Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Twristiaeth (BA, DipAU)

Rheolaeth Twristiaeth (BA, DipAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Twristiaeth ar Daith

Mae gan y rhaglen enw da ers tro yn y diwydiant gyda bron i 30 blynedd yn cynnig rhaglenni cysylltiedig â thwristiaeth a lleoliadau yn y diwydiant.

O’r cychwyn cyntaf, bydd dysg myfyrwyr yn ffocysu ar ddatblygu eu sgiliau proffesiynol, dealltwriaeth o reolaeth a gwybodaeth academaidd er mwyn eu paratoi am yrfa lwyddiannus yn y Diwydiant Twristiaeth. Bydd hyn yn cynnwys astudio pynciau trwyadl sy’n gysylltiedig â Rhagoriaeth Gwasanaeth Gwesteion, Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol, Moeseg a Chynaliadwyedd, Treftadaeth a Rheolaeth Atyniadau.

Mae’r myfyrwyr yn elwa o berthynas glos â chyn-fyfyrwyr, y mae gan llawer ohonynt yrfaoedd llwyddiannus iawn yn y diwydiant ac yn dychwelyd yn rheolaidd i rwydweithio a rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr presennol. Caiff hyn ei gefnogi gan gysylltiadau clos â’r diwydiant gan gynnwys y cyfle i ymgymryd â theithiau astudio maes, ymweliadau tu ôl i’r lle yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio rheolaidd yn niwydiant twristiaeth Cymru a ledled y byd.

Yn ystod eu hastudiaethau, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn lleoliadau integrol a delir o fewn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, y DU neu dramor. Mae hyn yn darparu cyfle pwysig i roi theori ar waith yn y gweithle a thrafod datrysiadau’n strategol ar gyfer problemau yn y gweithle yn y ddarlithfa, yn ogystal â pharatoi myfyrwyr yn broffesiynol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ironman Logo  ABTA Partnership logo

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Twristiaeth (BA)
Cod UCAS: 46N9
Gwnewch gais drwy UCAS

Rheolaeth Twristiaeth (DipAU)
Cod UCAS: TMA6
Gwnewch gais drwy UCAS

Rheolaeth Twristiaeth (TystAU)
Cod UCAS: UTM6
Gwnewch gais drwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: jacqui.jones@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Jacqui Jones


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Y byd yw ein darlithfa – mae’r rhaglen yn defnyddio’r cyfleoedd dysgu arloesol a chreadigol i alluogi myfyrwyr i gael profiad rheolaidd i fyfyrwyr tu ôl i’r llen o fewn y diwydiant.
  2. Mae gan yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch dros 25 mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni proffesiynol o’r radd flaenaf mewn Hamdden a Thwristiaeth yn ffocysu ar hyrwyddo rhagoriaeth o ran gwasanaeth gwesteion a grymuso.
  3. Mae gan y rhaglen enw da rhagorol yn y diwydiant twristiaeth sy’n arwain at gyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr rwydweithio ac ymgysylltu ag arweinwyr y diwydiant i gefnogi datblygiad eu gyrfa. Mae llawer o’r cysylltiadau hyn yn raddedigion y rhaglen sy’n ysbrydoli myfyrwyr presennol o hyd.
  4. Twristiaeth ar Daith – Cynigir cyfleoedd lleoliad digyffelyb i fyfyrwyr gyda phrif sefydliadau twristiaeth yng Nghymru a ledled y byd gan eu galluogi i gael profiad gweithredol a datblygu’r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i’w paratoi at yrfaoedd rheolaeth llwyddiannus.
  5. Mae’r tîm addysgu sydd â phrofiad o’r diwydiant yn darparu ymagwedd gyfeillgar a chefnogol at fywyd Prifysgol sy’n hyrwyddo perthnasau gweithio clos rhwng myfyrwyr a thiwtoriaid sy’n arwain at amgylchedd dysgu positif a gweithredol.
  6. Prifysgol 1af y Guardian yng Nghymru am Dwristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen dwristiaeth uchel ei pharch hon yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau diwydiannol proffesiynol a gwybodaeth academaidd i’w helpu i ddiogelu gyrfa lwyddiannus o fewn y Diwydiant Twristiaeth.

Datblygwyd y rhaglen trwy ymgynghori’n agos ag arweinwyr y diwydiant twristiaeth, myfyrwyr a graddedigion er mwyn bodloni anghenion diwydiant ac uchelgeisiau myfyrwyr.

Caiff ffocws cryf ar reolaeth a marchnata ei gyflwyno o gychwyn cyntaf y rhaglen. Caiff materion y diwydiant eu hystyried yn feirniadol i alluogi myfyrwyr i ddatblygu eu dysgu gan ystyried cyfryngau cymdeithasol,  gweithrediadau teithio rhyngwladol, moeseg, diwylliant a thwristiaeth gynaliadwy.

Mae’r rhaglen arloesol yn ffocysu ar ragoriaeth gwasanaethau gwesteion o’r cychwyn cyntaf ac anogir myfyrwyr i herio cysyniadau’r diwydiant ac ystyried materion rheolaeth strategol o safbwynt academaidd a chymhwysol wrth baratoi at yrfa rheoli.

Caiff myfyrwyr a graddedigion y cyfle i wneud cais am ystod ragorol o gyfleoedd lleoliad byd-eang ysbrydoledig a heriol. Caiff lleoliadau eu hintegreiddio o fewn lefel 4 a 5 er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a gweithredol yn ogystal â’u dealltwriaeth o reoli a’u gwybodaeth academaidd.

Mae amgylcheddau dysgu arloesol a chreadigol yn sicrhau bod y rhaglen yn dod â dysgu’r myfyriwr yn fyw. Drwy droi’r Byd yn Ddarlithfa, gall myfyrwyr brofi tu ôl i’r llen mewn cyfleusterau a chyrchfannau twristiaeth yn y DU ac yn rhyngwladol yn ogystal â chymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydweithio gydag arweinwyr y diwydiant.

Pynciau Modylau

Lle bo’n bosibl bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau, digwyddiadau a phrofiadau addysgol yn y DU a gynlluniwyd i helpu i gefnogi eu dysgu academaidd a datblygu eu gwerthfawrogiad o’r diwydiant. Efallai y bydd ffi ychwanegol.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gwrdd yn rhithwir gydag arweinwyr y diwydiant a graddedigion i drafod materion cyfoes yn ogystal â chymryd rhan mewn ymweliadau digidol neu fyw tu ôl i’r llen yn y diwydiant.

Trwy eu hastudiaethau a dysgu allgyrsiol bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfleoedd ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a sgiliau  yn y diwydiant sy’n gysylltiedig â’u hastudiaethau. Gall hyn gynnwys tystysgrifau hyfforddiant ABTA ynghyd â Gwobr Lletygarwch a Digwyddiadau yn cynnwys Hyfforddiant am Winoedd a Gwirodydd a gall fod ffi ychwanegol am hyn.

Lefel 4 (Dyfarniad - Tystysgrif Addysg Uwch)

Bydd y modylau’n cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Sgiliau Academaidd a Digidol, Marchnata, Sgiliau Digidol, Diwydiant Twristiaeth, Twristiaeth, Rheolaeth Digwyddiadau a Hamdden, Lletygarwch a Gwasanaeth Gwesteion, Sgiliau Academaidd, Gwirfoddoli a Datblygiad Proffesiynol.

Lefel 5 (Dyfarniad - Diploma Addysg Uwch)

Bydd y modylau a astudir yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Rheolaeth Gweithrediadau, Teithio Rhyngwladol, Twristiaeth a Digwyddiadau Cynaliadwy, Twristiaeth Fyd-eang, Brandio Personol, Cyflogaeth Gynaliadwy, Lleoliadau, Interniaethau a Phrofiadau Gwirfoddoli a Phrosiectau Menter.

Lefel 6 (Dyfarniad - BA)

Bydd y modylau a astudir yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Rheolaeth Strategol, Twristiaeth Gyfrifol, Rheolaeth Argyfwng, Cyrchfannau Byd-eang, Rheolaeth Cyrchfannau, Rheolaeth Atyniadau Treftadaeth a gwaith Prosiectau.

Asesiad

Caiff y rhaglen ei hasesu trwy gyfuniad strwythuredig o asesiadau ymarferol, lleoliadau, astudiaethau achos, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau, traethodau, adolygiadau teithio, DVD/fideos, blogiau teithio, astudiaethau dichonoldeb, prosiectau, cyflwyniadau cynnig a’r cyfle i gynllunio, trefnu ac asesu teithiau a phrofiadau teithio a thwristiaeth.

Ble bynnag y bo modd, llunnir asesiadau i ddatblygu sgiliau proffesiynol yn ogystal â datblygu meddwl beirniadol, arweinyddiaeth, rheolaeth, gwasanaeth gwesteion a gwaith tîm wrth baratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiant. NID yw’r rhaglen yn cynnwys arholiadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Perthnasol

#TwristiaetharDaith Malaysia a Singapore

Mynd i Leoedd gyda’n Gilydd gyda Qatar Airways, Maes Awyr Caerdydd a Phrifysgol Malaya Cymru.

Yn adran Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, bydd y Byd yn Ddarlithfa. I ddysgu rhagor edrychwch ar y fideo blasu fer hon o Daith Addysgol Twristiaeth Ryngwladol sy’n dod â’r hyn y mae’r myfyriwr yn ei ddysgu yn fyw a byddant yn gweld y byd â llygaid hollol newydd.


Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

88 o bwyntiau UCAS (BA) | 44 o bwyntiau UCAS (DipAU)

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol ac ymrwymedig sy’n dangos ymrwymiad cryf i Deithio a Thwristiaeth Rhyngwladol yn ogystal â’r rheiny sydd â phrofiad gwaith sylweddol a pherthnasol.  I asesu addasrwydd myfyriwr posibl fe allwn drefnu cyfweliadau er mwyn i chi rannu eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiadau bywyd gyda ni.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen yn ffocysu ar gyfleoedd yn y diwydiant, interniaethau ac mae cymorth lleoliad graddedigion yn grymuso myfyrwyr i lywio eu hastudiaethau tuag at eu huchelgeisiau gyrfaol eu hunain a’u hamgylchiadau personol.

Mae’r ymweliadau tu ôl i’r llen cyson a rhyngweithio gyda chyflogwyr yn ffocysu ar wasanaeth gwesteion a sgiliau cyflogadwyedd proffesiynol sy’n rhoi i fyfyrwyr y cyfle i wireddu eu potensial gyrfaol trwy eu hastudiaethau.

Ar ôl graddio, mae myfyrwyr o’r rhaglen hon wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau ystod o swyddi rheoli a gweithredol yn y Diwydiant Twristiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Gall llwybrau gyrfaol y dyfodol gynnwys

Rheolaeth Twristiaeth – Atyniadau, Treftadaeth, Gwestai, Digwyddiadau, Confensiynau, Gwyliau, Byrddau Twristiaeth

Ymhlith yr enghreifftiau blaenorol o swyddi y mae graddedigion wedi’u cael mae ystod o swyddi rheoli gydag Awdurdod Twristiaeth Prydain, London Eye, Mary Rose Trust, Merlin Entertainment, Parc Oakwood, PGL Activity Holidays, Raithwaite Hall Estate, Yr Amgueddfa Wyddoniaeth, St Brides Spa Hotel, Retreats Group, Rockley Watersports UK, Croeso Cymru.

Costau Ychwanegol

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor oherwydd gellir defnyddio hwn i gefnogi talu am deithiau maes a lleoliadau.

Costau ychwanegol opsiynol ar gyfer Teithiau Maes:

Bydd y rhain ar gael i fyfyrwyr, ac maent naill ai’n gymorthdaledig, yn opsiynol neu’n rhan o fodwl astudio opsiynol. Telir am yr holl deithiau maes gorfodol.
Mae costau teithiau yn y DU sy’n opsiynol yn amrywio o £5 hyd at £100 am daith breswyl. 

Mae’r Daith Maes Astudio Ewropeaidd (Lefel 4) opsiynol sydd â chymhorthdal ac sy’n rhan o fodwl opsiynol yn costio £500 ac mae hynny’n cynnwys teithio mewn trên ar draws Ewrop, llety yn y cyrchfannau sydd, fel arfer, ym Mharis a’r Swistir, mynediad i atyniadau a rhai prydau. Gellir talu fesul rhandaliad sy’n cyfateb yn fras i £10 yr wythnos, £50 y mis neu daliadau bloc dros gyfnod o flwyddyn.

Mae costau Taith Addysgol y Gyfadran sy’n opsiynol ac sy'n rhan o fodwl opsiynol hyd at £1,000 am daith 10 niwrnod i Malaysia, fel arfer trwy Doha gan hedfan adre o Singapore ac aros mewn gwestai 5 seren yn Kuala Lumpur a Penang ac yn cynnwys tocynnau awyren, gwely a brecwast, prif wibdeithiau a theithio. Gellir talu am y daith hon dros gyfnod 1 i 2 flynedd gyda thaliadau misol neu floc sy’n cyfateb i ryw £10 yr wythnos. 

Gwerth ychwanegol teithiau maes:

Mae Teithiau Maes gyda theithiau y tu ôl i’r llenni, siaradwyr gwadd a chyfleoedd ymchwil yn dod â’r hyn y mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu’n fyw ac yn caniatáu iddynt rwydweithio â’r diwydiant a datblygu cyfleoedd gyrfa yn ogystal â rhoi cyfle iddynt gael profiad o’r lleoliadau a’r diwydiant twristiaeth.

Costau ychwanegol opsiynol ar gyfer Lleoliad:

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n dewis mynd ar rai lleoliadau i UDA neu gyrchfannau eraill dalu am eu teithiau awyr a’u fisas. Lleoliadau wedi eu talu yw’r rhain ond y myfyrwyr fydd yn talu costau’r fisa ymlaen llaw. Y Ffioedd presennol a hysbysebir ar gyfer Gwaith Haf a Fisas y Rhaglen Deithio yn UDA yw £630 sy’n cynnwys yswiriant. Ar hyn o bryd hysbysebir mai costau fisa J1 am 12 mis yn UDA yw £1425 ac mae hynny’n cynnwys yswiriant. Nid yw’r prisiau hyn wedi eu rheoli gan y Brifysgol a gallai Noddwyr y Fisa a Llywodraeth UDA eu newid. Bydd gofyn hefyd i fyfyrwyr sy’n gweithio i rai sefydliadau mewn cyrchfannau yn UDA a lleoliadau eraill dalu eu treuliau teithio eu hunain ar gyfer rhai lleoliadau fodd bynnag, unwaith eto costau dewisol yw’r rhain gan fod lleoliadau eraill ar gael lle telir costau teithio. 

Sylwer bod mynd i UDA ar leoliad yn opsiynol, ac felly costau dewisol yw’r rhain.

Gwerth Ychwanegol:

Mae'r lleoliadau rhyngwladol yn UDA yn cynnig cyfle i’r myfyrwyr weithio i rai o brif sefydliadau’r byd. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd ardderchog iddynt ddysgu a datblygu eu sgiliau gwasanaeth gwesteion proffesiynol i’w paratoi ar gyfer gyrfaoedd rheoli yn y dyfodol. Yn ystod eu lleoliadau byddant yn ennill arian i dalu am gostau’r fisa a chostau teithio. Fodd bynnag, rhaid nodi bod y lleoliadau hyn yn rhai opsiynol ac y gall y myfyrwyr ddewis lleoliadau y telir amdanynt mewn cyrchfannau eraill lle nad oes unrhyw gostau cychwynnol.

Cyrsiau Cysylltiedig
  • Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol (BA)
  • Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol (BA)
  • Rheolaeth Twristiaeth Ryngwladol (HND)
  • Rheolaeth Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol (Gradd Sylfaen)
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Mae Bwrsarïau uwchsgilio gwerth £200 ar gael i fyfyrwyr wneud cais amdanynt i gefnogi’r gwaith o ddatblygu eu sgiliau ac efallai y bydd myfyrwyr yn gymwys i wneud cais am y Prosiect Darganfod er cefnogi Symudedd Rhyngwladol i gefnogi Profiadau Lleoliadau Rhyngwladol byr

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfle i ymgymryd â lleoliadau rhyngwladol integredig yn ystod lefel 4, 5 a 6 er mwyn cael profiad arbenigol yn y diwydiant ac i ddatblygu sgiliau proffesiynol myfyrwyr.

Llety

Ewch i adran Llety Abertawe i ddysgu rhagor.