Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Sut i Wneud Cais  -  Help ac Arweiniad i Ymgeiswyr  -  Cyllid Myfyrwyr –Myfyrwyr Ôl-raddedig o’r DU a’r UE

Cyfarwyddyd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig o’r DU a’r UE

Cyllid Myfyrwyr

Mae cyllid ar gael ar ffurf benthyciadau, grantiau a bwrsariaethau ar gyfer astudio ôl-raddedig.

Mae cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon, fel cyrsiau gradd israddedig, yn denu cyllid, ac mae’n bosibl eich bod yn gymwys i dderbyn cymelldaliadau ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon.  

Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu penodol, gallwch wneud cais am Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl i helpu gyda chostau cynnal ac offer arbenigol. Ni fydd yn rhaid i chi eu talu yn ôl, ac nid oes yn rhaid eich bod yn derbyn Benthyciad Ôl-raddedig i wneud cais chwaith.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig amrywiaeth o  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Cyn i chi dderbyn unrhyw gyllid ar gyfer eich cwrs yn y brifysgol, bydd yn rhaid i chi fodloni rhai meini prawf cymhwyster. Bydd p’un ai yr ydych yn gymwys yn dibynnu ar eich cwrs, eich oedran, eich cenedligrwydd, eich statws preswyl a’ch astudio blaenorol.

Mae digon o wybodaeth a chyfarwyddyd fesul cam ar gael ar y gwefannau canlynol i’ch helpu chi ddeall beth sydd ar gael ar eich cyfer, a sut a phryd i wneud cais, a sut i ad-dalu:

Y ffordd gyflymaf a symlaf i wneud cais yw ar-lein. Dylech wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl i’r gwasanaeth ceisiadau agor er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau’r cwrs.

I wneud cais, bydd angen pasbort, rhif yswiriant gwladol a manylion banc arnoch.

Wrth gwblhau eich cais am Gyllid Myfyrwyr, sicrhewch eich bod yn dewis:

Cod Sefydliad UCAS: T80

Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ar gyfer cyrsiau sydd â nifer o ddyddiadau derbyn a lleoliadau, sicrhewch eich bod yn gwneud cais am Gyllid mewn perthynas â’r mis derbyn a’r lleoliad cwrs cywir.

Nid oes rhaid i chi aros tan i chi gael lle yn y Brifysgol wedi’i gadarnhau i wneud cais. Gallwch ddefnyddio’r cwrs sydd orau gennych, ac os bydd rhaid, newid y manylion nes ymlaen.

Ar ôl i’r cais gael ei brosesu, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth staff Cyllid Myfyrwyr (amserlen dalu) yn cadarnhau faint byddwch yn ei dderbyn a’r dyddiadau y cewch eich talu  (tri rhandal, un bob tymor, os ydych yn gwneud cais drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, a rhandaliadau misol os ydych yn gwneud cais drwy Student Awards Agency Scotland).

Caiff Gwasanaethau Cofrestrfa’r Brifysgol eu hysbysu unwaith bod eich asesiad wedi’i gwblhau, gan ofyn iddynt gadarnhau eich cofrestriad a’ch presenoldeb i ‘r staff Cyllid Myfyrwyr.

Ar yr amod eich bod wedi cofrestru, a’r tymor wedi dechrau, caiff eich presenoldeb ei gadarnhau a gwnewch dderbyn eich rhandal cyntaf o’r benthyciad (a grantiau os yw’n berthnasol) o fewn 3-5 diwrnod gwaith yn dilyn y dyddiad hwnnw.

Ar yr amod eich bod yn parhau i fod wedi cofrestru ac yn bresennol, bydd y taliadau yn parhau i gael eu gwneud yn unol â’ch amserlen dalu.

Dylid cyfeirio unrhyw broblemau neu ymholiadau sy’n ymwneud â’ch cais neu ddyfarniad at Gyllid Myfyrwyr yn y lle cyntaf, oherwydd nhw sy’n penderfynu ar eich asesiad ariannol ac ar unrhyw ddyfarniadau.

Ymholiadau ynglŷn â Benthyciadau Ôl-raddedig

 • Student Finance England: 0300 100 0031
 • Student Finance Northern Ireland: 0300 100 0493
 • Student Awards Agency Scotland: 0300 555 0505
 • Cyllid Myfyrwyr Cymru: 0300 100 0494

Mae hefyd gan y Brifysgol Swyddogion Cyllid Myfyrwyr a all siarad â chi am y cyllid yr ydych efallai yn gymwys i’w dderbyn a’ch helpu gyda’r ffurflenni gwneud cais.

Bydd rhaid ad-dalu benthyciadau ôl-raddedig, a chaiff llog ei godi arnynt, gan ddechrau ar y diwrnod y caiff y rhandal cyntaf ei dalu i chi tan i chi ad-dalu’r benthyciad yn llawn. Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian tan eich bod yn gweithio ac yn ennill dros £21,000 y flwyddyn.

Unwaith byddwch yn ennill digon i ddechrau ad-dalu, byddwch yn talu 6% ar bopeth yr ydych yn ei ennill sydd dros £21,0000 y flwyddyn. Bydd yr ad-daliadau yn cychwyn ym mis Ebrill, ar ôl i’r cwrs orffen.

 • Os ydych yn gweithio, bydd eich cyflogwr yn didynnu ad-daliadau yn uniongyrchol oddi wrth eich cyflog, ynghyd â threth ac Yswiriant Gwladol. Bydd cyfanswm yr ad-daliad ar gyfer y benthyciad i fyfyrwyr i’w weld ar eich slip talu.
 • Os ydych yn hunangyflogedig, byddwch yn gwneud eich ad-daliadau ar yr un pryd ag y byddwch yn talu treth drwy hunanasesu.
 • Os byddwch yn gorffen gweithio neu mae gostyngiad yn eich incwm, bydd yr ad-daliadau yn dod i ben yn awtomatig tan eich bod yn ennill mwy na’r trothwy unwaith eto.
 • Os byddwch yn symud dramor, bydd rhaid i chi adael y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr  (Student Loans Company – SLC) wybod. Byddwch yn ad-dalu SLC yn uniongyrchol. 
 • Os gwnaethoch dderbyn unrhyw fenthyciadau eraill oddi wrth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar gyfer astudiaethau blaenorol, byddwch yn ad-dalu’r rhain ar yr un pryd, ar yr amod eich bod yn ennill mwy na’r trothwy.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau drwy gysylltu ag Ad-daliadau Benthyciadau i Fyfyrwyr

Ni chaiff Cyllid Myfyrwyr ei dalu tan 3-5 diwrnod gwaith ar ôl diwrnod cyntaf y tymor.

Rhaid i chi gofrestru’n llawn cyn caiff eich cyllid ei ryddhau. Bydd rhaid i chi hefyd gofrestru ar-lein gan ddefnyddio eich cyfrif MyTSD pan gewch eich annog i wneud hynny, a mynychu dosbarthiadau, er mwyn bod eich cofnod yn dangos eich bod wedi cofrestru’n llawn.

Os nad ydych wedi derbyn llythyr amserlen dalu, mae hyn yn awgrymu nad yw eich asesiad eto wedi ei gwblhau gan Gyllid Myfyrwyr.  Mae’n bosibl mai’r rheswm am hyn yw’r dyddiad y gwnaethoch y cais, neu oherwydd bod y tîm asesu yn aros o hyd am dystiolaeth bellach oddi wrthych. Yn yr achos hwn, dylech gysylltu â Chyllid Myfyrwyr:

Ymholiadau ynglŷn â Benthyciadau Ôl-raddedig

 • Student Finance England: 0300 100 0031
 • Student Finance Northern Ireland: 0300 100 0493
 • Student Awards Agency Scotland: 0300 555 0505
 • Cyllid Myfyrwyr Cymru: 0300 100 0494

Os ydych wedi cofrestru, ac wedi derbyn eich llythyr amserlen dalu oddi wrth Gyllid Myfyrwyr, ond heb dderbyn tâl ar ôl 5 diwrnod gwaith wedi dechrau’r tymor, yna, cysylltwch â’r Gofrestrfa registry@uwtsd.ac.uk a gwawn ymchwilio i hyn ar eich rhan.