Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Blynyddoedd Cynnar  -  Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn Ddwyieithog

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn Ddwyieithog

1af yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid - ACM 2019.

Mae’r BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar a BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn unigryw am eu bod ar gael naill ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gall fod yn bosibl astudio’r HOLL fodylau a rhaglenni cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir darlithoedd gan staff dwyieithog sy’n brofiadol iawn mewn addysgu a chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Darperir adnoddau fel taflenni darlithoedd neu sleidiau bwrdd gwyn yn y Gymraeg a Saesneg.

Gellir cyflwyno pob asesiad a gwaith cwrs yn y Gymraeg neu Saesneg a chaiff y gwaith ei farcio yn yr iaith wreiddiol gan staff darlithio profiadol.

Astudio’n ddwyieithog

Fe allech chi ddewis astudio’n ddwyieithog ac mae yna hyblygrwydd i ganiatáu hyn. Er enghraifft, fe allech chi benderfynu gwneud rhai modylau cyfrwng Cymraeg yn rhan o’ch rhaglen cyfrwng Saesneg, neu gyflwyno peth o’ch gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Ysgol yn ymroi i helpu myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau dwyieithrwydd a’u hyder mewn amgylchedd cefnogol.

Manteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn Ddwyieithog

Os byddwch yn penderfynu astudio rhai modylau cyfrwng Cymraeg fe allech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol ychwanegol. 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig nifer o gymhellion ariannol. Er enghraifft:

  • Adnoddau ychwanegol
  • Cyfleoedd Cyflogaeth

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig adnoddau addysg i gefnogi’r astudiaethau dwyieithog. Mae hyn yn cynnwys ei gyfnodolyn academaidd ei hun, o’r enw ‘Gwerddon’, y gall myfyrwyr elwa ohono

Dysgwch ragor yn http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/

Mae cyflogwyr yn weithredol chwilio am fyfyrwyr a graddedigion sy’n hyderus i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg i weithio gyda phlant a theuluoedd. Mae sefydliadau fel Mudiad Meithrin, Dechrau’n Deg, Ysgolion, Awdurdodau Lleol a Meithrinfeydd yn weithredol wrth recriwtio graddedigion dwyieithog i gefnogi eu rolau.

  • Cefnogi ymgyrch Miliwn o siaradwyr Cymraeg Llywodraeth Cymru erbyn 2015.
  • Digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol

Er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr bydd ein Graddedigion BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar a BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn hanfodol wrth gefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau dwyieithrwydd.

Mae yna gyfleoedd i fyfyrwyr fanteisio ar nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol a drefnir gan gangen YDDS o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r tîm Blynyddoedd Cynnar wedi datblygu ethos dwyieithog cryf ac fe’u cydnabyddir yn arbenigwyr wrth gefnogi myfyrwyr sy’n dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Gwnawn hyn drwy feithrin diddordeb a hyder yn y Gymraeg o bob lefel.

 ‘Mae’r rhaglen wedi fy nhywys tuag at y person yr hoffwn fod, gan fagu hyder a rhoi i mi gyfleoedd i ddatblygu pwy ydw i a symud fy addysg ymlaen mewn gyrfa llawn potensial rwy’n ei charu’ 

Naomi Rosser 2018