Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Gwybodaeth Ymgeiswyr / Darpar Fyfyrywyr

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), ac mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y paratoadau ar gyfer 2020/21 yn mynd yn eu blaen yn dda. Pe baech AR Gampws neu AR-lein; rydym AR eich ochr chi.

Deallwn efallai fod gennych gwestiynau oherwydd y sefyllfa bresennol a sut y gallai hi effeithio arnoch.   Rydym wedi casglu at ei gilydd isod rai Cwestiynau Cyffredin  i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Hwb ar 0300 131 3030,  neu anfonwch e-bost at hwb@uwtsd.ac.uk  a bydd y tîm yn hapus i drafod unrhyw bryderon sydd efallai gennych.

Cofrestru

Sut ydw i’n cofrestru?

Cofrestrir ar-lein fel arfer.  Byddwch yn derbyn gwybodaeth trwy’r Hwb – ein canolfan gymorth i fyfyrwyr.

Mae angen i mi ddilysu fy nogfennau ar gyfer fy nghais DBS. Sut gallaf i wneud hynny os ydy campysau’r Brifysgol ar gau?

O dan amgylchiadau arferol, mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dogfennau gwreiddiol i’w gwirio cyn cyflwyno cais i’w brosesu. Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddant yn awr yn caniatáu dilysu dogfennau yn electronig, naill ai drwy e-bost neu drwy gyfathrebiad fideo gyda’r un sy’n dilysu, ond maent wedi nodi bod yn rhaid gwirio’r dogfennau gwreiddiol mewn person cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol yn gallu parhau i wirio eich dogfennau a chyflwyno eich ceisiadau i’w prosesu ond byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeiswydd a myfyriwr i ddarparu eu dogfennau gwreiddiol yn bersonol yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Bydd methu â gwneud hyn yn golygubod eich DBS yn annilys a bydd yn eich atal rhag mynychu lleoliadau a gallai arwain at yr angen i gael tystysgrif newydd ar gost ychwanegol i chi.

I wirio eich dogfennau yn electronig, ebostiwch gopïau at dbs@uwtsd.ac.uk .Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr fel cyfeirnod.

Yn ystod yr amser hwn, bydd y Brifysgol yn atal yr opsiwn i wirio dogfennau yn y Swyddfa Bost. Bydd angen i chi o hyd i dalu GBG yn uniongyrchol am eich DBS fel rhan o’r broses ymgeisio.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich dogfennau yn electronig fel y gallwch wedyn fynd ymlaen i gyflwyno eich cais DBS i GBG. Mae manylion am y ddogfennaeth ofynnol ar gael i chi ar MyTSD. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar dbs@uwtsd.ac.uk  

Allaf i ddal i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Gallwch, gallwch chi ddal i wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2019/20 a chyflwyno’ch ceisiadau am y flwyddyn academaidd 2020/21.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Student Finance Scotland

Pryd gallaf i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Mae ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar agor ar hyn o bryd a byddem ni’n eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Student Finance Scotland

Addysgu a Dysgu

**NEWYDD** A fydd campysau’r Brifysgol ar agor ym mis Medi?

Bydd campysau’r Drindod Dewi Sant ar agor ac yn barod i ddechrau addysgu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, ac edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd.  

 Mae ein cynllunio’n amodol ar gyfarwyddebau Llywodraeth Cymru a’r cyd-destun ar y pryd o ran y coronafeirws.  Byddwn yn parhau i roi gwybod i chi beth mae hyn yn ei olygu i chi a’ch dewis o raglen.

Rydym yn cynllunio patrwm cyflwyno cyfunol sy’n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws yn ogystal â darpariaeth ar-lein.  

**NEWYDD** Pa drefniadau sydd ar waith ar gyfer addysgu o fis Medi?

Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf.

 Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein. Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

 Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Rydym yn ystyried pob dull posibl o amserlennu gan gynnwys cynnal sesiynau ar amrywiol amserau er mwyn osgoi sefyllfaoedd cyfyng ac i sicrhau y gallwn gynnig cynifer o gyfleoedd wyneb yn wyneb â phosibl.

**NEWYDD** A fydd mannau dysgu arbenigol ar gael o fis Medi gan gynnwys llyfrgelloedd?

Rydym yn blaenoriaethu agor mannau dysgu arbenigol a hefyd yn gweithio ar agor cyfleusterau sy’n ategu eich dysgu, megis llyfrgelloedd, lle bo’n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny.

Pa fesurau diogelwch fydd yn eu lle i ddiogelu myfyrwyr a staff?

Mae diogelwch a lles myfyrwyr a staff yn brif flaenoriaeth a bydd gennym amrywiaeth o fesurau diogelwch yn eu lle ar bob campws.

Mae ardaloedd a rennir yn cael eu rheoli’n ofalus i sicrhau safonau iechyd a diogelwch, gan gynnwys mesurau ymbellhau corfforol, blaenoriaethu grwpiau bach ar gyfer addysgu, seibiau ychwanegol ar gyfer glanhau ystafelloedd rhwng sesiynau, a gosod arwyddion a gorsafoedd hylendid priodol.

Pa drefniadau sydd yn eu lle ar gyfer addysgu?

Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf. Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein.

 Rydym yn ystyried pob dull posibl o amserlennu gan gynnwys cynnal sesiynau ar amrywiol amserau er mwyn osgoi sefyllfaoedd cyfyng ac i sicrhau y gallwn gynnig cynifer o gyfleoedd wyneb yn wyneb â phosibl.

 Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

Fy Astudiaethau

A fyddaf i’n colli allan ar brofiad cymdeithasol y Brifysgol?

Mae cynlluniau ar waith ar gyfer digwyddiad Croeso a Phrofiad Cynefino rhithwir llawn i fyfyrwyr newydd gyda phwyslais ar adeiladu cymuned ddysgu fywiog ar neu oddi ar y campws. Cynhelir rhai gweithgareddau wyneb yn wyneb lle bo’n ddiogel ac yn briodol.

Mae’r Brifysgol yn cefnogi Undeb y Myfyrwyr i gynnal digwyddiadau croeso ffisegol a rhithwir.

Rydym wedi datblygu Ap i’w lawrlwytho gan ein myfyrwyr a fydd yn cyfeirio at y Pecynnau Croeso.

Pryd byddaf i’n gallu cymryd y Profion Cyfwerthedd ar gyfer fy ngraddau TGAU?

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac wedi cymryd y penderfyniad i ymestyn y dyddiad terfyn i gael eich graddau TGAU neu’r cyfwerth tan 30 Tachwedd 2020 ar gyfer y rhaglenni BA Add Addysg Gynradd gyda SAC a TAR gyda SAC Cynradd ac Uwchradd.

Pryd bydd y profion mynediad TAR yn cael eu cynnal?

Ni chynhelir y profion mynediad ar hyn o bryd; felly, bydd pob cynnig o le’n amodol ar ymgeiswyr yn llwyddo yn y profion mynediad llythrennedd a rhifedd yn hwyrach yn y flwyddyn.  Ar hyn o bryd ni allwn ddweud wrthych chi pryd y caiff y profion mynediad hyn eu cynnal, ond byddwn mewn cysylltiad pan fydd gennym fwy o wybodaeth.

Llety

**NEWYDD** A fyddaf yn gallu byw yn llety’r Brifysgol?

Byddwch, mae modd gwneud cais nawr ac mae’r ffurflen berthnasol ar gael yma  https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llety/

Yn syml, dewiswch y Campws rydych chi’n ymgeisio amdano a llenwi’r ffurflen berthnasol. Gellir e-bostio’r rhain i accommodation@uwtsd.ac.uk

Byddwn yn dechrau ar y broses o neilltuo ystafelloedd ym mis Awst, felly rhowch wybod ar y ffurflen os oes rhywrai yn arbennig y byddech yn hoffi i ni geisio trefnu eich bod yn lletya gyda nhw.

Mae llety’n cael ei neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted y byddwch wedi penderfynu aros gyda ni.

 Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â llety i accommodation@uwtsd.ac.uk

**NEW** Ydw i’n gallu gwneud cais am Lety Prifysgol y flwyddyn nesaf?

Ydych, mae’r ceisiadau ar agor a gallwch ddod o hyd i’r ffurflen berthnasol yn y fan hon https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llety/

Yn syml, dewiswch y Campws rydych chi’n ymgeisio amdano a llenwi’r ffurflen berthnasol. Gellir e-bostio’r rhain i accommodation@uwtsd.ac.uk

Byddwn yn dechrau ar y broses o neilltuo ystafelloedd ym mis Awst, felly rhowch wybod ar y ffurflen os oes rhywrai yn arbennig y byddech yn hoffi i ni geisio trefnu eich bod yn lletya gyda nhw.

Mae llety’n cael ei neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted y byddwch wedi penderfynu aros gyda ni.

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â llety i accommodation@uwtsd.ac.uk

Beth os nad oes gennyf fynediad i dechnoleg?

Mae’r Brifysgol wedi ystyried materion yn ymwneud â chysylltedd a mynediad TG, gan wella’r cynllun benthyca gliniaduron i fyfyrwyr a bydd yn cyflwyno cronfa newydd i gefnogi myfyrwyr mewn angen.  Bydd rhagor o fanylion ar gael maes o law.

Beth os nad ydw i’n gyfarwydd â’r systemau TG?

Rydym wedi cyflwyno hyfforddiant ac arweiniad i staff a myfyrwyr yn ymwneud â thechnoleg - gan gynnwys defnyddio Microsoft Teams, cyflwyno asesiadau ffisegol a chael mynediad i adnoddau ar-lein.