UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Canoloesol (BA)

Astudiaethau Canoloesol (BA)

Ymgeisio Nawr

Ni yw un o ddim ond dau sefydliad sy’n cynnig y radd hon ar lefel israddedig. Mae’n radd rhyngddisgyblaethol sy’n tynnu ar Hanes, Saesneg, Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg ac felly’n caniatáu ichi archwilio holl agweddau ar y byd canoloesol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS: V130
Gwnewch Gais drwy UCAS

Astudiaethau Canoloesol gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: MST1
Gwnewch Gais drwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS: TV11
Gwnewch Gais drwy UCAS

Archeoleg ac Astudiaethau Canoloesol (BA) 
Cod UCAS: VV41 
Gwnewch Gais drwy UCAS

Astudiaethau Canoloesol a Saesneg (BA) 
Cod UCAS: VQ13 
Gwnewch Gais drwy UCAS

Astudiaethau Canoloesol a Threftadaeth (BA) 
Cod UCAS: MHG1 
Gwnewch Gais drwy UCAS

Athroniaeth ac Astudiaethau Canoloesol (BA) 
Cod UCAS: VV5D 
Gwnewch Gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Ystod eang o fodylau, sy’n ffocysu ar lawer o wahanol leoedd, themâu, pynciau a phobl, o werinwyr i dywysogion, llawysgrifau i wyrthiau, a Chrwsadwyr i Chaucer.
 2. Modylau wedi’u seilio ar arbenigedd ymchwil nodedig darlithwyr, fel ysgrifennu hanes a chof yn y Canol Oesoedd, Cymru’r canoloesoedd, a mynachlogydd Sistersaidd.
 3. Ymagwedd ymarferol sy’n caniatáu i fyfyrwyr fynd i afael â llawysgrifau canoloesol a chroniclau.
 4. Addysgu trochi arloesol mewn grwpiau bach a thiwtorialau un i un.
 5. Cyfle i gyfuno eich astudiaethau gyda modylau o bynciau eraill y Dyniaethau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r rhaglen Astudiaethau Canoloesol yn Y Drindod Dewi Sant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i lawer o wahanol agweddau ar y cyfnod cyfoethog a bywiog hwn mewn hanes. Mae’n cyfuno astudiaeth o newid dros amser mewn modylau arolygu eang gyda modylau eraill sydd â mwy o ffocws ac yn canolbwyntio ar bwnc.

Cyflwynir pob modwl trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, a hynny mewn grwpiau bach bob tro. Caiff yr addysgu ei arwain gan ymchwil, ac wedi’i seilio yn niddordebau ac arbenigedd proffesiynol y darlithwyr.

Bydd myfyrwyr yn dod ar draws gwahanol ymagweddau at a deunyddiau crai er mwyn deall y gorffennol, gyda ffocws arbennig ar ddefnyddio’r archif o lawysgrifau a ffynonellau cynradd printiedig sydd ar y safle. Mae hyn oll yn darparu rhaglen astudio gyflawn a chynhwysfawr sy’n rhoi sylfaen i fyfyrwyr yn y damcaniaethau, fethodoleg a’r arferion angenrheidiol sy’n gysylltiedig â disgyblaeth hanes. 

Pynciau Modylau

Mae’r flwyddyn gyntaf yn cynnwys nifer o fodylau craidd sy’n archwilio pynciau fel y Crwsadau, rôl yr eglwys a dechreuad prifysgolion. Bydd y rhain yn rhoi ichi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu heisiau i ymgymryd ag astudiaethau mwy arbenigol mewn blynyddoedd dilynol.

Mae modylau’r ail a’r drydedd flwyddyn yn cynnwys modylau amrywiol sy’n canolbwyntio ar bynciau fel seintiau’r canoloesoedd, y Normaniaid, ‘Canterbury Tales’ Chaucer, a’r urdd fynachaidd Sistersaidd. Fodd bynnag, fe allech ddewis ffocysu ar ddethol modylau sydd â ffrâm amser llai i weddu eich diddordebau datblygol chi. Yna, cewch gyfle i harneisio’r profiadau a geir drwy eich astudiaethau mewn prosiect annibynnol yn eich ail flwyddyn a thraethawd hir y drydedd flwyddyn.

Gydol eich gradd, byddwch yn archwilio sut y cynrychiolir y gorffennol mewn unrhyw beth o lawysgrifau a dramâu, i ffilm a cherddoriaeth. Rydym yn eich annog i gofleidio ymagwedd ryngddisgyblaethol YDDS at hanes a gyfoethogir gan y cyfle i wneud modylau mewn meysydd pwnc perthnasol fel Archaeoleg, Astudiaethau Tsieineaidd, Gwrthdaro a Rhyfel, Astudiaethau Treftadaeth, Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang, Crefydd a Diwinyddiaeth, Llythrennedd Saesneg, ac Anthropoleg.

At ei gilydd, mae’r rhaglen Astudiaethau Canoloesol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr werthfawrogi technegau a dulliau haneswyr ac ysgolheigion eraill, ynghyd â dealltwriaeth amlochrog, gyfannol o hanes y byd.

Mae modylau nodweddiadol yn cynnwys:

 • Archifau: Arfer a Gweithredu (Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen)
 • Celf ac Archaeoleg Ymerodraeth Ottoman
 • Cyltiau, Gwellhad a Chanoneiddio: Seintiau yn y Canol Oesoedd
 • Dadlau Hunaniaeth Ganoloesol: Taflu Lleisiau yn y ‘Canterbury Tales’
 • Hanesion a Haneswyr
 • Hunaniaeth a Myth: Y Normaniaid a’u Byd
 • Barddoniaeth Cymraeg Canol
 • Y Llyfr, y Corff, a’r Byd: Dyneiddiaeth y Dadeni, Meddyginiaeth ac Archwilio
 • Y Sistersiaid a’u Byd
 • Y Crwsadau
 • Esblygiad Satan: O’r Beibl Hebraeg i Hollywood
 • Y Byd Canoloesol
Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Byddwch yn datblygu’ch gallu i ddadansoddi, meddwl yn rhesymegol a dadlau’n seiliedig ar dystiolaeth o fewn amgylchedd sy’n eich annog ac yn eich cefnogi. Bydd y sgiliau cyfathrebu, deall, dadansoddi a hunan-reolaeth hyn yn rhoi i chi basbort i mewn i waith a/neu astudiaethau pellach. Mae’r radd Astudiaethau Canoloesol yn paratoi myfyrwyr at swyddi mewn meysydd fel gwaith amgueddfa ac archifau, newyddiaduraeth, y gyfraith, bancio, gwleidyddiaeth leol, pob math o waith gweinyddol, marchnata a hysbysebu, ac addysgu. Yn Llambed, mae gennym hanes cadarn o helpu myfyrwyr i symud ymlaen i astudiaethau ôl-radd mewn Astudiaethau Canoloesol – ar lefel MA a PhD.

 • Academia
 • Busnes
 • Swyddi gweinyddu a rheoli cyffredinol; gwasanaeth sifil
 • Treftadaeth (llyfrgell, archifau, amgueddfeydd, twristiaeth)
 • Newyddiaduraeth
 • Y gyfraith ac eiriolaeth
 • Llywodraeth leol, cymuned, gwleidyddiaeth leol
 • Ymchwil ôl-raddedig
 • Addysgu
Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50.
Cyrsiau Cysylltiedig

Saesneg (BA)
Cod UCAS: Q300

Hanes (BA)
Cod UCAS: V100

Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: V502

Astudiaethau Crefyddol (BA)
Cod UCAS: RV60

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i’n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.