Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Archaeoleg (BA)

Archaeoleg (BA)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Cytunai 100% o fyfyrwyr Hanes ac Archaeoleg y Drindod Dewi Sant eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen – Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Bydd ein rhaglen gradd Archaeoleg yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd anhygoel yn y maes a thu hwnt. Nid yn unig y byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr ar reng flaen ymchwil maes, ond byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn ymchwiliadau archeolegol ymarferol. Gall pob myfyriwr Archaeoleg gael profiad mewn technegau labordy yn rhan o’u gradd.

Archaeoleg yw’r astudiaeth o orffennol y ddynoliaeth trwy archwilio olion ffisegol megis offer cerrig, crochenwaith ac esgyrn, yn ogystal ag adeiladau, strwythurau, cofgolofnau a thirweddau. Mae’n ceisio datgelu sut y trefnir cymdeithasau cyfoes a chymdeithasau’r gorffennol, sut mae dynoliaeth yn rhyngweithio gydag amgylcheddau a thirweddau, a sut mae syniadau ynglŷn â’r byd i’w gweld yn y gwrthrychau mae pobl wedi’u creu.

Er mwyn deall y gorffennol yn fanwl, mae angen mynd i’r afael â materion damcaniaethol a moesegol. Golyga hyn ein bod yn archwilion materion megis treftadaeth, portreadu, defnydd tir, technoleg, newid amgylcheddol, marwolaeth, credoau ac esblygiad corff, meddwl a syniadau’r ddynoliaeth, gyda’r bwriad o ehangu ac ymestyn gwybodaeth am y modd mae’r ddynoliaeth wedi cyrraedd y fan lle mae heddiw.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Archaeoleg (BA)
Cod UCAS:  V400
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg a Hanes (BA)
Cod UCAS: VV14
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: ARF1
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg gyda Diwylliant yr Hen Aifft (BA)
Cod UCAS: 09C3
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg gyda Diwylliant yr Hen Aifft gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: AEC1
Gwneud cais trwy UCAS 

 • Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS.
 • Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth

Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Dewis eang o fodylau a phynciau gwahanol, sy’n darparu profiad gwaith maes ymarferol a chyrsiau yn y labordai ar gyfer myfyrwyr, yn ogystal â dealltwriaeth o ddulliau damcaniaethol allweddol yn y ddisgyblaeth.
 2. Addysgir yr holl fyfyrwyr drwy grwpiau bach, gyda darlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau un-i-un, a seminarau. Rydym hefyd yn cynnig dysgu yn y labordy, yn cynnwys dadansoddi pridd, paill ac esgyrn.
 3. Cyfleoedd am leoliadau gwaith gydag ymddiriedolaethau archaeoleg lleol, CADW, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac ati.
 4. Staff ag arbenigedd addysgu ac ymchwil mewn maes rhyngwladol eang.
 5. Caiff myfyrwyr y cyfle i ddewis modylau o blith holl bynciau a thestunau eraill y dyniaethau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Archaeoleg yw’r astudiaeth o orffennol dyn trwy archwilio olion ffisegol megis offer cerrig, crochenwaith ac esgyrn, yn ogystal ag adeiladau, strwythurau, cofadeiliau a thirweddau. Mae’n ceisio datgelu sut y trefnir cymdeithasau cyfoes a chymdeithasau’r gorffennol, sut mae dynoliaeth yn rhyngweithio gydag amgylcheddau a thirweddau, a sut mae syniadau ynglŷn â’r byd i’w gweld yn y gwrthrychau mae pobl wedi’u creu.

Er mwyn deall y gorffennol yn fanwl, mae angen mynd i’r afael â materion damcaniaethol a moesegol. Golyga hyn ein bod yn archwilio materion megis treftadaeth, portreadu, defnydd tir, technoleg, newid amgylcheddol, marwolaeth, gwrthdaro, credoau ac esblygiad corff, meddwl a syniadau dyn, gyda’r bwriad o ehangu gwybodaeth o’r modd mae dynoliaeth wedi cyrraedd y fan lle mae erbyn heddiw.

Mae nifer o fodylau’n cynnwys taith maes i safleoedd a thirwedd hanesyddol.

Pynciau Modylau

Caiff myfyrwyr sy’n astudio Archaeoleg yn Y Drindod Dewi Sant Llambed y cyfle i archwilio nifer o bynciau a thestunau diddorol tu hwnt. Ymhlith y rhain y mae’r canlynol:

 • Archaeoleg Maes y Gad
 • Cymdeithasau’r Oes Efydd
 • Esblygiad Dynol
 • Archaeoleg Forol
 • Archaeoleg Baleoamgylcheddol

Lefel 3 (Blwyddyn Sylfaen) 

 • Sgiliau Goroesi Academaidd (20 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Fywyd Prifysgol (10 credyd; gorfodol)
 • Ymchwiliad Annibynnol (10 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i'r Dyniaethau (10 credyd; gorfodol)
 • Ysgrifennu Academaidd (10 credyd; gorfodol) 
 • Deall Llenyddiaeth (20 credyd; dewisol) 
 • Siarad â'r Meirw (20 credyd; dewisol) 
 • Bod yn Ddynol (20 credyd; dewisol) 
 • Deall Democratiaeth (20 credyd; dewisol) 
Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r Cyfleoedd gyrfaol a gwaith yn cynnwys:

 • Rheoli ym meysydd llywodraeth a masnach
 • Sector treftadaeth
 • TGCh
 • Gwaith y gymuned a llywodraeth leol
 • Gwaith amgueddfeydd, arddangosfeydd ac archifau
 • Archaeoleg maes proffesiynol
 • Cyfleoedd ymchwil ac ôl-raddedig
 • Addysgu, swyddog addysg
 • Gwaith Gwirfoddol
Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:
Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50
Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth