Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwaith Ieuenctid a Chymuned (BA)

Gwaith Ieuenctid a Chymuned (BA)

Mae’r radd Ieuenctid a Chymunedau yn cynnig cymhwyster proffesiynol, a danategir gan egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid.

Mae’n archwilio sut i hwyluso a chefnogi twf a datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc mewn amryw o leoliadau anffurfiol. Mae’n adlewyrchu polisi ac arfer ieuenctid cyfredol yng Nghymru a’r DU, ac mae’n berthnasol i’r sector galwedigaethol, cyflogwyr lleol a chenedlaethol a’r sector gwirfoddol.

Mae’r radd wedi’i thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae’r rhaglen yn cario ardystiad ETS Cymru sy’n gymhwyster a gydnabyddir gan JNC a gydnabyddir ar draws y byd.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Llwybrau sydd ar gael

BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned
Cod UCAS: L592
Gwnewch gais drwy UCAS 


Cadwch le ar Ddiwrnod Agored Cadwch le ar Ddiwrnod Blasu Gofyn am ragor o wybodaeth Ymgeisio Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,500 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Staff brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sy’n weithwyr proffesiynol cymwys yn eu maes ag arbenigedd cydnabyddedig.
 2. Y Drindod Dewi Sant yw’r unig lle y gallwch astudio’r radd hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
 3. Mae ffocws ymarferol a galwedigaethol yn perthyn i'r cwrs, gyda llawer o gyfleoedd i ddysgu tu hwnt i'r ddarlithfa. Mae sesiynau ‘Gweithgareddau Dysgu drwy Brofiad’ wythnosol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr uwchsgilio. Wedi’u lleoli mewn canolfan ieuenctid lleol, mae’r sesiynau hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol ac i gymryd rhan mewn cyfleoedd i gael achrediad pellach lle bo’n bosibl.
 4. Pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol unigol. Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael eu haddysgu mewn grwpiau bach mewn amgylchedd dysgu cefnogol.
 5. Cyfleoedd i astudio dramor.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r radd Ieuenctid a Chymuned yn archwilio sut i hwyluso a chefnogi twf pobl ifanc, a'u datblygiad personol a chymdeithasol, mewn amrywiaeth o leoliadau anffurfiol a heb fod yn ffurfiol.

Mae’n adlewyrchu polisi ac arfer ieuenctid cyfredol yng Nghymru a’r DU, ac mae’n berthnasol i’r sector galwedigaethol, cyflogwyr lleol a chenedlaethol a’r sector gwirfoddol.

Mae lleoliadau’n rhan annatod o’r cwrs mewn lleoliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol, a chânt eu hategu drwy asesu’n feirniadol y materion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc, fel natur cymdeithas a materion cynhwysiant cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg pobl ifanc.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau 800 awr o leoliadau gwaith maes asesedig yn ystod y rhaglen, yn ogystal â mynychu ymweliadau arsylwi i gefnogi modylau eraill.

Cynigir y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog. Caiff ei gefnogi gan e-lyfrgell sy’n datblygu ac yn cynnwys yr holl gyhoeddiadau pwysig sy’n effeithio ar waith gyda phobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal, mae rhan o Gasgliad Llyfrgell Gwaith Ieuenctid Cymru bellach wedi’i lleoli yn y Brifysgol, gan roi i fyfyrwyr y cyfle i gyrchu testunau hanesyddol a dogfennau polisi allweddol, yn ogystal ag adnoddau gwaith ieuenctid allweddol eraill.

Modylau

Mae gwaith ieuenctid yn alwedigaeth a chanddi bwrpas, gwerthoedd ac egwyddorion clir. Prif bwrpas gwaith ieuenctid yn y Deyrnas Unedig yw:

  ‘Galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n holistaidd, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, eu galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u lle mewn cymdeithas ac i gyrraedd eu potensial llawn’.

Mae’r datganiad hwn yn cyfeirio at ddatblygiad holistaidd pobl ifanc, gan gydnabod y gall datblygiad personol cymdeithasol ac addysgol hefyd gynnwys, er enghraifft, datblygiad corfforol, gwleidyddol ac ysbrydol (LSIS, 2012).

Ymhlith y modylau enghreifftiol, mae:

 • Egwyddorion ac Arfer Gwaith Ieuenctid
 • Cyflwyniad i Bobl Ifanc mewn Cymdeithas
 • Pasbort i Waith Ieuenctid a Chymuned
 • Lle mae Gwaith Ieuenctid yn Digwydd
 • Gwaith maes 1
 • Iechyd a Llesiant Pobl Ifanc
 • Prosiect Ymchwil Cymhwysol
 • Gwaith Ieuenctid fel Adloniant
 • Sgiliau Goruchwylio a Chefnogi
Asesiad

Defnyddir asesu parhaus fel ffordd o asesu cynnydd.

Mae’r asesiadau’n cynnwys prosiectau seiliedig ar bortffolio, traethodau, seminarau, cyflwyniad poster grŵp ac asesiadau ymarferol sy’n cynnwys cynllunio a chyflwyno sesiwn 30-minute munud ar fater penodol i’ch cyd-fyfyrwyr.

Bydd tiwtoriaid gwadd hefyd yn cynnal asesiadau o’r hyn mae myfyrwyr wedi’i ddysgu ar leoliadau.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Gofynion mynediad y rhaglen yw rhwng 80 a 96 pwynt a throsodd, fodd bynnag, mae mynediad i’r rhaglen yn amodol ar rinweddau unigol.
 • O ganlyniad i ardystiad proffesiynol y rhaglen radd, rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 100 awr o brofiad o Waith Ieuenctid diweddar a pherthnasol.
Cyfleoedd Gyrfa

O ganlyniad i’w huchelgeisiau wrth wneud cais am le ar y rhaglen radd, mae llawer o’n graddedigion yn dod o hyd i waith yn uniongyrchol ym maes gwaith ieuenctid a chymuned, yn y sectorau gwirfoddol ac wedi’i gynnal.

Gall hyn fod ar lefel wyneb i wyneb, yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau (gan gynnwys gwaith ieuenctid mewn ysgolion, gwaith ieuenctid datgysylltiedig, gwaith ieuenctid seiliedig ar iechyd, ac ati), neu gallent ddod o hyd i waith ar lefel rheolwr.

Mae graddedigion eraill wedi cael swyddi fel Swyddogion Lles Addysg, neu mewn canolfannau preswyl i blant a phobl ifanc.  

Mae gweithwyr yn gweithio o fewn amrywiaeth eang o sefydliadau, er enghraifft, ym maes camddefnyddio sylweddau, prosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc digartref ac eraill sy’n ffocysu ar fabwysiadu, pobl ifanc sy’n derbyn gofal, ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr. Mae hyn yn dangos sut y gellir trosglwyddo’r sgiliau y mae’r graddedigion wedi’u datblygu wrth astudio ar y rhaglen radd i leoliadau eraill, ac sy’n sgiliau a groesawir o fewn timau aml-ddisgyblaeth.

Mae rhai graddedigion wedi cael swyddi mewn addysg gymunedol, cyfiawnder ieuenctid, asiantaethau gwirfoddol a’r Bwrdd Iechyd Lleol, ac mae eraill wedi parhau gyda’u hastudiaethau drwy fynd ymlaen i astudiaethau/ ymchwil ôl-raddedig.

Costau Ychwanegol

BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned: Costau Cysyllteidig ag Astudio

Gorfodol:
dim.

Costau angenrheidiol sy’n codi:
Costau teithio i ac o leoliadau (un lleoliad ar bob lefel astudio).

Dewisol:
Bydd myfyrwyr sy’n penderfynu manteisio ar y cyfle i astudio dramor am un semester ar Lefel 5 yn gorfod talu costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â hyn;
Gall gweithgarwch preswyl posibl ar Lefel 6 gynnwys costau ychwanegol.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gwaith Chwarae
 • Tystysgrif Addysg Uwch mewn Iechyd a Llesiant Pobl Ifanc
 • BA Astudiaethau Addysg: Cynradd
 • BA Astudiaethau Addysg
 • MA Gwaith Ieuenctid a Chymuned
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Mae gan y Brifysgol nifer o Ysgoloriaethau a Bwrsarïau y gallwch ymgeisio amdanynt. Mae myfyrwyr sy'n dewis astudio'r cwrs hwn yn Gymraeg hefyd yn gymwys am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Disgrifiad y Rhaglen

Wrth astudio ar y rhaglen radd hon, mae ein myfyrwyr yn dysgu sut i dynnu ar ystod eang o adnoddau deallusol, safbwyntiau damcaniaethol a disgyblaethau academaidd i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion Gwaith Ieuenctid a’i gyd-destunau.

Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth eang a chytbwys o brif nodweddion Gwaith Ieuenctid yng Nghymru a thu hwnt.

Blwyddyn Academaidd ym Mywyd Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor yn rhan o’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn, yn y Ffindir neu British Columbia.

Llety

Ewch i’n hadran Llety Caerfyrddin i ddysgu rhagor.