Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Sut i Wneud Cais  -  Help ac Arweiniad i Ymgeiswyr  -  Cyllid Myfyrwyr –Myfyrwyr Israddedig o’r DU a’r UE

Cyfarwyddyd ar gyfer myfyrwyr israddedig o’r DU a’r UE

Cyllid Myfyrwyr

Mae cyllid ar gael ar ffurf benthyciadau a grantiau ar gyfer ffioedd dysgu a threuliau byw, pe baech yn astudio amser llawn neu ran amser. Bydd rhaid gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr yn ystod ac ar gyfer pob blwyddyn o astudio y bydd angen cymorth arnoch. 

Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu penodol, gallwch wneud cais am Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl i helpu gyda chostau cynnal ac offer arbenigol. Ni fydd yn rhaid i chi eu talu yn ôl.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Fel arfer, math o gyllid myfyrwyr nad oes yn rhaid ei ad-dalu, i’ch cynnal wrth i chi astudio, yw grant. Nid yw grantiau yn cronni llog ac nid oes yn rhaid eu talu yn ôl,  ar yr amod nad oes unrhyw ordalu wedi digwydd ac nid ydych yn ymadael â’r cwrs yn gynnar. Mae gwahanol fathau o grant ar gael ac mae’n bosibl efallai eich bod yn gymwys i wneud  cais amdanynt. Defnyddir y term hwn i gynnwys amrywiaeth o gynhyrchion – gan gynnwys Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni, Grant Dibynnydd i Oedolion, Grant Cynhaliaeth a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.   

Math o gyllid myfyrwyr sydd yn rhaid ei ad-dalu ac sy’n cronni llog yw benthyciad. Caiff ei ddarparu i’ch cynnal wrth i chi astudio. Maent yn cynnwys y benthyciad cynhaliaeth a’r benthyciad ffi dysgu.

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffi dysgu ar gyfer holl gyfanswm eich ffioedd. Bydd rhaid ei ad-dalu, ond nid tan i chi orffen ar eich cwrs ac yn ennill mwy na’r trothwy ad-dalu:

 • Myfyrwyr o Gymru a Lloegr: £25,725 y flwyddyn
 • Myfyrwyr o’r Alban a Gogledd Iwerddon: £18,935 y flwyddyn

Caiff y benthyciad ffi dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’r Brifysgol gan Gyllid Myfyrwyr. Gallwch ddewis talu’r ffioedd dysgu eich hunan os mae’n well gennych beidio â chael benthyciad.

Gallwch hefyd wneud cais am gymysgedd o grantiau a benthyciadau cynhaliaeth i’ch helpu gyda threuliau byw e.e. llety, bwyd, biliau a theithio. Bydd y maint yr ydych yn ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich cartref a’r lle y byddwch yn astudio ac yn byw.  Fel arfer, ni fydd rhaid ad-dalu grantiau, ond bydd rhaid ad-dalu benthyciadau cynhaliaeth yn unol â’r un telerau â’r benthyciad ffi dysgu. Caiff yr arian hwn ei dalu i chi mewn tri rhandal, un bob tymor, os ydych yn gwneud cais drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, a rhandaliadau misol os ydych yn gwneud cais drwy Student Awards Agency Scotland.

Cymorth ychwanegol

Y mae grantiau ychwanegol ar gael i helpu myfyrwyr sy’n dod o gartrefi incwm isel ac sydd â phlant, neu yn gofalu am ddibynnydd sy’n oedolyn. Ni fydd yn rhaid ad-dalu’r rhain.

 • Grant Gofal Plant – i helpu gyda chostau gofal plant sydd wedi’i gymeradwyo wrth i chi astudio.
 • Lwfans Dysgu i Rieni – cyllid ychwanegol os ydych yn ariannol gyfrifol am unrhyw blant yn ystod eich astudiaethau.
 • Grant Dibynnydd i Oedolion - cyllid ychwanegol os ydych yn ariannol gyfrifol am oedolyn arall yn ystod eich astudiaethau.

Cyn i chi dderbyn unrhyw gyllid ar gyfer eich cwrs addysg uwch yn y brifysgol, bydd yn rhaid i chi fodloni rhai meini prawf cymhwyster. Bydd p’un ai yr ydych yn gymwys yn dibynnu ar eich cwrs, eich oedran, a’ch cenedligrwydd neu eich statws preswyl.

Mae digon o wybodaeth a chyfarwyddyd fesul cam ar gael ar y gwefannau canlynol i’ch helpu chi ddeall beth sydd ar gael ar eich cyfer, a sut a phryd i wneud cais, a sut i ad-dalu:

Y ffordd gyflymaf a symlaf i wneud cais yw ar-lein. Dylech wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl i’r gwasanaeth ceisiadau agor er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau’r cwrs.

Wrth gwblhau eich cais am Gyllid Myfyrwyr, sicrhewch eich bod yn dewis:

Cod Sefydliad UCAS: T80 (C22 os ydych yn gwneud cais i Goleg Sir Gâr).

Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (neu Goleg Sir Gâr, os yw’n gymwys).

Ar gyfer cyrsiau sydd â nifer o ddyddiadau derbyn a lleoliadau, sicrhewch eich bod yn gwneud cais am Gyllid mewn perthynas â’r mis derbyn a’r lleoliad cwrs cywir.

Nid oes rhaid i chi aros tan i chi gael lle yn y Brifysgol wedi’i gadarnhau i wneud cais. Gallwch ddefnyddio’r cwrs sydd orau gennych, ac os bydd rhaid, newid y manylion nes ymlaen.

Sicrhewch eich bod yn anfon yr holl ddogfennau cywir i Gyllid Myfyrwyr unwaith yr ydych wedi cyflwyno eich cais e.e. pasbort / tystysgrif geni / tystysgrif priodas / P60 eich rhiant neu bartner am y flwyddyn dreth flaenorol.

Unwaith yr ydych wedi cyflwyno eich cais a’ch tystiolaeth, gwnaiff, fel arfer, gymryd 4-6 wythnos i’w prosesu. Dylai eich cyfrif ar-lein ddangos i chi statws eich cais, ac felly, mae’n bwysig eich bod yn cadw ei wirio.

Ar ôl i’r cais gael ei brosesu, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth staff Cyllid Myfyrwyr (amserlen dalu) yn cadarnhau faint byddwch yn ei dderbyn a’r dyddiadau y cewch eich talu  (tri rhandal, un bob tymor, os ydych yn gwneud cais drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, a rhandaliadau misol os ydych yn gwneud cais drwy Student Awards Agency Scotland).

Caiff Gwasanaethau Cofrestrfa’r Brifysgol eu hysbysu unwaith bod eich asesiad wedi’i gwblhau, gan ofyn iddynt gadarnhau eich cofrestriad a’ch presenoldeb. Ar yr amod eich bod wedi cofrestru, a’r tymor wedi dechrau, caiff eich presenoldeb ei gadarnhau a gwnewch dderbyn eich rhandal cyntaf o’r benthyciad cynhaliaeth (a grantiau os yw’n berthnasol) o fewn 3-5 diwrnod gwaith yn dilyn y dyddiad hwnnw.

Ar yr amod eich bod yn parhau i fod wedi cofrestru ac yn bresennol, bydd y taliadau yn parhau i gael eu gwneud yn unol â’ch amserlen dalu.

Caiff y benthyciad ffi dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’r Brifysgol gan Gyllid Myfyrwyr

Mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau bydd gwladolion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru am y flwyddyn academaidd 2019/20 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru, a byddant yn gymwys i dderbyn benthyciadau a / neu grantiau oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru (Student Finance Wales - SFW), yn dibynnu ar y meini prawf cymhwyster sydd eisoes yn bodoli.

Parhad o’r polisi presennol yw hwn, a bydd myfyrwyr yn gymwys i dderbyn cymorth tan iddynt orffen eu cwrs. Mae hyn yn wir o ‘r holl gyllid myfyrwyr a ddaw oddi wrth SFW ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru  y mae gwladolion yr UE yn gymwys ei dderbyn. Mae hyn yn cynnwys benthyciadau ar gyfer ffioedd dysgu (i’r sawl sy’n breswyl yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) am o leiaf tair blynedd), benthyciadau a grantiau cynhaliaeth (yn gyfyngedig i’r sawl sydd yn breswyl yn y DU am o leiaf tair blynedd) yn ogystal â rhai grantiau a lwfansau eraill.

Gallwch. Gall unrhyw un wneud cais am fenthyg cyfanswm sylfaenol.  Gallwch hefyd ddewis faint i fenthyca os nad ydych yn meddwl bod angen arnoch yr holl gyfanswm sydd ar gael ar eich cyfer.

Nac ydy, ni fydd eich statws credyd yn effeithio ar eich cais am Fenthyciad i Fyfyrwyr. Yr unig beth a gaiff ei ystyried wrth wneud cais yw maint incwm y cartref.

Na wnaiff, ni chaiff benthyciadau i fyfyrwyr eu cynnwys ar eich ffeil gredyd.

Pe baech yn ymgymryd ag astudio amser llawn, caiff rhai budd-daliadau, megis Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Ceisio Gwaith, Budd-dal Analluogrwydd, Cymhorthdal Incwm a Lwfans Gofalwr eu heffeithio, ond nid Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant, Lwfans Byw i’r Anabl, a Thaliadau Annibyniaeth Personol. Caiff Budd-dal Tai ei effeithio os ydych yn byw fel oedolyn sengl, a gallai, efallai, gael ei ostwng hyd yn oed os oes gennych blant. Cysylltwch â’ch Swyddfa Budd-daliadau neu Swyddog Cyllid y Brifysgol os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch. 

Na chewch. Os ydych yn astudio amser llawr, gwnaiff yr asiantaethau budd-daliadau ystyried y benthyciad yn gyllid sydd ar gael, hyd yn oed os gwnewch benderfynu peidio â’i dderbyn. Gallai hyn achosi i chi gael eich gordalu â budd-daliadau. 

Na fydd. Os ydych yn astudio rhan amser, ni chaiff eich hawl i dderbyn budd-daliadau ei heffeithio.

Dylid cyfeirio unrhyw broblemau neu ymholiadau sy’n ymwneud â’ch cais neu ddyfarniad at Gyllid Myfyrwyr yn y lle cyntaf, oherwydd nhw sy’n ymgymryd â, a phenderfynu ar eich asesiad ariannol ac unrhyw ddyfarniadau.

Ymholiadau ynglŷn â Benthyciadau Israddedig

 • Student Finance England: 0300 100 0607
  Student Finance Northern Ireland: 0300 100 0077
  Student Awards Agency Scotland: 0300 555 0505
  Cyllid Myfyrwyr Cymru: 0300 200 4050


Mae hefyd gan y Brifysgol Swyddogion Cyllid Myfyrwyr a all siarad â chi am y cyllid yr ydych efallai yn gymwys i’w dderbyn a’ch helpu gyda’r ffurflenni gwneud cais.

Os ydych yn pryderu nad yw eich cais Cyllid Myfyrwyr yn symud ymlaen fel y byddech yn ei ddisgwyl ei wneud, ac rydych am un o’n Swyddogion Cyllid Myfyrwyr i gysylltu â Chyllid Myfyrwyr ar eich rhan, bydd angen i ni drefnu ‘cydsyniad i rannu’.

Er mwyn gwneud hyn, bydd rhaid i chi ffonio Cyllid Myfyrwyr a gofyn iddynt drefnu ‘cydsyniad i rannu’. Bydd Cyllid Myfyrwyr am wybod:

 1. Y berthynas: darparwr AU.
 2. Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 
 3. Cyfrinair gall staff Y Drindod Dewi Sant ei ddefnyddio – argymhellwn eich bod yn rhoi cyfrinair ar hap, yn hytrach na chyfrinair chi eich hun. 

Ar ôl i chi drefnu ‘cydsyniad i rannu’, bydd rhaid i chi e-bostio’r cyfrinair a’ch rhif cyfeirnod cwsmer at y Swyddog Cyllid Myfyrwyr perthnasol, a wnaiff gysylltu â Chyllid Myfyrwyr ar eich rhan er mwyn dilyn cynnydd eich cais.

Dylech wneud cais ar-lein cyn gynted ag sy’n bosibl. Os byddwch yn gwneud cais ar ôl y dyddiad cau y penderfynwyd arno gan Gyllid Myfyrwyr, ni fydd hi’n bosibl  gwarantu bod yr arian yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor. Gallwch wneud cais hyd at 9 mis ar ôl dechrau eich cwrs.

Caiff unrhyw arian a gafodd ei fenthyg oddi wrth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (h.y. benthyciad ffi dysgu a / neu fenthyciadau cynhaliaeth) ei ychwanegu at ei gilydd gan greu cyfanswm unigol. Mae benthyciadau myfyrwyr yn cronni graddfa log sy’n gysylltiedig â chwyddiant, ac felly bydd yr hyn a gaiff ei dalu mwy neu lai'r un faint â’r hyn a gafodd ei fenthyg.

Mae ad-daliadau yn dechrau ym mis Ebrill, ar ôl i’r cwrs  orffen.

Myfyrwyr a wnaeth cais drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru / Student Finance England

Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian tan eich bod yn gweithio ac yn ennill o leiaf £25,725 y flwyddyn. Unwaith byddwch yn ennill digon i ddechrau ad-dalu, byddwch yn talu 9% ar bopeth yr ydych yn ei ennill sydd dros £25,725 y flwyddyn.

Myfyrwyr a wnaeth cais drwy Student Finance Northern Ireland / Student Awards Agency Scotland

Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian tan eich bod yn gweithio ac yn ennill o leiaf £18,935 y flwyddyn. Unwaith byddwch yn ennill digon i ddechrau ad-dalu, byddwch yn talu 9% ar bopeth yr ydych yn ei ennill sydd dros £18,935 y flwyddyn.

 • Os ydych yn gweithio, bydd eich cyflogwr yn didynnu ad-daliadau yn uniongyrchol oddi wrth eich cyflog, ynghyd â threth ac Yswiriant Gwladol. Bydd cyfanswm yr ad-daliad ar gyfer y benthyciad i fyfyrwyr i’w weld ar eich slip talu.
 • Os ydych yn hunangyflogedig, byddwch yn gwneud eich ad-daliadau ar yr un pryd ag y byddwch yn talu treth drwy hunanasesu.
 • Os byddwch yn gorffen gweithio, neu mae gostyngiad yn eich incwm, bydd yr ad-daliadau yn dod i ben yn awtomatig tan eich bod yn ennill mwy na’r trothwy unwaith eto.
 • Os byddwch yn symud dramor, bydd rhaid i chi adael y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr  (Student Loans Company – SLC) wybod. Byddwch yn ad-dalu SLC yn uniongyrchol. 

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau drwy gysylltu â  Benthyciadau i Fyfyrwyr

A ydych chi’n sicr bod eich amgylchiadau yn union yr un peth, ac a ydych chi wedi darparu’r holl dystiolaeth a ofynnwyd amdano gan Gyllid Myfyrwyr? Os ydych yn credu bod y cyfanswm a ddyfarnwyd i chi  yn anghywir, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch cyllid, cysylltwch ag un o Swyddogion Cyllid Myfyrwyr y Brifysgol os gwelwch yn dda.

Ni chaiff Cyllid Myfyrwyr ei dalu tan 3-5 diwrnod gwaith ar ôl diwrnod cyntaf y tymor. (Mae’n dweud hyn mewn print bach ar eich llythyrau Cyllid Myfyrwyr).

Rhaid i chi gofrestru’n llawn cyn caiff eich cyllid ei ryddhau. Bydd rhaid i chi hefyd gofrestru ar-lein gan ddefnyddio eich cyfrif MyTSD pan gewch eich annog i wneud hynny, a mynychu dosbarthiadau er mwyn i’ch cofnod dangos eich bod wedi cofrestru’n llawn.

Os nad ydych wedi derbyn llythyr amserlen dalu, mae hyn yn awgrymu nad yw eich asesiad eto wedi ei gwblhau gan Gyllid Myfyrwyr.  Mae’n bosibl mai’r rheswm am hyn yw’r dyddiad y gwnaethoch y cais, neu oherwydd bod y tîm asesu yn aros o hyd am dystiolaeth bellach oddi wrthych. Yn yr achos hwn, dylech gysylltu â Chyllid Myfyrwyr:

Ymholiadau ynglŷn â Benthyciadau Israddedig

 • Student Finance England: 0300 100 0607
 • Student Finance Northern Ireland: 0300 100 0077
 • Student Awards Agency Scotland: 0300 555 0505
 • Cyllid Myfyrwyr Cymru: 0300 200 4050

Dylech ddweud wrth yr Adran Gyllid (finance.queries@uwtsd.ac.uk) a Swyddog Adeiladau’r (accommodation@uwtsd.ac.uk) Brifysgol os ydy’r tymor wedi dechrau a’ch arian wedi’i ohirio.

Os ydych wedi cofrestru, yn mynychu dosbarthiadau ac wedi derbyn eich llythyr amserlen dalu oddi wrth Gyllid Myfyrwyr, ond heb dderbyn tâl ar ôl 5 diwrnod gwaith, yna, cysylltwch â’r Gofrestrfa registry@uwtsd.ac.uk a gwawn ymchwilio i hyn ar eich rhan.