Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Hysbysebu Creadigol (MDes, BA)

Hysbysebu Creadigol (BA)

Gwnewch Gais Nawr

Os ydych yn chwilio am gwrs gradd deinamig, ysbrydoledig ac eithriadol o ddychmygus lle byddwch yn creu amrywiaeth enfawr o ddatrysiadau hysbysebu, yna mae angen i chi fod yn astudio Hysbysebu Creadigol yng Ngholeg Celf Abertawe.Mae ein cwrs celf a dylunio yn denu unigolion arloesol a gwreiddiol tu hwnt sydd â diddordeb mewn cyfathrebu drwy bob dull posibl.
 
Mae hysbysebu’n ffynnu ar amrywiaeth a newid am ei fod wedi’i gysylltu’n gynhenid â diwylliant poblogaidd o bob cwr o’r byd.I ddarparu ar gyfer hyn, daw ein haddysgu o safle o archwilio, yn ogystal â chrefft draddodiadol.
 
Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i archwilio’r amrywiaeth gynyddol o sianelau cyfryngau, fel hysbysebion teledu, fideos ffurf gryno, cyfryngau cymdeithasol, animeiddiadau digidol, graffeg symud, gwefannau, radio, seinyddion clyfar, posteri, byrddau poster, brandio, apiau, blogiau a chysylltiadau cyhoeddus.Gwna ein myfyrwyr hyn drwy greu syniadau eithriadol wedi’u seilio ar eu mewnwelediad strategol eu hunain.
 
Mae ein cwrs Hysbysebu Creadigol yn cofleidio trawsnewid digidol i sicrhau bod ein myfyrwyr yn arweinwyr meddwl yn y pwnc.Fel rhan flaenllaw o’r newid deinamig hwn mae afatarau digidol, dylanwadwyr, cychwyn â’r llais, adnabod wynebau, realiti estynedig a deallusrwydd artiffisial.Rydym yn cysylltu’r arloesiadau technolegol hyn i grefftau hysbysebu traddodiadol adrodd straeon, cyfeirio celf, dylunio graffig, teipograffeg, ffotograffiaeth, darlunio ac ysgrifennu copi.Gyda chymysgedd o’r sgiliau hyn, mae ein myfyrwyr yn cyflawni pethau mawr.
 
I lwyddo ym maes Hysbysebu Creadigol, mae angen i chi fod yn fywiog, angerddol, hynod o frwdfrydig ac yn llawn syniadau newydd a beiddgar.Os ydych chi fel hyn, cysylltwch â ni, gan y byddem yn dwlu cwrdd â chi.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Hysbysebu Creadigol (BA)
Cod UCAS: CAV1
Gwnewch gais trwy UCAS

Sut i wneud cais

Gwneir yr holl geisiadau i astudio rhaglen gradd israddedig trwy UCAS – mae Coleg Celf Abertawe yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Mae pob un o’n cyrsiau yn dod o dan y cod sefydliadol T80

Ewch i adran ymgeisio’r Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: martin.bush@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Martin Bush

Ffioedd Dysgu 2021/22:
£9000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn

 • Cewch ddathlu eich unigoliaeth a mwynhau dosbarthiadau bach mewn amgylchedd creadigol cynhwysol, amrywiol a chefnogol.
 • Byddwn yn gwrando arnoch, ac yn adeiladu deialog trwy amser cyswllt helaeth gyda darlithwyr eich cwrs.
 • Byddwch yn dod i astudio mewn prifysgol sydd wedi ennill gwobrau.Daw’r Drindod yn 1af yng Nghymru am Gelf a Dylunio (cydradd 12fed yn y DU) yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2021.
 • Cewch ddatblygu set sgiliau sy’n berthnasol i’r diwydiant gyda’n cwrs a ddilyswyd o’r newydd ar gyfer 2021/22, a gynlluniwyd i fod ar reng flaen arfer hysbysebu cyfoes.
 • Byddwch yn dilyn etifeddiaeth ein cyn-fyfyrwyr sydd wedi ennill pedair gwobr New Blood i fyfyrwyr, a chydnabyddiaeth ryngwladol yng ngwobrau Hysbysebu D&AD a Cannes.

Bwriwch olwg ar ein tudalennau sgoriau a safleoedd yma.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

“Roedd astudio Hysbysebu Creadigol yn wahanol i bob cwrs celf arall.Ni fyddwch yn gwneud yr un dasg drosodd a throsodd wrth geisio ei pherffeithio o flwyddyn 1 i flwyddyn 3.  Fe gewch eich herio mewn ffyrdd na fyddech wedi’u dychmygu.”
Klaudia Mroz (graddiodd yn 2021)

Mae’r flwyddyn academaidd newydd yn lansio’r cwrs newydd hwn.Buom yn ffodus i ailfodelu ein cynnwys ar adeg o newid hanesyddol, trawsnewidiol.Ein nod yw mynd i’r afael â than-gynrychiolaeth o ran hil a rhyw yn y diwydiant hysbysebu a herio’r ystrydebau sy’n gallu bod yn gyffredin mewn ymgyrchoedd creadigol.Mae arnom eisiau helpu ein myfyrwyr i greu gwaith sy’n ymdrin â materion amgylcheddol a chymdeithasol, ac a fydd yn newid y byd mewn ffordd bositif.

Gyda’r egwyddorion ysgogol hyn, a thrwy gofleidio’r cyfleoedd creadigol rhyfeddol a gyflwynir gan drawsnewidiad digidol, rydym yn helpu ein myfyrwyr i gael y sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn sicrhau eu bod yn bodloni disgwyliadau’r diwydiant cyfathrebu yn y dyfodol.

Mae ein cwrs Hysbysebu Creadigol yn darparu amgylchedd dysgu blaengar, saff a seiliedig ar syniadau lle gall ein myfyrwyr ragori a dod yn arbenigwyr wrth ddatrys problemau cyfathrebu’r dyfodol.

Mae astudio Hysbysebu Creadigol yng Ngholeg Celf Abertawe yn rhoi i’ch mantais o ddysgu mewn dosbarthiadau bach lle byddwch yn elwa o gyswllt helaeth gyda darlithwyr y cwrs.Yn ysgol gelf hynaf Cymru, mae gennym hefyd yr holl gyfleusterau traddodiadol a chyfredol, a fydd yn caniatáu i’ch syniadau creadigol dyfu a ffynnu.

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr profiadol o’r diwydiant, byddwch yn elwa o weithio ar brosiectau byw, ac fe gewch gyswllt gydag arbenigwyr y diwydiant.Mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i asiantaethau a brandiau mawr eu bri fel Abbott Mead Vickers BBDO, Saatchi and Saatchi, TBWA, 180 Kingsday, Tesco, Dyson A Brand Attic.

Rydym hefyd yn trefnu teithiau dewisol bob blwyddyn i fyfyrwyr sy’n astudio yn yr Ysgol Cyfathrebu Gweledol ac yn y gorffennol maent wedi ymweld â dinasoedd fel Efrog Newydd a Budapest.

Mae ein cwrs yn ymfalchïo yn ei gallu i feithrin talentau creadigol ein myfyrwyr i’r safonau uchaf un ac mae wedi dathlu hyn drwy ennill pedair gwobr ryngwladol D&AD New Blood yn y chwe blynedd ddiwethaf, sy’n gyflawniad anhygoel.

Mae cynnwys y cwrs wedi’i ddyfeisio i’ch helpu i sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol mewn rolau fel cyfarwyddwr celf, ysgrifennwr copi, ymarferydd creadigol digidol, crëwr cynnwys, dylunydd digidol, rheolwr cyfryngau cymdeithasol, dylunydd graffig, gweithredwr marchnata, rheolwr cyfrifon a chysylltiadau cyhoeddus.

Er mwyn i chi ddysgu sgiliau diwydiant, mae’r addysgu’n arloesol, rhagweithiol, hwyl a heriol.Gosodir ystod amrywiol o dasgau i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau creadigol dargyfeiriol a chydgyfeiriol.

Mae’r cyfarwyddiadau’n amlweddog ar ffurf darlithoedd, gweithdai, prosiectau tîm, briffiau byw, cyflwyniadau, seminarau, saffarïau ymchwil ac ymweliadau addysgol, yn y DU a thramor.

Pynciau Modylau

Modylau Lefel 4 (blwyddyn 1)

Copi a Theip
Amgylchedd Hysbysebu
Dysgu yn yr Oes Ddigidol
Heriau Cyfoes – Gwneud Gwahaniaeth
Astudiaethau Gweledol 1 a 2
Ffyrdd o Feddwl
Ffyrdd o Ganfod

Ym mlwyddyn un byddwn yn eich helpu i ddatblygu sylfeini eich sgiliau creadigol, digidol, technegol a dadansoddol. Byddwn yn dechrau gyda’r hanfodion ac yn adeiladu ar y rhain trwy ymagweddau sy’n cael eu strwythuro’n ofalus ac a fydd yn rhoi i chi’r sgiliau crefft a ddisgwylir gan y diwydiant.

Mae’r modylau Amgylchedd Hysbysebu, Copi a Theip yn rhai a fydd yn eich helpu i gymryd y camau cyntaf hynny tuag at ddatblygu eich arddull creadigol nodedig eich hun. Hefyd, mae darlithoedd a gweithdai yn cynnwys hyfforddiant ar raglenni dylunio Adobe Creative Suite ar gyfrifiaduron Mac o safon diwydiant.

Rydym hefyd yn cynnwys strategaethau hysbysebu a marchnata i sicrhau nid yn unig y bydd eich syniadau’n eithriadol, ond hefyd yn effeithiol – cynhwysyn hanfodol o bob ymgyrch hysbysebu.

Bydd y modylau Arferion Cyd-destunol yn eich helpu i ddeall hanes a theori celf a dylunio, a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich gwaith creadigol eich hun mewn cyd-destun diwylliannol ac athronyddol ehangach.


Modylau Lefel 5 (Blwyddyn 2)

Hysbysebu Digidol
Hysbysebu Integredig
Ymholiad Gweledol 1 a 2
Ysgogwyr newid – Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy
Ysgogwyr newid – Creadigol a Chreu Gwerth
Ymchwil mewn Cyd-destun
Ymchwil ar Waith

Dyma ble byddwn yn dod i ddeall y diwydiant. Ym mlwyddyn dau rydym yn canolbwyntio ar ymagweddau a phlatfformau hysbysebu cyfoes. Caiff hysbysebu digidol a’r cyfryngau cymdeithasol eu cyflwyno, a thechnolegau newydd eu harchwilio trwy Hysbysebu Integredig. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi archwilio platfformau hysbysebu annhraddodiadol yn rhan o ymagwedd ymgyrchu 360 gradd. Cewch eich annog i ddatblygu eich creadigrwydd trwy arbrofi a chymryd risgiau yn y meysydd clywedol a gweledol.

Ym mlwyddyn dau y byddwn yn dod â rhagor o gleientiaid ac ymarferwyr proffesiynol i osod yr heriau a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau cyfredol y diwydiant. Byddwch hefyd yn parhau i ddatblygu eich dealltwriaeth o ddiwylliant a theori celf a dylunio yn y modylau Arferion Cyd-destunol ac yn dechrau archwilio eich diddordebau penodol eich hun yn barod ar gyfer y drydedd flwyddyn.
 
Modylau Lefel 6 (Blwyddyn 3)

Portffolio Graddio
Ymholiad Creadigol Uwch
Prosiect Annibynnol

Ym Mhortffolio Graddio blwyddyn tri byddwch yn ymgymryd â phrosiectau hunangyfeiriol a fydd yn dod i’w hanterth yn eich sioe radd ddiwedd-flwyddyn derfynol. Dyma eich cyfle gorau posibl i archwilio a datblygu eich sgiliau creadigol. Cewch gyfle i arddangos eich meysydd diddordeb a dangos eich ymagwedd unigryw at ddatrys problemau a chreu cynnwys.


Mae gallu trafod yn allweddol, nid yn unig gyda staff ond hefyd gyda’ch cleientiaid eich hun, ond rydym hefyd yn disgwyl i chi gymryd yr awenau drwy fod yn wreiddiol a pherthnasol. Mae’r prosiectau Personol ac Allanol hyn (a yrrir gan gleientiaid), yn llunio rhan fawr o’ch trydedd flwyddyn. Ar y lefel astudio hon, bydd rhai o’n myfyrwyr hefyd yn ymgymryd ag interniaethau.

Yn rhan o astudiaethau’r drydedd flwyddyn rydym hefyd yn annog myfyrwyr i gymryd rhan yng nghystadleuaeth flynyddol myfyrwyr D&AD New Blood. Bydd myfyrwyr yn cael dewis brîff ar gyfer brand mawr a chymryd rhan yn y gystadleuaeth ryngwladol hon. Mae gennym hanes ardderchog o lwyddo yn y gystadleuaeth hon ac mae ein myfyrwyr llwyddiannus wedi cael clod gwych gan y diwydiant am eu cyraeddiadau.

Mae’r Prosiect Annibynnol yn cefnogi eich ymarfer personol ymhellach, a daw’r flwyddyn i’w hanterth mewn arddangosfa grŵp, sef eich platfform i’ch cyflwyno chi eich hun i’r byd ehangach. Erbyn i flwyddyn tri ddod i ben, mae’n bleser clywed faint mae myfyrwyr yn mwynhau eu hymchwil yn eu Prosiect Annibynnol. Gyda llaw, mae digonedd o gymorth rhagorol ar gael i bob myfyriwr ar bob lefel gyda phrosiectau ysgrifenedig ac ymarferol trwy Gymorth Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.


Ar ddiwedd eich astudiaethau, cewch gyfle i arddangos eich gwaith yn D&AD New Blood yn Llundain. Caiff holl fyfyrwyr Hysbysebu Creadigol y drydedd flwyddyn a myfyrwyr Meistr wahoddiad i’w fynychu. Mae llawer wedi dod o hyd i gyfleoedd am gyflogaeth ac wedi gwneud cysylltiadau gwych â’r diwydiant sydd wedi eu helpu i fynd i mewn i’r diwydiant hysbysebu.

Asesiad

Cynhelir asesiadau drwy waith cwrs, ysgrifenedig ac ymarferol. Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn. Caiff myfyrwyr eu hasesu’n ffurfiannol gydol modwl a chynhelir asesiad crynodol ar ddiwedd modwl cyn diwedd y semester. Dyma rai o'r dulliau addysgu a dysgu a ddefnyddir gydol y cwrs:

Tiwtorialau Anffurfiol 

Cynhelir y tiwtorialau'n rheolaidd ac ar draws pob lefel astudio. Ym Mlwyddyn 1, mae pob myfyriwr yn gweld ac yn trafod eu gwaith ag aelod o’r staff, ac yn yr un modd ym Mlwyddyn 2. Tuedda myfyrwyr trydedd a phedwaredd flwyddyn i weithio’n fwy annibynnol ond byddant yn elwa o diwtorialau wythnosol ar yr amserlen. Rydym yn sicrhau y caiff pob myfyriwr ym Mlwyddyn 3 diwtorial gydag o leiaf un aelod o’r staff academaidd bob wythnos.  Rydyn ni’n falch o’r ffaith fod modd i’r myfyrwyr weld y staff mor rheolaidd ag y gallai fod gofyn, felly mae cyfle i drefnu tiwtorialau ychwanegol yn ôl yr angen.

Vivas

Cynhelir y rhain deirgwaith yn eich trydedd flwyddyn astudio, gydag o leiaf dau aelod o’r staff. Yn ystod y sesiynau, bydd gofyn i chi gyflwyno eich datblygiad ymarferol a chysyniadol, bwriadau ar gyfer y dyfodol a’r canlyniadau posibl y gallech fod yn eu hystyried neu’n gweithio tuag atyn nhw.  Darpara’r viva gyfle i bwysleisio gwendidau a chryfderau, ac i fonitro cynnydd. Darperir adborth ysgrifenedig wedyn i’ch helpu i gydnabod meysydd i’w gwella a meysydd posibl i ymchwilio iddynt ymhellach.

Beirniadaethau grŵp

Fe’u cynhelir yn rheolaidd, ar draws pob lefel yn ystod y sesiynau darlith. Maen nhw’n gyfle rhagorol i fyfyrwyr rannu a chyfnewid syniadau â’u cyd-fyfyrwyr mewn dull strwythuredig, yn ogystal â derbyn mewnbwn defnyddiol gan staff. Roedd y sesiynau'n helpu i feithrin hyder wrth sefydlu eich ‘llais creadigol’ eich hun.

Cyflwyniadau Anffurfiol a Ffurfiol

Mae natur cyflwyniadau yn  amrywio yn ôl y lefel: ym Mlwyddyn 1 cyflwynir cyflwyniadau anffurfiol yn y semester cyntaf er mwyn helpu myfyrwyr i feithrin hyder wrth siarad am eu gwaith wrth gyfoedion a’r staff. Mae hefyd yn rhan, fel arfer, o’r broses asesu ar ddiwedd pob prosiect. Disgwylir i fyfyrwyr Blwyddyn 2 roi cyflwyniadau mwy ffurfiol yn rhan o bob modwl. Ym Mlwyddyn 3, mae cyflwyniad ffurfiol a sesiwn Holi ac Ateb yn rhan o asesiad terfynol eich gwaith Portffolio Graddio.

Arddangos gwaith

Ar ddiwedd y drydedd flwyddyn astudio, mae gofyn i bob myfyriwr gymryd rhan mewn arddangosfa o’u gwaith gerbron y cyhoedd. Cynhelir hyn mewn lleoliad yn Abertawe ac fe’i trefnir gan y grŵp blwyddyn. Mae’r cwrs hefyd yn derbyn myfyrwyr i arddangos yn nigwyddiad Gwaed Newydd D&AD yn Shoreditch, Llundain bob blwyddyn. Darpara hyn gyfle cenedlaethol a byd-eang i fyfyrwyr arddangos eu gwaith gan fod rhai o’r asiantaethau uchaf eu parch yn y DU a’r tu hwnt yn ymweld â’r digwyddiad ac yn ei gefnogi.  Mae hefyd gyfleoedd pellach gydol y flwyddyn i grwpiau blwyddyn arddangos gwaith prosiect trwy arddangosiadau penodol.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Ein Cyfleusterau, Graddedigion a Chysylltiadau â Diwydiant

Bywyd Myfyrwyr ac Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ni ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Rydyn ni’n trefnu cyfweliadau i’r holl ymgeiswyr ac yn ystyried  eich sgiliau, cyflawniadau a’ch profiad bywyd yn ogystal â phortffolio gwaith.

Ein cynnig safonol ar gyfer cwrs gradd yw 120 o bwyntiau UCAS. Rydym yn disgwyl bod gan ymgeiswyr radd C neu’n uwch mewn Iaith Saesneg (neu Gymraeg) ar lefel TGAU, ynghyd â graddau llwyddo mewn pedwar pwnc arall.  Rydym yn derbyn amrywiaeth o gymwysterau Lefel 3 gan gynnwys:

 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, ynghyd ag un TAG Safon Uwch mewn pwnc academaidd perthnasol
 • Tair TAG Safon Uwch neu gyfwerth
 • BTEC Diploma Estynedig mewn pwnc perthnasol, gyda graddau Clod o leiaf
 • Sgôr Bagloriaeth Ryngwladol o 32
 • Gellir ystyried cymwysterau perthnasol eraill fesul unigolyn

Mae cymwysterau’n bwysig, fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Os nad yw’r pwyntiau UCAS gofynnol gennych, cysylltwch â thiwtor derbyniadau’r cwrs neu anfonwch e-bost i artanddesign@pcydds.ac.uk gan y gallwn ni wneud cynigion i ymgeiswyr ar sail gwaith eithriadol,  a/neu brofiad ymarferol.

Gweler Canllaw Cyfweliadau i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, mae’r cyfleoedd i raddedigion yn gyffrous ac yn amrywiol. Gall myfyrwyr edrych ymlaen at yrfaoedd creadigol dros ben yn y meysydd hyn:

 • Gweithwyr Creadigol Asiantaethau
 • Cyfarwyddwyr Celf
 • Ysgrifenwyr Copi
 • Dylunwyr Digidol
 • Crewyr Cynnwys ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Rheolwyr y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Dylunwyr Graffig
 • Rheolwyr Digwyddiadau
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Rheolwyr Marchnata

Yn ogystal â dysgu am y busnes hysbysebu a dylunio brand, byddwch hefyd yn dysgu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn rhoi mantais gystadleuol i chi ym mha lwybr gyrfa bynnag y dewiswch ei ddilyn, megis:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Meddalwedd Adobe CC
 • Rheoli amser
 • Sgiliau cynllunio
 • Sgiliau ymchwil
 • Sgiliau trefnu
 • Sgiliau dadansoddi
 • Sgiliau cyflwyno
 • Sgiliau negodi
 • Sgiliau cyfweld
 • Darbwyllo
 • Gwerthu

Mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio i rai o’r asiantaethau cyfathrebu a brandiau uchaf eu parch yn y DU a thramor, megis:

 • Abbott Mead Vickers BBDO
 • Saatchi & Saatchi
 • MBA
 • RAPP
 • Dyson
 • TBWA Manceinion
 • 180 Kingsday
 • The Creative Engagement Group
 • ASOS
 • F&F Clothing (Tesco)
 • The Financial Times
 • Brand Attic
 • Veeqo

Mae rhai myfyrwyr hefyd wedi dilyn cyrsiau ôl-raddedig mewn marchnata ac addysgu.

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydyn ni’n darparu’r deunyddiau sylfaenol y mae ar fyfyrwyr eu hangen i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol wrth ymestyn eu hymchwil i’w harfer personol. Er enghraifft, prynu eu deunyddiau a’u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno mewn gwibdeithiau astudio dewisol, ac argraffu. 

Disgwylir i fyfyrwyr ddod â’u hoffer celf a dylunio personol eu hunain gyda nhw wrth ddechrau ar y cwrs.  Gallwn roi cyngor ar yr offer cywir sydd eu hangen ar gyfer eich cwrs astudio a’ch cyfeirio chi at gyflenwyr priodol i brynu eitemau hanfodol cyn neu yn ystod eich astudiaethau.  

Bydd cit ‘celf a dylunio’ sylfaenol yn costio £100 ond efallai fod gennych eisoes lawer o’r offer sydd eu hangen, felly holwch ni yn gyntaf. Hefyd, er bod gennym stiwdios dylunio digidol penodol helaeth (Cyfrifiadur Personol a MAC) i chi gyflawni eich gwaith cwrs, efallai yr hoffech ddod â’ch dyfeisiau digidol eich hun ac argymhellwn eich bod yn ein holi ni'n gyntaf cyn prynu unrhyw beth. 

Yn dibynnu at y pellter a’r hyd, gall teithiau astudio amrywio o ran cost o oddeutu £10 i ymweld ag orielau ac arddangosfeydd lleol i £200+ ar gyfer teithiau tramor – mae’r costau hyn yn cynnwys pethau megis cludiant, mynediad i leoliadau a llety ac fel arfer ar brisiau gostyngedig i’n myfyrwyr.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Celf a Dylunio Sylfaen
 • BA (Anrh) Dylunio Graffig
 • BA (Anrh) Darlunio
 • MA Cyfathrebu Gweledol
 • MA Hysbysebu
Dyfyniadau Myfyrwyr

Dal Almeida a Mike Hughes

“Roedd y cwrs yn llawer o sbri. Fe wnaethom ni gyfarfod â chydweithwyr a ddaeth wedyn yn ffrindiau oes. Rhoddodd y sgiliau yr oedd eu heisiau arnom ni i gael ein traed ar ris cyntaf ysgol ein gyrfa. Mae hysbysebu’n faes cystadleuol. Efallai y byddwch yn cystadlu yn erbyn timau eraill ar gyfer briffiau neu asiantaethau eraill ar gyfer cleientiaid. Cyflwynodd y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand yng Ngholeg Celf Abertawe ni i hynny, gyda chystadleuaeth gref ymhlith myfyrwyr ar friffiau byw.” 

Dave Griffiths

“Roedd y cwrs yn lle naturiol i greu a dysgu, heb fod yn gyfyngedig i rai pobl, roedd croeso i bawb. Roedd y cyfleusterau’n grêt, llwyddes i ddefnyddio’r stiwdio ffotograffiaeth a gweithio gyda myfyrwyr eraill i weithredu fy syniadau, sy’n ffordd dda o weithio. Ni alla i ddiolch yn ddigon i rai o’r staff am ddeall fy ngweledigaeth ar gyfer rhai prosiectau, derbyn fy mhrosesau, a’m gwthio i gael y radd orau a allwn.“

Sophie Edwards

“Nid dysgu sgiliau gyrfa yn unig a wnes i yn y brifysgol. Dysges i sut i weithio’n gydweithredol yn aelod o dîm. Dysges i sut y gallwch chi weithio’n galed ond dal i gael hwyl wrth wneud, felly gwnes i ambell ffrind arbennig ac rwy’n eu gweld nhw o hyd heddiw.”

Ross Weaver

“Roedd y cwrs yn wahanol iawn i unrhyw addysg flaenorol yr oeddwn i wedi ei chael. Roedd yn gyffrous iawn gwybod mai chi sy’n penderfynu sut y byddwch chi’n tyfu ac yn gwneud cynnydd. Mae’n golygu creu problemau a’u datrys, dysgu sgiliau newydd sy’n datgloi cyfleoedd newydd a chreu llwybr newydd at yrfa sy’n gweddu i chi. Roedd y tiwtoriaid yn hanfodol i’r broses ac i’m rhoi i ar ben ffordd gyda’u gwybodaeth helaeth yn y maes hwn.”

Hannah Barnes

“Does dim dwywaith na ches i fwy o hyder yn fy ngwaith i trwy astudio ar y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand a dysges i bwysigrwydd cymryd risgiau. Ces i lawer o gyngor ond, yn bwysicach, cymorth go iawn gan fy nhiwtoriaid a rhoddodd hyn y rhyddid creadigol i mi archwilio’r pethau a oedd o ddiddordeb i mi.”

Amy Jones

“Ar ôl graddio yn ystod yr haf llynedd, des i’n hunangyflogedig a gweithio’n ddylunydd graffig ar y cyd â’m swydd ran-amser. Defnyddies i'r sgiliau a ddysges i yn y brifysgol i farchnata fy ngwaith a’m gwasanaethau ar-lein trwy fy ngwefan a’m presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Rwy newydd ddechrau swydd amser llawn gydag asiantaeth yn Abertawe.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Cynigia Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant ddau ddyfarniad academaidd:  

 • Ysgoloriaeth 1853 Coleg Celf Abertawe
 • Bwrsari Sylfaen Tyst AU

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Erasmus 
Yn ystod eich amser gyda ni, cewch chi gyfle i astudio dramor gyda rhaglenni cyfnewid Erasmus sydd ar waith ar hyn o bryd gyda phrifysgolion yn Norwy, Barcelona a Sweden.

Astudio Dramor 
Gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cyfle i astudio semester yn UDA a Chanada.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: cliciwch yma