Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -  Coronafeirws | Gwybodaeth i Staff

Diweddarwyd diwethaf 17 Medi 2020


Mae'r Brifysgol yn parhau i roi blaenoriaeth i iechyd, diogelwch a lles staff a myfyrwyr.

Pa un ai a ydych wedi parhau i weithio ar y campws yn weithiwr hanfodol, yn mynd i ddychwelyd i'r campws yn y dyfodol agos, neu'n  parhau i  weithio o bell, rydym yn deall y gallai fod gennych gwestiynau. Rydym wedi diweddaru'r Cwestiynau Cyffredin yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru a’r DU. Rydym yn monitro'r sefyllfa a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r wybodaeth yn unol â hynny. Edrychwch ar y wefan hon yn rheolaidd i ddilyn hynt y cyngor diweddaraf.

Ar gyfer ymholiadau staff nad yw'r Cwestiynau Cyffredin hyn yn eu hateb, mynnwch air â'ch rheolwr llinell neu e-bostiwch  Cyfathrebu-Communications@pcydds.ac.uk

Dylid cyfeirio ymholiadau sy'n ymwneud â myfyrwyr i'r Hwb hwb@pcydds.ac.uk


Dychwelyd i'r Campws

Pryd bydd y Brifysgol yn ailagor yn llawn?

Rydym yn dychwelyd i'r campws raddol er mwyn lleihau'r risgiau i gydweithwyr a'n myfyrwyr. Mae diogelwch cymuned ein Prifysgol yn hanfodol ac rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd dod â bywyd yn ôl i'r campws. Mae Cynllun Ymateb ac Adfer y Brifysgol yn darparu cynllun ar gyfer ailagor yn llawn a'i nod yw galluogi'r Athrofeydd i ddarparu profiad dysgu cyfunol i'n myfyrwyr. Bydd hyn yn cynnwys cyfuniad o addysgu ar-lein ac ar y campws, pan fo'n briodol gwneud hynny, gyda chymorth unedau proffesiynol pan fo hynny'n berthnasol. Caiff y sefyllfa hon ei monitro a'i hadolygu'n barhaus. Gyda phob cam yn y cynllun, byddwn yn gwahodd rhagor o staff a myfyrwyr i ddychwelyd i weithio ac astudio ar y campws.

Pryd galla i ddisgwyl dychwelyd i'r gwaith ar y campws?

Rydym am groesawu cynifer o staff ag y bo modd yn ôl i weithio ar y campws, ond mewn ffordd ddiogel ac wrth i'r Brifysgol ailagor ni fydd yn bosibl darparu i’r holl staff a’r myfyrwyr ar gampws ar unrhyw un adeg. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda rheolwyr i nodi'r trefniadau gweithio priodol ar gyfer eu hadran ar gyfer tymor yr hydref. Mae hyn yn debygol o gynnwys cyfuniad o weithio ar y safle a gweithio o bell yn amodol ar ofynion gweithredol. Hyd yn oed os caiff adeilad y byddech yn gweithio ynddo fel arfer ei ailagor, dim ond ar ôl i'ch rheolwr llinell ofyn i chi wneud hynny y byddwch yn dychwelyd. Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer o ymholiadau gan staff sy'n awyddus i ddychwelyd ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni gwblhau'r cynlluniau.

Pa baratoadau y mae'r Brifysgol yn eu gwneud er mwyn i’r staff ddychwelyd yn ddiogel i'r campws?

Iechyd a lles ein staff sy'n cael y flaenoriaeth uchaf, ac mae angen mesurau rheoli arbennig er mwyn sicrhau amgylchedd gwaith diogel ar gyfer yr holl staff. Cyn dychwelyd i'r campws, bydd angen i chi gwblhau  asesiad risg COVID unigol.  Mae deddfwriaeth a chanllawiau cyfredol y Llywodraeth yn cydnabod bod COVID-19 yn effeithio ar rai grwpiau o bobl yn fwy nag eraill, sydd, pan fyddant yn dod i gysylltiad â’r feirws, yn eu gwneud yn fwy agored i risg. Diben yr asesiad risg unigol yw nodi a ydych yn perthyn i gategori risg isel, canolig neu uchel mewn perthynas â COVID-19 fel y gellir rhoi mesurau priodol ar waith i'ch cefnogi.

Ni all unrhyw aelod staff ddychwelyd i'r campws nes ei fod wedi cwblhau asesiad risg COVID-19 unigol a chael cadarnhad gan ei reolwr llinell ei fod yn gallu dychwelyd. Bydd gofyn hefyd i bob aelod staff a fydd yn dychwelyd i weithio ar y campws  gwblhau modwl ar-lein yn rhan o’r broses o'u hadsefydlu yn y gweithle.

Beth galla i ei ddisgwyl pan fydda i'n dychwelyd i'r gwaith ar y campws?

Bydd staff addysgu yn darparu amrywiaeth o addysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein yn yr hydref ac rydym yn rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau y gallant weithio'n effeithiol ac yn ddiogel pan fyddant yn dod ar gampws i addysgu. Byddwn hefyd yn gofyn i rai unigolion sy'n cefnogi myfyrwyr neu'n addysgu ddod i'r campws i gefnogi profiad y myfyriwr.  Bydd hyn yn ein helpu i control nifer y bobl ar y campws a gwella diogelwch i bawb.

Mae nifer sylweddol o fesurau yn cael eu gweithredu ar draws ein campysau mewn ymateb i COVID-19, yn rhan o'n dull sy’n asesu risg, a hynny er mwyn sicrhau diogelwch y rhai sy'n gweithio yn ein hadeiladau. Mae'r rhain yn cynnwys mesurau i gefnogi ymdrechion i gadw pellter ffisegol, gwell hylendid a glanhau, felly efallai y byddwch yn sylwi ar newidiadau sy'n cynnwys:

 • mwy o arwyddion ar draws ein campysau yn eich atgoffa o ofynion cadw pellter cymdeithasol
 • marcwyr ar y llawr, y tu mewn a'r tu allan
 • system unffordd a lle bynnag y bo modd, bydd un ffordd i mewn ac un ffordd allan o'n hadeiladau
 • cyfyngu ar nifer y seddau a nifer y bobl a all fod mewn rhai ystafelloedd a mannau.
Dwi’n poeni am ddychwelyd i'r campws, beth galla i ei wneud?

Wrth gynllunio ar gyfer agor adeiladau ar y campws Mae nifer sylweddol o fesurau'n cael eu gweithredu mewn ymateb i COVID-19, yn rhan o'n dull asesu risg. Mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch rheolwr llinell  am unrhyw bryderon sydd gennych a'r mesurau sydd wedi eu sefydlu.  Gofynnir i chi gwblhau Asesiad Risg Unigol er mwyn ein helpu i ddeall eich proffil risg mewn perthynas â Covid 19 a lle nodir unrhyw risgiau, bydd eich rheolwr llinell yn ceisio trafod mesurau posibl gyda chi i leihau risgiau.

Dwi eisiau dychwelyd i'r campws, ydw i'n cael gwneud?

Bydd eich rheolwr yn adolygu'r trefniadau gweithio priodol ar gyfer tymor yr hydref a dylech aros i gael cadarnhad o'r manylion. Bydd y Brifysgol yn parhau i weithredu'r system i chi archebu slot i gasglu offer hanfodol.  Mae'r weithdrefn i'w gweld yma.

 

Beth yw polisi'r Brifysgol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb?

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn defnyddio gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd) ac yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Mae safbwynt y Brifysgol, fel yr amlinellir uchod, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus. Mae’r Brifysgol yn monitro’r canllawiau hyn a gall y polisi hwn newid ymhellach yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar risg, mae’n bosibl hefyd y bydd y Brifysgol yn gwneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn cyd-destunau neu leoliadau ychwanegol (e.e. lle mae rhyngweithio agosach rhwng pobl).   Rhoddir gwybod i staff a myfyrwyr ynghylch pryd a ble bydd hyn yn berthnasol.

Sylwer:

 • Mae’r rheiny â chyflyrau meddygol y bydd gwisgo gorchudd wyneb yn peri anhawster iddynt yn cael eu heithrio. Efallai y byddwch eisiau printio cerdyn eithrio neu lawrlwytho cerdyn o’r fath ar eich ffôn.(https://www.blf.org.uk/support-for-you/coronavirus/what-should-people-with-a-lung-condition-do-now/face-coverings)
 • Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod gorchuddion wyneb yn peri anawsterau i fyfyrwyr â rhai anableddau penodol. Mae’r Brifysgol wedi gweithio ar  nifer o fesurau yn unol â chyngor y sector i gynnal amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol ar gyfer y myfyrwyr hynny.
 • Gofynnir i’r holl fyfyrwyr a staff fod yn ystyriol o bawb yn ein cymuned.
 • Ystyrir gorchuddion wyneb yn fesur rhagofalus arall yn ychwanegol at gydymffurfio â chanllawiau cyfredol o ran cadw pellter cymdeithasol a diheintio dwylo. Nid yw gorchuddion wyneb yn gyfarpar diogelu personol.

I gael cyngor ar sut i wisgo gorchudd wyneb, gweler https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

A fydd y Brifysgol yn darparu gorchuddion wyneb ac offer amddiffyn eraill?

Gallwch gasglu un gorchudd wyneb o’r Hwb from the 14th September.. Nid yw’r gorchudd wyneb yn gyfarpar diogelu personol (PPE), ond at ddefnydd cyffredinol bob dydd.  Mae PPE ar gael a dylid ei ystyried yn rhan o Asesiadau Risg gweithgareddau.

Byddwch hefyd yn gallu casglu eich ‘Kontact Key’ a fydd yn eich galluogi i agor drysau, defnyddio dyfeisiau talu â cherdyn a pheiriannau arian parod heb angen defnyddio eich dwylo. Bydd y rhain hefyd ar gael i’w casglu o’r Hwb. Gwnewch yn siŵr fod gennych eich cerdyn adnabod Staff neu Fyfyriwr wrth law pan fyddwch yn dod i’w casglu.


Gwybodaeth Gyffredinol

Ble galla i gael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar Covid19?

Sefyllfa sy'n datblygu yw hon a gofynnir i staff a myfyrwyr barhau i fynd i'r gwefannau canlynol a’u darllen yn rheolaidd i gael y diweddariadau a'r canllawiau diweddaraf:

Beth yw’r Coronafeirws?

Clefyd heintus a achosir gan y Coronafeirws sydd newydd ddod i’r amlwg yw clefyd y Coronafeirws (COVID-19). Caiff y rhan fwyaf o bobl a fydd wedi'u heintio â feirws COVID-19 salwch resbiradol ysgafn i gymedrol ac wedyn gwella heb fod angen triniaeth arbennig. Mae pobl hŷn, a'r rhai sydd â phroblemau meddygol sylfaenol megis clefyd cardiofasgwlaidd, diabetes, clefyd anadlol cronig a chanser yn fwy tueddol o ddatblygu salwch difrifol. Mae tystiolaeth yn dod i'r amlwg hefyd y gallai fod mwy o berygl i bobl o rai lleiafrifoedd ethnig gael eu heintio.

Pa symptomau sy'n gysylltiedig â’r Coronafeirws?

Prif symptomau Covid19 yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i’ch cyffwrdd ar eich brest neu eich cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o gyfnodau pesychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • colli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer.

Gall Gwirydd symptomau ar-lein COVID-19 (neu GIG 111) ddweud wrthych a oes angen cymorth meddygol arnoch.

Os oes gennych o leiaf un o'r symptomau a restrir uchod, dylech wneud cais am brawf ar gyfer y Coronafeirws.

Sut mae'r prawf Coronafeirws yn gweithio?

Cyn gofyn am brawf Coronafeirws rhaid bod gennych o leiaf un o'r symptomau sy'n gysylltiedig â’r Coronafeirws. Mae'r prawf yn effeithiol ar gyfer y rhai sydd â symptomau’r Coronafeirws yn unig ac mae angen ei gymryd yn ystod 5 diwrnod cyntaf ar ôl i’r symptomau ymddangos. Dim ond gwirio a yw’r Coronafeirws gennych ar y pryd a wna’r prawf, ac nid a ydych eisoes wedi cael y feirws.

Beth yw'r system Profi Olrhain Diogelu?

Dyma ddull Llywodraeth Cymru a'r DU o brofi ac olrhain cysylltiadau. Mae'n gweithio drwy’r canlynol:

 • profi'r bobl hynny sydd â symptomau’r Coronafeirws, gan ofyn iddynt hunanynysu
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r sawl y mae’r prawf wedi dangos bod ganddo’r Coronafeirws
 • rhoi cyngor ac arweiniad i bobl sy'n agored i niwed neu'r rhai sydd mewn mwy o berygl
 • sicrhau y gall unigolion fynd yn ôl i'r gwaith, astudio a'u harferion arferol cyn gynted ag y bo modd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

Profi, Olrhain, Diogelu: eich cwestiynau (i bobl sy'n byw yng Nghymru)

Test and Trace: how it works (i bobl sy'n byw yn Lloegr)


Hunanynysu

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau’r Coronafeirws?

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws i ffwrdd o'r brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi:

 • BEIDIO â dod i'r Brifysgol na mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.
 • hysbysu eich rheolwr llinell cyn gynted ag y bo'n ymarferol
 • dilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru, ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr
 • gwneud cais am brawf ar gyfer y Coronafeirws yma i bobl sy'n byw yng Nghymru ac yma i bobl sy'n byw yn Lloegr.

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddant yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb os oes gennych un
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill
 • Cysylltu â diogelwch y campws ar unwaith a dilyn eu cyfarwyddiadau i'ch ynysu oddi wrth eraill nes y gellir gwneud trefniadau i chi fynd adref neu, os ydych yn sâl iawn, i'r ysbyty.

Gall Gwirydd symptomau ar-lein COVID-19  (neu GIG 111) ddweud wrthych a oes angen cymorth meddygol arnoch.

Os bydda i’n arddangos symptomau neu os bydd prawf yn dangos bod gen i’r Coronafeirws, pa mor hir y bydd yn rhaid i mi aros i ffwrdd o’r gwaith?

Rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunanynysu uchod gan roi gwybod i'ch rheolwr llinell am ganlyniadau unrhyw brofion, gofynion ynysu a chyflwr eich iechyd (yn ôl yr arfer ar gyfer absenoldeb salwch). Os ydych yn ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, cewch wneud hynny.

Os bydd y prawf yn dangos nad oes gen i’r coronafeirws, pryd y galla i ddychwelyd i'r gwaith?

Dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell cyn gynted ag y cewch ganlyniad eich prawf ac os bydd gofyn i chi weithio ar safle'r brifysgol, gallwch ddychwelyd cyn gynted ag y teimlwch yn ddigon da.

Os yw’r prawf yn dangos bod gen i’r coronafeirws, oes angen i mi roi gwybod i'r Brifysgol am unrhyw gysylltiadau agos dwi wedi eu cael yn ddiweddar yn y Brifysgol?

Nac oes, bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi i gael y wybodaeth hon ac wedyn bydd yn cysylltu â’ch cysylltiadau agos yn uniongyrchol i'w cynghori i hunanynysu. Ewch i Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau  i gael rhagor o  wybodaeth (i bobl sy'n byw yng Nghymru) a  Test and Trace: how it works  (ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr).

Beth y mae angen i mi ei wneud os bydd y Tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â mi, ac yn rhoi gwybod fy mod wedi cysylltu'n agos ag achos a gadarnhawyd?

Dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell fod gofyn i chi hunanynysu. Os ydych yn parhau i fod yn ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, cewch wneud hynny gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl ac y byddwch yn cael eich rhoi ar absenoldeb salwch yn y ffordd arferol. Os bydd prawf yn dweud bod gennych y coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau  (pobl sy'n byw yng Nghymru) a  Test and Trace: how it works  (ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr).


Cyfleusterau Arlwyo 

Pa allfeydd arlwyo sydd ar agor?

Bydd pob allfa arlwyo’n weithredol ar bob un o’r pedwar safle o 21ain Medi ac eithrio siop goffi Caffi Da yn yr Adeilad Addysgu a Dysgu yng Nghaerfyrddin a fydd yn parhau ar gau nes clywir yn wahanol.

Bydd yr allfeydd arlwyo ar agor yn y lle cyntaf ar yr amseroedd a restrir isod – fodd bynnag byddant yn cael eu hadolygu’n gyson er mwyn bodloni anghenion y staff a myfyrwyr sydd ar y Campws.

Beth yw’r Oriau Agor?

Caerfyrddin

Bwyty Myrddin

11.30am i 2.30pm dydd Llun – dydd Gwener | Gwasanaeth llai o 14eg Medi

Ap arlwyo Blasus | 8.30am i 3pm dydd Llun – dydd Gwener. (Ar gael i lawrlwytho o 21ain Medi)

Siop Goffi’r Cwad  

8.15am i 5pm dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau.

8.15am i 4pm dydd Mercher a dydd Gwener.

Llambed

Siop Goffi 1822

8.30am i 3.30pm dydd Llun – dydd Gwener | Gwasanaeth llai o 9fed Medi

Ap Arlwyo Blasus (ar gael i’w lawrlwytho o 21ain Medi)

8.30am - 3pm dydd Llun – dydd Gwener.

Abertawe

Siop Goffi Dinefwr

8.30am i 3.30pm dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau.

8.30am i 2.30pm - dydd Mercher a dydd Gwener. 

IQ – Caffi Tawe | Gwasanaeth llai o 7fed Medi

8.15am i 5pm dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau.

8.15am i 4pm dydd Mercher a dydd Gwener.

Gwasanaeth Ap arlwyo Blasus | 8.30am i 3pm dydd Llun – dydd Gwener. (ar gael i’w lawrlwytho o 5ed o Hydref)

Siop Goffi Ysgol Fusnes Abertawe

8.30am - 3pm dydd Llun – dydd Gwener.

Gwasanaeth Ap arlwyo Blasus | 8.30am i 3pm dydd Llun – dydd Gwener (ar gael i’w lawrlwytho o 5ed o Hydref)

Beth fydd ar y fwydlen?

Bydd yr holl allfeydd yn cynnig amrywiaeth o brydau. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer unrhyw ofynion dietegol ac rydym wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i geisio sicrhau y byddwch wir yn mwynhau’r fwydlen. Er nad ydym yn gallu cynnig bwydlen mor lawn ag yn y gorffennol, rydym wedi gweithio’n galed i greu bwydlen gyffrous sy’n darparu ar gyfer unrhyw ofynion dietegol gyda digonedd o ddewisiadau iach ar eich cyfer.

Caerfyrddin

Bwyty Myrddin

Amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer a melysion. Byddwn hefyd yn darparu prydau poeth wedi’u coginio’n ffres. Byddwch yn gallu casglu archebion clicio a chasglu Blasus o fwyty Myrddin.

Siop Goffi’r Cwad

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel a melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau, saladau a thatws pob.

Llambed

Siop Goffi 1822

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau, saladau a thatws pob.

Byddwch yn gallu casglu archebion clicio a chasglu Blasus o neuadd fwyta Lloyd Thomas.

Abertawe

Siop Goffi Dinefwr

Amrywiaeth o ddiodydd Starbucks poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’. Hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i’w cymryd gyda chi fel toes sawrus a byrgyrs.

IQ – Caffi Tawe

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau a thatws pob. Hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i’w cymryd gyda chi fel toesau sawrus a byrgyrs.

Bydd gwasanaeth clicio a chasglu Blasus yn cael ei gasglu o brif ardal IQ.

Siop Goffi Ysgol Fusnes Abertawe

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau a thatws pob.

Byddwch yn casglu archebion clicio a chasglu Blasus o neuadd fwyta’r caffi.

Rydym hefyd yn datblygu gwasanaeth ‘clicio a chasglu’ a fydd ar gael drwy Ap. Bydd yr Ap ar gael i’w lawrlwytho’ rhad ac am ddim ac yn galluogi i unrhyw un archebu a thalu drwy fwydlen yr Ap. Bydd gan bob archeb amser neu slot casglu a gellir ei gasglu o fan casglu ar bob campws.

Hefyd, mae peiriannau gwerthu ar bob campws sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd a melysion.

Pob Safle – Opsiwn Arlwyo Clicio a Chasglu Blasus

Brecwast

Rholiau Brecwast gyda dewis o lenwadau sy’n cynnwys: Bacwn, selsig, wy, madarch, tomato neu selsig fegan.

Omledau tri wy gyda dewis o lenwadau: Plaen, caws neu gaws a ham.

Gallwch hefyd archebu dogn o ‘hash browns’, potiau ffrwythau cartref a photiau granola.

Cinio

Bocs Iach: Saladau cartref, cyw iâr wedi’i grilio, quiche heb does neu falafel gwahanol bob dydd.

Bocs Sbeis: Cyri a tsilis cartref gwahanol bob dydd gyda reis.

Pitsa: Bydd amrywiaeth o bitsas cartref ar gael bob dydd

Tatws pob gyda dewis o lenwadau: Ffa, caws, caws fegan, tiwna a mayonnaise, tsili cig eidion Cymreig, tsili ffa cymysg (Fegan), cyri cyw iâr a chyri llysiau rhost a ffacbys (fegan).

Sglodion ‘budr’ gydag amrywiaeth o dopins sy’n cynnwys: Ffa pob a chaws, ffa pob a chaws fegan, Bacwn caws a jalapeno. Tsili cig eidion, tsili ffa cymysg (Fegan), cyri cyw iâr a chyri llysiau rhost a ffacbys (fegan).

‘Toasties’ cartref: Dewis o blith Tiwna a chaws, Ham a chaws, Caws nionyn a thomato a Tikka Quorn fegan a chaws fegan.

Rhywbeth Melys

Bydd detholiad o frownis a chacennau cartref ar gael hefyd.

Gallwch archebu diodydd poeth ochr yn ochr â detholiad o ddiodydd mewn potel, creision a melysion.

Beth fydd ar y fwydlen?

Bydd yr holl allfeydd yn cynnig amrywiaeth o brydau. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer unrhyw ofynion dietegol ac rydym wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i geisio sicrhau y byddwch wir yn mwynhau’r fwydlen. Er nad ydym yn gallu cynnig bwydlen mor lawn ag yn y gorffennol, rydym wedi gweithio’n galed i greu bwydlen gyffrous sy’n darparu ar gyfer unrhyw ofynion dietegol gyda digonedd o ddewisiadau iach ar eich cyfer.

Caerfyrddin

Bwyty Myrddin

Amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer a melysion. Byddwn hefyd yn darparu prydau poeth wedi’u coginio’n ffres. Byddwch yn gallu casglu archebion clicio a chasglu Blasus o fwyty Myrddin.

Siop Goffi’r Cwad

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel a melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau, saladau a thatws pob.

Llambed

Siop Goffi 1822

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau, saladau a thatws pob.

Byddwch yn gallu casglu archebion clicio a chasglu Blasus o neuadd fwyta Lloyd Thomas.

Abertawe

Siop Goffi Dinefwr

Amrywiaeth o ddiodydd Starbucks poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’. Hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i’w cymryd gyda chi fel toes sawrus a byrgyrs.

IQ – Caffi Tawe

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau a thatws pob. Hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i’w cymryd gyda chi fel toesau sawrus a byrgyrs.

Bydd gwasanaeth clicio a chasglu Blasus yn cael ei gasglu o brif ardal IQ.

Siop Goffi Ysgol Fusnes Abertawe

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau a thatws pob.

Byddwch yn casglu archebion clicio a chasglu Blasus o neuadd fwyta’r caffi.

Rydym hefyd yn datblygu gwasanaeth ‘clicio a chasglu’ a fydd ar gael drwy Ap. Bydd yr Ap ar gael i’w lawrlwytho’ rhad ac am ddim ac yn galluogi i unrhyw un archebu a thalu drwy fwydlen yr Ap. Bydd gan bob archeb amser neu slot casglu a gellir ei gasglu o fan casglu ar bob campws.

Hefyd, mae peiriannau gwerthu ar bob campws sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd a melysion.

Pob Safle – Opsiwn Arlwyo Clicio a Chasglu Blasus

Brecwast

Rholiau Brecwast gyda dewis o lenwadau sy’n cynnwys: Bacwn, selsig, wy, madarch, tomato neu selsig fegan.

Omledau tri wy gyda dewis o lenwadau: Plaen, caws neu gaws a ham.

Gallwch hefyd archebu dogn o ‘hash browns’, potiau ffrwythau cartref a photiau granola.

Cinio

Bocs Iach: Saladau cartref, cyw iâr wedi’i grilio, quiche heb does neu falafel gwahanol bob dydd.

Bocs Sbeis: Cyri a tsilis cartref gwahanol bob dydd gyda reis.

Pitsa: Bydd amrywiaeth o bitsas cartref ar gael bob dydd

Tatws pob gyda dewis o lenwadau: Ffa, caws, caws fegan, tiwna a mayonnaise, tsili cig eidion Cymreig, tsili ffa cymysg (Fegan), cyri cyw iâr a chyri llysiau rhost a ffacbys (fegan).

Sglodion ‘budr’ gydag amrywiaeth o dopins sy’n cynnwys: Ffa pob a chaws, ffa pob a chaws fegan, Bacwn caws a jalapeno. Tsili cig eidion, tsili ffa cymysg (Fegan), cyri cyw iâr a chyri llysiau rhost a ffacbys (fegan).

‘Toasties’ cartref: Dewis o blith Tiwna a chaws, Ham a chaws, Caws nionyn a thomato a Tikka Quorn fegan a chaws fegan.

Rhywbeth Melys

Bydd detholiad o frownis a chacennau cartref ar gael hefyd.

Gallwch archebu diodydd poeth ochr yn ochr â detholiad o ddiodydd mewn potel, creision a melysion.

Beth ydym ni wedi’i wneud ynghylch gofynion hylendid a PPE?

Mae ein holl allfeydd a cheginau a storfeydd wedi’u glanhau’n ddwfn a’u gwneud yn hylan. Bydd y rhaglen hon yn barhaus ac rydym wedi dilyn y ‘rhestr wirio’ Iechyd Amgylcheddol ar gyfer ailagor pob safle. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio pob eitem o offer a chynnal gweithdrefnau dychwelyd i’r gwaith a hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff.

Bydd pob aelod o staff yn defnyddio PPE ar ein holl safleoedd.

 

 

 

 

A fyddwn yn derbyn taliadau arian parod?

 

Na. Bydd rhaid talu gyda cherdyn ac os byddwch yn defnyddio’r Ap Blasus, bydd taliad ar-lein yn cwblhau eich archeb.

 

 

Beth sy’n rhaid i ni ei wneud i ddefnyddio’r allfeydd arlwyo?

Rhaid i bawb ddilyn y canllawiau wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hallfeydd. Mae hyn yn cynnwys dilyn y systemau un ffordd sydd ar waith a glanhau’r dwylo cyn mynd i mewn i’r ardal a’i gadael. Mae system ar waith y mae’n rhaid i bob cwsmer ei dilyn i gefnogi system Profi, Olrhain, Amddiffyn y GIG ac mae’n un o’r pethau niferus y mae’n rhaid i ni eu gwneud er mwyn cydymffurfio â chanllawiau.

Profi, Olrhain, Amddiffyn

Byddwn yn cofnodi manylion cyswllt cwsmeriaid wrth i chi ymweld â’n hallfeydd arlwyo. Cedwir yr wybodaeth hon am 30 diwrnod. Mae hyn yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac fe’i gweithredir drwy’r Ap evePass. Mae hwn mewn llawer o adeiladau’r Brifysgol, ond bydd angen ei wneud yn benodol ar gyfer unrhyw brydau cyllell a fforc a gewch chi. Mae’n god QR syml a bydd ein staff ar law i’ch helpu i’w ddefnyddio.

Ap Arlwyo - Blasus

Ar gael o’r Google Play Store a’r Apple App Store o 5ed o Hydref.

Blasus

Seibiant (furlough)

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi pecyn o fesurau cymorth i helpu busnesau yn ystod yr argyfwng economaidd yn sgil y Coronafeirws. Rhan bwysig o’r pecyn yw’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws (neu ‘Absenoldeb Seibiant’). Mae Absenoldeb Seibiant yn gyfnod o absenoldeb dros dro am resymau economaidd ac wedi’i lunio i ddiogelu incwm gweithwyr. Mae’r Brifysgol yn defnyddio’r cynllun hwn i helpu sicrhau ei chynaliadwyedd ariannol yn yr hirdymor o ganlyniad i’r Coronafeirws.  Gweler y cwestiynau cyffredin isod am ragor o wybodaeth:

Beth mae seibiant (furlough) yn ei olygu a pham mae’r Brifysgol yn rhoi staff ar absenoldeb seibiant?

Yn gyffredinol mae’r gair seibiant (furlough) yn golygu cyfnod o absenoldeb dros dro o’r gwaith. Mae nifer o rolau yn y Brifysgol nad yw’n bosibl eu cyflawni wrth i ni orfod gweithio o gartref o ganlyniad i achos y Coronafeirws. Yn ogystal, mae’r gweithgarwch ar ein campysau wedi lleihau’n sylweddol gan fod y myfyrwyr bellach yn astudio o bell. Mae’r Llywodraeth wedi lansio cynllun i helpu cyflogwyr i ad-ennill y gost o gyflogi staff nad ydynt yn gallu gweithio ac er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i’r Brifysgol roi’r staff sydd wedi’u heffeithio ar absenoldeb seibiant.

Beth sy’n digwydd i’m cyflog pan fyddaf i’n cael fy rhoi ar absenoldeb seibiant?

Ni fydd eich cyflog yn cael ei effeithio trwy gael eich rhoi ar absenoldeb seibiant. Bydd cynllun y Llywodraeth yn galluogi’r Brifysgol i wneud cais am grant i dalu 80% o gyflog staff sydd ar absenoldeb seibiant (hyd at uchafswm o £2,500 y mis, y pen) ond mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ychwanegu’r 20% sy’n weddill fel y bydd y staff yn parhau i dderbyn eu cyflog sylfaenol fel arfer.

Beth mae hyn yn ei olygu o ran fy nghyflogaeth gyda’r Brifysgol?

Nid yw cael eich rhoi ar absenoldeb seibiant yn cael unrhyw effaith niweidiol ar eich telerau ac amodau cyflogaeth.

Beth sy’n digwydd i’m pensiwn pan fyddaf i’n cael fy rhoi ar absenoldeb seibiant?

Bydd eich cyfraniadau pensiwn yn parhau yn ystod y cyfnod seibiant a bydd y Brifysgol yn parhau i dalu cyfraniadau’r cyflogwr.

Beth sy’n digwydd i’m gwyliau blynyddol pan fyddaf ar absenoldeb seibiant?

Tra byddwch ar Absenoldeb Ffyrlo, byddwch yn parhau i gronni gwyliau blynyddol a dylech barhau i archebu eich gwyliau blynyddol yn y ffordd arferol. Os na allwch ddefnyddio MyView dylech archebu gwyliau drwy eich rheolwr llinell. Sylwer y bydd gofyn bod wedi defnyddio'ch holl wyliau blynyddol cronedig hyd at y dyddiad pan fyddwch yn dychwelyd ac ni fyddwch yn gallu trosglwyddo unrhyw ddyddiau sydd heb eu defnyddio. 

A fyddaf i’n cael gwneud unrhyw waith i’r Brifysgol tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Ni fyddwch chi’n gallu gwneud unrhyw waith i’r Brifysgol tra byddwch chi ar absenoldeb seibiant.

Beth sy’n digwydd os byddaf i’n sâl tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Bydd yn ofynnol i chi hysbysu eich rheolwr llinell yn unol â’r gweithdrefnau arferol o ran rhoi gwybod am absenoldeb salwch.

A fydd rhywun yn cadw mewn cysylltiad â mi pan fyddaf ar absenoldeb seibiant?

Bydd eich rheolwr yn cadw mewn cysylltiad â chi fel y bo’n briodol yn ystod unrhyw gyfnodau o seibiant.

A gaf i gadw mewn cysylltiad â’m cydweithwyr a’m rheolwr tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Fe ddylech gadw mewn cysylltiad â’ch rheolwr llinell tra byddwch ar absenoldeb seibiant ac mae’n iawn i gadw mewn cysylltiad cymdeithasol â’ch cydweithwyr yn ystod y cyfnod hwn. Bydd yn ofynnol i chi roi eich manylion cyswllt diweddaraf i’ch rheolwr llinell.

A gaf i ddefnyddio fy ngliniadur gwaith?

Os oes gennych liniadur gwaith, gallwch ei ddefnyddio o hyd i gadw mewn cysylltiad â phobl neu ymgymryd ag unrhyw weithgarwch hyfforddiant, ond ni ddylech ei ddefnyddio i wneud unrhyw waith i’r Brifysgol.

A gaf i wirfoddoli tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Os ydych ar absenoldeb seibiant ni chewch weithio i’ch cyflogwr yn ystod y cyfnod hwn, ond cewch helpu gyda’r ymdrech o ran y Coronafeirws (yn amodol ar ganllawiau iechyd cyhoeddus a gweithdrefnau’r Brifysgol), ar yr amod nad ydych yn cynhyrchu, creu neu’n darparu nwyddau neu wasanaethau sy’n creu refeniw i’r Brifysgol.

Am ba hyd y bydd y ffyrlo’n para?

Lleiafswm yr amser y gall rhywun fod ar ffyrlo yw tair wythnos ac ar hyn o bryd mae cynllun y Llywodraeth ar gael tan ddiwedd mis Hydref. Bydd eich llythyr yn cadarnhau hyd cychwynnol eich cyfnod ffyrlo. Fodd bynnag, dylech gadw mewn cof y gellid naill ai estyn neu derfynu’n gynt eich cyfnod ffyrflo os bydd angen gweithredol a hynny gyda thri diwrnod o rybudd.


Cyfrifoldebau gofalu

Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu annisgwyl o ganlyniad i gau meithrinfa/ysgol/canolfan ddydd neu gyfleuster gofal arall.

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd cyfrifoldebau gofalu annisgwyl, dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell am y sefyllfa. Cadwch mewn cysylltiad agos â’ch rheolwr yn ystod y cyfnod hwn fel y gall gynllunio a monitro llwythi gwaith. Bydd eich rheolwr llinell yn gweithio’n agos â chi i asesu a oes angen newid eich patrwm gwaith a’ch llwyth gwaith yn unol â’ch cyfrifoldebau gofalu. Byddwch yn parhau i gael eich talu.


Gwyliau Blynyddol

Beth ddylwn i ei wneud am fy ngwyliau blynyddol?

Dylai staff sydd wedi trefnu gwyliau blynyddol neu a oedd yn bwriadu cymryd gwyliau blynyddol barhau i gymryd y dyddiau hyn fel y cynlluniwyd. O ystyried hyd disgwyliedig y sefyllfa bresennol hon, ni fydd yn ymarferol bosib i’r holl staff gymryd gwyliau blynyddol ar yr un pryd pan ddychwelwn i amgylchedd gwaith ar y campws. Gofynnir i reolwyr sicrhau bod gwyliau blynyddol yn cael eu cymryd a'u rheoli'n briodol yn ystod yr amser hwn yn unol â pholisïau sefydledig i reoli gwyliau blynyddol yn ystod y flwyddyn wyliau gydnabyddedig.  Cyfeiriwch at y canllawiau staff ar gyfer cymryd gwyliau blynyddol yma.

Alla i drosglwyddo diwrnodau gwyliau blynyddol i'r flwyddyn academaidd nesaf?

Estynnir y polisi gwyliau blynyddol o drosglwyddo diwrnodau i uchafswm o 10 diwrnod. Mae Penaethiaid Athrofeydd ac Unedau wedi cael disgresiwn pellach i ddatrys problemau’n lleol yn unol ag anghenion gweithredol. Gallwch lawrlwytho'r canllawiau wedi'u diweddaru yma.

Dwi’n bwriadu mynd dramor ar wyliau, beth sy'n digwydd ynghylch unrhyw gyfnod cwarantîn ar ôl imi ddychwelyd?

Cyn cynllunio teithio neu fynd dramor, trafodwch gyda'ch rheolwr llinell a chyfeirio at wefan y  Swyddfa Dramor am gyngor ar y gofynion cwarantin. Os nad ydych yn gallu gwneud  eich  gwaith gartref ar ôl dychwelyd dylech drafod opsiynau posibl gyda'ch rheolwr ymlaen llaw, sy'n cynnwys cymryd gwyliau blynyddol ychwanegol neu absenoldeb di-dâl yn amodol ar ofynion gweithredol.


Gweithio Gartref

Pa gymorth fydd ar gael i mi wrth imi barhau i weithio o bell?

Gweler polisi’r Brifysgol ar gyfer gweithio o gartref dros dro a gyhoeddwyd ar MyDay a gyrchir yma.

Mae ein tîm Thechnoleg a Systemau Gwybodaeth (TaSG ) wedi creu safle penodol  sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghylch manteisio ar wasanaethau TG wrth weithio gartref.

Mae adnoddau ar weithio o bell i'ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn wedi'u casglu yma hefyd. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i ddod o hyd i’r adnoddau a chysylltwch â datblygiad.staff@pcydds.ac.uk os cewch unrhyw anhawster.

Gall staff hefyd fanteisio ar amrywiaeth o gyrsiau a hyfforddiant ar-lein drwy gofrestru ar gyfer cyfrif dysgu LinkedIn drwy'r Ganolfan Datblygu Staff yma. Ar y dudalen gofrestru hon, rydym wedi casglu cyrsiau ar weithio o bell a allai fod o ddefnydd i chi i ddechrau.

Deallwn y gall gweithio o bell ddod â'i heriau ei hun. A fyddech cystal â thrafod unrhyw bryderon sydd gennych gyda'ch rheolwr llinell.

Alla i gasglu eitemau o'r swyddfa i'm helpu i weithio gartref? Pa eitemau y galla i fynd â nhw adref?

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu system a gweithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol o'r campws. Gall offer hanfodol gynnwys cadair addasadwy, bysellfwrdd a llygoden ar wahân ac eitemau eraill megis gorffwys traed/arddwrn, deiliaid dogfennau os ydych eisoes yn defnyddio eitemau o'r fath. Sylwer nad ystyrir bod angen casglu monitorau ar hyn o bryd oni bai fod rhesymau iechyd penodol dros ystyried hyn. Rhaid i chi lenwi ffurflen gais y bydd angen i'ch rheolwr llinell ei hawdurdodi. Wedyn, cewch ddolen at y system archebu ar-lein i drefnu slot casglu 30 munud ar gyfer un ymweliad, sydd wedi'i drefnu ymlaen llaw. Cewch lawrlwytho'r 'Ffurflen Gais' yma.

Mae'n hanfodol eich bod yn bresennol ar y campws am yr amser a neilltuwyd yn unig a'ch bod yn dilyn y weithdrefn a'r arweiniad i sicrhau iechyd, diogelwch a lles yr holl staff a chydweithwyr y mae angen iddynt fynd i’r gwaith ar y campws. Gellir dod o hyd i'r weithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol yma. Peidiwch â cheisio cael mynediad i adeiladau Prifysgol oni bai eich bod wedi dilyn y weithdrefn hon.

Sut mae cael mynediad i Wasanaethau TG PCYDDS oddi ar y campws?

Mae TaSG wedi llunio gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach ar weithio o gartref ar eu gwefan benodedig. Mae hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gael mynediad i systemau TG allweddol y bydd eu hangen arnoch i weithio o gartref.

Os bydd arnoch angen cyngor neu gymorth pellach ewch i dudalennau Desg Wasanaeth TG am wybodaeth cysylltu, neu ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol/technoleg-gwybodaeth-a-systemau/ i gael gwybodaeth fwy cyffredinol ar y Gwasanaethau TG a gynigir.

Wrth weithio o gartref, beth ddylwn i feddwl amdano o ran defnyddio cyfrifiadur PC / gliniadur?

Cyngor Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithio o gartref

Efallai bod gweithio o gartref yn rhywbeth rydych chi wedi'i wneud o'r blaen, neu efallai nad ydych erioed wedi gwneud hynny, neu yn anaml iawn yn unig. I gynorthwyo’r holl gydweithwyr sydd bellach yn gweithio o gartref, ceir manylion isod am rai cynghorion iechyd a diogelwch ymarferol.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cwblhewch y cwrs hyfforddi ar-lein Gweithio gyda Chyfrifiaduron. Bydd hyn yn rhoi arweiniad i gydweithwyr ar sefydlu a defnyddio gweithfan, yn y gwaith yn bennaf, ond gartref hefyd ar y cyd â'r cyngor isod.

 

Sefydlu Gweithfan Gartref

Os cawsoch offer arbenigol fel rhan o asesiad risg Addasiadau Rhesymol i Gyfarpar Sgrin Arddangos yna dylech drefnu gyda'ch rheolwr llinell i gael y rhain gartref. Rhaid dod i gytundeb gyda’ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf i gael caniatâd i fynd ag offer TG gartref ac yn unol â'r broses TG a nodwyd yn flaenorol ac sydd i'w weld yma

Ceisiwch weithio bob amser wrth fwrdd neu ddesg gan y bydd hyn yn sicrhau gwell osgo corff. Peidiwch â gweithio oddi ar eich côl nac wrth eistedd ar soffa neu wely.

 • Os oes gennych gadair swyddfa addasadwy yn eich cartref, defnyddiwch hon. Os nad oes gennych gadair addasadwy wrth law yna ni fydd yn ymarferol darparu cadair o’r fath i bob cydweithiwr wrth iddynt weithio o gartref. Wrth ddefnyddio cadair anaddasadwy gartref, fodd bynnag, gallwch sicrhau bod gwaelod eich cefn yn cael ei gynnal drwy ddefnyddio tywel neu glustog wedi'i blygu rhwng eich cefn a chefn y gadair. Yn yr un modd gellir defnyddio clustogau i’ch codi’n uwch yn y gadair er mwyn i chi allu cadw eich breichiau ar onglau sgwâr a blaen eich breichiau’n llorweddol wrth i chi weithio wrth fwrdd neu ddesg. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cadw eich arddyrnau mewn safle niwtral, heb fod wedi’u plygu’n ormodol i fyny neu i lawr.
 • Os oes gennych, neu os gallwch gael gafael ar, stand ar gyfer gliniadur neu dabled o'ch swyddfa, defnyddiwch hwn i godi'ch sgrin. Os nad oes gennych un o'r rhain, codwch eich gliniadur/tabled gorau gallwch gan ddefnyddio llyfrau neu rywbeth tebyg. Efallai na fyddwch yn cyrraedd yr uchder delfrydol ond anelwch at godi eich gliniadur / tabled o leiaf 15 cm. Dylai eich llygaid fod tua’r un lefel â thraean uchaf eich sgrin pan fyddwch yn edrych yn syth ymlaen. Dylai addasu’r uchder ychydig bach hyd yn oed helpu. Y nod yw osgoi gostwng eich pen gymaint â phosibl er mwyn ceisio osgoi straen ar y gwddf a’r ysgwydd.
 • Os ydych chi'n codi eich gliniadur/tabled, defnyddiwch allweddell a llygoden allanol fel nad ydych yn gweithio gyda'ch breichiau'n rhy uchel. Dylech drafod gyda'ch rheolwr llinell y posibilrwydd o gael llygoden / bysellfwrdd di-wifr, sydd ar gael o fewn y gwaith, i’w ddefnyddio gartref yn unol â'r ddolen a ddarperir uchod. Os na allwch atodi llygoden a bysellfwrdd allanol, gadewch eich gliniadur yn ei le ar y bwrdd yn hytrach na'i godi ond rhaid i chi gymryd seibiant yn amlach. Gweler isod ragor o wybodaeth am gymryd seibiant a gwneud ymarferion.

 Lles

Pa drefniant bynnag fydd gennych o ran gweithfan, y ffordd orau o ofalu am eich iechyd a'ch lles wrth weithio o gartref yw trwy gymryd seibiant rheolaidd a symud o gwmpas cymaint â phosibl. Po fwyaf ‘dros dro’ yw natur eich gweithfan, y mwyaf pwysig yw hi i chi godi'n rheolaidd a symud o gwmpas.

Os yw’r trefniant sydd gennych o ran swyddfa yn y cartref yn dda, cymerwch saib am 5-10 munud bob awr. Ar gyfer pob math arall o drefniant, cymerwch saib bob 15-20 munud.

Dyma rai cynghorion i'ch helpu i symud mwy:

 • Codwch ar eich traed bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r ffôn
 • Ceisiwch wneud mwy o weithgareddau i ffwrdd o'r sgrin e.e. darllen gwaith papur
 • Trefnwch neges atgoffa ar eich ffôn i gymryd saib/ gwneud peth ymarfer / egwyl te
 • Gwnewch ymarferion wrth eich gweithfan fel y rhai a nodir gan Posturite® yma

Cofiwch ddal ati i hydradu ac yfed dŵr a bwyta byrbrydau iach.

Bydd eich rheolwr llinell yn cadw mewn cysylltiad â chi ond cofiwch hefyd y gallwch ei ffonio yn ogystal â siarad â'ch tîm a'ch cydweithwyr yn rheolaidd.

GDPR a sut mae’n berthnasol i weithio gartref

Cyflwyniad

Yn y cyfnod anodd hwn, argymhellir ein bod yn gweithio o bell, fodd bynnag mae hyn yn dod â buddion sylweddol ond risgiau posibl hefyd.  Efallai bod gan staff fynediad o bell i wybodaeth a gedwir ar weinyddion diogel ar y campws, ond mae hyn heb yr amddiffynfeydd ffisegol sydd ar gael ar y safle a’r amddiffynfeydd a ddarperir ar gyfer y rhwydwaith gan waliau tân a rheoli mynediad.  Hefyd mae risg lawer yn uwch o ran mynediad heb awdurdod i ddata, a cholli neu ddifrodi’r data hynny, wrth weithio fel hyn.

Ydy’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn berthnasol os ydw i’n gweithio gartref?

Ydy, os ydych yn prosesu data personol adnabyddadwy unrhyw unigolyn byw yn rhan o’ch dyletswyddau dan gyfarwyddyd, rhaid gwneud hyn yn unol â GDPR. Mae hyn yn cynnwys data ar bapur.

Beth dylwn i ei wneud pan fyddaf yn gweithio gartref?

Wrth weithio gartref rhaid i chi sicrhau bod eich cyfrifiadur wedi’i ddiogelu’n briodol gyda’r feddalwedd wrthfeirysol a gwrthfaleiswedd ddiweddaraf wedi’i gosod.  Peidiwch ag ysgrifennu’ch Enw Defnyddiwr a’ch Cyfrinair er mwyn eu gwneud yn haws eu cofio. 

Peidiwch â gadael y sgrin ymlaen pan na fyddwch bellach yn defnyddio’r cyfrifiadur oherwydd gallai hyn adael i ddata sensitif gael eu gweld gan bobl eraill.  Pan fo’n bosibl dylech ddefnyddio cysylltiad diogel megis Direct Access, VPN neu Citrix (os y’u darperir) i gael mynediad i ffeiliau a’u cadw. 

Pan fyddwch wedi gorffen gweithio gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob cymhwysiad rydych wedi bod yn ei ddefnyddio, yn enwedig y cysylltiad diogel rydych o bosibl wedi’i sefydlu’n flaenorol.

Pan fyddaf yn gweithio gartref o ble dylwn i weithio?

Dylech sicrhau eich bod yn cynnal lefel o breifatrwydd wrth weithio gartref sy’n debyg i’r lefel y byddech yn ei chynnal yn eich gweithfan arferol.  Dylech sicrhau drwy’r amser nad yw’n bosibl i unrhyw un arall weld eich sgrin pan fo’n bosibl. 

Mae angen i mi anfon ffeil sy’n cynnwys data personol at aelod arall o staff, beth dylwn i ei wneud?

Yn hytrach nag anfon y ffeil data byddai’n well defnyddio cymhwysiad megis Microsoft OneDrive neu Teams i roi mynediad i’r ffeil yn y fan a’r lle.  Os na allwch wneud hyn, peidiwch ag anfon y ffeil data i gyfeiriad e-bost personol oherwydd byddai hyn yn cael ei ystyried yn dor diogelwch data, a dylech sicrhau bod y ffeil wedi’i hamgryptio cyn ei hanfon.   

Beth dylwn i ei wneud os caf e-bost sy’n cynnwys atodiad sy’n cynnwys Data Personol?

Cyn agor unrhyw ffeil rhaid i chi fod yn sicr ei bod  wedi’i hanfon o ffynhonnell ddilys.  Dylid cymryd gofal arbennig i sicrhau, pryd nad oes angen y data bellach, ei bod yn cael ei dileu o’ch dyfais leol.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffeiliau sydd wedi’u cadw’n awtomatig yn rhan o’r broses lawrlwytho.

Rwy’n amau bod Tor Diogelwch Data wedi digwydd tra oeddwn yn gweithio gartref, beth dylwn i ei wneud?

Os byddwch yn amau bod tor diogelwch data wedi digwydd tra oeddech yn gweithio gartref, dylech adrodd yn ôl am y tor diogelwch data posibl i’ch Swyddog Diogelu Data.   Wedyn ymchwilir i’r tor diogelwch data posibl  ac mae’n debyg y cysylltir â chi eto yn ystod yr ymchwiliad i gael gwybodaeth bellach. 


Cyfleoedd Dysgu a Datblygu Ar-lein

Pa gyfleoedd dysgu a hyfforddi ar-lein sydd ar gael i’r staff ar yr adeg hon?

Wrth i ni geisio addasu i'r 'arferol newydd' yn dilyn achosion yr coronafeirws, bydd llawer ohonom yn troi ein golygon at ffyrdd y gallwn wella ein sgiliau a'n gwybodaeth yn y byd rhithwir. Byddwn yn parhau i rannu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar-lein â chi drwy'r bwletin dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Am y tro dyma grynodeb o'r hyfforddiant ar-lein a'r adnoddau sydd ar gael i chi ar hyn o bryd, gan gynnwys gweminarau a recordiwyd y mae’n bosibl eich bod chi wedi eu colli yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gall staff hefyd ddilyn hyfforddiant tra byddant ar seibiant ar yr amod nad yw'r hyfforddiant yn creu refeniw nac incwm i'r Brifysgol.

Rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i ddiweddaru ac ehangu'r cynnig hwn a byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth a allai fod gennych ar bynciau neu themâu yr hoffech eu gweld yn cael sylw. Anfonwch e-bost atom yn Datblygiad.staff@pcydds.ac.uk gyda'ch awgrymiadau.

Manteisiwch ar filoedd o gyrsiau yn rhad ac am ddim trwy LinkedIn Learning

Mae'r Brifysgol yn cynnig mynediad i LinkedIn Learning – adnodd dysgu ar-lein cyffrous newydd i staff. Bydd hyn yn ategu cyfleoedd wyneb yn wyneb (pan fyddwn yn dychwelyd i'r campws) ac yn ychwanegu at ein hadnoddau dysgu eraill sydd ar gael i’w defnyddio.

Mae LinkedIn Learning yn gyfle gwych i ennill rhai sgiliau newydd neu i wella arbenigedd sydd eisoes yn bodoli ar adeg benodol ac mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi. Mae'r pynciau'n amrywio o sgiliau TG/digidol, cyfryngau creadigol, dylunio a pheirianneg i addysg a sgiliau busnes, gan gynnwys datblygiad personol a phroffesiynol a llawer mwy. Gallwch hefyd chwilio am gyrsiau yn ôl pwnc neu ddewis o ystod eang o restrau chwarae sydd wedi'u curadu gan arbenigwyr.

Nid oes angen i chi gael proffil ar LinkedIn i fanteisio ar gyrsiau. Gallwch hefyd ddewis a ydych am gysylltu eich proffil LinkedIn â'ch cyfrif dysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer cyfrif dysgu LinkedIn ac i weld detholiad o gyrsiau i gael dechrau arni, ewch i'r Hwb Datblygu Staff yma.

Manteisiwch ar adnoddau a hyfforddiant ar gyfer gweithio a rheoli o bell

Rydym yn cydnabod bod gweithio o gartref o ddydd i ddydd yn golygu newid sylweddol i rai aelodau o’r staff. Mae tudalen Moodle wedi'i chreu i'ch helpu yn ystod y cyfnod hwn, gan ymdrin â thri phrif faes:

 • Gweithio o bell (ac yn wahanol!)
 • Lles a hunanofal
 • Rheoli o bell

Caiff yr adnoddau ar y dudalen hon eu diweddaru'n rheolaidd, felly edrychwch yn ôl. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG a'ch cyfrinair arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i ddefnyddio’r adnoddau.

Cwblhau cwrs e-Ddysgu hanfodol

Wrth i lawer mwy ohonom weithio wrth ein cyfrifiaduron o ddydd i ddydd, efallai fod hwn yn amser da i gwblhau unrhyw fodylau e-ddysgu dros ben o gyfres cyrsiau cydymffurfio'r Brifysgol.

Gallwch weld y modylau drwy'r Hwb Datblygu Staff yma  neu cliciwch ar y dolenni isod fydd yn mynd â chi 'n syth i dudalennau'r modylau. Mae croeso hefyd i chi fwrw golwg arall drostynt ar unrhyw adeg i loywi eich gwybodaeth. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol a'ch cyfrinair pan fyddwch yn mewngofnodi i ddefnyddio'r modylau.

Gwella eich sgiliau iaith Gymraeg

Mae cyrsiau ar-lein i ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg yma. Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael ar gyfer gwahanol lefelau gan gynnwys dechreuwyr a'r rhai sy'n dymuno  gwella eu sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg.

Gallwch hefyd gael mynediad i sesiynau byrion ar gyfer dysgwyr Cymraeg yma  a hefyd rhai adnoddau digidol defnyddiol i ddysgwyr yma.

Datblygu eich sgiliau Office 365 (gan gynnwys Microsoft Teams)

Mae'r Brifysgol yn tanysgrifio i gyfres lawn rhaglenni Microsoft Office 365,  gan gynnwys  Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Skype, Teams a SharePoint.  Gwellwch eich sgiliau ar gyfer ystod o geisiadau gyda chyfres hyfforddiant ar-lein Microsoft. Cliciwch yma i gael mynediad i'r ganolfan hyfforddi.

Diweddaru ac adnewyddu sgiliau ar gyfer addysgu ar-lein

Mae gan Ganolfan Adnoddau TEL  wybodaeth, cyngor a chanllawiau fesul cam ar ddefnyddio technoleg i gefnogi dysgu ac addysgu. Mae'r tîm TEL hefyd wedi datblygu tudalen benodol yn y ganolfan adnoddau hon i gefnogi staff gydag addysgu a dysgu ar-lein, ac mae hyn yn cynnwys recordiadau o weminarau diweddar, gweler yma.

Datblygu ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau cyllidebu

Cyllid i reolwyr nad ydynt yn Rheolwyr Cyllid  - Mae'r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff anariannol sydd heb ddim, neu ychydig iawn o wybodaeth am rôl y swyddogaeth gyllid, gwybodaeth ariannol neu derminoleg cyllid.

Hanfodion Cyllidebu - Rhaglen hyblyg ar-lein sy'n digwydd dros chwe modwl. Bydd yn mynd â chyfranogwyr drwy gynllunio, creu a rheoli cyllideb.

Ymgyfarwyddo â newidiadau i reoliadau academaidd

Yn ddiweddar, cyflawnwyd gweminarau gan y Swyddfa Academaidd sy’n cwmpasu Rheoliadau wrth gefn ac Amgylchiadau Esgusodol a Rheoliadau wrth gefn ac Amgylchiadau Esgusodol graddau ôl-raddedig a addysgir ac addasiadau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Gallwch weld recordiadau o'r gweminarau hyn drwy Panopto ynghyd ag eraill o gyfnod cynharach yn y tymor yma.

Pan gliciwch ar y ddolen uchod, dewiswch 'Moodle UWTSD' o'r gwymplen a mewngofnodi â’ch manylion mewngofnodi TG arferol i glywed y recordiadau.


Iechyd, diogelwch a lles

A fydd y Brifysgol yn cynnal driliau tân o ystyried y gofynion ynghylch cadw pellter cymdeithasol oherwydd y Coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau trefniadau Diogelwch Tân digonol yn parhau. O’r herwydd, bydd y Brifysgol yn parhau i gynnal driliau tân wedi'u cynllunio er mwyn sicrhau y gellir gwacáu'r adeilad yn effeithiol pe bai argyfwng. Wrth adael yr adeiladau nid yw'n ofynnol i bobl ddilyn gofynion pellter cymdeithasol a chadw 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar ba mor gyflym y bydd pobl yn gallu gadael yr adeilad. Unwaith y bydd pobl wedi mynd allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i’r adeilad gwneir hyn yn raddol i gefnogi gofynion pellter cymdeithasol. Mae'r Brifysgol yn gofyn i'r holl staff a myfyrwyr gefnogi driliau tân yn gadarnhaol trwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Beth dylwn i ei wneud os bydda i'n clywed sain y larwm tân?

Bydd y Brifysgol yn parhau i brofi'r larymau tân yn wythnosol ym mhob un o'n hadeiladau lle bydd yn seinio am ryw 15 eiliad cyn stopio.

Os bydd y larwm tân yn seinio am fwy na 15 eiliad, sy'n annhebygol, PEIDIWCH â rhagdybio ei fod yn ymarfer tân sydd wedi'i gynllunio neu'n larwm ffug. Gall fod yn argyfwng go iawn felly sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Gadael yr adeilad drwy'r llwybr dianc agosaf sydd ar gael
 • Peidio ag oedi cyn gadael ond os gallwch, diffoddwch offer/cau drysau a ffenestri wrth i chi adael.
 • Wrth ymadael â’r adeilad, nid yw'n ofynnol i bobl gael eu gadael i ddilyn gofynion pellter cymdeithasol ac aros 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar gyflymder y gallu i ddianc yn llwyddiannus. Unwaith y bydd pobl wedi symud i'r tu allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw oddeutu 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i'r adeilad caiff hyn ei wneud ar sail gyfnodol i gefnogi gofynion ymbellhau cymdeithasol.
 • Mynd i'r man gwasanaeth tân adeilad ac aros am gyfarwyddyd pellach. Gellir dod o hyd i fanylion am fannau gwasanaeth tân adeilad y Brifysgol yma.
 • Peidio â dychwelyd i'r adeilad nes y dywedir wrtho am wneud hynny gan un o dîm gweithrediadau'r brifysgol neu'r gwasanaeth tân.

Mae'r Brifysgol yn gofyn i bob aelod staff a myfyriwr ymateb yn gadarnhaol i larymau tân drwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol.

A ellir gweinyddu Cymorth Cyntaf yn ddiogel o ystyried risgiau’r coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau darpariaeth Cymorth Cyntaf addas yn parhau. O ystyried risgiau’r coronafeirws, fodd bynnag, wrth weinyddu Cymorth Cyntaf bydd gofyn am ddull gweithredu gwahanol. Mae'r Brifysgol wedi ystyried hyn a bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac offer diogelu personol addas ar gyfer swyddogion cymorth cyntaf. Os tybir nad yw’r Cymorth Cyntaf a ddarperir yn lleol yn ddigonol, bydd y Brifysgol yn sicrhau y ceisir cymorth parafeddyg bob amser.

Sut dylwn i ofalu am fy iechyd fy hun?

Mae argymhellion safonol Sefydliad Iechyd y Byd yn darparu cyngor defnyddiol i leihau cysylltiad â’r coronafeirws a’i drosglwyddo, gan gynnwys hylendid dwylo ac anadlu sylfaenol:

 • Golchwch eich dwylo'n aml drwy ddefnyddio hylif dwylo sy'n seiliedig ar alcohol neu sebon a dŵr;
 • Pan fyddwch yn pesychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â’ch penelin wedi’i blygu neu hances bapur – taflwch yr hances ar unwaith a golchi eich dwylo;
 • Dylid osgoi cysylltiad agos ag unrhyw un sydd â thwymyn a pheswch.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa wrth i bethau ddatblygu a byddwn yn gofyn i reolwyr llinell weithio gydag unigolion sy'n dal i fynd i’r gwaith ar y campysau. Rydym yn cydnabod eu bod mewn sefyllfa wahanol  i’r rhai sy’n gallu gweithio mewn ffordd fwy ynysig a byddwn yn gofyn i reolwyr llinell weithio gyda'r unigolion hyn i gytuno ar y ffordd orau i’w diogelu. Byddwn yn ymdrin â hyn yn gydymdeimladol, fesul achos, gan ystyried amgylchiadau unigol.

Sut dylwn i ofalu am fy lles fy hun?

Efallai eich bod yn poeni am y coronafeirws a sut y gallai effeithio ar eich bywyd. Gall hyn gynnwys gofyn i chi aros gartref neu osgoi pobl eraill. Gallai hyn deimlo'n anodd, ond mae llawer o bethau y gallwch roi cynnig arnynt a allai helpu eich lles yn ystod y cyfnod hwn ac mae Mind wedi cynhyrchu rhai adnoddau defnyddiol yma: https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-a-chefnogaeth/y-coronafeirws-ach-lles/

Mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, gallwch hefyd fanteisio ar Togetherall (Big White Wall gynt), sef adnodd ar-lein 24/7 rhad ac am ddim sy'n cynnig cymorth lles iechyd meddwl. Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth proffesiynol, gyda goruchwyliaeth gan gwnselwyr hyfforddedig. Y cyfan y mae angen i chi ei gofrestru yw eich cyfeiriad e-bost yn Y Drindod Dewi Sant ac wedyn dewiswch enw defnyddiwr dienw i fanteisio ar y cymorth. Ewch i togetherall.com.

Mae adnoddau ar lesiant a hunanofal yn ystod y cyfnod digynsail hwn wedi'u casglu yma.  Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i gael mynediad at yr adnoddau a chysylltwch â  datblygiad.staff@pcydds.ac.uk os cewch unrhyw anhawster i’w gweld. Mae croeso hefyd i chi gysylltu â ni yn datblygiad.staff@pcydds.ac.uk. Os oes gennych syniadau neu awgrymiadau ar gyfer adnoddau neu bynciau ychwanegol yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys.


Parcio

A godir tâl arnaf am barcio yn ystod y cyfnod hwn?

Ni fydd y Brifysgol yn codi tâl ar staff am barcio ceir yn ystod y cyfnod pan nad yw staff yn gweithio ar y campws o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws ledled y DU. Fodd bynnag, gofynnwn yn garedig i staff beidio â chanslo eu debyd uniongyrchol ar gyfer mis Ebrill wrth i ni edrych i mewn i’r broses hon.  Bydd hyn yn berthnasol hefyd i weithwyr hanfodol ar gyfer busnes y gallai fod angen iddynt fynychu’r campws.


Mewnfudo

Mae gen i fisa i fyw a gweithio yn y DU ac rwy’n poeni am effaith fy absenoldeb o'r gwaith oherwydd y coronafeirws ar fy statws mewnfudo

Mae llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau brys i ddelio â materion mewnfudo oherwydd y coronafeirws. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r tîm adnoddau dynol  humanresources@uwtsd.ac.uk  a fydd yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Canllawiau Llywodraeth y DU - estyniad i ddyddiad terfyn fisâu cyfredol neu ganiatâd i aros yn y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu Llinell Gymorth yn ymwneud â Mewnfudo a’r Coronafeirws. Rhif ffôn: 0800 678 1767 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm) Mae'r galwadau yn rhad ac am ddim. E-bost: CIH@homeoffice.gov.uk