Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU)

Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU)Mae’r Dyst AU a’r Dip AU Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd wedi’u datblygu i helpu ymgeiswyr nyrsio brwdfrydig i gyflawni eu huchelgeisiau a breuddwydion.

Mae’r rhaglenni’n darparu’r wybodaeth, sgiliau a chymwysterau sy’n cynyddu tebygolrwydd ymgeiswyr gradd o gael mynediad i’w dewis cyntaf o gwrs gradd.

Wrth astudio’r Dip AU, bydd myfyrwyr yn parhau i wneud cais i’w dewis rhaglen radd, a gadael cwrs Y Drindod ar ddiwedd blwyddyn un y amodol ar pryd y cânt eu lle.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cynigir pob rhaglen yn llawn amser a rhan amser.

Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn ar gyfer astudio dros dwy a thair blynedd – mae hyn yn amodol ar lefel cyfredol eich cymwysterau a phrofiad cyflogaeth.

Mae cwblhau rhaglen dwy flynedd yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘atodol’ diamod er mwyn i chi ennill eich BSc.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored              Cais am Wybodaeth             
E-bost Cyswllt: donna.morgan@uwtsd.ac.uk

Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Mae cyflogadwyedd wrth wraidd ein rhaglenni, oherwydd y ffocws ar gyflawni’r nod eithaf sef statws nyrsio cymwysedig.

 • Mae strategaeth dysgu’r rhaglenni’n gofyn i fyfyrwyr gwblhau dau fodiwl arfer gweithle/profiad gwaith i ymarfer eu sgiliau arfer proffesiynol mewn amgylcheddau byd go iawn.

 • Mae gan yr holl staff addysgu gysylltiadau agos gyda diwydiant, maent yn neu wedi bod yn ymarferwyr wrth eu gwaith a/neu yn meddu ar ddyfarniadau cyrff proffesiynol.

 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Prif nodweddion diffiniol y rhaglenni yw cynnig llwybr i mewn i addysg nyrsys i ddarpar nyrsys a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig nad yw wedi bod ar gael iddynt o’r blaen.

Mae staff yn ymfalchïo yn lefelau uchel y cymorth academaidd a ddarperir i fyfyrwyr.

Staff Mae gan staff rwydwaith o weithwyr proffesiynol y gellir ei ddefnyddio i gynnig sesiynau gwadd, hyfforddiant am ddim, ffug gyfweliadau, arweiniad a chefnogaeth.

Mae’r cwrs yn esblygu’n gyson yn unol ag adborth o’r diwydiant.

Pynciau Modylau

Blwyddyn 1 – Lefel 4 – Tyst AU

 • Cyfathrebu a Chwnsela (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Ymchwil Iechyd (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Ffisioleg y Corff (20 credyd)
 • Rheoli Sefydliadau ym maes Nyrsio (20 credyd)
 • Datblygiad Personol ac Academaidd ym maes Nyrsio (20 credyd)
 • Ymgysylltu â Diwydiant a Phroffesiynoldeb (20 credyd)

Blwyddyn 2 – Lefel 5 - Dip AU

 • Dysgu Cydweithredol ar Waith (20 credyd)
 • Gofal Cymunedol (20 credyd)
 • Byw’n Dda: Yr Unigolyn Hŷn mewn Cyd-destun (20 credyd)
 • Ffisioleg y Corf fyn cynnwys Maetheg (20 credyd)
 • Seicopatholeg ac Ymatebion Therapiwtig mewn Iechyd (20 credyd)
 • Hybu Iechyd Cyhoeddus (20 credyd)

Mae pob modwl yn orfodol.

Asesiad

Ni ddefnyddir arholiadau’n drwm yn y rhaglenni am fod ffocws yr asesu ar ymarfer gweithgareddau a gyflawnir yn nodweddiadol yn yr amgylchedd nyrsio a gofal iechyd.

Gwaith cwrs yw’r brif strategaeth asesu.

Gosodir gwaith cwrs a thasgau ymarferol mewn amrywiaeth o fformatau; sy’n cynnwys.

 • Ymarferion sefydlog ymarferol yn y dosbarth (e.e. seminarau dadlau)
 • Chwarae rôl (e.e. cyfweliadau nyrsio ffug gyda phenaethiaid diwydiant)
 • Cyflwyniadau
 • Portffolio nyrsio proffesiynol (yn adlewyrchu gofynion y diwydiant)
 • Prosiectau ymchwil
 • Blogiau adfyfyriol
 • Mentora gan gymheiriaid
 • Beirniadaeth fideo
 • Traethodau
 • Adroddiadau
 • Profiad gwaith/lleoliadau.

Dolenni perthnasol

Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Tania Davies
 • Karen Hudson
 • Neil Hapgood
 • Joanna Fender
 • Ben Duxbury
Meini Prawf Mynediad

Mae’r rhaglen hon ar gyfer ymgeiswyr sydd â naill ai cymhwyster lefel 2 neu 3. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r ystod o lwybrau sydd ar gael o fewn y portffolio iechyd, caiff pob ymgeisydd ei ystyried ar ei rinwedd ei hun. Golyga hyn y gallwn gymryd eich profiad bywyd a gwaith yn eich swydd bresennol i ystyriaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud y canlynol yn glir yn eich datganiad personol.

 • Os oes gennych neu os oes angen cymhwyster TGAU mathemateg (neu gyffelyb) arnoch
 • Os ydych chi’n siarad Cymraeg
 • Unrhyw brofiad gwaith neu gyflogaeth cysylltiedig
 • Unrhyw brofiad o ofal neu gymorth yn y teulu
 • Y math o rôl gofal iechyd yr hoffech ei chael.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r Brifysgol wedi creu partneriaeth gyda Trinity Nursing Services, asiantaeth nyrsio a gofal cenedlaethol, er mwyn sicrhau hyfforddiant am ddim ar lefel gweithiwr cymorth gofal iechyd, gwasanaeth cynefino â blaenoriaeth, ac yn bwysicach oll, y cyfle i weithio fel cynorthwywyr nyrsio asiantaeth â thâl ledled Cymru.

Mae staff yn darparu arweiniad gyrfaoedd i ddysgwyr, yn ogystal â chynnig llwybr dilyniant diffwdan ar gyfer ein myfyrwyr nyrsio i unrhyw gwrs arall a gynigir o fewn y portffolio ehangach.

I’r rheiny sy’n symud ymlaen i gyrsiau bwrsariaeth y GIG, cyflogaeth â thâl, neu gyrsiau eraill yn Y Drindod, rydym wedi gweithio gyda chydweithwyr staff gwasanaethau proffesiynol mewnol i hwyluso’r broses.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyfyniadau Myfyrwyr

“Mae’r cwrs wedi helpu i gyrraedd fy nodau addysgol ac rwy’n gobeithio y bydd yn rhoi cyfle i mi ddod o hyd i’m lle ar fy ngradd. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel.”

Nanteos Phillips


“Mae wedi fy helpu i gael y graddau yr oedd arna i eu hangen i ddechrau fy ngradd nyrsio. Roeddwn i wrth fy modd â chwnsela, anatomi a’r cyfle i wneud ymarfer gweithle. Os oes awydd didwyll arnoch i wireddu’r amcanion sydd wrth eich calon, bydd y cwrs hwn yn ddigon i’ch gwthio chi ymhellach.”

Sharde Dovaston


“Cwrs anhygoel gyda’r grŵp gorau o ddarlithwyr y mae pob un yn gyfeillgar, agos atoch, cefnogol a hynod ddeallus a gwybodus. Ni fyddwn i yn y sefyllfa’r ydw i ynddi ar hyn o bryd, gan ddechrau fy ngradd ym mis Medi, heb y cwrs hwn. Mwynheais bob agwedd, a’m hoff fodylau oedd y rhai ar arweinyddiaeth a threfnu, cyfathrebu a chwnsela a ffisioleg/anatomi.”

Eleise Evans


“Diolch i’m darlithwyr a’r staff. Roedd bob amser yn hawdd mynd atyn nhw ac roedden nhw’n gefnogol iawn. Rwy wedi cyfarfod â phobl arbennig a gwneud ffrindiau arbennig gydol fy amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. “

Eva Castro Jara


“Rwy wedi cael blas ar y cwrs hwn, heb os gwnaeth i mi ddeall mwy amdana i fy hun ac eraill o’n cwmpas.”

Kirsty Briscoe


“PEIDIWCH Â CHEFNU AR EICH DYHEADAU!”

Sally Gordon


“Bydd y cwrs hwn yn arwain at fwy o gyfle a gwybodaeth ynghylch eich dyfodol.”

Sophie Webb


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth Pellach