Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol (BA, DipAU)

Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol (BA, DipAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Y Byd yw Ein Darlithfa

Mae’r rhaglenni unigryw a chyffrous hyn yn ffocysu ar ddatblygu’r sgiliau proffesiynol a’r wybodaeth academaidd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i gael gyrfaoedd rheoli ffyniannus yn y Diwydiant Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol.

Mae gan y rhaglen enw rhagorol yn y diwydiant, gan weithio’n agos gyda sefydliadau teithio a thwristiaeth byd-eang ym mhob cwr o’r byd. Mae hyn yn cynnwys cwmnïau hedfan, meysydd awyr, cyrchfannau twristiaeth, gwestai, gweithredwyr teithiau, lleoliadau twristiaeth ac asiantaethau teithio.

Drwy wneud y byd yn ddarlithfa, caiff myfyrwyr y cyfle o gymryd rhan mewn ystod o brofiadau astudio maes rhyngwladol cyffrous sy’n cynnwys ymweliadau â Llundain ar gyfer Marchnad Teithio’r Byd, Paris, Y Swistir, Qatar, Malaysia a Singapore. Rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd ysbrydoledig i weld tu ôl i’r llen yn rhai o gyrchfannau teithio  byd-eang pwysica’r byd gan gynnwys teithiau ar Dreamliner Qatar Airway ym Maes Awyr Caerdydd.

Mae yna ffocws cryf ar interniaethau rhyngwladol a bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn o leiaf dau leoliad yn y diwydiant. Mae hyn yn eu hannog i ddatblygu gwasanaeth gwesteion a sgiliau diwydiannol o’r radd flaenaf trwy ystod o gyfleoedd unigryw gyda sefydliadau teithio a thwristiaeth mawt ar draws y byd gan gynnwys cyrchfannau twristiaeth ar hyd a lled Ewrop, Gwesty unigryw Little Nell yn Aspen, Colorado yn America ac ar Longau Mordeithio Royal Caribbean.

Yn bartneriaid addysgiadol ABTA, mae myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Abertawe yn elwa o rwydweithio gyda siaradwyr gwadd ysbrydoledig o’r diwydiant. Caiff hyn ei gefnogi gan berthynas glos â chyn-fyfyrwyr, y mae gan llawer ohonynt yrfaoedd llwyddiannus iawn yn y diwydiant ac yn dychwelyd yn rheolaidd i rannu eu profiadau gyda myfyrwyr presennol i sicrhau mai nhw fydd yn arwain y diwydiant yn y dyfodol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol (BA)
Cod UCAS:
 N841
Gwneud cais drwy UCAS

Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol (DipAU)
Cod UCAS: ITO6
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: jacqui.jones@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Jacqui Jones


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Y byd yw ein darlithfa – mae’r rhaglen yn defnyddio’r cyfleoedd dysgu arloesol a chreadigol i alluogi myfyrwyr i gael profiad rheolaidd i fyfyrwyr tu ôl i’r llen o fewn y diwydiant. Mae hyn yn cynnwys ymweliadau astudio maes lleol a rhyngwladol i ddod â’r dysgu’n fyw.
  2. Mae gan yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch dros 25 mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni proffesiynol o’r radd flaenaf mewn Hamdden a Thwristiaeth yn ffocysu ar hyrwyddo rhagoriaeth o ran gwasanaeth gwesteion a grymuso o’r cychwyn cyntaf.
  3. Mae gan y rhaglen enw rhagorol yn y diwydiant twristiaeth byd-eang sy’n arwain at gyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr rwydweithio ac ymgysylltu ag arweinwyr y diwydiant i gefnogi datblygiad eu gyrfa. Mae llawer o’r cysylltiadau hyn yn raddedigion y rhaglen sy’n ysbrydoli myfyrwyr presennol.
  4. Cynigir cyfleoedd lleoliadau byd-eang digyffelyb i fyfyrwyr gyda phrif sefydliadau teithio a thwristiaeth rhyngwladol er mwyn iddynt gael profiad gweithredol a datblygu’r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i’w paratoi at yrfaoedd rheolaeth llwyddiannus tu hwnt.
  5. Mae’r tîm addysgu sydd â phrofiad o’r diwydiant yn darparu ymagwedd gyfeillgar a chefnogol at fywyd Prifysgol sy’n hyrwyddo perthnasau gweithio clos rhwng myfyrwyr a thiwtoriaid sy’n arwain at amgylchedd dysgu positif a gweithredol.
  6. 1af yng Nghymru am Dwristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch yn y Guardian.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Datblygwyd y rhaglen trwy ymgynghori’n agos ag arweinwyr y diwydiant teithio a thwristiaeth byd-eang er mwyn bodloni anghenion diwydiant ac uchelgeisiau myfyrwyr.

Caiff ffocws cryf ar reolaeth a marchnata ei gyflwyno o gychwyn y rhaglen. Caiff materion eu hystyried o safbwynt byd-eang yn ogystal â materion diwydiannol amserol, cyfryngau cymdeithasol, gweithrediadau teithio rhyngwladol a diwylliannau rhyngwladol.

Mae’r rhaglen arloesol yn ffocysu ar ragoriaeth gwasanaeth gwesteion o’r cychwyn cyntaf a rhoi i fyfyrwyr a graddedigion ystod ardderchog o astudiaethau achos diwydiannol ysbrydoledig a heriol i gymhwyso eu dysgu.

Caiff lleoliadau rhyngwladol eu hintegreiddio ar lefel 4 a 5 gan alluogi i fyfyrwyr ffocysu ar sgiliau diwydiannol a gweithredol proffesiynol a datblygu dealltwriaeth o reolaeth. 

Tua diwedd y rhaglen, anogir myfyrwyr i herio cysyniadau’r diwydiant ac ystyried materion rheolaeth strategol o safbwynt academaidd a chymhwysol.

Mae amgylcheddau dysgu arloesol a chreadigol yn sicrhau bod y rhaglen yn dod â dysgu’r myfyriwr yn fyw. Drwy droi’r Byd yn Ddarlithfa, gall myfyrwyr brofi tu ôl i’r llen mewn cyfleusterau a chyrchfannau twristiaeth yn y DU ac yn rhyngwladol yn ogystal â chymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydweithio gydag arweinwyr y diwydiant.

Pynciau Modylau

Lle bo’n bosibl bydd myfyrwyr yn cael cynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn prosiectau, digwyddiadau a phrofiadau addysgol yn y DU a gynlluniwyd i helpu i gefnogi eu dysgu academaidd a datblygu eu gwerthfawrogiad o’r diwydiant. Efallai y bydd ffi ychwanegol.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gwrdd yn rhithwir gydag arweinwyr y diwydiant a graddedigion i drafod materion cyfoes yn ogystal â chymryd rhan mewn ymweliadau digidol neu fyw tu ôl i’r lle yn y diwydiant.

Trwy eu hastudiaethau a dysgu allgyrsiol bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfleoedd ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a sgiliau yn y diwydiant sy’n gysylltiedig â’u hastudiaethau. Gall hyn gynnwys tystysgrifau hyfforddiant ABTA ynghyd â Gwobr Lletygarwch a Digwyddiadau yn cynnwys Hyfforddiant am Winoedd a Gwirodydd a gall fod ffi ychwanegol am hyn.

Lefel 4 (Dyfarniad - Tystysgrif Addysg Uwch)

Bydd y modylau’n cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Sgiliau Academaidd a Digidol, Marchnata, Sgiliau Digidol, Diwydiant Twristiaeth, Twristiaeth, Rheolaeth Digwyddiadau a Hamdden, Lletygarwch a Gwasanaeth Gwesteion, Sgiliau Academaidd, Gwirfoddoli a Datblygiad Proffesiynol.

Lefel 5 (Dyfarniad - Diploma Addysg Uwch)

Bydd y modylau a astudir yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Rheolaeth Gweithrediadau, Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol, Twristiaeth a Digwyddiadau Cynaliadwy, Twristiaeth Fyd-eang, Brandio Personol, Cyflogaeth Gynaliadwy, Lleoliadau, Interniaethau a Phrofiadau Gwirfoddoli a Phrosiectau Menter.

Lefel 6 (Dyfarniad - BA)

Bydd y modylau a astudir yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Rheolaeth Strategol, Twristiaeth Gyfrifol, Rheolaeth Argyfwng, Cyrchfannau Byd-eang, Rheolaeth Cyrchfannau, Rheolaeth Atyniadau Treftadaeth a gwaith Prosiectau.

Asesiad

Caiff y rhaglen ei hasesu trwy gyfuniad strwythuredig o asesiadau ymarferol, lleoliadau, astudiaethau achos, digwyddiadau, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau, traethodau, adolygiadau teithio, DVD/fideos, blogiau teithio, astudiaethau dichonoldeb, prosiectau, cyflwyniadau cynnig a’r cyfle i gynllunio, trefnu ac asesu teithiau a phrofiadau teithio a thwristiaeth.

Ble bynnag y bo modd, llunnir asesiadau i ddatblygu sgiliau proffesiynol yn ogystal â datblygu meddwl beirniadol, arweinyddiaeth, rheolaeth, gwasanaeth gwesteion a gwaith tîm wrth baratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiant. NID yw’r rhaglen yn cynnwys arholiadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

#TwristiaetharDaith Malaysia a Singapore

Mynd i Leoedd gyda’n Gilydd gyda Qatar Airways, Maes Awyr Caerdydd a Phrifysgol Malaya Cymru.

Yn adran Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, bydd y Byd yn Ddarlithfa. I ddysgu rhagor edrychwch ar y fideo blasu fer hon o Daith Addysgol Twristiaeth Ryngwladol sy’n dod â’r hyn y mae’r myfyriwr yn ei ddysgu yn fyw a byddant yn gweld y byd â llygaid hollol newydd.


Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

88 o bwyntiau UCAS (BA) | 44 o bwyntiau UCAS (DipAU)

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol ac ymrwymedig sy’n dangos ymrwymiad cryf i Deithio a Thwristiaeth Rhyngwladol yn ogystal â’r rheiny sydd â phrofiad gwaith sylweddol a pherthnasol. I asesu addasrwydd myfyriwr posibl gallwn drefnu cyfweliadau i chi drafod eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiadau bywyd gyda ni.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae hyblygrwydd y rhaglen, ei ffocws ar gyfleoedd yn y diwydiant, interniaethau a chymorth lleoliad graddedigion yn grymuso myfyrwyr i lywio eu hastudiaethau tuag at eu huchelgeisiau gyrfaol eu hunain a’u hamgylchiadau personol.

Mae’r rhyngweithio cyson gyda chyflogwyr yn ffocysu ar wasanaeth gwesteion a sgiliau cyflogadwyedd proffesiynol sy’n rhoi i fyfyrwyr y cyfle i wireddu eu potensial gyrfaol trwy eu hastudiaethau.

Ar ôl graddio, mae myfyrwyr o’r rhaglen hon wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau ystod o swyddi rheoli a gweithredol yn y Diwydiant Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol.

Gall llwybrau gyrfaol y dyfodol gynnwys:

  • Rheolaeth Twristiaeth – Atyniadau, Gwestai Rhyngwladol, Digwyddiadau, Confensiynau, Gwyliau, Byrddau Twristiaeth.
  • Rheolaeth Teithio – Cwmnïau Hedfan, Meysydd Awyr, Gweithredwyr Teithiau, Asiantau Teithio.
  • Ymhlith enghreifftiau blaenorol gyrfaoedd graddedigion mae ystod o swyddi rheoli gyda Aspen Ski Company, Awdurdod Twristiaeth Prydain, Contiki Holidays, Jumeirah Resorts Dubai, Merlin Entertainment, Necker Island yn y Caribi, PGL Activity Holidays, Planos Holidays Greece, St Brides Spa Hotel, Retreats Group, Ritz Carlton Resorts Worldwide, Rockley Watersports France & UK, Royal Caribbean Cruiselines, Tui Holidays, Croeso Cymru, Walt Disney World.
Costau Ychwanegol

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor oherwydd gellir defnyddio hwn i gefnogi talu am deithiau maes a lleoliadau.

Costau ychwanegol opsiynol ar gyfer Teithiau Maes:

Bydd y rhain ar gael i fyfyrwyr, ac maent naill ai’n gymorthdaledig, yn opsiynol neu’n rhan o fodwl astudio opsiynol. Telir am yr holl deithiau maes gorfodol.
Mae costau teithiau yn y DU sy’n opsiynol yn amrywio o £5 hyd at £100 am daith breswyl. 

Mae’r Daith Maes Astudio Ewropeaidd (Lefel 4) opsiynol sydd â chymhorthdal ac sy’n rhan o fodwl opsiynol yn costio £500 ac mae hynny’n cynnwys teithio mewn trên ar draws Ewrop, llety yn y cyrchfannau sydd, fel arfer, ym Mharis a’r Swistir, mynediad i atyniadau a rhai prydau. Gellir talu fesul rhandaliad sy’n cyfateb yn fras i £10 yr wythnos, £50 y mis neu daliadau bloc dros gyfnod o flwyddyn.

Mae costau Taith Addysgol y Gyfadran sy’n opsiynol ac sy'n rhan o fodwl opsiynol hyd at £1,000 am daith 10 niwrnod i Malaysia, fel arfer trwy Doha gan hedfan adre o Singapore ac aros mewn gwestai 5 seren yn Kuala Lumpur a Penang ac yn cynnwys tocynnau awyren, gwely a brecwast, prif wibdeithiau a theithio. Gellir talu am y daith hon dros gyfnod 1 i 2 flynedd gyda thaliadau misol neu floc sy’n cyfateb i ryw £10 yr wythnos. 

Gwerth ychwanegol teithiau maes:

Mae Teithiau Maes gyda theithiau y tu ôl i’r llenni, siaradwyr gwadd a chyfleoedd ymchwil yn dod â’r hyn y mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu’n fyw ac yn caniatáu iddynt rwydweithio â’r diwydiant a datblygu cyfleoedd gyrfa yn ogystal â rhoi cyfle iddynt gael profiad o’r lleoliadau a’r diwydiant twristiaeth.

Costau ychwanegol opsiynol ar gyfer Lleoliad:

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n dewis mynd ar rai lleoliadau i UDA neu gyrchfannau eraill dalu am eu teithiau awyr a’u fisas. Lleoliadau wedi eu talu yw’r rhain ond y myfyrwyr fydd yn talu costau’r fisa ymlaen llaw. Y Ffioedd presennol a hysbysebir ar gyfer Gwaith Haf a Fisas y Rhaglen Deithio yn UDA yw £630 sy’n cynnwys yswiriant. Ar hyn o bryd hysbysebir mai costau fisa J1 am 12 mis yn UDA yw £1425 ac mae hynny’n cynnwys yswiriant. Nid yw’r prisiau hyn wedi eu rheoli gan y Brifysgol a gallai Noddwyr y Fisa a Llywodraeth UDA eu newid. Bydd gofyn hefyd i fyfyrwyr sy’n gweithio i rai sefydliadau mewn cyrchfannau yn UDA a lleoliadau eraill dalu eu treuliau teithio eu hunain ar gyfer rhai lleoliadau fodd bynnag, unwaith eto costau dewisol yw’r rhain gan fod lleoliadau eraill ar gael lle telir costau teithio. 

Sylwer bod mynd i UDA ar leoliad yn opsiynol, ac felly costau dewisol yw’r rhain.

Gwerth Ychwanegol:

Mae'r lleoliadau rhyngwladol yn UDA yn cynnig cyfle i’r myfyrwyr weithio i rai o brif sefydliadau’r byd. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd ardderchog iddynt ddysgu a datblygu eu sgiliau gwasanaeth gwesteion proffesiynol i’w paratoi ar gyfer gyrfaoedd rheoli yn y dyfodol. Yn ystod eu lleoliadau byddant yn ennill arian i dalu am gostau’r fisa a chostau teithio. Fodd bynnag, rhaid nodi bod y lleoliadau hyn yn rhai opsiynol ac y gall y myfyrwyr ddewis lleoliadau y telir amdanynt mewn cyrchfannau eraill lle nad oes unrhyw gostau cychwynnol.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Nawr mae Shanna McFadden Drivenes nawr un o’n Graddedigion Teithio a Thwristiaeth a nawr CEO Digwyddiadau Dirty Girls Norwy Sbardunodd fi i’r gyrfa sydd gen i heddiw. Cymerais ran mewn profiad gwaith un flwyddyn yng Nghyrchfan y Ritz Carlton Batchelor Gulch yng Ngholorado lle dysgais am wasanaeth ar lefel arall ac rwyf wedi cymryd hyn ymlaen i’m holl swyddi ac wedi agor fy musnes fy hun. Buaswn yn argymell Y Drindod Dewi Sant i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y diwydiant hwn am y bydd gennych fynediad i rai o’r lleoliadau gorau yn y byd a’r profiad myfyriwr gorau”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Mae Bwrsarïau uwchsgilio gwerth £200 ar gael i fyfyrwyr wneud cais amdanynt i gefnogi’r gwaith o ddatblygu eu sgiliau ac efallai y bydd myfyrwyr yn gymwys i wneud cais am y Prosiect Darganfod er cefnogi Symudedd Rhyngwladol i gefnogi Profiadau Lleoliadau Rhyngwladol byr

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfle i ymgymryd â lleoliadau rhyngwladol integredig yn ystod lefel 4, 5 a 6 er mwyn cael profiad arbenigol yn y diwydiant ac i ddatblygu sgiliau proffesiynol myfyrwyr.