Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg Gynradd gyda SAC (BA)

Addysg Gynradd gyda SAC (BA)

Gwnewch Gais Nawr

Gwnewch wahaniaeth... Addysgwch!

Yn falch o’n treftadaeth ac o natur unigryw’r genedl rydym yn ei gwasanaethu, mae’r Athrofa yn eithriadol o uchelgeisiol, ac yn tynnu ar arfer da rhyngwladol i seilio ein gwaith arni, yma ym Mhrydain a thramor.

Mae’r ‘Athrofa’ yn sefydliad addysg symbylol sy’n ymholi y mae ei werthoedd wedi’u gwreiddio mewn cyfiawnder, ecwiti, democratiaeth, hawliau dynol, dinasyddiaeth ac annog uchelgeisiau i bawb.Ein nod yw galluogi i ddarpar athrawon ddatblygu’n raddedigion crefftus, creadigol a chyflogadwy a fydd yn cyfrannu at gymdeithas a bod yn ddinasyddion cyfrifol yn y byd.

Trwy Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA), rydym yn cefnogi dros 600 o ddarpar athrawon ar ein rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae’r rhain yn cynnwys rhaglenni israddedig cynradd, a TAR cynradd ac uwchradd, sydd oll â Statws Athro Cymwysedig. Mae’r BA Addysg Gynradd Anrhydedd gyda SAC yn radd llawn amser uchel iawn ei pharch. Fe’i cyflwynir ar gampws Caerfyrddin; lle mae traddodiad a’r modern yn cwrdd i lunio amgylchedd dysgu unigryw.

Mae’r rhaglen yn ffocysu ar astudiaethau proffesiynol ar draws yr ystod oedran cynradd llawn ac yn darparu dealltwriaeth drylwyr o’r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion cynradd. Rydym yn hyderus y bydd ein model PDPA o addysg gychwynnol athrawon yn eich helpu i ddatblygu’n athro proffesiynol ysbrydoledig a fydd yn hwyluso trawsnewidiad er lles disgyblion, athrawon a thiwtoriaid mewn dosbarthiadau yng Nghymru a thu hwnt.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Addysg Gynradd gyda SAC (BA)
Cod UCAS: X123
Ymgeisio drwy UCAS

Primary Education QTS (BA) (cwrs cyfrwng Saesneg)
Cod UCAS: X120
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu
E-bost Cyswllt: TeacherEd@uwtsd.ac.uk
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs yma?

Mae gan Y Drindod Dewi Sant addysg athrawon yn ganolog iddi a threftadaeth uchel ei pharch sy'n dyddio o 1848 o gefnogi athrawon o dan hyfforddiant;

Byddwch yn dysgu gydag athrawon profiadol ac addysgwyr athrawon prifysgol sy'n rhan o Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA).  Mae pob un ohonynt yn angerddol am eu pynciau ac yn ymroddedig i'ch helpu i ddatblygu eich hunaniaeth a'ch arbenigedd eich hun;

Cewch gyfle i ddewis profiad dewisol yn yr ysgol fel y gallwch ddilyn diddordeb penodol yn y cwricwlwm;

Cewch gyfle i gymryd rhan yng Nghynhadledd Anelu at Ragoriaeth yr Athrofa, gyda chefnogaeth arbenigwyr uchel eu parch o faes addysg.

Cewch gyfle i ddatblygu eich Iaith Gymraeg lafar ac ysgrifenedig mewn amgylchedd dysgu cefnogol a gwahaniaethol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r BA Anrhydedd Addysg Gynradd gyda SAC yn radd lawn-amser uchel ei pharch, sy'n digwydd ar ein campws yng Nghaerfyrddin; lle mae’r traddodiadol a’r modern yn cwrdd i ffurfio amgylchedd dysgu unigryw.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar astudiaeth broffesiynol ar draws ystod yr oedran llawn o fewn addysg gynradd ac mae'n darparu dealltwriaeth drylwyr o'r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion cynradd.

Rydym yn hyderus y bydd ein model PDPA o addysg gychwynnol athrawon yn eich helpu i ddatblygu'n athro proffesiynol ysbrydoledig yn arwain at drawsnewid er budd disgyblion, athrawon a thiwtoriaid mewn ystafelloedd dosbarth yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r BA yn rhaglen academaidd a phroffesiynol llawn amser, sy'n cynnwys darpariaeth yn y brifysgol ac o leiaf 24 wythnos yn yr ysgol.

Ar draws ein cyfres o raglenni AGA, mae gennym gwricwlwm craidd arloesol ac arloesol sydd newydd ei achredu sy'n cynnwys:

 • Modiwlau gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu'r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy'n dod a  theori ac ymarfer ynghyd
 • Profiadau Dewisol – profiad yn yr ysgol yn dilyn maes diddordeb a ddewiswyd
 • Lleoliad amgen – cyfle i brofi lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Wrth i ni weithio mewn partneriaeth gydweithredol, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i chi o amrywiaeth o ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i gymryd rhan yn ein Partneriaeth Dysgu Proffesiynol sy’n rhoi cyfleoedd i chi gymryd rhan yn ein cynhadledd Anelu at Ragoriaeth, i ysgrifennu blogiau ac elwa o un o'n canolfannau ymchwil. Gallwch gael gwybod mwy yma.

Mae eich amser yn y brifysgol yn canolbwyntio ar ddysgu addysgeg o ansawdd uchel sy'n cael effaith gadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth. Gan weithio gydag addysgwyr athrawon sy'n arbenigwyr ym maes addysg, byddwch yn dod yn fedrus wrth ddeall sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu a sut y gallant ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. 

Mae ein hathroniaeth addysgu yn un sy’n cynnwys ein darpar athrawon mewn trafodaeth fywiog a dysgu gweithredol sy'n datblygu eich meddwl beirniadol a'ch ymgysylltiad. Bydd hyn yn eich paratoi i fod yn athro ymchwil-gwybodus ac ymchwil-weithredol, yn barod i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Caiff eich sgiliau personol llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol eu gwella mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys gweithdai, darlithoedd, tiwtorialau, ymweliadau, siaradwyr gwadd, trafodaethau, gweithgareddau datrys problemau a fforymau.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i chi ddarganfod cyfleoedd addysgol amgueddfeydd, orielau a chyd-destunau eraill. Yn ogystal, yn y drydedd flwyddyn drwy'r profiad dewisol, byddwch yn gallu dilyn ac ymchwilio i thema o fewn y sector addysg sydd o ddiddordeb personol – gan roi cipolwg unigryw i chi ar agwedd benodol ar addysg.

Bydd eich Profiad Addysgu Proffesiynol (PAP) yn digwydd dros 24 wythnos yn yr ysgol, gyda thri lleoliad addysgu sylweddol. Bydd y rhain o fewn un o rwydwaith PDPA sy'n cynnwys Ysgol Arweiniol a nifer o ysgolion partneriaeth lle bydd mentoriaid profiadol a thiwtoriaid prifysgol yn eich cefnogi i gyflawni’r SAC. Mae pob profiad addysgu mewn lleoliadau gwahanol i roi amrywiaeth o brofiadau i chi a'r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu. Yn ystod eich profiad yn yr ysgol, cewch eich cefnogi i integreiddio theori ac arfer fel y gallwch ddatblygu'r sgiliau myfyriol sydd eu hangen i fod yn athro llwyddiannus iawn. Byddwch yn cael cyflwyniad graddedig i addysgu i roi amser i chi ddatblygu eich hyder, eich gwybodaeth am y cwricwlwm a sgiliau trefnu yn yr ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr cyn symud i fod yn gyfrifol am y dosbarth cyfan. Bydd seminarau a gynhelir yn yr ysgol ac a gyflwynir gan fentoriaid a staff y brifysgol yn rhoi cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill yn eich rhwydwaith a chymryd rhan mewn trafodaethau cydweithredol. Mae myfyrio a rennir o'r fath yn arf pwerus wrth symud eich ymarfer yn ei flaen. Mae ein partneriaeth o rwydweithiau yn cynnig lleoliadau trefol a gwledig yn ogystal â lleoliadau sydd ar gael naill ai mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

 

Pynciau Modylau

Mae pob blwyddyn astudio’n cynnwys pedwar pwnc sy’n cael eu dylunio’n ofalus i gyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ac fe gânt eu cyflwyno’n bennaf yn ystod y cyfnod yn y brifysgol.

Mae cynnwys ein rhaglen wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan y brifysgol a phartneriaid mewn ysgolion, ac wedi’i grwpio o dan bedwar pennawd:

 Y Dysgwr – pwy ydw i’n ei addysgu?

·       Dysgwyr, ysgolion a chymunedau – lle ydw i’n addysgu?

·       Ymchwilio i’r dysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (Ffocws ar ymchwil)

·       Arwain yr Addysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (Ffocws ar ddisgyblaeth pwnc ar waith) 

Drwy drefnu’r pynciau fel hyn, byddwch yn gallu ffocysu ar y disgybl yn ogystal â chymryd ystyriaeth lawn o’r cyd-destun ehangach sy’n effeithio ar addysg.

Hefyd, byddwch yn gallu sicrhau bod eich arfer yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei seilio ar sylfaen ymchwil gadarn. Golyga hyn y bydd ein rhaglen yn eich herio’n ymarferol ac yn ddeallusol ar yr un pryd. Caiff pob pwnc ei asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, posteri a chyflwyniadau. Dylunnir yr aseiniadau i’ch galluogi i adfyfyrio ar eich arfer eich hun a pherthnasu’ch profiadau i’r ddamcaniaeth rydych wedi’i dysgu. Caiff eich profiad addysgu proffesiynol ei asesu yn erbyn meini prawf y Safonau Addysgu Cymwysedig drwy arsylwadau gan eich tiwtoriaid a’ch mentoriaid a chyflwyno portffolio o waith sy’n brawf o’ch medrau yn erbyn y safonau hyn.

 

 

Asesiad

Mae’r cwrs yn fodwlar ac yn cynnwys gwahanol fathau o asesiad a gyflwynir ar ddiwedd pob modwl. Gall y rhain gynnwys:

 • Aseiniadau dysgu seiliedig ar broblemau
 • Seminarau
 • Portffolio
 • Prosiectau ymchwil
 • Pecyn o adnoddau
 • Blog adfyfyriol

Ar ddechrau pob modwl, bydd tiwtoriaid yn darparu manylion llawn am aseiniadau a chanllawiau clir ar y meini prawf a ddefnyddir ar gyfer marcio a rhoi adborth.

 

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Mae’r modwl ‘Dysgu yn yr Oes Ddigidol’ (20 credyd) ar lefel 4 yn un o’r modylau Priodoleddau Graddedigion.

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Yr Athrofa

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Pwyntiau UCAS

Rhaid i ymgeiswyr sicrhau 115 o bwyntiau UCAS.

Cymwysterau TGAU

Rhaid bod gan ymgeiswyr bob un o'r 3 canlynol:

Gradd B Gymraeg NEU Lenyddiaeth Gymraeg NEU Saesneg NEU Lenyddiaeth Saesneg a Gradd C neu uwch mewn TGAU Iaith Cymraeg (iaith gyntaf) neu Iaith Saesneg.

Gradd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg NEU TGAU Rhifedd.

Gradd C neu uwch mewn TGAU Gwyddoniaeth

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  Equivalency Tests

Os cewch eich derbyn ar ein rhaglen, bydd rhaid ichi gael gwiriad clirio uwch DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - CRB, Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl. Mae ffi ynghlwm wrth y gwasanaeth ac fe ddylech sicrhau eich bod yn dewis y gwasanaeth ‘diweddaru’ (update service).

Cod cwrs cyfrwng Cymraeg - X123

Cod cwrs cyfrwng Saesneg – X120

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: dbs@uwtsd.ac.uk

Cyfleoedd Gyrfa

Mae mwy nag 80% o’n darpar athrawon yn cael gwaith o fewn y flwyddyn gyntaf ar ôl graddio. Mae llawer yn gweithio o fewn y sector cynradd yng Nghymru a Lloegr, rhai’n meddu ar swyddi parhaol, ac eraill yn dewis bod yn athrawon cyflenwi yn y lle cyntaf.

Mae darpar athrawon eraill yn gweithio dramor mewn amrywiaeth o ysgolion, er enghraifft yn Nigeria, Hong Kong, Awstralia a Kuala Lumpur, i gael profiadau gwerthfawr ym maes addysg cyn penderfynu ymhle y byddant yn byw.

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn wynebu rhai costau ychwanegol na ellir eu hosgoi yn ogystal â’u hyfforddiant yn y brifysgol.

Mae’r rhain fel a ganlyn:

Costau gorfodol:

 • Teithio i ysgolion lleoliad ac i’r Brifysgol.
 • Teithio i ddarpariaeth arbenigol oddi ar y safle (gan gynnwys ysgolion a darparwyr hyfforddiant eraill).
 • Teithio i ysgolion ar gyfer ‘Diwrnodau Pontio’ a mentrau eraill ar gyfer y garfan gyfan, yn unol â’r calendr. Y defnydd o liniadur (mae MS Office yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr).

Costau angenrheidiol:

 • Teithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi.
 • Prynu adnoddau addysgu.
 • Teithio i leoliadau ‘Meysydd Dewisol’.

Dewisol:

 • Costau argraffu. Teithiau astudio dewiso
Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Steffan Rhys Thomas
Penderfynais astudio’r cwrs ar ôl ymchwilio iddo, a darganfod y profiadau eang a chyfoethog cynigir y radd, gan gofio mai ymgeisio am swydd athro cynradd yn y sector Cymraeg oedd fy uchelgais yn y pen draw. Golyga’r profiadau a chynnwys y cwrs mi fyddaf â sylfaeni cadarn wrth ddechrau gweithio fel athro newydd gymhwyso yn y dyfodol agos, o ganlyniad i elfennau megis cyfnodau o brofiadau addysgu proffesiynol mewn ystod eang o ysgolion, le geir cyfleoedd i addysgu plant am gyfnod sylweddol o amser, a chwblhau amrywiaeth o dasgau disgwyliedig ar gyfer athro. Mantais enfawr yw astudio’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg o ganlyniad i fodwl craidd ‘Gloywi Iaith’ a darparwyd gan diwtoriaid arbenigol i sicrhau cynnydd ieithyddol personol ar gyfer pob unigolyn, i ddatblygu’n gramadeg personol a’n ymwybyddiaeth o reolau iaith, gan gofio’r pwysigrwydd mai ni fydd modelau iaith y disgyblion yn y pen draw

Teleri Wilson
Gan fy mod wedi derbyn fy addysg gynradd ac uwchradd i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg, roedd hi’n gam naturiol i mi barhau gyda fy astudiaethau yn y brifysgol drwy’r iaith Gymraeg. Ar ôl treulio cyfnod ar brofiad gwaith mewn ysgolion, roeddwn yn hollol sicr fy mod am yrfa yn y byd addysg ac roedd yr holl sylwadau a chanmoliaeth am raglen addysg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi gwneud y penderfyniad yn un hawdd i mi wrth ddewis prifysgol. Mae astudio drwy’r Gymraeg yn cynnig nifer o fanteision yn enwedig gan fy mod yn rhan o grŵp blwyddyn gymharol fach sydd wedi fy ngalluogi i wneud ffrindiau gyda phob aelod o’r cwrs ac mae’r darlithwyr bob amser yn barod i ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych. Mi fydden yn sicr yn annog unrhyw un sy’n ystyried astudio cwrs addysg drwy’r Gymraeg i fynd amdani ac mi fydd o fantais fawr i chi yn y dyfodol wrth ymgeisio am swydd.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid i helpu i gefnogi eich astudiaeth. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i'n hadran

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Gwybodaeth Pellach

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am astudio yng Nghaerfyrddin, gallwch ymweld â ni ar Ddiwrnod Agored