Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -  Coronafeirws | Gwybodaeth i Reolwyr

Diweddarwyd diwethaf 21 Awst 2020


Cydnabyddwn fod yr achosion o’r coronafeirws yn ddigynsail ac felly rydym yn gweithredu mesurau i gadw ein rheolwyr yn gyfredol.  Mae’r Brifysgol yn ystyried mai diogelwch, iechyd a llesiant ein staff a’n myfyrwyr yw’r flaenoriaeth uchaf. Rydym yn monitro’r sefyllfa a dylech wirio’r wefan hon yn rheolaidd i gadw’n gyfredol â’r cyngor diweddaraf. 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â staff, nad ydynt wedi’u cwmpasu yn y Cwestiynau Cyffredin hyn anfonwch e-bost i Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk

Dylid anfon ymholiadau yn ymwneud â myfyrwyr i’r Hwb hwb@uwtsd.ac.uk 

Gwybodaeth Bwysig i’r holl reolwyr


Hunanynysu

Beth dylwn i ei wneud os bydd aelod staff yn cysylltu â mi i ddweud wrthyf fod ganddo/i symptomau’r Coronafeirws?

Beth dylwn i ei wneud os bydd aelod staff yn cysylltu â mi i ddweud wrthyf fod ganddo/i symptomau’r Coronafeirws?

Os bydd hyn yn digwydd pan fyddant i ffwrdd o safle'r Brifysgol, dwedwch wrthynt am wneud y canlynol:

 • PEIDIO â dod i'r Brifysgol na mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.
 • Dilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma i bobl sy'n byw yng Nghymru, ac yma i bobl sy'n byw yn Lloegr.
 • Gwneud cais am brawf yma i bobl sy’n byw yng Nghymru ac yma i bobl sy'n byw yn

 

Os bydd hyn yn digwydd pan fyddant ar safle'r Brifysgol, dwedwch wrthynt am wneud y canlynol:

 • Gwisgo gorchudd os oes un ganddynt.
 • Sicrhau eu bod yn dilyn canllawiau'r llywodraeth ac yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth unrhyw un arall.
 • Sicrhau y cysylltir â swyddogion diogelwch y campus ar unwaith a dilyn eu cyfarwyddiadau i'w hynysu oddi wrth eraill nes y gellir gwenud trefniadau i fynd adref.
Beth dylwn i ei wneud os bydd aelod staff yn cysylltu â mi i ddweud wrthyf fod prawf wedi dangos bod ganddynt y Coronafeirws?

Eu cyfarwyddo i ddilyn canllawiau hunanynysu’r Llywodraeth a rhoi gwybod i chi am gyflwr eu hiechyd (fel arfer ar gyfer absenoldeb oherwydd salwch). Os bydd aelod o staff yn mynd yn sâl ac yn methu â gweithio o ganlyniad i COVID-19 a amheuir/a gadarnhawyd, dylid cofnodi hyn yn y ffordd arferol yn absenoldeb oherwydd salwch ac mae Gweithdrefn Absenoldeb Oherwydd Salwch y Brifysgol yn berthnasol.

Gallant weithio o bell os ydynt yn ddigon da ac yn gallu gwneud hynny. Bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â'r aelod staff i nodi eu cysylltiadau agos a rhoi gwybod iddynt.

Mae aelod o'r tîm wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan y Tîm Profi, Olrhain a Diogelu, beth ydw i'n ei wneud?

Rydym wedi cynghori'r staff y dylent hysbysu eu rheolwr llinell bod rhaid iddynt hunanynysu. Os ydynt yn parhau'n ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, mae croeso iddynt wneud hynny o bell gydol y cyfnod ynysu. Os byddant yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylent roi gwybod i chi a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os bydd prawf yn dangos bod ganddynt y Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn, dylent roi gwybod i chi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Profi, Olrhain, Diogelu:  eich cwestiynau  (pobl sy’n byw yng Nghymru) a Test and Trace: how it works (pobl sy’n byw yn Lloegr).


Dychwelyd i'r Campws

Dwi am ddod ag aelod/aelodau'r tîm yn ôl i weithio ar y campws, beth ydw i'n ei wneud?

Iechyd a lles ein staff yw'r flaenoriaeth fawr ac mae angen rhai mesurau rheoli COVID i sicrhau amgylchedd gwaith diogel i'r holl staff. Mae'r Brifysgol wedi llunio canllawiau  i reolwyr staff y nodwyd bod rhaid iddynt ddychwelyd i'r campws. Bydd angen i'r staff hynny y nodwyd bod rhaid iddynt ddychwelyd i'r campws gael Asesiad Risg Unigol COVID-19. Ni chaniateir i staff ddychwelyd i'r campws heb gynnal Asesiad Risg Unigol.  Diben yr asesiad risg unigol yw nodi a yw staff yn perthyn i gategori risg isel, canolig neu risg uchel mewn perthynas â COVID-19 er mwyn sefydlu’r mesurau priodol i'w cefnogi. Cysylltwch â'ch Partner Adnoddau Dynol Busnes i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd rhaid i bob un sy'n dychwelyd i'r gwaith ar y campws hefyd gwblhau modwl ar-lein gorfodol yn rhan o’r broses o'u hadsefydlu i'r gweithle. Rhaid i chi sicrhau nad yw staff yn dychwelyd i weithio ar y campws heb gwblhau'r modwl hwn yn gyntaf.

Seibiant (furlough) 

Beth fydd yn digwydd i gyflog aelodau o’r tîm sy’n cael eu rhoi ar seibiant?

Ni fydd eu cyflog yn cael ei effeithio trwy gael eu rhoi ar absenoldeb seibiant. Bydd cynllun y Llywodraeth yn galluogi’r Brifysgol i wneud cais am grant i dalu 80% o gyflog staff sydd ar absenoldeb seibiant (hyd at uchafswm o £2,500 y mis, y pen) ond mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ychwanegu’r 20% sy’n weddill fel y bydd y staff yn parhau i dderbyn eu cyflog sylfaenol fel arfer.

Beth mae hyn yn ei olygu i statws cyflogaeth aelodau’r tîm sydd ar seibiant?

Nid yw cael eu rhoi ar absenoldeb seibiant yn cael unrhyw effaith niweidiol ar delerau ac amodau cyflogaeth aelodau staff.

Sut mae gwyliau blynyddol yn gweithio i aelodau o’r tîm pan fyddant ar absenoldeb seibiant?

Tra bydd ar ffyrlo, bydd yr aelod o staff yn parhau  i gronni gwyliau blynyddol a dylai barhau i archebu gwyliau blynyddol yn y ffordd arferol. Bydd gofyn bod aelodau staff wedi defnyddio eu holl wyliau blynyddol cronedig hyd at y pwynt y maent yn dychwelyd ac ni fydd modd iddynt drosglwyddo unrhyw ddyddiau sydd heb eu defnyddio.

Allaf i roi gwaith i’w wneud i’r aelodau o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant?

Na allwch, ni allwch roi unrhyw waith ar gyfer y Brifysgol i aelodau o’ch tîm sydd ar seibiant tra byddant ar y seibiant hwnnw.

Beth sy’n digwydd os bydd aelod o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant yn sâl?

Rydym ni wedi cynghori staff y dylent roi gwybod i chi fel eu rheolwr llinell yn unol â gweithdrefnau arferol i roi gwybod am absenoldeb salwch.

Ddylwn i aros mewn cysylltiad ag aelodau o’r tîm sydd ar seibiant?

Er na ddylech roi unrhyw waith i aelodau o’ch tîm sydd ar seibiant ar hyd cyfnod y seibiant, dylech gadw mewn cysylltiad â nhw a’u diweddaru ynghylch unrhyw wybodaeth bwysig. Rydym ni wedi cynghori staff i ddarparu eu manylion cyswllt cyfredol ar eich cyfer chi fel eu rheolwr llinell. Hefyd, mae’n bwysig na fydd aelodau o’r tîm sydd ar seibiant yn teimlo eu bod wedi’u hynysu o’r tîm. Felly mae’n briodol annog aelodau’r tîm i aros mewn cyswllt cymdeithasol â’i gilydd.

Bydd sy’n digwydd os bydd aelod o’r tîm yn dymuno gwirfoddoli tra bydd ar seibiant?

Ni all aelodau o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant weithio i’r Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn, ond gallant wirfoddoli i helpu gyda’r ymdrech o ran y Coronafeirws (yn amodol ar gyfarwyddyd iechyd cyhoeddus a gweithdrefnau’r Brifysgol), ar yr amod nad ydynt yn cynhyrchu, creu neu’n darparu nwyddau neu wasanaethau a allai greu refeniw i’r Brifysgol.

Allaf i ofyn i aelod o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant ymgymryd â hyfforddiant?

Gellid annog staff sydd ar absenoldeb seibiant i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag dylai unrhyw hyfforddiant y byddant yn ymgymryd ag ef fod yn wirfoddol ac ni ddylai greu refeniw i’r Brifysgol na darparu unrhyw wasanaethau ar gyfer y Brifysgol.

Am ba mor hir bydd yr aelod o’r tîm yn cael ei roi ar absenoldeb seibiant?

Yr isafswm amser y gall rhywun fod ar absenoldeb ffyrlo yw tair wythnos ac ar hyn o bryd bydd cynllun y Llywodraeth ar gael tan ddiwedd mis Hydref 2020. Bydd y llythyr at staff sydd wedi eu rhoi ar ffyrlo yn cadarnhau hyd cychwynnol y cyfnod ffyrlo. Fodd bynnag, dylech gofio y gellid naill ai ymestyn y cyfnod ffyrlo neu ddod ag ef i ben yn gynharach yn y dyfodol os bydd angen gweithredol.

Deallaf ei bod yn ofynnol i’m staff weithio o gartref pan fo’n bosibl. Beth dylwn i ei wneud?

Yn unol â chyngor diweddaraf y llywodraeth, byddwn yn galluogi ffyrdd newydd o weithio a chyflwyno gwasanaethau yn y cyd-destun cyfredol hwn. Rhaid i staff weithio o gartref pan fo hyn yn bosibl yn ymarferol. Dylech weithio’n agos â’r unigolion yn eich timoedd i drefnu a chytuno ar y gwaith y mae modd ei gwblhau gartref a’u helpu i baratoi i weithio gartref ar unwaith. Cyfeiriwch at bolisi dros dro’r Brifysgol ar weithio o gartref a gyhoeddir ar MyDay y mae modd ei weld yma, a’r canllawiau ymarferol i reolwyr ar gefnogi gweithio gartref y mae modd eu gweld yma. Adolygir y penderfyniad polisi hwn yn rheolaidd.

O ystyried y sefyllfa sy’n datblygu, ni fydd yn ofynnol i staff wneud cais ffurfiol i weithio’n hyblyg. Mae hyn yn amrywiad ar ein harfer cyfredol a bydd yn berthnasol drwy gydol y bygythiad gan y coronafeirws.

Bydd angen i’r Brifysgol barhau i ddarparu rhai gwasanaethau hanfodol ar y campws dan amodau priodol a bydd angen iddi gadw tîm craidd o staff i’r perwyl hwn. Hefyd mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gofyn i staff ymgymryd â thasgau hanfodol penodol dan amodau priodol. Byddwn yn parhau i adolygu’r mater hwn gan roi gwybod i reolwyr y rheini yr effeithir arnynt.

Mae aelod o’m tîm wedi bod i ffwrdd yn sâl am fwy na 7 diwrnod ond nid yw’n gallu cael gafael ar dystysgrif feddygol. Beth dylwn i ei wneud?

Rydym yn cydnabod y gall fod yn anodd i gydweithwyr gael nodiadau ffitrwydd i gwmpasu eu habsenoldeb y tu hwnt i 7 diwrnod yn unol â’r gweithdrefnau arferol, oherwydd y pwysau ar y GIG a/neu’r angen i hunanynysu. Dylai’r unigolyn gysylltu â chi i roi gwybod i chi am y sefyllfa hon. Bydd y Brifysgol yn mabwysiadu agwedd gydymdeimladol mewn amgylchiadau o’r fath.

Mae gan aelod o’m staff, y mae’i rôl yn ei gwneud yn ofynnol iddo/iddi weithio ar y campws, gyflwr iechyd sylfaenol, mae dros 70 oed neu mae’n feichiog ac mae’n poeni am ei iechyd. Beth dylai ef/hi ei wneud?

Os oes gan aelod o staff sy’n dal i ddod i’r gwaith ar y campws gyflwr iechyd sylfaenol a allai ei roi mewn mwy o berygl, neu mae dros 70 oed neu’n feichiog ni ddylai ddod i’r gwaith.  Rydym wedi cynghori staff i gysylltu â’u rheolwr llinell ar unwaith er mwyn eich hysbysu am eu sefyllfa.  Rhaid i chi gadw cofnod o’r sefyllfa hon a rhoi gwybod i Adnoddau Dynol yn humanresources@uwtsd.ac.uk 

Rhaid i staff ddilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth.


Gweithio o Bell

Sut galla i barhau i gefnogi fy nhîm wrth iddyn nhw weithio o bell?

Rydym yn deall y gall rheoli timau o bell fod yn heriol. Mae'r Brifysgol wedi llunio rhai canllawiau ymarferol ar gyfathrebu â gweithwyr o bell. Gallwch lawrlwytho'r canllawiau yma.

Mae rhai adnoddau defnyddiol i gefnogi rheoli o bell a llesiant yn ystod y cyfnod hwn hefyd  wedi'u casglu ar Moodle yma. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i ddod o hyd i’r adnoddau a chysylltu â   datblygiad.staff@pcydds.ac.uk os cewch unrhyw anhawster.

Gall staff hefyd fanteisio ar ystod o hyfforddiant a chyrsiau ar-lein drwy gofrestru ar gyfer cyfrif LinkedIn Learning drwy'r Ganolfan Datblygu Staff yma. Fe welwch gasgliad o gyrsiau  ar bynciau  allweddol ar y dudalen gofrestru hon, megis:

 • Gweithio o bell
 • Effeithiolrwydd personol a sgiliau proffesiynol
 • Sgiliau gweinyddol
 • Dysgu ac addysgu
 • Datblygu rheolaeth ac arweinyddiaeth

Rhannwch y rhain yn eang â'ch timau a chysylltu â datblygiad.staff@pcydds.ac.uk i holi unrhyw gwestiynau.

All staff gasglu eitemau o'r swyddfa i'w helpu i weithio gartref a pha eitemau y gallan nhw fynd â nhw adref?

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu system a gweithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol o’r campws. Gall offer hanfodol gynnwys cadair addasadwy, bysellfwrdd a llygoden ar wahân ac eitemau eraill megis gorffwys traed/arddwrn, deiliaid dogfennau os yw’r staff yn defnyddio eitemau o'r fath eisoes. Ni ystyrir bod angen casglu monitorau ar hyn o bryd oni bai fod rheswm iechyd penodol dros ystyried hyn. Rhaid i staff lenwi ffurflen gais y bydd angen i chi ei hawdurdodi fel eu rheolwr llinell. Wedyn dylech roi'r ddolen iddynt  at y system archebu ar-lein er mwyn iddynt allu archebu slot casglu. Mae'r ddolen i'r system archebu ar-lein wedi'i darparu i bob Pennaeth Athrofa/Uned gan Adnoddau Dynol. I weld y weithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol ewch yma.


Cyfrifoldebau Gofalu

Mae aelod o’m tîm nad yw’n gallu dod i’r gwaith am fod ganddo/ganddi gyfrifoldebau gofalu yn sgil cau meithrinfa, ysgol, canolfan ddydd neu gyfleuster arall. Beth dylwn i ei wneud?

Os bydd gan aelod o staff gyfrifoldebau gofalu sydyn sy’n ei atal rhag dod i’r gwaith, rhaid iddo/iddi roi gwybod i chi cyn gynted â phosibl. Dan yr amgylchiadau hyn bydd y Brifysgol yn ystyried trefniadau gwaith hyblyg eraill ar gyfer cyfnod y bygythiad gan y coronafeirws. Mae hyn yn amrywiad ar ein harfer cyfredol a bydd yn berthnasol drwy gydol y bygythiad ac mae ar ddisgresiwn y Brifysgol. Rhaid i unrhyw drefniadau gael eu cytuno gennych chi fel y rheolwr llinell. Bydd staff yn parhau i gael eu talu.  Cyfeiriwch at y canllawiau ar gyfer rheolwyr ar staff sy'n gweithio gartref gyda chyfrifoldebau dibynnol / gofalu, sydd ar gael yma.

Os bydd yr aelod o staff yn datblygu symptomau’r feirws, ymdrinnir â’i absenoldeb fel absenoldeb salwch a bydd gweithdrefn safonol y Brifysgol ar gyfer rhoi gwybod am absenoldeb oherwydd salwch yn berthnasol.


Gwyliau Blynyddol

Oes hawl gan aelodau'r tîm drosglwyddo diwrnodau gwyliau blynyddol i'r flwyddyn academaidd nesaf?

Oes, mae'r polisi gwyliau blynyddol ar gyfer trosglwyddo diwrnodau wedi ei ymestyn i uchafswm o 10 diwrnod. Mae  Penaethiaid Athrofeydd ac Unedau wedi cael disgresiwn pellach i ddatrys problemau’n lleol yn unol ag anghenion gweithredol. Gallwch lawrlwytho'r canllawiau wedi'u diweddaru yma.

Mae aelod o'm tîm yn bwriadu mynd ar wyliau dramor, beth dylwn i ei wneud nesaf?

Tra bydd cyfyngiadau teithio'r llywodraeth ar waith, rydym wedi cynghori staff y dylent roi gwybod i'w rheolwr llinell ymlaen llaw os ydynt yn bwriadu teithio dramor ar wyliau a chyfeirio at wefan y Swyddfa Dramor  i gael cyngor ar ofynion cwarantîn. 

Dylai rheolwyr llinell ofyn i'w staff a fyddant yn teithio dramor a sicrhau eu bod yn gwybod a fydd rhaid iddynt fynd i gwarantin/hunanynysu ar ôl dychwelyd. Os gwnânt hynny, dylai rheolwyr drafod sut y bydd unrhyw waith na ellir ei wneud gartref yn cael ei gyflawni, megis addysgu ar y safle neu ymrwymiadau eraill ar y campws.  Os na ellir gwneud gwaith yn rhannol neu'n llawn o'u cartref, rhaid i reolwyr gytuno sut y gwneir iawn am yr amser yn amodol ar ofynion gweithredol , h.y. drwy absenoldeb blynyddol neu absenoldeb di-dâl, neu gyfuniad o’r naill a’r llall.