Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Ystafell Fwrdd) (BA, HND)

Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Ystafell Fwrdd) (BA, HND)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Roedd 100% o fyfyrwyr Rheolaeth Chwaraeon y Drindod Dewi Sant yn fodlon â’r cyfleoedd dysgu ar eu cwrs – Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Mae’r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau chwaraeon a hamdden.

Mae darpariaeth chwaraeon a hamdden yn prysur ddod yn un o’r sectorau diwydiant byd-eang allweddol ac mae’n amlwg yn y rhan fwyaf o wledydd ar lefelau cymunedol hyd at chwaraeon elît a phroffesiynol.

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Ystafell Fwrdd) (BA)
Cod UCAS: N871
Gwneud cais trwy UCAS

Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Arweinyddiaeth) (HND)
Cod UCAS: 178N
Gwneud cais trwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CADW LLE AR DDIWRNOD BLASU CAIS AM WYBODAETH
Enw'r cyswllt:: Andrew Thomas


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

 1. O ganlyniad i ymagwedd gyfeillgar y Brifysgol, gellir nodi anghenion dysgu yn gynnar a threfnu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys ystyriaeth i anghenion arbenigol. Ceir tîm cymorth dysgu sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r perthnasoedd gweithio agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr, a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn meithrin amgylchedd cadarnhaol ar gyfer dysgu gweithredol.
 2. Mae’r rhaglen hon yn cynnig profiad galwedigaethol sy’n heriol yn academaidd ac yn ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fod yn weithredol wrth reoli eu profiad dysgu, bod yn greadigol a chymryd camau i'w datblygu eu hunain.
 3. Mae’r cyfle i astudio rheolaeth chwaraeon ar waith yn brofiad deallusol boddhaus sydd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa i’r dyfodol. Mae persbectif rhyngwladol y Brifysgol a’i hintegreiddiad gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn gwarantu cynnwys perthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, pwnc-gysylltiedig a chymdeithasol, yn cyfoethogi profiad myfyrwyr ymhellach fyth.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Ffocws cyffredinol y llwybr hwn yw darparu rhaglen astudio hyblyg sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth helaeth am faterion a chysyniadau rheolaeth chwaraeon. Gwneir hyn yng nghyd-destun yr amgylchedd diwydiant chwaraeon ehangach ac i gynhyrchu graddedigion a chanddynt y sgiliau a’r galluoedd perthnasol i’w galluogi i gyfrannu’n effeithiol yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant chwaraeon, iechyd a ffitrwydd.

Bydd y rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd ym maes rheolaeth chwaraeon a hamdden yn y dyfodol. Datblygir sgiliau a gwybodaeth gyrfa gynnar drwy astudio caffael sgiliau, prosesau hyfforddi a chyfarwyddo wrth gyflwyno damcaniaethau a materion allweddol sy'n effeithio ar y diwydiannau chwaraeon a hamdden. Bydd y rhaglen yn datblygu fesul cam gan adeiladu ar fodylau sylfaen. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth am reolaeth trwy fodylau cymhwysol a seiliedig ar waith maes sy'n gysylltiedig â rheolaeth o safbwynt chwaraeon.

Pynciau Modylau

BA Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Ystafell Fwrdd)

Blwyddyn 1

Ym Mlwyddyn 1 ceir cyflwyniad i faterion allweddol a datblygir sgiliau hanfodol ar gyfer y diwydiannau chwaraeon a hamdden. I ategu hyn gwneir astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliad allanol i weld damcaniaeth ar waith.

 • Hyfforddi Chwaraeon
 • Cyflwyniad i Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Busnes Chwaraeon
 • Iechyd, Ymarfer Corff a Chymdeithas
 • Marchnata Chwaraeon
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
 • Datblygiad Proffesiynol a Phersonol Cymhwysol
 • Iechyd a Ffitrwydd

Blwyddyn 2

Yn greiddiol i’r rhan hon o’r rhaglen mae interniaeth a asesir sy’n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad o fewn amgylchedd penodol yn y diwydiant.

Mae’r modylau’n ymwneud â datblygu sgiliau rheoli ac arwain ar gyfer amgylcheddau a chyfleusterau chwaraeon penodol. Mae’r rhaglen yn caniatáu nifer o ddewisiadau ar gyfer y myfyrwyr rheolaeth chwaraeon yn seiliedig ar eu llwybr gyrfa arfaethedig.

 • Hyfforddi Chwaraeon Uwch
 • Mentora Chwaraeon
 • Chwaraeon Elit a Phroffesiynol
 • Rheolaeth Iechyd a Ffitrwydd
 • Rheolaeth Cyfleusterau Chwaraeon
 • Rheolaeth Stadia (Stadiwm Liberty)
 • Rheolaeth Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Sefydliadau Chwaraeon
 • Interniaeth – (Dysgu seiliedig a Waith)

Blwyddyn 3

Datblygir themâu materion cyfoes a damcaniaethau o fewn y diwydiant chwaraeon yn cynnwys strategaeth, arweinyddiaeth a rheolaeth, gyda’r cyfle i ddewis modylau dewisol. Bydd cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau rheoli trwy ddysgu seiliedig ar brosiectau a hefyd i astudio naill ai draethawd hir ar bwnc rheolaeth chwaraeon neu brosiect ymgynghoriaeth sefydliadol, lle byddant yn cymryd arnynt rôl yr ymgynghorydd rheoli gan ddatblygu cyngor ar gyfer sefydliad.

 • Datblygu a Chynllunio Chwaraeon
 • Rheolaeth Chwaraeon Strategol
 • Rheolaeth Digwyddiadau Chwaraeon
 • Prosiect Ymchwil ar y Diwydiant Chwaraeon
 • Polisi Chwaraeon
 • Entrepreneuriaeth Chwaraeon

HND Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Arweinyddiaeth)

Lefel 4/ Blwyddyn 1

Ym Mlwyddyn 1 ceir cyflwyniad i faterion allweddol a’r sgiliau sylfaenol sy’n hanfodol ar gyfer y diwydiannau chwaraeon a hamdden. I ategu hyn gwneir astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata. Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu’n weithredol â’r gymuned o fewn sefydliad er mwyn datblygu ymhellach eu sgiliau ymarferol yn y diwydiant a chymhwyso damcaniaeth mewn cyd-destun galwedigaethol.

 • Busnes Chwaraeon
 • Egwyddorion Marchnata Chwaraeon
 • Rheolaeth Ffitrwydd a Ffordd o Fyw
 • Hyfforddi Chwaraeon
 • Datblygiad Proffesiynol a Phersonol Cymhwysol
 • Iechyd, Ymarfer Corff a Chymdeithas

Lefel 5 / Blwyddyn 2

Mae interniaeth gymhwysol yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad o’r diwydiant sy’n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy. I baratoi ar gyfer hyn, bydd modylau academaidd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau rheoli, rhyngbersonol ac arwain sy’n ganolog i’r diwydiant rheoli digwyddiadau. Byddwch hefyd yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl am reolaeth lletygarwch, bwyd a diod sydd bellach yn allweddol i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau ac yn hanfodol ar gyfer darpar reolwyr digwyddiadau. 

 • Hyfforddi a Mentora Chwaraeon Uwch
 • Chwaraeon Proffesiynol ac Elit
 • Rheolaeth Stadia (Stadiwm Liberty)
 • Lleoliad Cymhwysol yn y Diwydiant (opsiynau tramor)
 • Rheolaeth Sba, Iechyd a Ffitrwydd neu Reolaeth Menter
 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol

Mae’r cyfleoedd ar gyfer interniaeth yn cynnwys lleoliadau yn lleol gydag Undeb Rygbi Cymru, y Gweilch, Stadiwm Liberty, Timau Datblygu Chwaraeon Lleol, Adrannau Addysg Gorfforol Ysgolion a Bay Leisure, tra bod yr opsiynau rhyngwladol yn cynnwys Challenger Sports USA, Rockley Watersports a PGL Adventure Holidays.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, gall myfyrwyr fynd ymlaen yn awtomatig i flwyddyn olaf y rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Chwaraeon.

Asesiad

Nod y strategaeth asesu fydd cynorthwyo â datblygiad cytbwys cymwyseddau a gwybodaeth allweddol y diwydiant. Bydd yr asesiadau hefyd yn ceisio cynnal datblygiad mewn rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth. Bydd y strategaethau’n cynnwys cydbwysedd o aseiniadau, astudiaethau gwaith maes, asesiadau ymarferol a, lle bo’n briodol, arholiadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Chwaraeon, Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus: Abertawe

BA Stadium and Sports Facility Management Banner

Rheolaeth Chwaraeon


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • BA - 80 o bwyntiau UCAS
 • HND - 32 o bwyntiau UCAS gan gynnwys 60 o bwyntiau ar gyfer Safon Uwch neu gyfwerth

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan y rhaglen gyfradd gyflogadwyedd uchel ar gyfer graddedigion sydd mewn gwaith o fewn chwe mis i gwblhau'r radd, gan gynnwys ym meysydd:

 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol
 • Sefydliadau Chwaraeon Cenedlaethol
 • Rheolaeth Chwaraeon / Cyfleusterau Hamdden
 • Atyniadau Hamdden 
 • Timau Chwaraeon Proffesiynol 
 • Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol 
 • Swyddogion Ysgolion a Chlybiau 
 • Rheolaeth Iechyd a Ffitrwydd 
 • Y Cyfryngau Chwaraeon 
 • Diwydiannau cysylltiedig eraill (gwasanaethau cyhoeddus)

Mae nifer sylweddol o raddedigion hefyd yn mynd ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig.

Costau Ychwanegol

£150 ar gyfer cit i fyfyrwyr Rheolaeth Chwaraeon a thaith addysg.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Keiran Shreves

“A minnau’n byw yn Abertawe, roeddwn i wrth fy modd â’r môr a phenrhyn Gŵyr, mae mor brydferth. Y peth gorau am y cwrs oedd y darlithwyr a’r cymorth roedden nhw’n ei roi. Roeddwn i’n mwynhau’r chwaraeon, y cynnwys busnes a’r hyfforddi pêl-droed a rygbi yn LC2. Roedd yr holl brofiad yn YDDS yn heriol, hwyl, a difyr.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.

Llety

Ewch i’n hadran Llety Abertawe i ddysgu rhagor.