Beth Yw Canolfan Berfformio Cymru?

cbc banner

Pam Canolfan Berfformio Cymru ?

Canolfan arloesol ydyw sydd wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Rydym yn cynnig graddau cyfrwng Cymraeg a fydd yn darparu ein myfyrwyr gyda thechneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol. Mae etheg gwaith y cwrs wedi’i selio ar barch a chydweithio, ac mae hyn deillio. Mae hyn yn deillio o’r gefnogaeth mae’r myfyrwyr yn ei dderbyn gan ein staff ymroddedig a phroffesiynol. Mae ein myfyrwyr yn ffurfio grwpiau clos, gan datblygu perthynas bersonol a phroffesiynol sy’n para am flynyddoedd.

Prif Amcanion CBC:

  • Datblygu perfformwyr hyderus amlddisgyblaethol
  • Datblygu perfformwyr sydd â gwybodaeth a chysylltiadau cryf â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt
  • Darparu profiadau ymarferol cyson a fydd yn paratoi’r myfyrwyr at weithio’n broffesiynol
  • Datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o bwysigrwydd sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn ganolbwynt i’w gyrfa fel perfformwyr Yn ystod eu cyfnod astudio rhoddir cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau. Byddant yn meithrin y sgiliau yma er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ac i fanteisio ar y galw cynyddol am berfformwyr medrus, hyblyg a dibynadwy

Pam astudio Yng Nghaerdydd ?

Caerdydd yw Prifddinas ieuengaf Ewrop a chanddi gyfoeth o hanes a diwylliant.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi gweld buddsoddiad sylweddol yn y celfyddydau, byd chwaraeon a chanolfannau siopa gan ei wneud yn lle hyfryd i fyw ac astudio. Ar ben hyn oll mae Caerdydd yn fwrlwm o ddigwyddiadau diwylliannol niferus sy’n cynnig bywyd cymdeithasol bywiog ac amrywiol.

Cynhelir holl weithgarwch wythnosol y cyrsiau yn adeilad “The Gate” yn ardal Y Rhath. Yma mae nifer o ofodau amlbwrpas yn cynnwys theatr arbennig, dwy stiwdio ddawns gyda lloriau pwrpasol, a stiwdio ymarfer. Yn ogystal â hyn mae caffi/bar yno er mwyn ymlacio a chymdeithasu.Oherwydd ein lleoliad mae’r myfyrwyr yn gallu manteisio ar y partneriaethau sydd gennym gyda Canolfan Mileniwm Cymru a BBC Cymru.

Mae’r ganolfan yn rhoi cyfleoedd cyson i’r myfyrwyr berfformio, defnyddio gofodau ymarfer, derbyn tocynnau i weld rhediadau gwisg a thocynnau gostyngol i weld sioeau yn gyson. Mae’r berthynas gyda BBC yn galluogi’r myfyrwyr gael profiad o weithio ar set broffesiynol Pobol y Cwm ym Mhorth Teigr a hefyd chyfnodau o brofiad gwaith i unigolion.Yn ogystal â’r profiadau hyn mae nifer o gwmnïau teledu wedi’u lleoli yn y Brifddinas sydd yn gyson yn edrych am gyfranwyr a bellach maent yn troi at Ganolfan Berfformio Cymru ar gyfer actorion a chantorion ifanc.