Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Menter Wledig (BA, HND)

Rheolaeth Menter Wledig (BA, HND)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae ein rhaglenni Rheolaeth Menter Wledig yn darparu’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i raddedigion er mwyn iddynt helpu i lunio natur busnes oddi mewn i gyd-destun gwledig sy’n newid.  Mae’r myfyrwyr yn astudio meysydd busnes traddodiadol o bersbectif newydd sy’n cymryd i ystyriaeth heriau menter wledig. 

Mewn byd sy’n newid, rydym yn cydnabod bod rhaid i fusnes addasu a mynd yn rhan o’r ateb, yn hytrach na’r broblem trwy fynd yn gyfrifol am bobl a lle. Mae syniadau cynaliadwy a moesegol wrth wraidd ein rhaglenni, ac mae ein dysgwyr yn herio’r modelau busnes presennol ac yn trafod atebion busnes ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy. 

Mae ein myfyrwyr Rheolaeth Menter Wledig yn rhan o gymuned o fyfyrwyr a staff lle mae gwaith dysgu sy’n seiliedig ar broblemau mewn grwpiau bach yn eu galluogi i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatrys problemau busnes y dyfodol.

Gobeithio y bydd ein graddedigion yn rhan o lunio syniadau busnes yn y byd.

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Menter Wledig (BA)
Cod UCAS: 238A
Gwnewch gais trwy UCAS

Rheolaeth Menter Wledig (BA)
Cod UCAS: 241A
Gwnewch gais trwy UCAS

Mae ein rhaglenni HND yn rhai dwy flynedd amser llawn.  Ar ddiwedd y ddwy flynedd, ar ôl cwblhau’r HND yn llwyddiannus, mae’n bosibl defnyddio ‘atodiad’ i BA Rheolaeth Menter Wledig.

Sut i wneud cais

Gwneir pob cais i astudio ar gyfer rhaglen gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol

Mae pob un o’n cyrsiau i’w cael o dan god UCAS sefydliad Y Drindod Dewi Sant: T80.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth             
E-bost Cyswllt: j.shore@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Jessica Jane Shore


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Byddwch yn rhan o ailfeddwl busnes ar gyfer byd sy’n newid trwy ymuno ag ysgol fusnes sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi ei lleoli wrth galon economi wledig*
 2. Astudiwch fusnes cymdeithasol o safbwynt cyfoes gyda modylau a luniwyd i roi i chi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i arwain menter wledig yn y dyfodol.
 3. Ymunwch ag amgylchedd cefnogol lle byddwch yn trafod pynciau mewn grwpiau bach mewn cymuned ddysgu o staff a myfyrwyr
 4. Cynyddwch eich cyflogadwyedd trwy gysylltiadau cryf sydd wedi eu sefydlu ers tro â diwydiant a’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector a thrwy brosiectau byw, interniaethau, darlithoedd gwadd a gwaith maes.
 5. Cewch elwa o gymorth academaidd a bugeiliol ardderchog**

*Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant: Ailfeddwl Busnes i Fyd sy’n Newid Enillydd Gwobr ‘Gweithwyr Yfory’ yng Ngwobr Gŵn Gwyrdd 2018

**Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes - The Times & Sunday Times Good University Guide 2019.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae gan yr economi wledig y potensial i gyfrannu’n sylweddol i dwf economaidd a gweithgarwch entrepreneuraidd; nododd astudiaeth gan Ffederasiwn y Busnesau Bach fod yr ysbryd entrepreneuraidd yn fyw iawn yn ein cymunedau gwledig. Mae mwy o fusnesau y pen yn y rhan fwyaf o ardaloedd gwledig o’u cymharu â’r mwyafrif o ardaloedd trefol.  BBaChau neu ficrofusnesau yw’r rhan fwyaf o fentrau gwledig a chanddynt nodweddion penodol ac sy’n wynebu heriau gwahanol gan fusnesau trefol a chorfforaethau mwy o faint.

Nod ein rhaglen BA Rheolaeth Menter Wledig yw datblygu eich dealltwriaeth o ddiddordebau penodol menter wledig oddi mewn i gyd-destun busnes ehangach.  Mae syniadau cynaliadwy a moesegol wrth wraidd y rhaglen, ac yn ddysgwr, byddwch yn herio paradeimau presennol, pwyso a mesur paradeimau newydd a thrafod atebion busnes a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu a chynnal diwydiannau diwylliannol yn rhan o’r economi a’r gymuned wledig ehangach.

Yn fyfyriwr Rheolaeth Menter Wledig yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, byddwch yn rhan o gymuned ddysgu gefnogol gyda staff brwd sy’n weithgar ym maes ymchwil ac sy’n ymdrechu i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch amser yn Y Drindod Dewi Sant.  Mae gennym ddull datblygol a thrawsnewidiol o ddysgu sy’n meithrin annibyniaeth yn ein dysgwyr ynghyd â’r gallu i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.

Yn rhan o’ch astudiaethau, cewch gyfle i ddilyn interniaeth, cyflawni gwaith maes o amrywiaeth o ddarlithoedd gwadd gan entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes.  Mae gennym gysylltiadau ag amrywiaeth eang o sefydliadau, mae llawer o’r rhain yn gyfle i’n myfyrwyr fod yn rhan o waith prosiectau byw yn rhan o’u hastudiaethau.  Caiff ein myfyrwyr hefyd gyfle i fynd ar semester o astudio rhyngwladol dramor, a gynigir mewn prifysgolion yn UDA a Chanada. 

Y tu allan i’ch cwrs, mae Campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn darparu amgylchedd dysgu cyffrous a chefnogol lle mae lleoedd dysgu o ansawdd uchel yn cyfuno â lawntiau gwyrdd, mannau wedi eu tirlunio a lleoedd cymdeithasol hyblyg.

Pynciau Modylau

Lefel 4:

 • Heriau Busnes Byd-eang
 • Hynodrwydd ac Adfywio
 • Dulliau Busnes Cyfoes
 • Rheolaeth Ariannol
 • Dysgu a Chydweithio ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang
 • Creu Data Busnes a Dadansoddi

Lefel 5:

 • Menter ac Entrepreneuriaeth
 • Y Gweithle Rhyngddiwylliannol
 • Ymholiad ac Ymchwil Busnes
 • Newid Technolegol ac Arloesi
 • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth
 • Busnes Gwledig ac Arallgyfeirio
 • Rheolaeth Prosiectau ar gyfer Cynaliadwyedd

Lefel 6:

 • Busnes Cyfrifol o Safbwynt Byd-eang
 • Strategaethau ar gyfer Cydnerthedd a Llewyrch
 • Traethawd Hir
 • Prosiect Busnes Cynaliadwy
 • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth
 • Datblygu Mentrau Gwledig
 • Busnes Digidol a Data Agored
 • Cyfraith Busnes a Threthi
Asesiad

Caiff y rhaglen BA Rheolaeth Menter Wledig ei hasesu trwy gyfuniad o ddulliau arloesol a rhai mwy traddodiadol a ddyluniwyd i ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr, y gallu i ddatrys problemau a meddwl yn greadigol yn ystod eu tair blynedd o astudio. 

Mae asesiadau wedi eu cysylltu’n agos â gweithgareddau dysgu, lle mae myfyrwyr yn adeiladu dealltwriaeth a sgiliau mewn sesiynau wythnosol ac y mae modd iddynt ddysgu trwy asesiad ffurfiannol gydol y rhaglen. 

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Perthnasol

Bywyd Myfyrwyr a CaerfyrddinPam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn ymgeiswyr sy’n cyfrannu i ddyfodol yr economi wledig.  Nid oes angen yr astudiaeth flaenorol a byddem yn croesawu ymgeiswyr sydd ag amrywiaeth eang o gefndiroedd. 

Ein cynnig arferol ar gyfer y BA yw 88 pwynt tariff UCAS, a 46 pwynt tariff UCAS ar gyfer yr HND.  Perchir dyfarniadau Lefel A ac Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Derbynnir nifer o gymwysterau cyfatebol eraill yn gyfraniad at eich pwyntiau tariff UCAS a bydd y panel derbyniadau’n ystyried pob cais yn unigol. Sylwer hefyd nad yw ein cynigion wedi’u seilio ar eich cyraeddiadau academaidd yn unig; byddwn yn cymryd i ystyriaeth eich ystod lawn o sgiliau, profiad a chyflawniadau wrth ystyried eich cais.

Cyfleoedd Gyrfa

Noda adroddiad gan Fforwm Economaidd y Byd, erbyn 2020 y bydd 55% o’r sgiliau a ystyrir yn bwysig i gael swydd heddiw wedi newid; yn ôl yr adroddiad, y tri uchaf y bydd galw amdanynt gan y gweithlu fydd datrys problemau, meddwl yn feirniadol a chreadigrwydd. Trwy astudio Rheolaeth Menter Wledig gyda ni, byddwch yn dysgu’r sgiliau a’r galluoedd i ddatrys yn greadigol broblemau’r dyfodol trwy fynd ati i gyflawni dysgu sy’n seiliedig ar broblemau ac sy’n anelu at drawsnewid eich meddwl am fusnes a rheolaeth.  Oddi mewn i’r rhaglen, byddwch yn gweithio ar brosiectau byw ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau a byddwch hefyd yn cyflawni interniaeth orfodol yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol.

Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i amrywiaeth o feysydd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol mewn meysydd megis arwain cynaliadwyedd, rheolaeth ariannol, marchnata, rheolaeth adnoddau dynol, rheolaeth prosiectau, datblygu cymunedol ac adfywio.

Mae pwyslais ar entrepreneuriaeth ac arloesi yn y rhaglen hefyd wedi golygu bod nifer o’n graddedigion diweddar wedi gadael i sefydlu eu busnesau llwyddiannus eu hunain ac mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn mynd ati’n rhagweithiol i gyfeirio myfyrwyr at gymorth mewnol ac allanol ar gyfer datblygiad busnes. 

Mae nifer o’n graddedigion yn dewis symud ymlaen i astudio pellach ar lefel Meistr neu Ddoethuriaeth naill ai yn Y Drindod Dewi Sant neu mewn prifysgolion eraill.  Yn Ysgol Fusnes Cymru, rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ac mae gennym nifer o fyfyrwyr Doethuriaeth gweithredol.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Efallai yr hoffai myfyrwyr brynu deunyddiau ar gyfer modylau, megis prif brosiect ond nid yw hyn yn ofynnol ac ni chaiff effaith ar y radd derfynol.

Efallai yr hoffai myfyrwyr fynd ar ymweliadau dewisol dros nos yn y DU neu dramor ar ryw adeg yn ystod eu rhaglen astudio, gydag amcangyfrif o £600-£1000. Unwaith eto, nid yw presenoldeb ar ymweliadau maes dros nos ychwanegol yn orfodol ac nid ydynt yn effeithio ar y radd derfynol. Mae costau ar gyfer ymweliadau maes sy’n rhan o’r modylau wedi eu cynnwys yn ffioedd y cwrs.

Cyrsiau Cysylltiedig

*Yn amodol ar ddilysiad

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Caiff myfyrwyr BA Rheolaeth Menter Wledig wneud cais i astudio ar ein rhaglen astudio dramor. Os cânt eu derbyn, bydd y myfyrwyr yn astudio dramor yn un o’n sefydliadau partner yn UDA a Chanada ar gyfer ail semester lefel 5.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth