Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)

Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)

Gwnewch Gais Nawr

Gan ganolbwyntio ar bobl ifanc, ac o safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, mae’r rhaglen BA Gwaith gyda Phobl Ifanc yn bwrw golwg manwl ar ystod eang o heriau cyfredol a chyfoes y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.

Yn aml ystyrir bod y newid i fod yn oedolyn yn gymhleth ac yn heriol i lawer o bobl ifanc, a gall rhai o’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc gynnwys:

 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Llinellau Cyffuriau
 • Trawma
 • Hawliau Plant
 • Iechyd a Llesiant

Mae’r rhaglen radd newydd gyffrous hon yn un o gyfres o raglenni yn y Drindod Dewi Sant sy’n ymwneud â phobl ifanc ac mae’n archwilio’r heriau hyn, gan gydnabod sut mae’r cyfnod hwn o newid ym mywyd person ifanc hefyd yn bennod gyffrous o ddatblygu, ac o gyfleoedd newydd sy’n gallu ehangu eu gorwelion.

Gwneir cysylltiadau rhwng theori, polisi ac arfer mewn modd cymhwysol er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, yn ogystal ag archwilio ffyrdd o gefnogi pobl ifanc drwy fodwl lleoliadau yn eu hail flwyddyn

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)
Cod UCAS: WYP1
Gwnewch gais drwy UCAS

Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA) gyda Blwyddyn Sylfaen
Cod UCAS: WYPF
Gwnewch gais drwy UCAS

Mae’r rhaglen Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA) hefyd ar gael fel rhaglen 4 blynedd sy’n cynnwys Blwyddyn Sylfaen.  Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Arfer Gwaith Ieuenctid, a bydd hefyd yn rhoi’r hyder, y wybodaeth, y brwdfrydedd a’r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr i symud ymlaen i’r BA Gwaith gyda Phobl Ifanc.  


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu
Enw'r cyswllt:: Angharad Lewis

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Datblygu’ch sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio gyda phobl ifanc drwy ymgysylltu â darlithwyr brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sydd â chymwysterau proffesiynol yn y maes gydag arbenigedd cydnabyddedig.
 • Dewis o ystod o wasanaethau ehangach i bobl ifanc wrth wneud eich lleoliad arsylwi
 • Archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau
 • Paratoi am gyfleodd gwaith megis cyfiawnder ieuenctid, iechyd a llesiant, datblygu cymunedol, menter gymdeithasol a’r heddlu
 • Cyfle i astudio yn y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y radd BA (Anrh) Gwaith gyda Phobl Ifanc yn galluogi myfyrwyr i weithio gyda phobl ifanc, cymunedau a theuluoedd, ac i ddeall sut i fodloni anghenion pobl ifanc yn y 21ain ganrif.  Trwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, bydd y rhaglen yn archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau mewn modd cymhwysol, gydag ymrwymiad eglur i gyfiawnder cymdeithasol ac arfer gwrth-ormesol. 

Mae’r cwrs yn cyflwyno myfyrwyr i ffyrdd o weithio gyda phobl ifanc ar nifer o broblemau sy’n gyfredol iawn yn y gymdeithas sydd ohoni, megis Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Digartrefedd, Camddefnyddio Sylweddau, Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, Tlodi a Gordewdra ymhlith pobl ifanc, ac mae’n archwilio’r rhain mewn modd cymhwysol, gan dynnu ar ymchwil cyfredol ac arfer gorau er mwyn paratoi graddedigion i fod yn effeithiol ac adfyfyriol iawn yn eu dewis feysydd.  Mae’r rhaglen yn cyd-fynd yn gyflawn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i “ddatblygu a chryfhau darpariaeth benodol wedi’i hanelu at gefnogi a gwella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy agored i niwed neu sydd ar y cyrion” (LlC, 2019, t.13).

Sylwer nad yw’r radd BA Gwaith gyda Phobl Ifanc yn cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid.  Ar ôl cwblhau’r rhaglen BA Gwaith gyda Phobl Ifanc, gall graddedigion gofrestru ar y Diploma Ôl-raddedig Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) sy’n cynnig cymhwyster mewn Gwaith Ieuenctid a gydnabyddir gan JNC.  Fodd bynnag, os hoffai myfyrwyr astudio gradd Israddedig sy’n cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid, y cwrs **BA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) fydd y dewis iawn i chi.

**Yn amodol ar ddilysu a chymeradwyo gan ETS Cymru

 

Pynciau Modylau

Ymhlith y themâu nodweddiadol mae:Lefel 3 (Blwyddyn Sylfaen yn unig)

 • Sgiliau Goroesi Academaidd
 • Cyflwyniad i Arfer Gwaith Ieuenctid
 • Cyflwyniad i Fywyd Prifysgol: ffynnu fel myfyriwr

Lefel 4

 • Dysgu yn y Cyfnod Digidol
 • Arfer Proffesiynol: Egwyddorion a Chyd-destunau Gwaith gyda Phobl Ifanc
 • Deall Blaenlencyndod
 • Sgiliau Cwnsela, Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Arfer Therapiwtig
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 1: Eiriolaeth, Grymuso, Cyfranogi a Hawliau
 • Gweithio gyda Phobl Ifanc, Teuluoedd a Chymunedau

Lefel 5

 • Ymchwil Cymdeithasol ar gyfer Arfer Proffesiynol
 • Goruchwylio, Arwain a Rheoli i Weithwyr Proffesiynol
 • Does neb yn rhy fach i wneud gwahaniaeth: Gweithio gyda phobl ifanc i greu awyrgylch o newid
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 2:
 • Iechyd Meddwl, Llesiant a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Arfer â Ffocws

Lefel 6

 • Traethawd Hir
 • Sgiliau bywyd: cyflogadwyedd a llwybrau i’r dyfodol
 • Pobl Ifanc mewn Ffocws
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 3: Trawma, Camfanteisio a Phlentyndod Gwenwynig
 • Llesiant a Gwytnwch Pobl Ifanc

Plîs sylwch, gall themâu newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Lluniwyd asesiadau i adlewyrchu gofynion y maes gwaith gyda phobl ifanc, a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eang yn y myfyrwyr.    Nid oes unrhyw arholiadau

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad
 • Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu dogfen datgeliad manylach foddhaol ar gyfer y Gweithlu Plant ac Oedolion gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Gofynion mynediad y rhaglen yw rhwng 80 a 96 pwynt a throsodd, fodd bynnag, mae mynediad i’r rhaglen yn amodol ar deilyngdod yr unigolyn.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae ystod o gyfleoedd o ran gyrfa a chyflogadwyedd i raddedigion y radd hon o fewn maes sy’n ehangu’n gyflym.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cymorth Ieuenctid ym mhrosiectau Awdurdodau Lleol yn ogystal ag o fewn sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau elusennol;
 • Gwaith gyda sefydliadau sy’n canolbwyntio ar broblemau penodol gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymhlith pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr;
 • Cyfiawnder Ieuenctid;
 • Mentor Cymheiriaid Pobl Ifanc;
 • Gweithiwr Cymorth Person Ifanc;
 • Eiriolwr dros Bobl Ifanc;
 • Ymgysylltu â’r Gymuned;
 • Cymorth i Deuluoedd ar gyfer pobl ifanc ag anableddau;
 • Gall graddedigion hefyd ymgymryd ag astudiaethau pellach ôl-raddedig, gan gynnwys **Diploma Ôl-raddedig/**MA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) yn y Drindod Dewi Sant sy’n cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid, er mwyn galluogi graddedigion i gael eu cyflogi’n Weithwyr Ieuenctid mewn ystod o leoliadau.

**Yn amodol ar ddilysu a chymeradwyo gan ETS

Costau Ychwanegol

Gorfodol: 
Costau DBS.

Costau Angenrheidiol:
Costau teithio i ac o leoliadau (un lleoliad yn yr ail flwyddyn).

Dewisol:
Bydd myfyrwyr sy’n penderfynu manteisio ar y cyfle i astudio dramor am un semester ar Lefel 5 yn gorfod talu costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â hyn.  Gall gweithgarwch preswyl posibl ar Lefel 6 gynnwys costau ychwanegol

Cyrsiau Cysylltiedig
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) (Ardystiad ETS)
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) gyda Blwyddyn Sylfaen (Ardystiad ETS)
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Dip ôl-raddedig) (Ardystiad ETS)
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (MA)(Ardystiad ETS)

*yn amodol ar ddilysu
**Yn amodol ar ddilysu a chymeradwyo gan ETS Cymru

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor yn rhan o’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn, yn y Ffindir neu Columbia Brydeinig.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth