Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Busnes a Rheolaeth (BA, HND)

Busnes a Rheolaeth (BA, HND)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Nod ein rhaglenni Busnes a Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin Business yw paratoi graddedigion ar gyfer gwaith yn amgylchedd yr unfed ganrif ar hugain sy’n newid yn gyflym.

Mewn byd sy’n newid rydym yn cydnabod bod rhaid i fusnes addasu a dod yn rhan o’r ateb, yn hytrach na’r broblem trwy fynd yn gyfrifol am bobl a lle. Mae meddwl cynaliadwy a moesegol wrth wraidd ein rhaglenni, ac mae ein dysgwyr yn herio modelau busnes presennol ac yn trafod atebion busnes ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.  

Mae ein myfyrwyr Busnes a Rheolaeth yn rhan o gymuned o fyfyrwyr a staff lle mae dysgu sy’n seiliedig ar broblemau, mewn grwpiau bach, sy’n eu galluogi i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatrys yn greadigol broblemau busnes y dyfodol. 

Gobeithiwn y bydd ein graddedigion yn rhan o lunio syniadau busnes yn y byd.

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Busnes a Rheolaeth (BA)
Cod UCAS: 227W
Gwnewch Gais drwy UCAS

Busnes a Rheolaeth (TystAU)
UCAS Code: BAM6
Gwnewch Gais drwy UCA

Busnes a Rheolaeth (HND)
Cod UCAS 231Y
Gwnewch Gais drwy UCAS

Mae ein rhaglen HND yn un amser llawn dros ddwy flynedd.  Ar ddiwedd y ddwy flynedd, ar ôl cwblhau’r HND yn llwyddiannus, mae’n bosibl gwneud cais ‘atodiad’ i BA Busnes a Rheolaeth.

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: j.shore@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Jessica Jane Shore


£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Byddwch yn rhan o ailfeddwl busnes ar gyfer byd sy’n newid trwy ymuno ag ysgol fusnes arobryn*
 2. Astudiwch fusnes o bersbectif cyfoes â modylau a ddyluniwyd i roi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer arwain busnes yn y dyfodol.
 3. Ymunwch ag amgylchedd cefnogol lle byddwch yn trafod pynciau mewn grwpiau bach mewn cymuned ddysgu o staff a myfyrwyr
 4. Cynyddwch eich cyflogadwyedd trwy gysylltiadau cadarn sy’n bodoli ers tro â diwydiant a'r sector cyhoeddus a’r trydydd sector trwy brosiectau byw, interniaethau, darlithoedd gwadd a gwaith maes. 
 5. Cewch elwa o gymorth academaidd a bugeiliol ardderchog**

*Ysgol Fusnes Caerfyrddin: Enillydd Gwobr Ailfeddwl Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid ‘Gweithwyr Yfory’ yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd 2018

**Y Drindod Dewi Sant oedd y 1af yn y DU o ran boddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes - The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Os ydych am fod yn barod ar gyfer dyfodol busnes a bod yn barod i ymateb i heriau byd-eang a lleol a chyfleoedd, y rhaglenni arloesol hyn, sy’n seiliedig ar egwyddorion moesegol a chynaliadwy yw’r dewis gorau i chi.  

Yn fyfyriwr Busnes a Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, byddwch yn rhan o gymuned ddysgu gefnogol gyda staff brwd sy’n weithgar ym maes ymchwil, a fydd yn ymdrechu i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch amser yn  Y Drindod Dewi Sant.  Mae gennym ddull cynyddol a thrawsnewidiol o ddysgu sy’n adeiladu annibyniaeth dysgwyr a’u gallu i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain. 

Yn rhan o’ch astudiaethau, cewch gyfle i wneud interniaeth, gyflawni gwaith maes ac elwa o amrywiaeth o ddarlithoedd gwadd gan entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes. Mae gennym gysylltiadau ag amrywiaeth eang o gysylltiadau, y mae llawer o’r rhain yn rhoi cyfle i gael semester astudio rhyngwladol dramor, a gynigir ym mhrifysgolion UDA a Chanada.

Y tu allan i’ch cwrs, mae campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn darparu amgylchedd dysgu cyffrous a chefnogol lle cyfuna mannau dysgu o’r radd flaenaf ac adnoddau o ansawdd uchel â lawntiau gwyrdd, lleoedd wedi eu tirlunio a mannau cymdeithasol hyblyg.

Pynciau Modylau

Lefel 4:

 • Heriau Busnes Byd-eang
 • Hynodrwydd ac Adfywio
 • Dulliau Busnes Cyfoes
 • Rheolaeth Ariannol
 • Dysgu a Chydweithio ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang
 • Creu Data Busnes a Dadansoddi

Lefel 5:

 • Menter ac Entrepreneuriaeth
 • Y Gweithle Rhyngddiwylliannol
 • Ymholiad ac Ymchwil Busnes
 • Newid Technolegol ac Arloesi
 • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth
 • Marchnata Cymdeithasol a Moesegol
 • Rheolaeth Prosiectau ar gyfer Cynaliadwyedd
 • Rheolaeth Hunaniaethau Digidol

Lefel 6:

 • Busnes Cyfrifol o Safbwynt Byd-eang
 • Strategaethau ar gyfer Cydnerthedd a Llewyrch
 • Traethawd Hir
 • Prosiect Busnes Cynaliadwy
 • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth
 • Economeg Cynaliadwyedd
 • Busnes Digidol

 

Asesiad

Caiff y rhaglen BA Busnes a Rheolaeth ei hasesu trwy gyfuniad o ddulliau arloesol a rhai mwy traddodiadol a ddyluniwyd i ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr, y gallu i ddatrys problemau a meddwl yn greadigol yn ystod eu tair blynedd o astudio.

Mae asesiadau wedi eu cysylltu’n agos â gweithgareddau dysgu, lle mae plant adeiladu dealltwriaeth a sgiliau mewn sesiynau wythnosol ac y mae modd iddynt ddysgu oherwydd asesiad ffurfiannol gydol y rhaglen. 

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Perthnasol

Bywyd Myfyrwyr ac CaerfyrddinPam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff

Cyfarwyddwr Rhaglen: Dr Louise Emanuel

Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn ymgeiswyr sydd am gyfrannu i ddyfodol busnes a rheolaeth.  Nid oes angen yr astudiaeth flaenorol a byddem yn croesawu ymgeiswyr gan amrywiaeth eang o gefndiroedd. 

Ein cynnig arferol ar gyfer y BA yw 88 pwynt tariff UCAS, a 46 pwynt tariff UCAS ar gyfer yr HND.  Perchir dyfarniadau Lefel A ac Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Derbynnir nifer o gymwysterau cyfatebol eraill yn gyfraniad at eich pwyntiau tariff UCAS a bydd y panel derbyniadau’n ystyried pob cais yn unigol. Sylwer hefyd nad yw ein cynigion wedi’u seilio ar eich cyraeddiadau academaidd yn unig; byddwn yn cymryd i ystyriaeth ystod lawn eich sgiliau, eich profiad a’c chyflawniadau wrth ystyried eich cais.

Cyfleoedd Gyrfa

Noda adroddiad gan Fforwm Economaidd y Byd, erbyn 2020 y bydd 55% o’r sgiliau a ystyrir yn bwysig i gael swydd heddiw wedi newid; yn ôl yr adroddiad, y tri uchaf y bydd galw amdanynt gan y gweithlu fydd datrys problemau, meddwl yn feirniadol a chreadigrwydd. Trwy astudio Busnes a Rheolaeth gyda ni, byddwch yn dysgu’r sgiliau a’r galluoedd i ddatrys problemau’r dyfodol yn greadigol trwy fynd ati i gyflawni dysgu sy’n seiliedig ar broblemau ac sy’n anelu at drawsnewid eich meddwl am fusnes a rheolaeth.  Oddi mewn i’r rhaglen, byddwch yn gweithio ar brosiectau byw ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau a byddwch hefyd yn cyflawni interniaeth orfodol yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol.

Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i amrywiaeth o feysydd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol mewn meysydd megis arweinyddiaeth cynaliadwyedd, rheolaeth ariannol, marchnata, rheolaeth adnoddau dynol, rheolaeth prosiectau, datblygu cymunedol ac adfywio.

Mae pwyslais ar entrepreneuriaeth ac arloesi yn y rhaglen hefyd wedi golygu bod nifer o’n graddedigion diweddar wedi gadael i sefydlu eu busnesau llwyddiannus eu hunain ac mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn mynd ati’n rhagweithiol i gyfeirio myfyrwyr at gymorth mewnol ac allanol ar gyfer datblygiad busnes.

Mae nifer o’n graddedigion yn dewis symud ymlaen i astudio pellach ar lefel Meistr neu Ddoethuriaeth naill ai yn Y Drindod Dewi Sant neu mewn prifysgolion eraill.  Yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ac mae gennym nifer o fyfyrwyr Doethuriaeth gweithredol.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Efallai yr hoffai myfyrwyr brynu deunyddiau ar gyfer modylau, megis prif brosiect ond nid yw hyn yn ofynnol ac ni chaiff effaith ar y radd derfynol.

Efallai yr hoffai myfyrwyr fynd ar ymweliadau dewisol dros nos yn y DU neu dramor ar ryw adeg yn ystod eu rhaglen astudio, gydag amcangyfrif o £600-£1000. Unwaith eto, nid yw presenoldeb ar ymweliadau maes dros nos ychwanegol yn orfodol ac ni fyddant yn effeithio ar y radd derfynol. Mae costau ar gyfer ymweliadau maes sy’n rhan o’r modylau wedi eu cynnwys yn ffioedd y cwrs.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Rheolaeth Menter Wledig (BA)
 • Rheolaeth y Diwydiannau Diwylliannol (BA)
 • Rheolaeth Menter Gymdeithasol (Tyst AU)
Dyfyniadau Myfyrwyr

Fiona Bowskill
“Mae’r dull addysgu ar y cwrs hwn yn fwy hamddenol a rhyngweithiol gyda grwpiau llai, sy’n cynyddu’r cyswllt rhwng y staff a’r myfyrwyr sydd, yn eu tro, yn helpu i gynyddu myfyrwyr gan eu galluogi i dyfu a ffynnu. Mae cynnwys cynaliadwyedd yn rhan annatod o’r cwrs yn helpu i gynyddu’r tebygrwydd o gael swydd. Diolch, Louise, am fy annog i gofrestru ar y cwrs hwn, mae wedi fy helpu i dyfu cymaint mewn amser byr.” 

Honi Sieczych
“Rwy’n hoffi’r cwrs oherwydd y dull astudio gan ei bod hi’n well gen i ddysgu fesul un neu mewn grwpiau bach yn hytrach na  200 o bobl gydag un darlithydd nad yw’n adnabod ei fyfyrwyr. Mae’r dull cynaliadwy hwn o ddysgu hefyd yn fwy deniadol i mi ac mae ffocws ar fyfyrwyr yn gwneud yn dda a deall y pwnc. Mae’r tiwtoriaid yn agos atoch ac  yn ein harwain, pryd bynnag y bydd arnom ei angen. Mae’r cwrs hwn yn rhaglen arloesol ar gyfer cynaliadwyedd ac yn ein harwain ni i newid ein ffyrdd o fyw, gweithio a hyrwyddo cynaliadwyedd sy’n wych!!! Diolch yn fawr iawn am brofiad mor werthfawr!”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth