4edd Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch

3 a 4 Gorffennaf 2019 | Campws y Glannau Abertawe

Swansea Coastline

Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd yn croesawu Cynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch 2019, a hynny ar ei champws newydd ar y Glannau, Abertawe.
Mae INSPIRE yn ffocws ar gyfer gweithgareddau Datblygu Cynaliadwy ar draws y Brifysgol. Mae’r gynhadledd yn cael ei threfnu ar y cyd â RCE CYMRU.
Mae RCE Cymru yn hwyluso cydweithio er mwyn ymchwilio, datblygu a hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a'r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’r 'Gymru a garem’, gynaliadwy. 

Y gynhadledd hon yw’r bedwaredd mewn cyfres genedlaethol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgolion Plymouth a Canterbury Christ Church, ac mae’n agored i unrhyw un sy’n gweithio ym maes Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) boed yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.


Ffocws ar Gymru

Mae gan Gymru Ddeddf Datblygu Cynaliadwy newydd.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r gyntaf o’i bath yn y byd, lle mae’n rhaid i ystyriaeth o lesiant cenedlaethau’r dyfodol fod yn ganolog i benderfyniadau’r llywodraeth.

Yn y Ddeddf, golyga Datblygu Cynaliadwy’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy gymryd camau sy’n anelu at gyflawni saith Nod Llesiant.

Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu ‘Pum Ffordd o Weithio’ (hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithredu, atal), a anelwyd at gefnogi penderfyniadau cynaliadwy.  Ar y cyd â 17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r CU, darpara’r rhain sail newydd ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru o ran ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfle amserol i ystyried yr hyn sy’n cael ei gyflawni ym maes ADCDF ac archwilio ac ystyried trywydd Addysg Uwch yn y dyfodol wrth ddarparu ADCDF.


Y gynhadledd

Y gynhadledd hon yw’r bedwaredd mewn cyfres genedlaethol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgolion Plymouth a Canterbury Christ Church, a’r nod yw casglu ynghyd, pwysleisio a dathlu llwyddiannau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes ADCDF, gan fynegi ADCDF yn ei hystyr ehangaf yn cynnwys:

  • Gweithgareddau dysgu ac addysgu;
  • Datblygu a darparu’r cwricwlwm;
  • Ymchwil ac arloesi pedagogaidd;
  • Datblygiad proffesiynol parhaus;
  • Ymgysylltu â’r gymuned;
  • Dylunio lleoedd dysgu ac addysgu; a
  • Newid sefydliadau cyfan.

Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â ni yn y gynhadledd, gan annerch ein derbyniad nos ar 3 Gorffennaf a byddwn yn cynnal symposiwm arbennig ar rôl Addysg Uwch wrth gyflawni Nodau Llesiant a Datblygu Cynaliadwy, ac yn croesawu cyfraniadau o Gymru, y DU a’r byd sy’n benodol i’r thema arbennig hon. 

Mae’r porth cyflwyno crynodebau bellach ar agor. Sylwer bod dyddiad cau’r alwad am grynodebau ar gyfer y Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch wedi ymestyn. Y dyddiad cau newydd ar gyfer derbyn cyflwyniadau yw 31 Mawrth 2019.

Sylwer: er bod y gynhadledd YN RHAD AC AM DDIM (darperir lluniaeth yn ystod y derbyniad nos ar y 3ydd ac yn ystod egwyl y bore a’r prynhawn ar y 4ydd, yn ogystal â chinio ar y 4ydd), bydd cynadleddwyr yn gyfrifol am dalu eu costau teithio a’u llety eu hunain, cinio nos ar y 3ydd a brecwast ar y 4yddTrefnir cinio nos y gynhadledd ar gyfer noson y 3ydd i’w chynnal yn union ar ôl y derbyniad agoriadol. Manylion i ddilyn.