UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Pensaernïaeth (BSc)

Pensaernïaeth (BSc)

Ymgeisio Nawr

Mae penseiri’n arbenigwyr ym maes dylunio adeiladau a lleoedd, gan greu’r golygfa ar gyfer bywyd dynol.

Eu prif sgil yw dylunio – y gallu i ddychmygu lleoedd a gwrthrychau tri dimensiwn a chymhwyso gwybodaeth am ddeunyddiau, strwythur ac egni gan droi cysyniad yn realiti wrth weithio gyda pheirianwyr, contractwyr a llawer o weithwyr proffesiynol eraill. 

Y cwrs yw’r cam cyntaf (Rhan Un) proses tri cham cymhwyso’n broffesiynol yn bensaer.  Caiff y cwrs ei ragnodi gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ac mae’r Brifysgol yn ceisio cydnabyddiaeth i’r cwrs gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA).

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Pensaernïaeth (BSc)
Cod UCAS: K100
Gwneud cais drwy UCAS

 • Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS.
 • Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am wybodaeth
E-bost Cyswllt: Ian.standen@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Ian Standen


£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae gan y cwrs hwn ymagwedd ffres at addysg bensaernïol sydd wedi’i wreiddio yn ei ardal ond â safbwynt fyd-eang cyffredinol.  
 2. Rydym yn credu mai hanfod pensaernïaeth yw bodloni anghenion pobl mewn ffyrdd sy’n parchu eu diwylliant a’u gwerthoedd a chymeriad a thraddodiadau eu cymunedau gan gynnig iddynt y gorau y gall technoleg a diwylliant dylunio rhyngwladol cyfoes ei gyfrannu at siapio’u hamgylchedd.
 3. Wrth graidd ein hymagwedd mae dealltwriaeth drylwyr a meddwl agored o’r set cymhleth o syniadau a grynhoir gan y cymal ‘datblygu cynaliadwy’ a chred ym mhwysigrwydd crefftau adeiladu wrth greu pensaernïaeth a lleoedd da.
 4. Mae ein cwrs pensaernïaeth yn rhaglen ymarferol, seiliedig ar brosiectau lle bydd myfyrwyr yn gweithio’n gydweithredol mewn amgylchedd stiwdio symbylol, creadigol dan arweiniad tîm o staff ymroddedig sy’n cynnig cymorth tiwtorialau  rheolaidd wedi’i deilwra at eu hanghenion unigol. Mae ein stiwdios yn llawn cyfrifiaduron cyfredol gydag ystod eang o feddalwedd dylunio a delweddu a chyfleusterau ar gyfer torri â laser ac argraffu 3D. 
 5. Mae ein gweithdai mawr yn rhoi  cyfle i fyfyrwyr wneud elfennau adeilad maint llawn o bob graddfa a maint.
 6. Mae ein haddysgu wedi’i seilio ar ymchwil mewn pynciau sy’n ymestyn ar draws ein portffolio, wedi’i gefnogi gan arbenigwyr allanol o’r ddinas, ardal ac ar draws y byd.  
 7. Rydym yn credu mewn ymgysylltu â chyflogwyr i ddatblygu, darparu ac adolygu cyrsiau sy’n cyfoethogi cyfleoedd ein graddedigion am waith ac i ddatblygu gyrfaoedd.
 8. Mae ein lleoliad yng nghalon y ddinas yn agos i lannau hanesyddol Abertawe lle mae’r Brifysgol yn adeiladu ei gampws newydd ac o fewn cyrraedd rhwydd i draethau digyffwrdd a thirlun gwyllt penrhyn Gŵyr, ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ cyntaf Prydain.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs wedi’i anelu at y rheiny sy’n gobeithio dod yn bensaer cymwys, ond y mae hefyd yn ddewis da ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn pensaernïaeth a dylunio ac sy’n chwilio am raglen radd â sylfaen eang sy’n gallu arwain at ystod eang o gyfleoedd gwaith.

Mae’r rhaglen astudio’n canolbwyntio ar gyfres o brosiectau stiwdio dylunio sy’n dechrau yn yr wythnosau cyntaf drwy archwilio lle, ffurf, lliw a defnyddiau. Erbyn diwedd y blynyddoedd cynnar, mae myfyrwyr yn dylunio adeiladau a lleoedd bach ond cymhleth yn fanwl. Mae’r ail flwyddyn yn ffocysu ar syniadau o gartref a chymuned trwy ddylunio tai, fflatiau a chymunedau a’r adeiladau cyhoeddus sy’n cefnogi bywyd cymdeithasol.

Mae’r flwyddyn olaf yn cyflwyno’r myfyrwyr i adeiladau ar raddfa fwy a daw’r cwrs i’w anterth mewn dyluniad cynhwysfawr ar gyfer adeilad diwylliannol sylweddol mewn lleoliad go iawn.

Caiff y stiwdios dylunio craidd eu cefnogi gan gasgliad o fodylau cyd-destunol sy’n rhoi i fyfyrwyr gorff cynhwysfawr o wybodaeth berthnasol mewn tri maes: amgylchedd a thechnoleg (strwythurau, adeiladu a ffiseg adeiladu), hanes a damcaniaeth (trosolwg o hanes pensaernïol ac ysgrifennu damcaniaethol o feysydd cysylltiedig) a proffesiwn a busnes (cyfraith adeiladu sylfaenol, rheoli costau caffael adeiladau a rheolaeth busnes).

Yn y flwyddyn olaf, bydd pob myfyriwr yn ysgrifennu traethawd hir — astudiaeth ymchwil annibynnol — ar bwnc o’u dewis o fewn maes eang iawn pensaernïaeth.

Y cwrs yw cam cyntaf (Rhan Un) proses tri cham cymhwyso’n broffesiynol fel pensaer. Caiff y cwrs ei ragnodi gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ac mae’r Brifysgol yn ceisio cydnabyddiaeth o’r cwrs gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA).

Pynciau Modylau

Blwyddyn gyntaf

 • Stiwdio Ddylunio 1A (Strwythur a Defnyddiau)
 • Stiwdio Ddylunio 1B (Lleoedd a Fforwm)
 • Stiwdio Ddylunio 1C (Sgiliau)
 • Hanes a Damcaniaeth 1
 • Amgylchedd a Thechnoleg 1
 • Y Byd Modern

Ail Flwyddyn

 • Stiwdio Ddylunio 2
 • Hanes a Damcaniaeth 2
 • Amgylchedd a Thechnoleg 2
 • Proffesiwn a Busnes 1

Trydedd Flwyddyn

 • Stiwdio Ddylunio 3
 • Proffesiwn a Busnes 2
 • Traethawd Hir
Asesiad

Caiff gwaith prosiect dylunio ei asesu ar sail portffolio o waith sy’n cynnwys cyfres o aseiniadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn.

Bydd y portffolio yn cynnwys darluniau, ffotograffau o fodelau ac adroddiadau ysgrifenedig â darluniau. Rhoddir adborth ar gynnydd myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn – fel arfer ar ffurf sylwadau llafar gan dîm o diwtoriaid wedi’i seilio ar gyflwyniadau myfyrwyr a’i asesu drwy adolygiad gan gyd-fyfyrwyr. Gwneir asesiad ffurfiannol ar ddiwedd pob prosiect – fel arfer ar ffurf marc dros dro, sy’n caniatáu i fyfyrwyr ymateb i adborth cyn cyflwyno’r portffolio pan gwneir yr asesiad terfynol (neu ‘grynodol’). 

Bydd asesiadau gwaith yn y modylau cyd-destunol ar ffurf ymarferion ymarferol yn ystod y flwyddyn, adroddiadau a thraethodau ac asesiadau dan gyfyngid amser ar ffurf profion ac arholiadau ffurfiol.

Dolenni Cysylltiedig

Campws Newydd Sbon ar y Glannau

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Bydd angen 128 o bwyntiau Tariff UCAS o lefelau A neu eu cyfwerth.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i gael ei rhagnodi/dilysu gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) a Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) yn rhan o gymhwyster Rhan Un mewn pensaernïaeth felly’r cyrchfan cyntaf mwyaf tebygol i raddedigion yw gwaith fel cynorthwyydd pensaernïol* mewn practis pensaernïol.

Mae yna lawer o gyfleoedd gwaith posibl eraill gan gynnwys rhannau eraill o’r diwydiant adeiladu (contractwyr adeiladu ac is-adeiladwyr), y diwydiannau creadigol (cymhwyso darlunio cyfrifiadurol a sgiliau delweddu) a chynllunio neu ddylunio trefol.  

Sgiliau graddedig a ddatblygir gan y rhaglen (wedi’i seilio ar y ‘rhinweddau graddedigion’ a amlinellir yn meini prawf RIBA/ARB ar gyfer dilysu/rhagnodi cymwysterau mewn pensaernïaeth a datganiad meincnod QAA ar gyfer pensaernïaeth.)                

 1. Y gallu i gynhyrchu cynigion dylunio gan ddefnyddio dealltwriaeth o gorff o wybodaeth, peth ohono ar ffiniau presennol arfer proffesiynol a disgyblaeth academaidd pensaernïaeth;
 2. Y gallu i gymhwyso ystod o ddulliau cyfathrebu a chyfryngau i gyflwyno cynigion dylunio presennol yn glir ac yn effeithiol;
 3. Dealltwriaeth o’r defnyddiau, prosesau a thechnegau amgen sy’n berthnasol i ddylunio pensaernïol ac adeiladu adeiladau;
 4. Y gallu i werthuso tystiolaeth, dadleuon a thybiaethau er mwyn gwneud a chyflwyno dyfarniadau cadarn o fwn trafodaeth strwythuredig yn ymwneud â diwylliant, damcaniaeth a dyluniad pensaernïol;
 5. Gwybodaeth o gyd-destun y diwydiant pensaer ac adeiladu a’r rhinweddau proffesiynol sydd eu hangen i wneud penderfyniadau mewn amgylchiadau cymhleth ac annaroganadwy.
 6. Y gallu i adnabod anghenion dysgu unigol a deall y cyfrifoldeb personol sydd ei angen am addysg broffesiynol bellach.

(* y term ‘cynorthwyydd pensaernïol’ yw teitl swydd y rheiny sydd ar y llwybr i gymhwyster proffesiynol fel pensaer nes cwblhau Rhan Tri. Efallai na fydd termau fel ‘pensaer cynorthwyol’, ‘pensaer dan hyfforddiant’ neu ‘bensaer rhan 1’ eu defnyddio gan fod y teitl ‘pensaer’ wedi’i amddiffyn gan statud a chaiff ond ei ddefnyddio gan y rheiny sydd ar y Gofrestr Penseiri (ar wahân i dri eithriad  a nodir yn y Ddeddf Penseiri: ‘pensaer llyngesol’, ‘pensaer tirlun’ a ‘phensaer meysydd golff’).

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Efallai y bydd myfyrwyr yn dymuno prynu deunydd ar gyfer modylau, fel y Prosiect Mawr, ond nid yw hyn yn ofynnol  ac ni chaiff unrhyw effaith ar y radd derfynol a gyflawnir.  

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Technoleg Pensaernïol
 • Arolygu Adeiladau
 • Peirianneg Sifil Engineering a Rheolaeth Amgylcheddol
 • Cadwraeth Amgylcheddol
 • Rheolaeth Prosiect ac Adeiladu
 • Mesur Meintiau
Dyfyniadau Myfyrwyr

Alysha Martin BSc (Anrh) Pensaernïaeth
"Mae prosiect Dylan Thomas wedi bod yn wych. Rydym yn defnyddio dylunio cyfrifiadurol a gwneud modelau, felly mae e i gyd yn ddefnyddiol ac mae’n gwneud ichi deimlo’n fwy hyderus, yn arbennig gyda’r adborth a gawn.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor

Disgrifiad y Rhaglen

Ym mlwyddyn 1, ceir cyflwyniad i fedrau craidd dylunio mewn tri modiwl stiwdio craidd sy’n ffocysu ar: strwythurau a defnyddiau; lle a ffurf a sgiliau dylunio. Mae’r modylau cyd-destun paralel yn gosod sylfaeni’r corff o wybodaeth allweddol sydd ei hangen ar gyfer y dechnoleg adeiladu pensaer, dylunio amgylcheddol, hanes a theori pensaernïol. Caiff y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer rhaglenni AU eu cyflwyno yn y modwl Byd Modern. 

Ym mlwyddyn 2 caiff y sgiliau a’r sail wybodaeth a gyflwynir ym mlwyddyn 1 eu datblygu ymhellach. Mae stiwdio ddylunio yn ymwneud ag adeiladau mwy cymhleth, grwpiau o adeiladau a/neu addasiadau i adeiladau presennol. Mae’r modwl technoleg ac amgylchedd yn ymdrin ag adeiladu adeiladau mwy a mwy cymhleth. Mae’r modwl hanes a damcaniaeth yn cynnwys dulliau ymchwil yn ogystal ag ymdrin â materion damcaniaethol uwch ac mae ei waith cwrs yn cynnwys cynnig ar gyfer y traethawd hir a fydd yn cael ei gwblhau yn y drydedd flwyddyn.

Blwyddyn 3; mae’r modwl dylunio yn y flwyddyn olaf yn ymdrin ag adeiladau mwy a mwy cymhleth a daw i’w anterth mewn prosiect dylunio cynhwysfawr sy’n integreiddio holl agweddau ar y sgiliau a’r wybodaeth yr ymdrinnir â nhw ar y rhaglen. Bydd myfyrwyr yn cwblhau’r traethawd hir a bydd yr ail fodwl busnes a galwedigaeth yn paratoi myfyrwyr ar gyfer eu trosglwyddiad i fyd gwaith.  

Llety

Ewch i’n hadran Llety Abertawe i ddysgu rhagor.