UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Byd Eang (BA)

Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Byd-Eang (BA)

Ymgeisio Nawr

Mae’r rhaglen radd hon yn rhoi i bob myfyriwr ddealltwriaeth, gwybodaeth ac, yn hanfodol, sgiliau cynhwysfawr sydd eu hangen i wynebu heriau byd-eang mawr yr 21ain ganrif.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Byd-Eang (BA)
Cod UCAS: IDG1
Ymgeisio drwy UCAS

Datblygiad Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: IGF1
Ymgeisio drwy UCAS

Crefydd, Athroniaeth a Moeseg (BA)
Cod UCAS: D2N4
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

  1. Yn archwilio i ystod o ffactorau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol, iechyd ac amgylcheddol sy’n siapio’r 21ain Ganrif.
  2. Yn archwilio i’r heriau sy’n codi drwy wrthdaro ac argyfwng dyngarol yn fframwaith sefydliadau rhyngwladol.
  3. Rhaglen radd sy’n dod â meysydd pwnc hanfodol at ei gilydd i ddatblygu ac ymestyn eich gwybodaeth o faterion byd-eang a sut i’w datrys.
  4. Cymerwn ymagwedd ymdrochi at ddysgu sy’n cynnig ystod amrywiol o ymagweddau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a sesiynau gweithdy.
  5. Byddwch yn mynychu dosbarthiadau bach o ran maint gyda ffocws ar drafod a gweithgareddau dysgu i annog hunan-ddatblygiad ac adfyfyrio beirniadol a ystyrir yn allweddol wrth ddatblygu medrau personol a phroffesiynol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Drwy ddysgu a chydweithio gyda chyrff anllywodraethol datblygiad rhyngwladol a dyngarwch, mae’r rhaglen yn darparu gwybodaeth a sgiliau sy'n berthnasol i heriau mor amrywiol â thlodi, Dyled y Trydydd Byd, globaleiddio, gwrthdaro, trychineb naturiol ac ansefydlogrwydd gwleidyddol.

Mae’n ystyried sut y gall camau gwleidyddol, yn y Gorllewin a’r Trydydd Byd, gefnogi’r symud tuag at ddatblygu economaidd cynaliadwy ar draws y byd. Cyfle i fynd ar leoliadau dramor, neu gyda sefydliadau datblygu perthnasol adref, yn galluogi i fyfyrwyr weld drostyn nhw eu hunain sut y mae sefydliadau anllywodraethol datblygu yn gweithio. Mae’r profiad amhrisiadwy hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddyfnhau a chymhwyso eu dysgu yn y sector datblygu a gwneud llawer o gysylltiadau newydd.

Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth ar draws y disgyblaethau:

Mae’r gydran Datblygu Rhyngwladol yn ymdrin â’r cwestiwn trosfwaol: sut y datblygodd rhai cenhedloedd yn gyfoethog iawn ac eraill yn dlawd iawn, gydag anghydraddoldebau enfawr o ran cyfleoedd bywyd r gyfer eu dinasyddion? A beth a ellir ei wneud i ddatrys hyn? Hefyd, mae’n astudio cymdeithasau ôl-drefedigaethol a seicoleg diwylliannol, yn ogystal â phatrymau, cysylltiadau a anghydraddoldebau mewn iechyd byd-eang.

Mae agwedd Gwleidyddiaeth Fyd-eang y rhaglen yn cyflenwi a chefnogi’r gwaith ymarferol ac astudiaeth datblygu rhyngwladol. Mae yna ffocws ar Economi Gwleidyddol Rhyngwladol, Hawliau Dynol a Moeseg, gan ystyried yr heriau a osodir gan newid amgylcheddol, gwrthdaro a rhyfel, rôl rhwydweithiau a sefydliadau gwybodaeth fel y Cenhedloedd Unedig. Caiff mudo rhyngwladol, masnachu pobl a therfysgaeth hefyd eu hystyried.

Pynciau Modylau

Gan gymryd i ystyriaeth y gall dewisiadau a gofynion myfyrwyr amrywio’n radical, yn ogystal â sicrhau gwybodaeth gron o ysgrifennu creadigol yn gyffredinol, mae’r cynllun yn cynnig modylau sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau a materion. Mae rhai o’r meysydd astudio’n cynnwys, er enghraifft, hawliau dynol, datblygu cynaliadwy, cyfiawnder a chydraddoldeb, paratoi i weithio ym maes datblygu, ymagweddau at rym, ymyrraeth ddyngarol, gweithredu, moeseg amgylcheddol, materion poblogaeth, twf a datblygu. Efallai bod opsiynau ar gael i astudio dramor.

Cynigir ystod o fodylau mewn disgyblaethau eraill ochr yn ochr â modylau eich prif bwnc. Er enghraifft, gallwch wneud modylau mewn hanes, Saesneg, clasuron, ysgrifennu creadigol, athroniaeth neu unrhyw un o bynciau eraill Y Dyniaethau, pa bynnag bwnc gradd y Dyniaethau y dewiswch.

Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Lampeter Programmes and Events

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Yn amlach ac amlach mae sefydliadau yn y sector elusengar a sefydliadau anllywodraethol yn chwilio am weithwyr sydd â gradd berthnasol mewn datblygu rhyngwladol.

Drwy gyfuno Datblygu Rhyngwladol gyda Gwleidyddiaeth Fyd-eang, mae gan fyfyrwyr set sgiliau ehangach a byddant yn dal sylw cyflogwyr yn well. Hefyd, mae’n cynnig i fyfyrwyr ystod eang o yrfaoedd ar wahân i’r sector elusengar a sefydliadau anllywodraethol, efallai drwy ddechrau gyrfa ynn y sector cyfreithiol a’r gyfraith.

Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

  • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
  • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50.
Cyrsiau Cysylltiedig

Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: L600

Ecoleg Wleidyddol (BA)
Cod UCAS: 114D

Llety

Ewch i’n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.