Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, Dip AU)

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, DipAU, TystAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen hon yn gymhwyster cydnabyddedig ym maes iechyd, gofal ac addysg plant a phobl ifanc. Rydym yn darparu rhaglen o astudiaethau blaengar sy’n berthnasol i yrfaoedd o fewn swyddogaethau cynradd gofal ym maes iechyd, gofal ac addysg plant a phobl ifanc sy’n cyfoethogi eich gallu i ymgymryd â grymoedd ymchwilio, adfyfyriol, dadansoddol a rhesymu mewn cyd-destun.

Ar y rhaglen hon, byddwch yn dysgu i ddeall y theorïau sy’n gysylltiedig â datblygiad a llesiant plant a phobl ifanc, ac i roi gwybodaeth ddamcaniaethol am ddatblygiad a llesiant ar waith i gyfoethogi gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o heriau cyfoes perthnasol i’r ddisgyblaeth sy’n wynebu unigolion, sefydliadau, cymunedau a chymdeithas, o bersbectif lleol, cenedlaethol a byd-eang. Byddwch yn codi ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o’r rôl mae Iechyd Cyhoeddus yn ei chwarae wrth ymateb i faterion cyfoes sy’n effeithio ar iechyd a llesiant cymunedau a phoblogaethau.

Byddwn yn ffocysu ar ddatblygu eich sgiliau astudio annibynnol a dysgu gydol oes. Bydd hyn yn rhoi i chi sylfaen ar gyfer cwblhau eich rhaglen radd yn llwyddiannus, yn cefnogi eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol ac yn datblygu’r sgiliau a’r medrau sydd eu hangen ar gyfer gwydnwch gyrfaol a datblygiad proffesiynol yng nghyd-destun gwaith y dyfodol.

Rydym hefyd yn cynnig pob modwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc)
Cod UCAS: 3H6X
Gwneud cais trwy UCAS

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (DipAU)
Cod UCAS: HCY5
Gwneud cais trwy UCAS

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (TystAU)
Cod UCAS: HCY6
Gwneud cais trwy UCAS

Cynigir ein holl raglenni yn LLAWN AMSER neu’n RHAN AMSER.

Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn i astudio dros DDWY neu DAIR blynedd – mae hyn yn amodol ar lefel presennol eich cymwysterau a’ch profiad o waith (gweler y meini prawf isod). Sylwer y bydd cwblhau rhaglen DWY FLYNEDD yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘ychwanegol’ ddiamod er mwyn i chi sicrhau eich BSc.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: j.fender@uwtsd.ac.uk

Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 Rheswm dros astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 1. Rydym yn cynnig ymagwedd dysgu hyblyg fel y gallwch weithio, gofalu am eich anwyliaid a ffitio’r brifysgol yn eich bywyd
 2. Rydym yn ymrwymo i’ch cefnogi wrth i chi geisio cael y swydd a gyrfa rydych eu heisiau yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
 3. Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu a gwneud cynnydd, yn cynnwys clybiau sgiliau astudio ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
 4. Mae gennym bartneriaethau gyda sefydliadau sy’n gallu cynnig rolau gwaith â thâl a gwirfoddol
 5. Rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych yn barod wrth wneud eich cais

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Yn ogystal â bod yn fan cychwyn ardderchog i’r rhai sy’n ansicr o’u nodau gwaith yn y sector iechyd a gofal plant a phobl ifanc, ond gall agor drysau ym myd gwaith sy’n para gydol eich gyrfa. Mae’n cynnig ystod eang o sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd yn cynnwys addysg, seicoleg, ymchwil ac iechyd a lles plant.

Mae rhaglenni’r Portffolio Iechyd wedi’u hintegreiddio’n bwrpasol i ganiatáu mynediad ac ymadawiad hyblyg rhwng llwybrau a chyrsiau. Ar ddiwedd pob blwyddyn gallwch symud ymlaen i wahanol raglen os bydd eich dewisiadau gyrfa neu gyfleoedd cyflogaeth yn newid.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r radd hon i gael swyddi yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae myfyrwyr blaenorol hefyd wedi defnyddio’r cwrs hwn fel platfform i astudiaethau pellach ym maes iechyd, gwaith cymdeithasol, seicoleg ac addysgu plant.

Rydym yn cynnig mynediad i sefydliadau a phobl allweddol o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd. 

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, DipAU a BSc)

 • Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Thegwch Digidol (20 credyd; gorfodol)
 • Datblygiad a Llesiant Plant a Phobl Ifanc (20 credyd; gorfodol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion
 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion
 • Rheolaeth, Ymddygiad Sefydliadol a Newid Digidol (20 credyd; gorfodol)
 • Seicoleg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (20 credyd; gorfodol)

 Blwyddyn Dau – Lefel 5 (DipAU a BSc)

 • Cyflwyniad i Sgiliau Ymchwil Annibynnol (20 credyd; gorfodol)
 • Diogelu a Chefnogi Teuluoedd ym maes Iechyd a Gofal (20 credyd; gorfodol)
 • Egwyddorion Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (20 credyd; gorfodol)
 • Iechyd, Llesiant ac Ymgysylltiad Cymunedol Plant a Phobl Ifanc (20 credyd; gorfodol)
 • Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

 Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BSc)

 • Effeithiau cyfoes wrth Gefnogi Pobl Ifanc (20 credyd; gorfodol)
 • Iechyd, Llesiant a Datblygu Cynaliadwy (20 credyd; gorfodol)
 • Plant, Pobl Ifanc a Thechnolegau Datblygol (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion
 • Trawsnewid Digidol yn y Proffesiynau Iechyd a Gofal (20 credyd; gorfodol).
Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.

Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Tania Davies
 • Ben Duxbury
 • Karen Hudson
 • Neil Hapgood
 • Joanna Fender
 • Karen Hudson
Meini Prawf Mynediad

Sylwch fod pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol. Gallwn hefyd wneud cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar eich profiad bywyd neu waith.

I ymgeiswyr sy’n dymuno astudio am gymhwyster Diploma AU (dwy flynedd), bydd cynnig yn cael ei wneud yn seiliedig ar eich profiad addysgol a chyflogaeth.

I’r rhai sy’n dymuno astudio’r BSc (tair blynedd) bydd angen i chi fod wedi sicrhau o leiaf 88 o bwyntiau UCAS.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth cryf iawn a system profiad gwaith yn y Portffolio Iechyd.

Rydym yn cysylltu a gweithio’n agos gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar gyfer gwaith â thâl a heb tâl ar gyfer myfyrwyr.

Yn arbennig, rydym yn croesawu ymgeiswyr sy’n gweithio gyda phlant a/neu bobl ifanc mewn rhyw ffordd yn barod

Sylwch nad yw’r cwrs hwn yn cymryd lle’r cymhwyster Lefel 3 CCLD. Os ydy’ch swydd, rôl neu yrfa’n gofyn am y cymhwyster hwn, rydym yn argymell i chi ei wneud ar wahân.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth.