Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) (BA)

Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) (BA)

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) ar-lein wedi’i dylunio’n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd â’r brwdfrydedd a’r uchelgais i ddechrau eu menter eu hunain, neu ddatblygu menter y maent yn gysylltiedig â hi y barod.

Cyflwynir y rhaglen drwy Swyddfa Cymru-Ducere gan ddefnyddio arbenigedd a pherthnasedd diwydiannol Arweinwyr Byd-eang Ducere.  I gael rhagor o wybodaeth am Ducere, ewch i Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dewisiadau Llwybr

BA Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) | 3 blynedd
Cod UCAS:  DAE1
Gwnewch Gais Nawr


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2021/22:
£8,900
£8,900

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Gradd wedi’i theilwra i gyda-fynd â’ch nodau, eich uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 2. Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 3. Dysgu drwy syniadau deinamig mwy na 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobrau Nobel, Arweinwyr Byd-eang, Prif Swyddogion Gweithredol ac Arloeswyr Busnes.
 4. Datblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.
 5. Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 6. Astudio pan fydd yn gyfleus i chi gyda fideos HD, cymorth academaidd heb ei ail a dim arholiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen yn darparu sylfaen eang o sgiliau busnes wedi’u teilwra at anghenion entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes sydd ag awydd i greu gwell dyfodol drwy arweinyddiaeth busnes eithriadol, boed hynny fel entrepreneur, uwch-swyddog gweithredol neu entrepreneur cymdeithasol.

Bydd myfyrwyr yn gweithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw gan sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr Gwobrau Nobel ac academyddion blaenllaw, a chaiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Pynciau Modylau

Ar y rhaglen hon, bydd myfyrwyr yn ymdrin ar nifer o feysydd busnes.

Mae Lefel 4 (Blwyddyn 1) yn dechrau gyda hanfodion busnes, gan gyflwyno myfyrwyr i syniadau allweddol sy'n sail i feysydd fel rheoli, marchnata, cyllid, a datblygu modelau busnes.

Mae Lefel 5 (Blwyddyn 2) yn ceisio adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefel 4, gan astudio meysydd busnes ehangach, fel aflonyddwch digidol i fusnes, rheoli adnoddau dynol, ac atebolrwydd busnes.

Mae Lefel 6 (Blwyddyn 3) yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefelau 4 a 5, gan ddatblygu sgiliau busnes y byd go iawn sy'n astudio pynciau fel sut mae sefydliadau'n newid, strategaethau rheoli, a modiwlau llwybr-benodol.

Asesiad

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd â thasgau o’r“byd go iawn" sy’n dangos gallu myfyriwr i gymhwyso'i wybodaeth a’i sgiliau’n ystyrlon.

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow
 • Rob Weston
Meini Prawf Mynediad

88 pwynt UCAS ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg; neu brofiad gwaith* sylweddol ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg.

*Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd graddedigion yn datblygu galluoedd gan gynnwys: 

 • Adnabod cyfleoedd busnes mewn amrywiaeth o gyd-destunau
 • Prototeipio ystod o fodelau busnes arloesol yn gyflym
 • Dilysu potensial cysyniadau entrepreneuraidd yn effeithiol
 • Defnyddio technolegau modern i adeiladu a thyfu mentrau newydd
 • Gweithio gyda sefydliadau sefydledig i weithredu’n fwy effeithiol.

Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys: 

 • Entrepreneur
 • Intrapreneur
 • Arbenigwr Strategaeth
 • Ymgynghorydd
 • Perchennog Busnes.
Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol gyda’r cwrs hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth