Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau  -  Arbenigwr Archeolegol (MA)

Arbenigwr Archeolegol (MA Ymarfer Archeolegol)

Lampeter teaching lab with microscopes

Datblygwyd y rhaglen hon ar gyfer graddedigion sy’n gweithio mewn meysydd arbenigol amrywiol eang o fewn archaeoleg, gan gynnwys darganfyddiadau, dadansoddi amgylcheddol, rheoli prosiectau ac arolygon geoffisegol. Mae’r rhaglen wedi’i mapio yn unol â’r Sgiliau Gwybodaeth a’r Ymddygiadau sydd eu hangen ar y rolau hyn er mwyn cyflenwi gwaith bob dydd yn y maes.

Cyfarwyddwr RhaglenYr Athro Nigel Nayling MCIfA FSA

 • Mae cwrs cyntaf yn dechrau yn Ionawr 2021 
 • MA Ymarfer Archeolegol (Dysgu Gyfunol)
 • Caiff y rhaglen ei chyflwyno mewn blociau wythnos o hyd mewn lleoliadau cyfleus yn Lloegr fel Llundain a Birmingham. 
 • Mae’n cwmpasu pob cyfnod o’r prosiect, o gynllunio a chasglu data i adrodd ac archifo. 
 • Mae’n rhan o’r brentisiaeth Arbenigwr Archeolegol ST0769 a ddatblygwyd gyda chyflogwyr a chyrff proffesiynol.
 • Adolygiadau cynnydd cyson gyda’r Cynghorydd Hyfforddi, y prentis a’r cyflogwr.
 • Ariennir drwy gyfraniadau Ardoll Brentisiaethau’r cyflogwr neu drwy gyfraniadau’r cyflogwr (5% o’r gost = £750).
 • Ymgeisio drwy ebost i apprenticeships@uwtsd.ac.uk

Mae cwrs MA Ymarfer Archeolegol (ar gampws) ar gael yn Llambed.  Rhaglen Rhyddhau Dydd yw e. 

Ros Coard showing animal bone to visitor

 • Cod y Cwrs: 100299 Archaeoleg
 • Hyd: 30 mis o ddysgu, 36 mis gan gynnwys asesiad terfynol.
 • Dyddiadau Cychwyn : Misoedd Ebrill a Medi  2020.
 • Sut i wneud cais:  Cysylltwch â’r Uned Brentisiaethau yn y lle cyntaf.

Ar ôl cwblhau’r pedwar modwl a addysgir, bydd y dysgwr yn paratoi traethawd hir sy’n archwilio o’r dechrau i’r diwedd astudiaeth achos, safle neu gasgliad.

Sample sieves on shelf

Modylau

 • Dulliau ymchwil archeolegol (30 credyd)
 • Dylunio a Chyflwyno Prosiect Archeolegol (30 credyd)
 • Adrodd ar Brosiect Archeolegol (30 credyd)
 • Arfer arbenigol (30 credyd)
 • Traethawd hir (60 credyd) 

Aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a thraethawd hir bydd prif ddulliau’r asesu

Caiff yr addysgu ei gynnal mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r garfan o ddysgwyr (yn ôl pob tebyg, mewn ystafelloedd addysgu bychain o fewn canolfan drefol).

Yn fyfyrwyr YDDS, caiff y myfyrwyr fynediad llawn i offer e-ddysgu’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir, adnoddau electronig a phrintiedig oddi wrth y Ganolfan Adnoddau Dysgu, a  chymorth myfyrwyr.

Mae rhaglenni Meistr YDDS a gynhelir yn Llambed wedi bod yn werthfawr dros ben i lawer sydd bellach yn gweithio yn y sector.

Cross section of tree ready for dendrochronology analysis