Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr  -  Coronafeirws | Fy Astudiaethau

Fy Astudiaethau

Bydd llawer o fyfyrwyr yn ymdrechu i gydbwyso gweithio o gartref â gofalu am blant neu maent yn weithwyr allweddol y gofynnir iddynt gymryd sifftiau ychwanegol, a bydd pob un ohonom yn dod i delerau â’r cyfyngiadau newydd. 

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed i sicrhau y byddwch yn gallu parhau â’ch cwrs a graddio, ond sylweddolwn fod y cyfnod hwn yn anodd i ni i gyd.

Rydym wedi coladu gwybodaeth allweddol i helpu ateb unrhyw gwestiynau a all fod gyda chi ynglyn â sut y gall COVID-19 effeithio ar eich astudiaethau.

**NEWYDD** Fideos yn esbonio’r Rheoliadau wedi’u Diweddaru

Maer heoliadau academaidd yn disgrifio sut rydym yn gwneud penderfyniadau ynghylch p’un a ydych yn pasio eich astudiaethau neu beidio. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n Rheoliadau Academaidd i wneud yn siŵr na fydd ein myfyrwyr dan anfantais.  

Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd esbonio rheoliadau ar y gorau gan fod cymaint o newidynnau. Os byddwch yn dal i fod yn ansicr ar ôl gwylio’r fideo, cysylltwch â ni.


Rheoliadau Wrth Gefn

Amgylchiadau Esgusodol

Ymagwedd Dim Anfantais

Cwrs Ôl-raddedig a Addysgir

Ymchwil Ôl-raddedig

Cyrsiau Carlam

Cyrsiau Achrededig

A fydd yr addysgu yn ailddechrau ar y campysau rhwng nawr a mis Awst?

Na fydd, o ystyried cyfarwyddeb llywodraethau Cymru a'r DU i aros gartref hyd y gellir rhagweld, ni cheir unrhyw addysgu wyneb yn wyneb ar y campysau yng Nghymru.  Bydd dysgu ac addysgu yn ogystal ag ystod o wasanaethau proffesiynol i gefnogi myfyrwyr yn parhau i gael eu darparu drwy amgylchedd ar-lein y Brifysgol. 

A fydd yr addysgu yn ailddechrau ar y campysau ym mis Medi?

Mae'r Brifysgol yn disgwyl darparu addysgu wyneb yn wyneb a/neu ddysgu ar-lein, yn y flwyddyn academaidd newydd sy'n dechrau ym mis Medi.  Fodd bynnag, caiff ei arwain gan gyfarwyddebau'r Llywodraeth. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei chyfleu maes o law wrth i'r sefyllfa ddod yn fwy eglur.

Oes rhaid i mi gyflwyno copi caled o’m traethawd hir/ Prosiect Annibynnol?

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol nid oes rhaid i chi gyflwyno copi caled o’ch Traethawd Hir/Prosiect Annibynnol.

DIM OND copi electronig o’ch traethawd hir / prosiect annibynnol y bydd angen i chi ei gyflwyno. Dylid gwneud hyn trwy Moodle ond bai bod eich goruchwylydd Traethawd Hir yn dweud fel arall. Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno copi caled o’ch traethawd hir / prosiect annibynnol neu ddeunyddiau cysylltiedig yn ddiweddarach, ond bydd eich goruchwylydd/tîm rhaglen yn cysylltu â chi’n uniongyrchol os bydd hyn yn berthnasol i chi.

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i’n gallu lanlwytho fy nhraethawd hir / prosiect annibynnol / aseiniad i Turnitin gan fod y ffeil yn rhy fawr i’w lanlwytho?

Sylwch na all Turnitin dderbyn ffeiliau sy’n fwy na 100Mb. Os yw eich ffeil yn fwy na hynny ni fydd yn lanlwytho i’r platfform.

Rydym yn argymell eich bod yn cadw eich ffeil fel PDF, yn enwedig os ydych chi’n defnyddio nifer o ddelweddau tra manwl fel rhan o’ch gwaith. Bydd hyn yn cywasgu’r delweddau fel y gellir lanlwytho’r gwaith yn haws.

Os ydych chi’n cael trafferthion gyda’r uchod neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030

Diweddariad Rheoliadau Pwysig

Bydd y Brifysgol yn gweithredu ei rheoliadau wrth gefn ac ymagwedd dim niwed i sicrhau eich bod yn derbyn dyfarniad sy’n adlewyrchu eich cyrhaeddiad academaidd yn gywir yn ystod eich cyfnod ar y cwrs heb amhariad gan yr argyfwng Covid-19 presennol.

Bydd ein rheoliadau wrth gefn yn cynnig rhwyd diogelwch ac yn caniatáu i chi fynd ymlaen neu gwblhau eich astudiaethau hyd yn oed os yw goblygiadau Covid-19 yn cyfyngu ar eich gallu i ymgysylltu, heb niwed i’r gwaith rydych chi eisoes wedi’i gwblhau.

Yn ogystal â’r mesurau eang sydd eisoes ar waith (e.e. rheoliadau wrth gefn a phrosesau amgylchiadau esgusodol wedi’u haddasu), byddwn hefyd yn mabwysiadu ymagwedd dim niwed. Bydd hyn yn sicrhau os byddwch chi’n gallu cwblhau’r holl waith y gofynnir i chi ei wneud, mai dim ond gwella eich sefyllfa o’i gymharu â ble’r oeddech chi ar ddiwedd semester cyntaf y flwyddyn hon fydd hyn yn ei wneud.

Ein nod yw sicrhau tegwch ac unplygrwydd ein dyfarniadau, yn ogystal â’ch cefnogi chi drwy’r sefyllfa anodd hon mewn ffordd sy’n caniatáu i chi symud ymlaen neu ennill dyfarniad.

Ar rai rhaglenni, does gennym ni ddim digon o farciau asesu o’r semester cyntaf i greu meincnod cadarn, ac yn yr achosion hynny, caiff eich rhaglen ei chefnogi gan y rheoliadau wrth gefn a gyhoeddwyd.

Fel yr eglurwyd yn flaenorol, mewn rhai amgylchiadau dylech nodi efallai na fydd rhaglenni sy’n ddarostyngedig i reoleiddio proffesiynol yn cael gweithredu’r ymagwedd dim niwed na’n rheoliadau wrth gefn. Os bydd hyn yn digwydd, bydd eich Athrofa’n cysylltu â chi ar wahân.

Cysylltwch â hwb@uwtsd.ac.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Beth mae dull 'dim niwed' yn ei olygu i mi?

Mae’r Brifysgol wedi sefydlu nifer o fesurau i'ch cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Mae rhai prifysgolion wedi cyhoeddi'r hyn y maen nhw'n ei alw'n "rhwyd ddiogelwch" neu bolisïau "dim niwed".  Egwyddor sylfaenol y rhain yw, pan fyddwch yn gwneud eich gwaith, gallai eich marciau godi os ydych yn gwneud yn dda yn ystod gweddill y flwyddyn hon, ond cyhyd â'ch bod yn llwyddo popeth, ni fyddan nhw’n disgyn o sut roeddech chi’n perfformio cyn i’r coronafeirws greu’r aflonyddwch hwn. Rydyn ni’n cytuno â'r egwyddor hon, a dyna'r hyn rydyn ni wedi'i gyflwyno yn ein rheoliadau.Bydd ein dull dim niwed yn eich cefnogi os ydych wedi cwblhau eich holl waith hyd yn hyn ac yn gallu cwblhau a chyflwyno eich holl waith. Os nad ydych yn gallu gwneud hynny, bydd y rheoliadau wrth gefn yn caniatáu i ni eich cefnogi. Ar gyfer rhai rhaglenni, ni fydd y rheoliadau hyn yn berthnasol i chi a bydd eich tîm rhaglen yn cysylltu â chi. Daliwch ati i astudio, gan gysylltu â'ch darlithwyr a gwneud eich gorau glas. Peidiwch â phoeni, mae'r Brifysgol yma i'ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

Newidiadau yn y Rheoliadau mewn ymateb i Covid-19

Ein nod yw sicrhau bod cynifer o fyfyrwyr ag y bo modd yn gallu cwblhau eu holl waith. Pan fo angen, gallai hyn fod ar ffurf asesiadau neu newidiadau eraill yn y dull cyflwyno (e.e. archwiliad ar-lein yn lle archwiliad ar y campws). Mae'r Brifysgol wedi gweithio'n agos gydag Undeb y myfyrwyr i sicrhau bod y newidiadau hyn yn cael eu gwneud er lles gorau ein myfyrwyr.

O ystyried yr amgylchiadau eithriadol, hyd yn oed os nad yw'r Brifysgol yn gallu cynnig cyfle i chi  naill ai cwblhau’r asesiadau neu’r asesiadau eraill, bydd y rheoliadau diwygiedig yn eich helpu i  ddatblygu neu gwblhau eich rhaglen cyn gynted ag y bo modd.

Bydd y Brifysgol yn ystyried faint o gredydau y mae wedi gallu rhoi'r cyfle i chi eu cwblhau.

Yn achos israddedigion, mae'r tabl canlynol yn dangos pa reoliadau a fydd yn berthnasol yn dibynnu ar faint o gredydau sydd gan eich rhaglen bellach.

Ar gyfer ôl-raddedigion, os nad ydych wedi llwyddo i gwblhau eich holl gredydau, bydd y Brifysgol yn cynnig y cyfle i chi wneud hynny.

Ar gyfer yr holl raglenni sydd â llai na 80 o gredydau, bydd y Brifysgol yn  cynnig y cyfle i chi  gwblhau eich holl gredydau.

Israddedig

Cyfanswm nifer y credydau a gynigir gan y rhaglen

Llai na 80 o gredydau

Rhwng 80 a 99 o gredydau

Rhwng 100 a 119 o gredydau

120 o gredydau

Cyfle i ennill o leiaf 80 o  gredydau  ar y pwynt priodol nesaf  heb gosb.

 

Rheoliadau wrth gefn ar gyfer dilyniant a dyfarniadau

Rheoliadau dilyniant a dyfarniadau arferol, ond y modwl a ostyngwyd yw'r credydau coll.

Rheoliadau dilyniant a dyfarniadau arferol

Mae gan y Brifysgol raglenni sydd wedi eu hachredu gan gyrff allanol, gall fod gan y rhaglenni hyn ofynion ychwanegol ac mae'r Brifysgol yn gweithio gyda phob un ohonynt yn unigol i benderfynu ar y ffordd orau ymlaen i fyfyrwyr ar y rhaglenni hyn.  Caiff myfyrwyr ledled y DU ar y rhaglenni hyn  eu trin yn yr un modd gan y corff achredu. Os ydych ar un o'r rhaglenni hyn, bydd eich tîm rhaglen yn cysylltu â chi ynghylch y trefniadau.

Rheoliadau Academaidd ISRADDEDIG

Rheoliadau Academaidd ÔL-RADDEDIG

Am rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Wrth i ni symud at addysgu’n gyfan gwbl ar-lein, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio mwy o offer ac adnoddau ar-lein nag o'r blaen. Hefyd, os nad oes gennych liniadur neu gyfrifiadur gartref, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio dyfais symudol i fanteisio ar yr hyn yr ydych yn ei ddysgu. Dyma ganllaw cyflym ar sut i gyrchu'r prif offer y mae’n debygol y bydd arnoch ei angen.

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Rydym hefyd wedi rhoi adnoddau Microsoft Teams at ei gilydd i'ch cynorthwyo, gan gynnwys:

I gael mynediad i feddalwedd Microsoft Teams bydd rhaid i chi gofrestru gyda’ch e-bost myfyriwr a chyfrinair 

Bargeinion TG

Cofiwch y gallwch, fel myfyriwr yn YDDS, gael gafael ar rai bargeinion TG arbennig i’ch helpu i symud i ddarpariaeth ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys Microsoft Office 365 a Windows 10 am ddim, ynghyd ag Autodesk ac Adobe Creative Cloud (yn cynnwys Photoshop, illustrator a Premiere Pro).

Dysgwch ragor am y rhain a'r holl fargeinion TG eraill sydd ar gael

Gwybodaeth Asesiadau

Pryd fydd fy nghanlyniadau ar gael?

Bydd myfyrwyr yn gallu gweld eu canlyniadau diwedd blwyddyn ar My TSD ar 17eg Gorffennaf 2020, o 10yb ymlaen.

Os ydych yn fyfyriwr ar gwrs a ddechreuodd ar bwynt anhraddodiadol yn y flwyddyn, efallai fod eich bwrdd arholi wedi ei drefnu yn hwyrach na chanol Gorffennaf. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd canlyniadau yn cael eu rhyddhau ar MyTSD 5 diwrnod gwaith wedi dyddiad y bwrdd. Cysylltwch â’r Gofrestrfa os hoffech fwy o fanylion.

Os cewch unrhyw broblem yn cael mynediad i’ch canlyniadau, cysylltwch â’r Gofrestrfa.

Pam mae fy nghanlyniadau yn cael eu rhyddhau yn hwyrach na’r arfer?

Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda Covid-19, y mae byrddau arholi wedi cael eu symud yn ôl o ganlyniad i’r estyniadau i ddyddiadau cyflwyno asesiadau. O ganlyniad, bydd eich canlyniadau yn cael eu rhyddhau yn hwyrach na’r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Os wyf yn ennill cymhwyster pryd byddaf yn derbyn fy nhystysgrif a’m trawsgrifiad?

Hyd nes y bydd cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, nid ydym yn gallu argraffu a phostio trawsgrifiadau terfynol a thystysgrifau. Pan fydd gwasanaeth arferol yn ailddechrau, bydd y dogfennau hyn yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad cartref. Gwiriwch eich manylion cyswllt yn MyTSD.

A fyddaf yn dal i dderbyn fy nhystysgrif a’m trawsgrifiad os oes gennyf ddyled academaidd sydd heb ei thalu?

Os oes gennych ddyled academaidd sydd heb ei thalu i’r Brifysgol, bydd eich trawsgrifiad terfynol a’ch tystysgrif yn cael eu dal yn ôl. Gwiriwch MyTSD ac os oes gennych ddyled sydd heb ei thalu, gallwch wneud taliad ar-lein

Gallwch hefyd gysylltu â’r Adran Gyllid os oes gennych unrhyw ymholiadau. Ebostiwch fees@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch unrhyw un o’r tri rhif canlynol:  

  • 01792 481050
  • 01792 481182
  • 01267 676837
Beth fydd yn digwydd i'm hasesiadau i? 

Bydd gwybodaeth am eich asesiadau ar gael i chi gan eich arweinydd modwl a Rheolwr y Rhaglen erbyn dydd Gwener 4 Ebrill fan bellaf, ond byddwn yn ymdrechu  i'ch hysbysu cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch fod y staff yn gweithio'n galed i symud i addysgu ar-lein ac ystyriwch y ffordd orau ymlaen ar gyfer eich asesiadau. Caiff unrhyw newidiadau eu cyfleu i chi ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan arholwyr allanol.

A fydd fy nyddiadau cau ar gyfer asesiadau'n newid? 

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cyfle gorau i lwyddo, mae'n debygol y bydd rhai o'ch terfynau amser yn newid. Mae'r Brifysgol wedi gofyn i bob tîm rhaglen ailystyried terfynau amser gan ystyried yr aflonyddwch parhaus o ganlyniad i’r coronafeirwsCaiff unrhyw newidiadau yn eu cyfleu i chi gan eich Tîm Rhaglen trwy gyfrwng dulliau cyfathrebu arferol eich rhaglenO ran unrhyw ddyddiadau derfynol yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 23 Mawrth, parhewch i weithio tuag at y dyddiadau terfynol presennol oni bai eich bod chi'n cael gwybod fel arall gan eich tîm rhaglen. 

Rwy’n pryderu ynghylch cyflwyno ar-lein ac asesiadau eraill?

Bydd canllawiau i fyfyrwyr ar-lein ar gael i'ch cefnogi wrth drosglwyddo i ddarpariaeth ar-lein ac asesiadau eraill.  Bydd y timau rhaglenni hefyd yn gweithio i'ch cefnogi chi. 

Beth fydd yn digwydd i’m harholiadau?

Gofynnwyd i’r Timau Rhaglenni ailystyried unrhyw asesiadau wyneb yn wyneb. Mewn rhai achosion, bydd yr asesiad yn aros yr un peth ond yn cael ei gwblhau ar-lein. Mewn achosion eraill, efallai y byddwch yn derbyn asesiad arall. Efallai y bydd angen gohirio rhai asesiadau; Mae hyn yn arbennig o wir am rai rhaglenni achrededig. Bydd eich tîm rhaglen yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau erbyn dydd Gwener 4  Ebrill  fan bellaf. 

Dwi ar raglen a achredir gan gorff allanol, beth fydd yn digwydd? 

Ar hyn o bryd mae staff yn ein sefydliadau yn cysylltu'n agos â chyrff achredu i nodi'r ffordd orau ymlaen i'ch cefnogi yn eich astudiaethau. Bydd eich timau rhaglen yn cysylltu â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 

Amgylchiadau Esgusodol

*** NEWYDD - Newidiadau Pwysig ynghylch sut i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol ***

O ddydd Llun 18fed Mai 2020, bydd y ffordd rydych yn gwneud cais am Amgylchiadau Esgusodol yn newid.  Bydd angen i chi fewngofnodi i MyTSD a chlicio ar ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ i gyrraedd y ffurflen ar-lein.

 Os byddwch dal yn ansicr ar ôl darllen gwybodaeth a chanllawiau’r broses Amgylchiadau Esgusodol newydd, mae croeso i chi gysylltu â thîm yr Hwb ar 0300 131 3030 neu hwb@uwtsd.ac.uk

** Ni derbynnir fersiynau blaenorol o’r ffurflen wedyn **

A alla i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol o hyd? *

Gallwch, os nad ydych yn gallu bodloni dyddiad terfynol yr asesiad, mae angen o hyd i chi wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd ar gael am gyngor a chefnogaeth (yoursu@pcydds.ac.uk). 

**NEWYDD: Os ydydch chi neu rywun sy'n byw gyda chi'n dioddef o Coronafeirws ac mae angen i chi hunanynysu, gallwch chi ddefnyddio'r nodyn hunanynysu swyddogol hwn gan y Llywodraeth fel tystiolaeth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ystyried fy hawliad o Amgylchiadau Esgusodol? 

Pan fyddwch yn cyflwyno eich Amgychiadau Esgusodol i  aocases@pcydds.ac.uk, byddwch yn derbyn ateb awtomatig syn dweud y byddwch yn derbyn ymateb o fewn 21 diwrnod, er ein bod bob amser yn ceisio ateb yn gynt. 

Dim ond ar ôl i chi gyflwyno eich gwaith (aseiniad/cyflwyniad/arholiad) y dylech gyflwyno eich Amgylchiadau Esgusodol NEU  ar ôl i chi benderfynu na fyddwch yn gallu cyflwyno eich gwaith o fewn 1 wythnos i ddyddiad terfynol yr asesiad – ond sylwer bod rhaid cyflwyno'r hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl dyddiad terfynol yr asesiad. Os na fydd hyn yn bosibl, pan fyddwch yn cyflwyno eich hawliad, dylech ei gyflwyno cyn gynted â phosibl gan roi gwybodaeth am pam na lwyddasoch i gyflwyno'r hawliad o fewn yr 21 diwrnod. 

Fydda i ddim yn gallu cwblhau unrhyw waith, beth dylwn i ei wneud?

Os bydd effaith coronafeirws arnoch mor ddifrifol fel na fyddwch yn gallu cwblhau unrhyw fath o asesiad, rydym yn eich cynghori i drafod y ffordd orau ymlaen i chi gyda'ch rheolwr rhaglen. 

Rwy'n poeni na fydda i'n gallu cael tystiolaeth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol, beth dylwn i ei wneud? *

**NEWYDD: Os ydydch chi neu rywun sy'n byw gyda chi'n dioddef o Coronafeirws ac mae angen i chi hunanynysu, gallwch chi ddefnyddio'r nodyn hunanynysu swyddogol hwn gan y Llywodraeth fel tystiolaeth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol

Bydd y Brifysgol yn derbyn datganiadau gan fyfyrwyr heb dystiolaeth ategol annibynnol syn ymwneud â’r coronafeirws, gan ein bod yn deall y bydd yn anodd dod o hyd i dystiolaeth arferol. 

Os daw'n amlwg bod y broses hon yn cael ei chamddefnyddio, bydd y Brifysgol yn ystyried bod hwn yn achos o dorri rheolau ymddygiad myfyrwyr. 

Y disgwyliad arferol yw y dylai myfyrwyr allu cwblhau'r asesiadau eraill. 

Bellach bydd y Brifysgol yn derbyn y datganiadau myfyrwyr canlynol yn dystiolaeth: 

  • Datganiad eich bod wedi/wedi cael y coronafeirws wedi'i gadarnhau yn dilyn prawf 
  • Datganiad eich bod/yr oeddech yn hunanynysu a sut mae hyn yn cael effaith ddifrifol ar eich gallu i gwblhau'r asesiad. 
  • datganiad bod gennych/eich bod  wedi  cynyddu cyfrifoldebau gofalu a'r effaith ar yr ydych yn cael eich asesiadau; 
  • Datganiad nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd ac o ganlyniad eich bod yn methu cwblhau gwaith ar-lein. 
  • Datganiad o bwysau cynyddol oherwydd gwaith sy'n gysylltiedig â'r feirws, yn enwedig ar gyfer staff y gwasanaethau brys, aelodau'r GIG a gweithwyr allweddol eraill. 
  • Datganiad eich bod mewn lleoliad sydd dan ryw fath o gyfyngiadau symud (naill ai gartref neu dramor) heb fynediad i'r rhyngrwyd o ganlyniad i’r coronafeirws.   

Gwybodaeth Graddio neu symud ymlaen

Fydda i'n dal i allu graddio neu symud ymlaen i'r lefel astudio nesaf? 

Bydd y Brifysgol yn cyhoeddi ei rheoliadau wrth gefn erbyn dydd Gwener 4 Ebrill fan bellaf, gyda'r nod o sicrhau na fydd unrhyw fyfyriwr dan anfantais o ganlyniad i'r amgylchiadau. Nod y rheoliadau hyn yw sicrhau y byddwch yn gallu symud ymlaen i'ch lefel astudio nesaf neu gwblhau eich dyfarniad cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl. Yn achos myfyrwyr ar raglenni sydd wedi'u hachredu gan gyrff allanol, rydym wrthi’n cysylltu â'r cyrff achredu hynny ar hyn o bryd. 

Beth fydd yn digwydd i seremonïau graddio eleni?

Gyda gofid rydym wedi penderfynu gohirio ein seremonïau graddio yn haf 2020. Gwerthfawrogwn y bydd y newyddion yma yn siom, ond gallwn eich sicrhau nad ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn. Mae’n wirioneddol flin gennym am yr anghyfleustra a achosir gan hyn, ond ar ôl ystyriaeth ofalus, ein prif bryder yw iechyd a llesiant ein myfyrwyr, eu gwesteion a’n staff – yn enwedig yn y fath amserau ansicr a heriol.

Bydd angen i ni adolygu’r sefyllfa gyfredol yn ofalus a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach cyn gynted ag y bydd yr amgylchiadau’n newid ac y bydd modd i ni aildrefnu’r seremonïau. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddatblygiadau drwy’n Cwestiynau Cyffredin a chysylltwn â’r holl fyfyrwyr a oedd yn gymwys i fynychu seremonïau mis Gorffennaf gyda’r trefniadau newydd.  Edrychwn ymlaen at y cyfle i ddathlu gyda chi mewn achlysur yn y dyfodol.

Ni ddylai gohirio’r seremonïau olygu na fydd modd i chi gwblhau’ch rhaglen a graddio yr haf yma. Mae’r Brifysgol ar hyn o bryd yn adolygu ei reoliadau a, lle’n briodol, yn addasu’ch tasgau asesu er mwyn eich galluogi i gwblhau’ch dyfarniad cyn gynted ag y bo modd.

Wrth i chi gymhwyso ar gyfer dyfarniad, gwnawn yn siŵr ein bod yn rhoi dogfennau’r dyfarniad (tystysgrif y dyfarniad a’r trawsgrifiad terfynol ) i chi cyn gynted â phosib.

 

Lleoliadau

Dwi ddim yn gallu cwblhau fy lleoliad, beth sy'n mynd i ddigwydd? 

Gwyddom nad dyma'r ffordd y byddech wedi dymuno gadael eich lleoliad, ond mae hwn yn gyfnod o argyfwng cenedlaethol ac mae cynlluniau digynsail bellach ar waith. 

Rydym yn gweithio y tu ôl i'r llenni i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag oriau anghyflawn, ond mae ein diddordeb cyntaf yw eich diogelwch chi.  Mae'r  Brifysgol yn ystyried ei rheoliadau wrth gefn ar gyfer yr adeg pan fyddwn yn adolygu eich proffiliau academaidd ar gyfer y Byrddau Arholiadau diwedd blwyddyn. 

Yn achos myfyrwyr sydd ar eu lleoliad terfynol ar raglen achrededig, byddwch yn bryderus ac yn ofidus ynghylch cymhwyso a symud i'ch swyddi ym mis Medi. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyrff achredu i nodi'r ffordd orau ymlaen i'ch cefnogi. 

Bydd tîm eich rhaglen yn cysylltu â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 

Dwi ar leoliad prifysgol gyda fy nghyflogwr, beth dylwn i ei wneud? 

O dan ein dyletswydd gofal i chi, rydym yn disgwyl na fyddwch yn parhau â'r lleoliad ond yn deall bod yn rhaid i chi wneud eich dewisiadau eich hun ynglŷn â'ch cyflogaeth, gan gymryd cyngor gan eich cyflogwr a chyngor y Llywodraeth. 

Mae'r Brifysgol yn ystyried ei rheoliadau wrth gefn ar gyfer yr adeg pan fyddwn yn adolygu eich proffiliau academaidd ar gyfer y byrddau arholiadau diwedd blwyddyn. Y nod yw sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais a bod cyfle cyfartal i ddatblygu neu raddio. 

Angen mwy?

Cynghorir pob myfyriwr i gysylltu â'r Brifysgol drwy Hwb y Myfyrwyr ar gyfer ymholiadau cyffredinol, manylion cyswllt Hwb yw hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030