Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol (BA, DipAU)

Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol (BA, DipAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Cewch brofiad o weithio mewn cyrchfannau hamdden rhyngwladol moethus yn cynnwys Canolfan Wyliau Sgïo Aspen, Colorado UDA yn ogystal â gwestai hamdden yn y Dwyrain Canol, y Dwyrain Pell, y Caribî ac ar fwrdd llongau mordeithio.

Bydd y rhaglen unigryw a dethol hon yn datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl o reoli a gweithrediadau cyrchfannau rhyngwladol moethus. Gan ganolbwyntio ar sgiliau proffesiynol yn y diwydiant a dysgu academaidd, mae’r rhaglen yn cwmpasu egwyddorion rheoli twristiaeth, lletygarwch, hamdden, digwyddiadau a chwaraeon.

Bydd myfyrwyr yn profi cyrchfannau moethus ac yn cael cyfle i ddatblygu’r lefel uchaf o sgiliau lletygarwch a gwasanaethau gwesteion drwy hyfforddiant ac egwyddorion grymuso Forbes. Yn sail i’r profiad dysgu mae lleoliadau integredig arbenigol a fydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ymhob rhan o’r gyrchfan er mwyn magu dealltwriaeth broffesiynol o weithrediadau a rheoli.

O’r cychwyn cyntaf mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ragoriaeth o ran gwasanaethau gwesteion, marchnata, gweithrediadau a rheoli. Wedyn mae hyn yn cael ei ddatblygu drwy gyfres o leoliadau integredig a lunnir yn unigol i’r myfyrwyr allu cymhwyso ei ddysgu mewn ystod o adrannau arbenigol a allai gynnwys lletygarwch, digwyddiadau, gwledda, cynadleddau, sbâu, golff, llongau mordeithio, chwaraeon gaeaf, chwaraeon dŵr, gweithrediadau canolfannau gwyliau yn ogystal â’r adran rheoli gweithrediadau gwesty (rooms division).

Caiff myfyrwyr y cyfle i wneud cais am leoliadau gyda Chwmni Sgïo Aspen ym mynyddoedd y Rockies yn Colorado, UDA, ac mae eu gwestai hamdden arbenigol yn y mynyddoedd yn cynnwys gwesty chwedlonol Little Nell, gwesty hamdden Limelight yn Snowmass, Clwb Sgïo Aspen, ac efallai gweithrediadau sgïo a golff hyd yn oed.

At hynny, bydd cyfleoedd i wneud cais am swyddi gyda llongau mordeithio, a chanolfannau gwyliau eraill yn cynnwys dinasoedd, canolfannau cynadledda, cyfadeiladau golff ac yn y diffeithdir yn ogystal â chanolfannau gwyliau traeth ar lan y môr yn y DU, Ewrop, UDA, y Dwyrain Canol a’r Dwyrain Pell.

Ironman Logo  ABTA Partnership logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol (BA)
Cod UCAS: ILRP
Gwnewch gais drwy UCAS

Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol (DipAU)
Cod UCAS: ILR6
G
wnewch gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: jacqui.jones@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Jacqui Jones


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Mae hwn yn gyfle unigryw a chyffrous gyda Chwmni Sgïo Aspen, gwesty chwedlonol Little Nell, llongau mordeithio a chyrchfannau moethus eraill. Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu hastudiaethau academaidd wrth iddynt weithio a byw mewn cyrchfannau hamdden moethus sydd wedi rhoi cyfleoedd gyrfa rhagorol i gynifer o fyfyrwyr blaenorol.
  2. Mae’r rhaglen wedi’i chysylltu’n sylfaenol â lleoliadau arbenigol mewn amrywiaeth o westai hamdden moethus o fri rhyngwladol â 5 seren 5 diemwnt gan Forbes yn ogystal â  llongau mordeithio, ac mae’n rhoi hyfforddiant a phrofiad heb eu hail i fyfyrwyr mewn gwasanaethau gwesteion a lletygarwch.
  3. Y byd yw ein darlithfa – mae’r rhaglen yn defnyddio’r cyfleoedd dysgu arloesol a chreadigol i alluogi myfyrwyr i gael profiad rheolaidd tu ôl i’r llenni yn y diwydiant. Mae hyn yn ein galluogi i ddefnyddio ymweliadau astudio maes lleol a rhyngwladol i ddod â’r dysgu’n fyw.
  4. Mae gan yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch dros 25 mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni proffesiynol blaengar mewn Hamdden a Thwristiaeth gan ganolbwyntio ar hyrwyddo rhagoriaeth o ran gwasanaethau gwesteion a grymuso o’r cychwyn cyntaf.
  5. Mae’r tîm addysgu bach â phrofiad yn y diwydiant ac maent yn darparu ymagwedd gyfeillgar a chefnogol at fywyd prifysgol yn enwedig i’r rheini sy’n dychwelyd i astudiaethau academaidd naill ai ar ôl gweithio neu ar ôl cymryd seibiant gyrfa.
  6. 1af yng Nghymru am Dwristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch (Tablau Cynghrair yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019 a’r Guardian 2019).

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y rhaglen unigryw a dethol hon yn darparu sgiliau proffesiynol blaengar yn y diwydiant ar gyfer myfyrwyr gan weithio gyda rhai o brif ganolfannau gwyliau a chyrchfannau moethus y byd.

Mae’r rhaglen wedi’i datblygu mewn ymgynghoriad â Chwmni Sgïo Aspen a thrwy drafodaethau manwl â graddedigion llwyddiannus iawn sydd wedi elwa ar interniaethau o fewn cyrchfannau hamdden arweiniol.

Cyflwynir ffocws cryf ar rymuso, rheoli a marchnata o ddechrau’r rhaglen. Bydd hyn yn cael ei ddatblygu drwy astudio rhagoriaeth flaengar o ran gwasanaethau gwesteion a hyfforddiant Forbes.

Bydd myfyrwyr yn profi amrywiaeth ragorol o gyfleoedd ar gyfer lleoliadau gweithredol, heriol yn yr haf a’r gaeaf i’w hysbrydoli. Mae’r rhain wedi’u llunio i ddatblygu sgiliau proffesiynol a gweithredol y myfyrwyr ac i roi cyfle i gymhwyso theori i arfer.

Bydd lleoliadau’r myfyrwyr yn amrywio o isafswm o 12 wythnos i 4 bloc 4 mis gyda chyfanswm o 12 mis dros y rhaglen 3 blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn bydd myfyrwyr yn defnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau i ddadansoddi astudiaethau gweithle. Wrth ddychwelyd i’r Brifysgol byddant yn astudio pynciau proffesiynol cysylltiedig ac yn ystyried materion rheoli strategol.

Bydd amgylcheddau dysgu arloesol a chreadigol yn sicrhau bod y rhaglen yn dod â’r dysgu gan y myfyriwr yn fyw. Trwy droi’r Byd yn Ddarlithfa i ni bydd myfyrwyr yn gallu cael profiad tu ôl i’r llenni mewn canolfannau gwyliau a chyrchfannau yn y DU ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydweithio gydag arweinwyr y diwydiant. Wrth i’r rhaglen fynd rhagddi bydd cyfleoedd yn datblygu o ddysgu gweithredol i ddysgu rheoli a chymhwyso’n strategol.

Pynciau Modylau

Lle bo’n bosibl bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau, digwyddiadau a phrofiadau addysgol yn y DU a gynlluniwyd i helpu i gefnogi eu dysgu academaidd a datblygu eu gwerthfawrogiad o’r diwydiant. Efallai y bydd ffi ychwanegol.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gwrdd yn rhithwir gydag arweinwyr y diwydiant a graddedigion i drafod materion cyfoes yn ogystal â chymryd rhan mewn ymweliadau digidol neu fyw tu ôl i’r llen yn y diwydiant.

Trwy eu hastudiaethau a dysgu allgyrsiol bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfleoedd ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a sgiliau  yn y diwydiant sy’n gysylltiedig â’u hastudiaethau. Gall hyn gynnwys tystysgrifau hyfforddiant ABTA ynghyd â Gwobr Lletygarwch a Digwyddiadau yn cynnwys Hyfforddiant am Winoedd a Gwirodydd a gall fod ffi ychwanegol am hyn.

Lefel 4 (Dyfarniad - Tystysgrif Addysg Uwch)

Bydd y modylau’n cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn: 

Sgiliau Academaidd a Digidol, Marchnata, Sgiliau Digidol, Diwydiant Twristiaeth, Twristiaeth, Rheolaeth Digwyddiadau a Hamdden, Lletygarwch a Gwasanaeth Gwesteion, Sgiliau Academaidd, Gwirfoddoli a Datblygiad Proffesiynol.

Lefel 5 (Dyfarniad - Diploma Addysg Uwch)

Bydd y modylau a astudir yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Rheolaeth Gweithrediadau, Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol, Cyfarfodydd, Cymhellion a Chynadleddau, Digwyddiadau, Twristiaeth Fyd-eang, Brandio Personol, Cyflogaeth Gynaliadwy, Lleoliadau, Interniaethau a Phrofiadau Gwirfoddoli a Phrosiectau Menter.

Lefel 6 (Dyfarniad - BA)

Bydd y modylau a astudir yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Rheolaeth Strategol, Twristiaeth Gyfrifol, Cyrchfannau Byd-eang, Rheolaeth Atyniadau Treftadaeth, Rheolaeth Digwyddiadau, Rheolaeth Cyrchfannau, Rheolaeth Cynadleddau, Rheolaeth Chwaraeon a gwaith Prosiect.

Asesiad

Caiff y rhaglen ei hasesu drwy gyfuniad strwythuredig o asesiadau ymarferol, lleoliadau, astudiaethau achos, archwiliadau, ymarferion hyfforddi, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau, traethodau, adolygiadau teithio, DVD/fideos, blogiau teithio, astudiaethau dichonoldeb, prosiectau, arholiadau, cynnig syniadau a’r cyfle i gynllunio, trefnu ac asesu teithiau a phrofiadau teithio a thwristiaeth.

Pan fo’n bosibl llunnir asesiadau i ddatblygu sgiliau proffesiynol yn ogystal â datblygu meddwl beirniadol, arweinyddiaeth, rheolaeth, gwasanaethau gwesteion a gwaith tîm er mwyn paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiant. NID yw’r cwrs yn cynnwys arholiadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

#TwristiaetharDaith Malaysia a Singapore

Mynd i Leoedd gyda’n Gilydd gyda Qatar Airways, Maes Awyr Caerdydd a Phrifysgol Malaya Cymru.

Yn adran Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, bydd y Byd yn Ddarlithfa. I ddysgu rhagor edrychwch ar y fideo blasu fer hon o Daith Addysgol Twristiaeth Ryngwladol sy’n dod â’r hyn y mae’r myfyriwr yn ei ddysgu yn fyw a byddant yn gweld y byd â llygaid hollol newydd.


Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

100 o bwyntiau UCAS  (BA) | 44 o bwyntiau UCAS  (DipAU)

Gan fod hon yn rhaglen ddethol mewn partneriaeth â chanolfannau gwyliau moethus, bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu cyfweld am eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen. Mae graddau’n bwysig fodd bynnag nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu gan y Brifysgol a Chwmni Sgïo Aspen i ystyried a oes ganddynt y nodweddion, yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd dros y diwydiant canolfannau gwyliau moethus.

Pan fydd myfyrwyr yn cael eu dewis i’r rhaglen gan Gwmni Sgïo Aspen a’r Brifysgol, fel arfer bydd lleoliad yn Aspen yn cael ei warantu ar eu cyfer. Fodd bynnag os penderfynir bod ymrwymiad a pherfformiad academaidd ac ymddygiad myfyriwr ar y rhaglen yn anaddas, mae’r Brifysgol a/neu Gwmni Sgïo Aspen yn cadw’r hawl i dynnu’r lleoliad yn ôl a gallai’r myfyriwr gael ei drosglwyddo i raglen astudio arall yn gysylltiedig â Thwristiaeth neu orfod dod o hyd i’w leoliad priodol ei hun.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae natur a chymeriad unigryw’r rhaglen yn sicrhau bod cyfleoedd gyrfa a chyflogadwyedd yn cael eu cynyddu i’r eithaf.

Mae’r ffocws ar reoli canolfannau gwyliau rhyngwladol moethus, rhagoriaeth gwasanaethau gwesteion a sgiliau proffesiynol drwy interniaethau a lleoliadau graddedigion yn grymuso myfyrwyr  i gyfeirio eu hastudiaethau at eu huchelgeisiau personol o ran gyrfa a’u hamgylchiadau personol.

Mae’r ffocws ar y diwydiant a hyfforddiant Forbes yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu eu potensial o ran gyrfa drwy eu hastudiaethau.

Ar ôl graddio o’r rhaglen hon bydd myfyrwyr yn barod i gychwyn ar yrfaoedd cyffrous o fewn Rheoli Canolfannau Gwyliau a’r gobaith yw y bydd llawer yn cael eu dewis ar gyfer rhaglen ddethol Cwmni Sgïo Aspen ar gyfer hyfforddi rheolwyr.

Gallai llwybrau gyrfa’r dyfodol gynnwys y canlynol:

Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol - Gweithrediadau, rheolaeth gwestai, blaen y tŷ, lletygarwch, adran rheoli gweithrediadau gwesty, rheoli golff, rheoli traethau, rheoli chwaraeon dŵr, rheoli chwaraeon, rheoli canolfannau gwyliau sgïo, rheoli sbâu ac iechyd, rheoli canolfannau cynadledda, gwleddoedd, gwyliau, rheoli digwyddiadau, atyniadau.

Costau Ychwanegol

Ewch i’r adran ar Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i gael rhagor o wybodaeth oherwydd gellid defnyddio hyn i gefnogi cyllid ar gyfer teithiau maes a lleoliadau.

Costau ychwanegol dewisol ar gyfer Teithiau Maes:

Mae teithiau maes ar gael ar gyfer myfyrwyr ac maent naill ai’n derbyn nawdd, yn ddewisol neu'n rhan o fodwl astudio dewisol. Telir am bob taith maes orfodol.
Mae costau teithiau yn y DU sy’n ddewisol yn amrywio o £5 hyd at £100 am daith breswyl. 

Mae’r Daith Maes Astudio Ewropeaidd (Lefel 4) yn ddewisol, yn derbyn nawdd ac yn rhan o fodwl dewisol. Mae’n costio £500 ac yn cynnwys teithio gyda’r trên ar draws Ewrop, llety yn y cyrchfannau fel arfer ym Mharis a’r Swistir, mynediad i atyniadau a rhai prydau bwyd. Gellir talu drwy randaliadau sy’n cyfateb i oddeutu £10 yr wythnos, £50 y mis neu daliadau bloc dros gyfnod o flwyddyn.

Mae Taith Addysgol y Gyfadran yn ddewisol ac yn rhan o fodwl dewisol ac mae’r costau hyd at £1,000 am daith 10 diwrnod i Malaysia fel arfer drwy Doha gan hedfan yn ôl o Singapôr, gan aros mewn gwestai 5 seren yn Kuala Lumpur a Penang ac mae’n cynnwys costau hedfan, gwely a brecwast, prif wibdeithiau a theithio. Gellir talu am y daith hon dros gyfnod o 1 i 2 flynedd gyda thaliadau misol neu floc sy’n cyfateb i oddeutu £10 yr wythnos. 

Gwerth ychwanegol teithiau maes:

Mae teithiau maes yn cynnwys teithiau tu ôl i’r llenni, siaradwyr gwadd a chyfleoedd ymchwil ac yn dod â’r dysgu gan y myfyrwyr yn fyw ac yn caniatáu iddynt rwydweithio gyda’r diwydiant a datblygu cyfleoedd gyrfa yn ogystal â rhoi’r cyfle iddynt brofi’r lleoliadau a’r diwydiant twristiaeth.

Costau ychwanegol dewisol ar gyfer Lleoliadau:

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr sy’n dewis mynd ar leoliadau penodol i UDA neu gyrchfannau eraill dalu am gostau hedfan a’u fisâu. Lleoliadau â thâl yw’r rhain ond y myfyrwyr sy’n talu am gostau fisa ymlaen llaw. Y ffi gyfredol sy’n cael ei hysbysebu ar gyfer Fisâu Gwaith Haf a Rhaglenni Teithio yn UDA yw £630 sy’n cynnwys yswiriant. Mae costau fisa J1 am 12 mis yn UDA yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd ar £1425 gan gynnwys yswiriant. Nid yw’r Brifysgol yn rheoli’r prisiau hyn a gallant gael eu newid gan Noddwyr Fisa a Llywodraeth UDA. Bydd hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr sy’n gweithio i sefydliadau penodol mewn cyrchfannau yn UDA a lleoedd eraill dalu eu costau teithio eu hun am rai lleoliadau. Fodd bynnag mae’r costau hyn eto’n ddewisol am fod lleoliadau eraill ar gael lle bydd y costau teithio’n cael eu talu. 

Sylwer bod mynd ar leoliad i UDA yn ddewisol ac felly mae’r costau hyn yn ddewisol.

Gwerth Ychwanegol:

Mae lleoliadau rhyngwladol yn UDA yn cynnig cyfle i fyfyrwyr weithio i rai o sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd rhagorol iddynt ddysgu a datblygu eu sgiliau proffesiynol o ran gwasanaethau gwesteion i’w paratoi ar gyfer gyrfaoedd rheoli yn y dyfodol. Yn ystod eu lleoliadau byddant yn ennill arian i dalu am gostau’r fisa a chostau theithio. Fodd bynnag, dylid nodi bod y lleoliadau hyn yn ddewisol a gall y myfyrwyr ddewis lleoliadau â thâl mewn cyrchfannau eraill lle nad oes rhaid talu ymlaen llaw.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Mae bwrsarïau uwchsgilio £200 ar gael i fyfyrwyr wneud cais i gefnogi datblygu eu sgiliau ac efallai y bydd myfyrwyr hefyd yn gymwys i wneud cais am y Prosiect Darganfod i gefnogi Symudedd Rhyngwladol i gefnogi lleoliadau rhyngwladol byr

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i gael rhagor o wybodaeth.

Llety

Yn ogystal â’n Llety Prifysgol yn Llys Glas yn Abertawe ceir hefyd nifer o neuaddau preswyl preifat i fyfyrwyr, oll o fewn taith fer ar droed gan gynnwys:

Gweld ar Fap