Gwybodaeth Ymgeiswyr / Darpar Fyfyrywyr

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), ac mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y paratoadau ar gyfer 2020/21 yn mynd yn eu blaen yn dda. Pe baech AR Gampws neu AR-lein; rydym AR eich ochr chi.

Deallwn efallai fod gennych gwestiynau oherwydd y sefyllfa bresennol a sut y gallai hi effeithio arnoch.   Rydym wedi casglu at ei gilydd isod rai Cwestiynau Cyffredin  i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Hwb ar 0300 131 3030,  neu anfonwch e-bost at hwb@uwtsd.ac.uk  a bydd y tîm yn hapus i drafod unrhyw bryderon sydd efallai gennych.

Angen mwy?

Wrth gwrs, rydym yn deall bod eleni wedi bod yn fwy heriol nag erioed, ac rydym yma i'ch cefnogi chi i gymryd y camau nesaf.

Os hoffech siarad ymhellach ynghylch y mater hwn yna ffoniwch ein Llinell Gymorth Clirio ar 0300 323 1828.

Cofrestru

Mae angen i mi ddilysu fy nogfennau ar gyfer fy nghais DBS. Sut gallaf i wneud hynny os ydy campysau’r Brifysgol ar gau?

O dan amgylchiadau arferol, mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dogfennau gwreiddiol i’w gwirio cyn cyflwyno cais i’w brosesu. Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddant yn awr yn caniatáu dilysu dogfennau yn electronig, naill ai drwy e-bost neu drwy gyfathrebiad fideo gyda’r un sy’n dilysu, ond maent wedi nodi bod yn rhaid gwirio’r dogfennau gwreiddiol mewn person cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol yn gallu parhau i wirio eich dogfennau a chyflwyno eich ceisiadau i’w prosesu ond byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeiswydd a myfyriwr i ddarparu eu dogfennau gwreiddiol yn bersonol yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Bydd methu â gwneud hyn yn golygubod eich DBS yn annilys a bydd yn eich atal rhag mynychu lleoliadau a gallai arwain at yr angen i gael tystysgrif newydd ar gost ychwanegol i chi.

I wirio eich dogfennau yn electronig, ebostiwch gopïau at dbs@uwtsd.ac.uk .Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr fel cyfeirnod.

Yn ystod yr amser hwn, bydd y Brifysgol yn atal yr opsiwn i wirio dogfennau yn y Swyddfa Bost. Bydd angen i chi o hyd i dalu GBG yn uniongyrchol am eich DBS fel rhan o’r broses ymgeisio.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich dogfennau yn electronig fel y gallwch wedyn fynd ymlaen i gyflwyno eich cais DBS i GBG. Mae manylion am y ddogfennaeth ofynnol ar gael i chi ar MyTSD. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar dbs@uwtsd.ac.uk  

Pryd gallaf i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Mae ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar agor ar hyn o bryd a byddem ni’n eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Student Finance Scotland

Pa drefniadau sydd yn eu lle ar gyfer addysgu?

Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf. Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein.

 Rydym yn ystyried pob dull posibl o amserlennu gan gynnwys cynnal sesiynau ar amrywiol amserau er mwyn osgoi sefyllfaoedd cyfyng ac i sicrhau y gallwn gynnig cynifer o gyfleoedd wyneb yn wyneb â phosibl.

 Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

Fy Astudiaethau

Pryd byddaf i’n gallu cymryd y Profion Cyfwerthedd ar gyfer fy ngraddau TGAU?

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac wedi cymryd y penderfyniad i ymestyn y dyddiad terfyn i gael eich graddau TGAU neu’r cyfwerth tan 30 Tachwedd 2020 ar gyfer y rhaglenni BA Add Addysg Gynradd gyda SAC a TAR gyda SAC Cynradd ac Uwchradd.

Pryd bydd y profion mynediad TAR yn cael eu cynnal?

Ni chynhelir y profion mynediad ar hyn o bryd; felly, bydd pob cynnig o le’n amodol ar ymgeiswyr yn llwyddo yn y profion mynediad llythrennedd a rhifedd yn hwyrach yn y flwyddyn.  Ar hyn o bryd ni allwn ddweud wrthych chi pryd y caiff y profion mynediad hyn eu cynnal, ond byddwn mewn cysylltiad pan fydd gennym fwy o wybodaeth.

Llety

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â llety i accommodation@uwtsd.ac.uk.