UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Busnes Cymhwysol (Marchnata) (BA)

Busnes Cymhwysol (Marchnata) (BA)

Ymgeisio Nawr

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Marchnata) ar-lein yn rhoi i fyfyrwyr sylfaen eang o’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu fel swyddog gweithredol marchnata yn y byd busnes modern.

Cyflwynir y rhaglen drwy Swyddfa Cymru-Ducere gan ddefnyddio arbenigedd a pherthnasedd diwydiannol Arweinwyr Byd-eang Ducere.  I gael rhagor o wybodaeth am Ducere, ewch i Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Busnes Cymhwysol (Marchnata) (BA) | 3 blynedd
Cod UCAS:  DAM1
Gwnewch Gais Nawr

Dylai ymgeiswyr sy'n dymuno dechrau ym mis Medi wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr sy'n dymuno dechrau ym mis Ionawr neu Fai wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth

£8,900
£8,900

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Gradd wedi’i theilwra i gyda-fynd â’ch nodau, eich uchelgeisiau a’ch diddordebau
 2. Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd
 3. Dysgu drwy syniadau deinamig mwy na 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobrau Nobel, Arweinwyr Byd-eang, Prif Swyddogion Gweithredol ac Arloeswyr Busnes
 4. Datblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt
 5. Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi
 6. Astudio pan fydd yn gyfleus i chi gyda fideos HD, cymorth academaidd heb ei ail a dim arholiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Yn ogystal â phrif gysyniadau marchnata, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r newidiadau sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diweddar ac yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i greu a darparu ymgyrchoedd marchnata modern, eithriadol.

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu a gweithredu strategaethau marchnata mewn sefydliadau presennol go iawn, gan roi iddynt brofiad graddedig unigryw i roi hwb i’w gyrfaoedd.

Bydd myfyrwyr yn gweithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw gan sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr Gwobrau Nobel ac academyddion blaenllaw, a chaiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Pynciau Modylau

Ar y rhaglen hon, bydd myfyrwyr yn ymdrin ar nifer o feysydd busnes.

Mae Lefel 4 (Blwyddyn 1) yn dechrau gyda hanfodion busnes, gan gyflwyno myfyrwyr i syniadau allweddol sy'n sail i feysydd fel rheoli, marchnata, cyllid, a datblygu modelau busnes.

Mae Lefel 5 (Blwyddyn 2) yn ceisio adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefel 4, gan astudio meysydd busnes ehangach, fel aflonyddwch digidol i fusnes, rheoli adnoddau dynol, ac atebolrwydd busnes.

Mae Lefel 6 (Blwyddyn 3) yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefelau 4 a 5, gan ddatblygu sgiliau busnes y byd go iawn sy'n astudio pynciau fel sut mae sefydliadau'n newid, strategaethau rheoli, a modiwlau llwybr-benodol.

Asesiad

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd â thasgau o’r“byd go iawn" sy’n dangos gallu myfyriwr i gymhwyso'i wybodaeth a’i sgiliau’n ystyrlon.

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow
 • Rob Weston
Meini Prawf Mynediad

88 pwynt UCAS ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg; neu brofiad gwaith* sylweddol ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg.

*Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd graddedigion yn datblygu galluoedd gan gynnwys:

 • Asio’r technolegau modern gorau i lunio strategaethau marchnata dylunio sy’n effeithiol yn yr economi ddigidol
 • Llunio strategaethau grymus ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac offer digidol eraill
 • Datblygu strategaethau i adeiladu brandiau effeithiol yn gyflym
 • Deall sut i weithio gyda thimau o gefndiroedd amrywiol
 • Llunio strategaethau twf byd-eang sy’n sensitif yn ddiwylliannol
 • Deall yr effaith y gall tueddiadau byd-eang eu cael ar fusnesau lleol a’r cyfleoedd y gallant eu creu.

Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys: 

 • Swyddog Gweithredol Cyfrifon
 • Rheolwr Brand
 • Rheolwr Marchnata
 • Marchnatwr Digidol
Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol gyda’r cwrs hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.