4edd Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch

3 a 4 Gorffennaf 2019 | Campws y Glannau Abertawe

Sa1 Campus

Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd yn croesawu Cynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch 2019, a hynny ar ei champws newydd ar y Glannau, Abertawe.
Mae INSPIRE yn ffocws ar gyfer gweithgareddau Datblygu Cynaliadwy ar draws y Brifysgol. Mae’r gynhadledd yn cael ei threfnu ar y cyd â RCE CYMRU.
Mae RCE Cymru yn hwyluso cydweithio er mwyn ymchwilio, datblygu a hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a'r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’r 'Gymru a garem’, gynaliadwy. 

Y gynhadledd hon yw’r bedwaredd mewn cyfres genedlaethol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgolion Plymouth a Canterbury Christ Church, ac mae’n agored i unrhyw un sy’n gweithio ym maes Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) boed yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.


Ffocws ar Gymru

Mae gan Gymru Ddeddf Datblygu Cynaliadwy newydd.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r gyntaf o’i bath yn y byd, lle mae’n rhaid i ystyriaeth o lesiant cenedlaethau’r dyfodol fod yn ganolog i benderfyniadau’r llywodraeth.

Yn y Ddeddf, golyga Datblygu Cynaliadwy’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy gymryd camau sy’n anelu at gyflawni saith Nod Llesiant.

Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu ‘Pum Ffordd o Weithio’ (hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithredu, atal), a anelwyd at gefnogi penderfyniadau cynaliadwy.  Ar y cyd â 17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r CU, darpara’r rhain sail newydd ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru o ran ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfle amserol i ystyried yr hyn sy’n cael ei gyflawni ym maes ADCDF ac archwilio ac ystyried trywydd Addysg Uwch yn y dyfodol wrth ddarparu ADCDF.


Y gynhadledd

Y gynhadledd hon yw’r bedwaredd mewn cyfres genedlaethol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgolion Plymouth a Canterbury Christ Church, a’r nod yw casglu ynghyd, pwysleisio a dathlu llwyddiannau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes ADCDF, gan fynegi ADCDF yn ei hystyr ehangaf yn cynnwys:

  • Gweithgareddau dysgu ac addysgu;
  • Datblygu a darparu’r cwricwlwm;
  • Ymchwil ac arloesi pedagogaidd;
  • Datblygiad proffesiynol parhaus;
  • Ymgysylltu â’r gymuned;
  • Dylunio lleoedd dysgu ac addysgu; a
  • Newid sefydliadau cyfan.

Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â ni yn y gynhadledd, gan annerch ein derbyniad nos ar 3 Gorffennaf a byddwn yn cynnal symposiwm arbennig ar rôl Addysg Uwch wrth gyflawni Nodau Llesiant a Datblygu Cynaliadwy, ac yn croesawu cyfraniadau o Gymru, y DU a’r byd sy’n benodol i’r thema arbennig hon. 

Sylwer bod dyddiad cau’r alwad am grynodebau ar gyfer y Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch wedi cau.

Sylwer: er bod y gynhadledd YN RHAD AC AM DDIM (darperir lluniaeth yn ystod y derbyniad nos ar y 3ydd ac yn ystod egwyl y bore a’r prynhawn ar y 4ydd, yn ogystal â chinio ar y 4ydd), bydd cynadleddwyr yn gyfrifol am dalu eu costau teithio a’u llety eu hunain, cinio nos ar y 3ydd a brecwast ar y 4ydd

DYDDIADAU PWYSIG

CYFLWYNO CRYNODEBAU A DYDDIAD TERFYN
Mae’r porth cyflwyno crynodebau BELLACH AR GAU.
Dyddiad terfyn cyflwyno crynodebau oedd 31 Mawrth 2019

Gweler y crynodebau llwyddiannus isod os gwelwch yn dda:

4edd Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch | 4th Sustainability in Higher Education Conference 2019 Crynodeb/ Abstracts 

Gweler yn atodol gopi o raglen y Gynhadledd isod os gwelwch yn dda:

4edd Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch 2019 Rhaglen


DYDDIAD TERFYN COFRESTRU

31 Mai 2019
Dyddiad terfyn cofrestru ar gyfer y gynhadledd


DYDDIADAU TERFYN CYHOEDDI

Ein bwriad yw cyhoeddi trafodion y gynhadledd mewn argraffiad arbennig o lyfr ar Gynaliadwyedd mewn AU a adolygir gan gymheiriaid ac a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru.  Os hoffech chi gyhoeddi papur a adolygir gan gymheiriaid bydd angen i chi gydymffurfio â’r dyddiadau terfyn cadarn a nodir isod:

1 Medi 2019
Dyddiad terfyn cyflwyno papurau academaidd i’w hadolygu gan gymheiriaid  

31 Hydref 2019
Adolygiadau gan gymheiriaid wedi’u cwblhau a sylwadau wedi’u hanfon at yr awduron 

31 Rhagfyr 2019
Dyddiad terfyn ar gyfer papurau llawn, diwygiedig i’w cyhoeddi mewn llyfr argraffiad arbennig ar Gynaliadwyedd mewn AU gan Wasg Prifysgol Cymru. 

Manylion ynghylch gofynion y papurau i ddilyn.


RHAGOR O WYBODAETH:

GWYBODAETH AM DEITHIO A LLETY


Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Gymru ym mis Gorffennaf 2019. 
Dr Carolyn Hayles, Cadeirydd y Gynhadledd 
Cydlynydd Cylch Diddordeb ‘Dysgu ac Addysgu’ RCE Cymru