Ydds Hafan  -  Canolfan Berfformio Cymru (CBC)  -  Cefnogaeth a Chyllid

Contact us banner

Cefnogaeth

Mae astudio yn y Brifysgol yn gyffrous, ond fe all achosi straen a bod yn anodd ar adegau, felly mae’n bwysig eich bod yn gofalu amdanoch chi’ch hunain. Os oes angen cymorth arnoch, fe wnawn ein gorau i’ch galluogi i weithio i’ch potensial llawn ac i ddangos gwir lefel eich gallu fel myfyriwr israddedig neu ôl-raddedig. Clustnodir tiwtor personol i bob myfyriwr, ac fe fydd yr unigolyn yma’n aelod o staff academaidd a fydd yn gallu rhoi cyngor a chymorth ichi gyda materion academaidd.

Mae gan bob Cyfadran ei Chydlynydd Academaidd Arbenigol ei hun o fewn y Gwasanaethau Myfyrwyr sy’n helpu i drefnu cymorth ychwanegol, ac i gynorthwyo myfyrwyr ag anableddau ac anawsterau dysgu. Rydym yn gweithio’n agos gyda Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol. Mae’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cyngor ar bob mater, o sgiliau academaidd i gyllid. Cyniga’r Brifysgol ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i helpu myfyrwyr yn ariannol gyda materion sy’n amrywio o ofal plant i deithio sy’n gysylltiedig â’ch astudiaethau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

Ysgoloriaethau

Mae myfyrwyr BA Perfformio hefyd yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog y Brifysgol sydd yn cynnig gwobr o hyd at £600 i fyfyrwyr. Dyfernir £50 am bob 10 credyd a gwblheir yn llwyddiannus trwy gyfrwng y Gymraeg. ac mae modd gwneud cais am yr ysgoloriaeth hon yn ystod tymor yr hydref ar ôl cychwyn astudio yn y Brifysgol.

Mae CBC hefyd yn cynnig ysgoloriaethau’r ganolfan a fydd yn cael eu rhoi i’r myfyrwyr hynny sydd wedi dangos y datblygiad mwyaf yn ystod y cyfnod cyntaf o astudio gyda ni. Bydd tiwtoriaid y cwrs yn penderfynu ar ddau fyfyriwr a fydd yn derbyn £750 yr un yn ystod mis Gorffennaf eu blwyddyn gyntaf o astudio.

Coleg Cymraeg

Fel un o brif ddarparwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, mae’r Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl flaenllaw o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac yn cydweithio â’r Coleg i gynyddu cyfleoedd i fyfyrwyr ar sawl lefel. Mae’r Gangen yn weithgar ar draws holl gampysau’r Brifysgol gan gynnwys campws Canolfan Berfformio Cymru yng Nghaerdydd.Mae BA Perfformio yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth £1000 y flwyddyn a Ysgoloriaeth William Salesbury, sef £5000 am eich cyfnod yn astudio’r radd.

Ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol www.colegcymraeg.ac.uk am fwy o wybodaeth.Mae holl fyfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru yn gwneud y cwrs Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Dystysgrif yn darparu cyfle euraid i fyfyrwyr ennill cymhwyster sy’n dangos eu sgiliau iaith Cymraeg, a’u galluogi i ddangos tystiolaeth i gyflogwyr o’u gallu i gyfathrebu’n hyderus yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleoedd i bob myfyriwr dderbyn sesiynau a chefnogaeth gan diwtor iaith sydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y Dystysgrif. Ceir rhagor o wybodaeth i ddarpar fyfyrwyr ar wefan y Dystysgrif: sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.ukOs hoffech glywed mwy am Gangen y Drindod Dewi Sant mae croeso i chi gysylltu â’r  SwyddogCangen, Bethan Wyn Davies ar davies@pcydds.ac