Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr  -  Coronafeirws | Llety

Llety

Mae’r Brifysgol yn cydnabod efallai nad yw rhai myfyrwyr mewn sefyllfa i ddychwelyd adref oherwydd cyfyngiadau teithiodiffyg cartref sefydlog yn rhywle arall neu oherwydd materion neu bryderon eraill fel llesiant y bobl yn eu cartref. Rydym ni hefyd yn cydnabod efallai nad yw rhai myfyrwyr yn dymuno dychwelyd adref ac am y rheswm hwn rydym ni’n amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n byw ar y campws a byw mewn cartrefi wedi’u rhentu’n breifat mewn ardaloedd sy’n agos at y campws. 

**NEW** Ydw i’n dal i allu gwneud cais am Lety Prifysgol y flwyddyn nesaf?

Ydych, mae’r ceisiadau ar agor a gallwch ddod o hyd i’r ffurflen berthnasol yn y fan hon https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llety/

Yn syml, dewiswch y Campws rydych chi’n ymgeisio amdano a llenwi’r ffurflen berthnasol. Gellir e-bostio’r rhain i accommodation@uwtsd.ac.uk

Byddwn yn dechrau ar y broses o neilltuo ystafelloedd ym mis Awst, felly rhowch wybod ar y ffurflen os oes rhywrai yn arbennig y byddech yn hoffi i ni geisio trefnu eich bod yn lletya gyda nhw.

Mae llety’n cael ei neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted y byddwch wedi penderfynu aros gyda ni.

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â llety i accommodation@uwtsd.ac.uk

** NEWYDD** Gallaf cael fy rhyddhau o gytundeb preswyl am y trydydd tymor?

Os ydych chi wedi dychwelyd adref, ac wedi rhoi gwybod i accommodation@uwtsd.ac.uk y byddwch chi yn gadael, bydd y Brifysgol yn eich rhyddhau o’ch Cytundeb Preswyl ac ni fydd angen i chi dalu trydydd rhandaliad eich Ffioedd Llety.  

Rwyf wedi talu fy Ffioedd Llety yn llawn. Beth mae eisiau fi wneud?

Os ydych chi eisoes wedi talu eich Ffioedd Llety’n llawn yna byddwn yn prosesu ad-daliad rhannol ar eich cyfer o ddyddiad y cyfyngiadau symud (23 Mawrth 2020), neu os yw’r Brifysgol wedi derbyn gohebiaeth ysgrifenedig eich bod wedi gadael eich llety preswyl, pa ddyddiad bynnag yw’r diweddaraf.  Sylwer y bydd hyn yn cymryd rhai wythnosau i’w brosesu ac y cewch arweiniad i ddilyn maes o law.

**NEWYDD** A fydda i’n dal i gael y Bwrsari Llety os ydw i wedi gadael f’eiddo yn f’ystafell?

Dyfarnwyd y bwrsari yn erbyn ffioedd y trydydd tymor a gan na fydd tâl am lety am y cyfnod hwnnw bellach (os ydy’ch eiddo yn yr ystafell ai peidio) ni ellir dyfarnu’r bwrsari. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Swyddog Cyllid Myfyrwyr eich campws.

**NEWYDD** Rwy’n dal i fod yn llety’r Brifysgol, ydw i’n dal i fod yn gymwys am fwrsari llety tymor 3?

Dyfernir y bwrsari yn erbyn eich ffioedd llety am y trydydd tymor, a gan eich bod yn aros mewn llety ar y campws ac yn parhau i dalu’ch ffioedd am y trydydd tymor, bydd y bwrsari’n cael ei dalu fel arfer.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Swyddog Cyllid Myfyrwyr eich campws.

Beth sydd yn digwydd os rwyf yn byw yn llety preifat?

Ni all y Brifysgol ymyrryd yn ariannol o ran unrhyw gytundeb â Landlord preifat. Fodd bynnag, bydd y Brifysgol yn parhau i wneud popeth o fewn ei gallu i’ch cefnogi os cewch chi unrhyw broblemau neu anawsterau yn y cyd-destun hwn.

A gallaf aros yn Llety’r Brifysgol?

Caiff myfyrwyr sy’n dymuno aros yn eu Llety Prifysgol dros gyfnod eu contract wneud hynny, yn amodol ar unrhyw newid yng nghyfarwyddyd y Llywodraeth, a byddwn parhau i’ch diweddaru a’ch cefnogi yn ystod eich cyfnod ar y campws.

Sut mae dychwelyd allwedd f’ystafell os ydw i eisoes wedi symud allan?

Os ydych chi eisoes wedi gadael eich ystafell, dychwelwch yr allwedd trwy’r post cofrestredig i’r campws perthnasol. Cofiwch gynnwys eich enw, rhif myfyriwr a rhif yr ystafell. Dylid lapio’r allwedd neu’i chysylltu wrth ddarn o gerdyn rhag iddi gael ei difrodi neu fynd ar goll yn y post.  I’ch atgoffa, os na chaiff yr allwedd ei dychwelyd codir tâl cosb yn unol â’ch Telerau ac Amodau Preswyl.

A gallaf ddychwelyd i gasglu fy eiddo o fy stafell?

Ar sail cyngor cyfredol y Llywodraeth ni all y Brifysgol gefnogi unrhyw geisiadau i chi ddychwelyd i gasglu eich eiddo.  Bydd y rhain yn cael eu cadw’n ddiogel yn eich ystafell am y tro a bydd y Brifysgol mewn cysylltiad â chi pan fydd y sefyllfa’n newid i wneud trefniadau i’w casglu.    Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen eich e-byst myfyrwyr yn rheolaidd am ragor o wybodaeth.

A fydd angen i mi barhau i dalu am f’ystafell gan nad oedd yn bosibl i mi glirio fy eiddo cyn gadael?

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn deall mai cyfnod byr yn unig gafodd y myfyrwyr i adael eu llety ar ôl i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno ar 23 Mawrth ac nad oedd modd iddynt drefnu mynd â’u holl eiddo gyda nhw. Cyhyd â’ch bod wedi rhoi gwybod i ni’n ysgrifenedig eich bod wedi gadael eich neuadd ar neu ar ôl y dyddiad hwnnw, ni chodir tâl ar ôl yr hwyraf o’r dyddiadau hynny tan ddiwedd y cyfnod o gyfyngiadau symud.

Rwy’n dychwelyd i’r Brifysgol ym mis Medi 2020. A gaf i adael fy eiddo tan i mi ddychwelyd?

Os ydych chi wedi gwneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf fe geisiwn drefnu eich bod yn cael yr un ystafell. Fodd bynnag, unwaith y caiff y mesurau sy’n gysylltiedig â theithio hanfodol eu codi, mae’n bosibl y bydd angen eich ystafell arnom i ddibenion eraill.  Pan ddaw’r cyfyngiadau symud i ben byddwn yn dechrau trafod trefniadau i chi ddod i gasglu eich eiddo. Byddwn yn asesu’r ceisiadau hyn fesul achos ac yn cynnig pa gymorth bynnag y gallwn i wneud hyn mor llyfn â phosibl.

Os ydw i wedi symud allan, a oes modd i mi adael f’eiddo yn f’ystafell tan fis Medi?

Bydd hyn ond yn bosibl tan ddiwedd y cyfyngiadau symud neu mae’n bosibl y codir tâl. Bydd angen eich ystafell yn ôl arnom cyn gynted ag y bo modd i’w pharatoi ar gyfer myfyrwyr eraill. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi i sicrhau eich bod yn llwyr ymwybodol o unrhyw gyfyngiadau amser, ac os na fyddwch chi’n dychwelyd i Neuadd, neu’n gadael y Brifysgol yn llwyr, byddwn yn diweddaru’r Cwestiynau Cyffredin yn rheolaidd i roi gwybod pryd y byddwch yn gallu casglu eich eiddo. Mae hyn yn dibynnu ar y sefyllfa genedlaethol a chyngor y Llywodraeth ynghylch teithio yn ystod Covid-19.

Mae gen i offer coginio yn y gegin. A fydd e’n ddiogel?

Os bydd angen i ni glirio’r ceginau cyn i chi gasglu eich eiddo, caiff yr holl offer sydd ddim yn eiddo i’r Brifysgol ei storio yn y Neuaddau Preswyl felly bydd ar gael i chi ei gasglu.

Roedd bwyd ar ôl yn yr oergell a’r rhewgell yn fy nghegin. A gaf i hawlio am hyn?

Bydd gan yr holl fwydydd yn yr oergelloedd fywyd cyfyngedig a bydd yn rhaid cael gwared arnynt yn unol â hynny. Os oes preswylwyr yn dal i fod yn eich fflat, bydd y rhewgell ymlaen o hyd a bydd eich bwyd yn parhau wedi’i rewi. Fodd bynnag os yw eich fflat yn wag mae’n bosibl y caiff y rhewgell ei diffodd i’w glanhau a bydd unrhyw fwyd sydd ar ôl yn cael ei roi i achos addas, os oes modd. Ni all y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb am fwydydd sydd wedi’u gadael ar ôl.

Mae’r debyd uniongyrchol ar gyfer fy llety yn y trydydd tymor wedi’i drefnu. Beth ddylwn i ei wneud?

Cyhyd â’n bod ni wedi cael gwybod eich bod wedi gadael eich Neuadd Breswyl, ni fydd eich ffioedd am y trydydd tymor yn cael eu casglu.

Cynnal a Chadw

Llety Prifysgol

Gall myfyrwyr hysbysu am broblemau yn ôl yr arferond efallai y bydd oedi i’r ymateb arferol. Byddwn yn galw pob myfyriwr cyn dod, i ofyn a oes ganddyn nhw symptomau, a bydd y tîm cynnal a chadw’n sicrhau pellhau cymdeithasol 

Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnal glendid mewn mannau cymunedol yn eich llety bob wythnos fel rydym ni’n ei wneud yn ystod y tymor, yn ogystal â glanhau dolenni drysau, canllawiau grisiau a lifftiau yn yr adeiladau lle mae preswylwyr.

Byddwn ni hefyd yn danfon pecyn glanhau i’ch cegin os ydych chi’n dewis aros ac yn poeni am hylendid a byddwn yn gallu darparu cyngor ac arweiniad ar sut i gadw eich mannau byw yn lân

Llety Preifat

Dylai myfyrwyr ddweud wrth eu landlord am broblemau yn ôl yr arfer. Pe bai problem mawr yn codi ac nid yw eich landlord yn gallu bod yn bresennol, dylech alw eich rhif campws 24/7 er mwyn gweld a allwn ni gynnig lle i chi aros dros dro.

Post a Danfon

Llety Campws

Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnal y gwasanaeth post a pharseli i fyfyrwyr nad ydyn nhw’n dymuno mentro allan. Ffoniwch y rhif 24/7 i’n hysbysu am ddanfoniadau brys. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddanfon y rhain i’ch neuadd breswyl mewn da bryd. Hyd nes y nodir yn wahanol, bydd y system casglu post yn parhau’r un fath. Byddwn yn helpu i reoli unrhyw ddanfoniadau bwyd ac os byddwch chi’n poeni am ddiffyg bwyd, defnyddiwch yr ebost gwasanaethau myfyrwyr canlynol: 

Caerfyrddin: studentservices@uwtsd.ac.uk 

Llambed: student.support@uwtsd.ac.uk   

Abertawe: student.services@uwtsd.ac.uk 

Llety Preifat 

Mae’n bosib y gallwn eich helpu gyda danfoniadau, gwnawn eich galw ymlaen llaw a threfnu bod eitemau yn cael eu danfon, heb unrhyw gyffwrdd, i’ch drws.

Hunan-ynysu, Ymdopi ar ben eich Hun a Rhannu Ceginau

Hunan-ynysu 

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (COVID-19) yw:  

 • peswch parhaus newydd a/neu 
 • tymheredd uchel 

Yn y rhan fwyaf o bobl, bydd coroafeirws (COVID-19) yn haint ysgafn 

Ond er mwyn atal lledaeniad y clefyd, dilynwch y camau isod; 

 • Os oes gennych symptomau o’r haint coronafeirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn, ffoniwch y rhif 24/7 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar sut i hunanynysu’n ddiogel os ydych yn rhannu fflat
 • Gallai hyn helpu i ddiogelu eraill yn eich neuadd breswyl a’r gymuned ehangach tra’ch bod chi o bosibl yn heintus
 • Cynlluniwch ymlaen llaw a gofynnwch i eraill am gymorth i sicrhau eich bod yn gallu aros yn y neuadd breswyl. Mae hyn yn cynnwys tîm y Brifysgol fydd yn hapus i gynorthwyo gyda danfon bwyd ac eitemau eraill er eich lles chi
 • Ffoniwch y rhif 24/7 neu ffrindiau a theulu i’ch helpu i gael y pethau sydd eu hangen arnoch chi i aros yn eich ystafell
 • Arhoswch o leiaf 2 fetr (tua 3 cham) i ffwrdd o bobl eraill
 • Cysgwch ar eich pen eich hun
 • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd am 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr neu defnyddiwch ddiheintydd dwylo
 • Arhoswch i ffwrdd o bobl fregus, fel pobl oedrannus a rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor, cymaint ag sy’n bosibl
 • Does dim angen i chi ffonio GIG 111 cyn hunan ynysu. Os yw eich symptomau’n gwaethygu neu ddim yn gwella ar ôl 7 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych chi gyswllt gwe, ffoniwch GIG 111.
 • Mewn argyfwng meddygol ffoniwch 999, a hefyd ffoniwch y rhif 24/7 er mwyn i ni sicrhau bod cymorth meddygol yn eich cyrraedd cyn gynted â phosibl
 • Pan fyddwch chi wedi’ch ynysu, bydd staff a rheolwr dyletswydd 24/7 yn gwneud yn siŵr ein bod yn cadw cysylltiad gyda chi i weld sut rydych chi’n ymdopi a gwneud yn siŵr fod gennych chi bopeth sydd ei angen i’ch gwneud chi mor gyfforddus â phosibl.

Ymdopi ar ben eich Hun 

Esboniad: Gall ynysu gynyddu’r risg o broblemau iechyd meddwl fel hwyliau isel, gorbryder cymdeithasol, a hunanbarch isel. Gall ynysu a phroblemau iechyd meddwl hefyd fwydo ar ei gilydd mewn un cylch diddiwedd 

Ffyrdd i osgoi risgiau hunan-ynysu: 

Ymarfer corff. Os nad yw’n bosibl i chi fynd i’r gampfa neu i redeg dyw hynny ddim yn golygu na allwch chi ymarfer dan do, mae digon o ymarferion sy’n gallu cael eu gwneud dan do i’w gweld ar y rhyngrwyd 

Cysylltu â ffrindiau ac aelodau o’r teulu ar-lein. Er mwyn i chi allu cymdeithasu er eich bod chi ar eich pen eich hun 

Dysgu sgiliau newydd. Drwy ddysgu sgiliau newydd, y byddwch yn gallu eu defnyddio pan na fydd angen i chi ynysu bellach, byddwch yn barod i fynd yn ôl i’ch trefn arferol, beth bynnag yw hynny 

Gorffen gwaith. Yn yr adeg anodd a digynsail hwn, mae angen i chi barhau gyda’ch gwaith o hyd, hyd yn oed os mai ar-lein yw hynny. Ceisiwch ddefnyddio eich amser i wneud gwaith ychwanegol rydych chi wedi anghofio ei wneud neu wneud ymchwil ychwanegol fydd yn helpu gyda’ch astudiaethau. 

Rhestru syniadau o bethau i’w gwneud. Dim syniad? Mae’n iawn, dyma rai pethau rydym ni’n eu hawgrymu i chi eu gwneud pan fyddwch chi’n teimlo’n ddiflas neu’n unig: 

 • Dechrau ddyddiadur, gan ysgrifennu unrhyw beth rydych chi’n ei deimlo. Gallech roi cynnig ar ysgrifennu barddoniaeth neu gân.
 • Dwdlo neu dynnu llun – treuliwch amser yn gwneud lluniau y gallwch edrych yn ôl arnyn nhw a’u mwynhau yn y dyfodol
 • Ewch i gael golwg ar y BigWhite Wall – llond y lle o gyngor da yno
 • Tacluso eich ystafell – bydd hyn yn helpu i gael gwared â straen eich bywyd prysur ac yn gwneud i chi deimlo’n ffres, er bod rhaid i chi fod yn eich ystafell am amser hir
 • Myfyrio, gan ganfod sut rydych chi’n teimlo dan yr holl bostiadau cyfryngau cymdeithasol sy’n eich poeni chi. Tiwniwch i mewn i’ch teimladau
 • Creu rhestr wrando o’ch holl hoff ganeuon, a gwrando arnyn nhw wrth wneud y gweithgareddau hyn
 • Gwylio ffilmiau, ymlacio a mwynhau eich cwmni eich hun
 • Darllen llyfr newydd; ffordd wych i ddysgu pethau newydd heb fod mewn dosbarth yw darllen a defnyddio eich amser gyda geiriau fydd yn ddefnyddiol yn fuan. Mae holl adnoddau’r llyfrgell ar gael ar-lein, felly mae hwn yn lle da i ddechrau.
 • Gwylio’r wawr/machlud. Mae hyn yn ffordd ardderchog i dawelu eich meddwl.
 • Wrth eich bodd gyda’ch ystafell daclus ar ei newydd wedd? Rhowch gynnig ar dynnu lluniau gyda thechnegau ffotograffiaeth hwyliog
 • Rhoi cynnig ar yoga neu Pilates. Ewch ati i ymestyn y corff – dyw gorfod aros i mewn ddim yn golygu na allwch fod yn hyblyg. Ewch ar-lein i wylio fideos gwych i ddechrau dysgu
 • Gallwch hefyd fynd am dro neu i loncian, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn osgoi pobl eraill a chadwch bellter o 2m - os yw pobl yn aros i siarad gyda chi, dywedwch wrthyn nhw eich bod yn hunan-ynysu
 • Gwrando ar bodlediad. Teimlo fel cael eich brawychu? Falle hyd yn oed ddysgu ffeithiau rhyfeddol? Neu yn awyddus i glywed stori dda? Mae podlediad yn ffordd wych i ymlacio a mwynhau eich diwrnod
 • Dechrau blog ar-lein o’ch dyfais. Siaradwch am eich brwydrau, rhannwch eich galluoedd a chysylltwch â’ch cymheiriaid
 • Dechrau grŵp astudio ar-lein gyda grwpiau eich cwrs
 • Yfwch ddigon o ddŵr, gwnewch yn siŵr eich bod yn bwyta’n dda a cheisiwch gadw at drefn reolaidd

Rhannu Ceginau 

Oni bai eich bod chi neu’r bobl sy’n rhannu fflat gyda chi’n dangos symptomau, nid yw rhannu cegin yn peri risg. Fodd bynnag mae dilyn hylendid rhagorol gyda’ch eitemau personol bob amser yn ffordd dda i gadw’n rhydd rhag firws. Gallai hyn olygu eich bod yn neilltuo cwpanau/gwydrau/cyllyll a ffyrc a llestri penodol yn lle eu rhannu 

Gallwch hefyd ymarfer pellhau cymdeithasol a chadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd o bobl eraill yn eich fflat, ymatal rhag cyswllt corfforol a chynnal hylendid dwylo da 

Os byddwch chi neu rywun yn eich fflat yn dangos symptomau, ffoniwch y rhif 24/7 er mwyn i ni allu rhoi cyngor oherwydd mae’n bosibl ein bod yn gallu darparu ar eich cyfer lle gwell i hunan-ynysu. 

Cyfathrebu

Byddwn yn cynnal ac yn staffio’r rhif symudol argyfwng 24/7 

Caerfyrddin: 07767842738 

Llambed: 07976528354 

Abertawe: 07850321704 

Bydd ein timau’n ymateb i’r galwadau hyn yn ogystal â gwneud galwad ffôn bob hyn a hyn i bob myfyriwr sy’n aros, i wneud yn siŵr fod ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnyn nhw 

Angen mwy?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am eich llety, cysylltwch ag accommodation@uwtsd.ac.uk