardal eang (WAN) a mecanweithiau ansawdd gwasanaeth (QoS) a ddefnyddir i ddiogelu mynediad o bell gan gyflwyno rhwydweithio a ddiffinnir gan feddalwedd, creu rhith amgylcheddau, a chysyniadau awtomatiaeth sy’n cefnogi digideiddio rhwydweithiau. Gwaith paratoi a argymhellir: CCNA: Hanfodion Switsio, Llwybro, a Diwifr neu feddu ar wybodaeth gyffelyb.

Asesiad

Mae’r Academi Rhwydweithio yn darparu profiad dysgu cyfoethogi a chynhwysfawr trwy’r defnydd o asesiadau ac offer arloesol. Caiff asesiadau ffurfiannol a chrynodol eu hintegreiddio yn y cwricwla a’u cefnogi gan uwch system darparu ar-lein i ddarparu adborth cyfoethog ar unwaith sy’n cefnogi gwerthusiad yr hyfforddwr a’r myfyriwr o’r wybodaeth a’r sgiliau a gaffaelir. Mae rhaglenni Academi Cisco yn cynnig casgliad llawn o asesiadau i gefnogi dysgu yn yr 21ain ganrif: Ffurfiannol, crynodol ac asesiadau Sgiliau ‘Packet Tracer’ Cisco.

Dolenni Cysylltiedig

Achrediadau Proffesiynol

Mae cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn cynnig y cyfle i gofrestru gan Gymdeithas Cyfrifiadurol Prydain (BCS) Gweithwyr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) ar gyfer statws llawn.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Nid oes unrhyw rhag-ofynion

Cyfleoedd Gyrfa

Os ydych chi’n hoffi trwsio pethau, dysgu’n gyson ac yn gwerthfawrogi datrysiad coeth i broblemau cymhleth, fe allech chi hoffi swyddi ym maes rhwydweithio. Bod yn barod i gyfleu cynlluniau, cydweithredu gyda chydweithwyr, creu cyllideb ac adeiladu tîm. Mae rhaglen Academi Rhwydweithio Cisco yn eich rhoi ar ben ffordd i gael y swyddi hyn.

Teitl Swydd: Gweinyddwr Rhwydwaith, Dylunydd Rhwydwaith, Peiriannydd Rhwydwaith, Darparwr Datrysiadau

Costau Ychwanegol

Ffi ardystio Diwydiant CCNA sydd tua $200.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.