Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg Gorfforol (BA)

Addysg Gorfforol (BA)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Byddwch yn rhan o ddyfodol Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid gyda’r Drindod Dewi Sant

Dyluniwyd y radd hon i fyfyrwyr sydd wedi nodi addysgu Addysg Gorfforol (cynradd neu uwchradd), neu chwaraeon ieuenctid, fel llwybr gyrfaol posibl iddynt yn y dyfodol.

Yn ogystal â’r cynnwys academaidd a astudir, mae holl feysydd ymarferol profiad a nodir yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol yn cael eu cynnwys fel modylau craidd neu ddewisol.

Mae’r radd hon yn eich paratoi  ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig mewn addysgu a gyrfa ddilynol mewn addysg. Fel arall, wedi cwblhau’r radd, mae llawer o raddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd ym maes chwaraeon ieuenctid a gweithgarwch corfforol.

 40 Credyd icon80 Creddy icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gallwch astudio 80 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Addysg Gorfforol (BA) 
Cod UCAS:  CX69
Gwnewch gais drwy UCAS

Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol (MA)
Gwnewch gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu            Cais am Wybodaeth                       Rhyngwladol                  
E-bost Cyswllt: k.piper1@uwtsd.ac.uk

Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn? 

 1. Gradd rhagorol gyda hanes o ddilyniant i addysgu cynradd neu uwchradd.
 2. Cwrs unigryw yng Nghymru sydd â phrofiad addysgu ymarferol gyda phlant ym mhob un o dair blynedd yr astudiaethau.
 3. Cyfleoedd i astudio dramor yn yr ail flwyddyn yng Nghaliffornia neu Ogledd Carolina.
 4. Mae holl elfennau ymarferol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol wedi’u cynnwys.
 5. Mynediad rhad ac am ddim at yr holl gyfleusterau chwaraeon i gyfoethogi datblygiad personol a phroffesiynol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Ffocws sylfaenol y radd Addysg Gorfforol yw materion dysgu ac addysgu ac mae llawer o’r modylau’n cynnig profiadau addysgu ymarferol gyda phlant.

Caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu gosod yn llawer o’r modylau, ac mae nifer o asesiadau’n gofyn i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Mae ffocws gweithgareddau iechyd ac antur awyr agored presennol addysg gorfforol wedi'i gynrychioli'n gryf yng nghynnwys cyffredinol y radd. Y radd hon yw’r unig un o’i math yn yr ardal ac mae’n wahanol i raddau gwyddor chwaraeon neu astudiaethau chwaraeon am mai ei phrif ffocws yw rhoi i fyfyrwyr strategaethau dysgu ac addysgu cynhwysol er mwyn gallu darparu profiadau positif i bobl ifanc mewn addysg gorfforol.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA)

 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Addysgol Greadigol trwy Symudiad (20 credyd; gorfodol)
 • Hwyluso Gweithgareddau Anturus (20 credyd; gorfodol)
 • Ffisioleg a Ffitrwydd Dynol (20 credyd; dewisol)
 • Cyflwyniad i Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff (20 credyd; dewisol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Addysg Gorfforol a Gweithgareddau Dyfrol (20 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA)

 • Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Gweithgareddau Cystadleuol: Ymagwedd Seiliedig ar Fodelau (20 credyd; gorfodol)
 • Ffisioleg Ymarfer Corff (20 credyd; dewisol)
 • Sylfeini mewn Dysgu Corfforol ac Awyr Agored o Ansawdd Uchel (20 credyd; gorfodol)
 • Iechyd a Llesiant mewn Addysg (20 credyd; gorfodol)
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (20 credyd; dewisol).

Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA)

 • Asesu mewn Addysg Gorfforol (20 credyd; gorfodol)
 • Addysgeg Hyfforddi (20 credyd; dewisol)
 • Antur Cwricwlwm (20 credyd; gorfodol)
 • Addysg, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Safbwyntiau mewn Iechyd a Gweithgarwch Corfforol (20 credyd; dewisol).
Asesiad

Yn unol â'r athroniaeth sy'n tanategu'r radd, rhoddir pwyslais cryf ar ddulliau dysgu ac addysgu wrth asesu modylau.

Er bod perfformiad personol o ansawdd da yn cael ei annog, nid yw’n ffocws asesiadau’r modylau ymarferol eu natur. Yn lle hyn, caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu mewnosod yn llawer o’r asesiadau, a bydd rhaid i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau unigol a grŵp.

Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Ymhlith y mathau penodol o asesiad mae:

 • traethodau;
 • adroddiad labordy;
 • cyflwyniadau (grŵp ac unigol);
 • tasgau ymarferol; a,
 • arholiadau (papurau a welwyd ac na welwyd).
Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Caerfyrddin Iach, Cwrdd â'r Tîm a Llwyddiant Graddedigion

Healthy Carmarthen widget

Caerfyrddin Iach

Meet the Team

Cwrdd â'r Tîm

Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?


Fideo'r Cwrs

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

96 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad anffurfiol.

Mae croeso arbennig i fyfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn cyd-destun chwaraeon.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae myfyrwyr sy’n graddio o’r rhagle radd hon yn debygol o fynd ymlaen i gwrs TAR cynradd neu gwrs Addysg Gorfforol uwchradd neu i'r rhaglen MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol mewnol.

Ymhlith y llwybrau gyrfaol poblogaidd eraill mae:

 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (PESS) neu Swyddog Campau’r Ddraig;
 • Datblygu Chwaraeon;
 • Gwaith Ieuenctid;
 • Graddau uwch eraill; a,
 • Y gwasanaethau lifrai.
Costau Ychwanegol
 • Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs.
 • £30 ar gyfer gweithgaredd ymsefydlu dros nos ar gyfer holl fyfyrwyr y flwyddyn 1af.
Cyrsiau Cysylltiedig
 • Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw (BA)
 • Addysg Antur Awyr Agored (BA)
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc)
 • Therapi Chwaraeon (BSc)
 • Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol (MA)
 • Addysg Awyr Agored (MA)

 

Dyfyniadau Myfyrwyr

Chris Hall
“Drwy astudio’r BA (Anrh) Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, nid yn unig y datblygais fy ngwybodaeth a dealltwriaeth o addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid, ond hefyd sut i gymhwyso hyn yn ymarferol drwy’r profiadau addysgu a hyfforddi a ddarparwyd. Fe baratodd y radd fi’n berffaith ar gyfer y TAR AddGorff.”


Cara Phillips – Myfyriwr BA Addysg Gorfforol 2014
“Roedd fy ngradd wedi fy mharatoi’n rhagorol at y dasg trafod cyfweliad TAR oedd gen i. Roedd fy ngwybodaeth o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol a fy nealltwriaeth o bwysigrwydd gwahanol arddulliau addysgu yn fantais enfawr i mi wrth gael lle ar y TAR Addysg Gorfforol Uwchradd.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i'n adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth. Mae myfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'r cwrs drwy'r Gymraeg hefyd yn gymwys am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Gwnewch yn fawr o’r cyfle i dreulio semestr dramor mewn prifysgolion yn yr UD neu Ganada.

Mae gennym gysylltiadau cyfnewid gyda’r sefydliadau a ganlyn:

 • California State University, Fullerton
 • Prifysgol Gogledd Carolina, Greensboro
Llety

Ewch i dudalen llety Caerfyrddin neu dudalen hafan llety am ragor o wybodaeth.