Daniel White

Daniel White

Fy enw i yw Daniel White. Ar hyn o bryd rwy’n astudio MA Addysg Gorfforol yn llawn amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin. Wedi i mi benderfynu astudio Gradd Meistr, nid oedd unrhyw amheuaeth i ble roeddwn am fynd, wedi cwblhau fy ngradd BA Addysg Gorfforol yng Nghaerfyrddin, roedd arna’i eisiau dychwelyd yno.

Un o’m nodau ers yn ifanc oedd bod yn athro Addysg Gorfforol ac ar ôl graddio gyda fy ngradd gyntaf fy mwriad oedd astudio TAR. Ar ôl ystyried,  roeddwn yn gwybod bod gen i fwy o ddiddordeb mewn datblygu fy ngwybodaeth ac edrych ar Addysg Gorfforol yn ei chyfanrwydd cyn bod yn athro cymwys.

Mae’r cwrs Meistr yn wych ac yn hawdd ei addasadwy iawn; mae’n gweddu ystod o anghenion. Yn gyffredinol, mae’n rhedeg fel cwrs dysgu o bell Ble mae’r cyrsiau MA Addysg Gorfforol ac MA Addysg Awyr Agored yn cwrdd ar y penwythnos bob chwe wythnos. Byddai’r penwythnosau hyn gyda thiwtor ac fel arfer pan fydd terfynau amser yn cael eu cytuno a chynnwys modylau eu trafod. Mae’r penwythnosau’n gyfle gwych i gwrdd â phobl eraill ar naill ai’r MA Add Gorff neu’r MA Addysg Awyr Agored, mae’r awyrgylch yn wych ac mae pawb yn cael y cyfle i drafod pynciau sy’n cael eu trafod dros y penwythnos neu brosiectau presennol.

Nid yn unig y mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgu o bell, ar hyn o bryd, rwy’n byw yng Nghaerfyrddin ac mae’r Brifysgol yn cynnig llawer o gyfleoedd gwych i mi ac mae’r darlithwyr yn cynnig cymorth gwych i mi pryd bynnag y bydd arna’i ei angen. Mae’n fraint fawr gen i allu gweithio’n agos gyda phobl sy’n arbenigwyr yn eu maes, mae’r bobl hyn yn cynnwys Dr Nalda Wainwright, yr Athro Jacqueline Goodway, Dr Andy Williams, Ceredig Emanuel a llawer mwy.  Mae eu gwybodaeth wedi caniatáu i mi ddysgu ffyrdd newydd o feddwl a datblygu fy nealltwriaeth o Addysg Gorfforol.

Mae’r cwrs yn heriol a boddhaus, gan ofyn ichi ystyried pethau’n feirniadol ac ymestyn eich dealltwriaeth a’ch syniadau o hyd. Ar hyn o bryd rwyf ychydig dros hanner ffordd trwy fy mlwyddyn gyntaf gyda’r ail flwyddyn yn canolbwyntio’n llwyr ar fy nhraethawd hir? Rwy’n gobeithio ymgorffori sgiliau echddygol sylfaenol yn fy nhraethawd am eu bod yn rhywbeth y mae’r cwrs Meistr wedi cynyddu fy ymwybyddiaeth o’u pwysigrwydd ac rwyf wedi dod i ddeall eu pwysigrwydd.  Mae Caerfyrddin yn lle gwych i astudio, yn arbennig ar gyfer myfyrwyr Addysg Gorfforol neu Addysg Awyr Agored gan fod yna ystod o gyfleoedd yn yr ardaloedd cyfagos y mae’r Brifysgol yn manteisio i’r eithaf arnynt.

Rwyf wedi mwynhau’r cwrs yn fawr hyd yma ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at raddio gyda fy MA.