Gwasanaeth Cwnsela'r Brifysgol

Lecturer advising student

Mae gan y Brifysgol Wasanaeth Cwnsela proffesiynol a phrofiadol.

Gweithia'r cwnselwyr yn unol â Fframwaith Moesegol Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

Daeth y Brifysgol yn 1af allan o 45 sefydliad am 'Gwnsela' yn Maromedr Myfyrwyr Hydref 2016.

Mae lefel uchel o gyfrinachedd a gaiff ei esbonio yn y sesiwn gyntaf, ac a amlinellir yn Natganiad Cyfrinachedd y Gwasanaeth a’r ddogfen ategol, o’r enw Contract y Gwasanaeth Cwnsela

Ceisia'r Cwnselwyr greu amgylchedd croesawgar a gwrando heb farnu i'ch galluogi i sôn am eich teimladau a'ch profiadau. Mae’n broses gydweithredol sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi. Cynhelir y cwnsela ar gyflymder sy'n addas i chi ac yn ôl eich anghenion.

Ar gampws Caerfyrddin a Llambed, mae gwasanaeth cwnsela ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dyma a ddarpara'r Cwnselwyr:

  • Sesiynau cwnsela unigol
  • Cyflwyniadau i fyfyrwyr newydd ac i staff newydd yn ystod y cyfnod sefydlu
  • Gwybodaeth ar amrywiaeth o bynciau
  • Cyflwyno sesiynau datblygu staff yn ôl yr angen
  • Cyfeiriad, fel y bo'n briodol, at gydweithwyr yn y Brifysgol ac at asiantaethau allanol
  • Rôl ymgynghorol i'r staff
  • Sesiynau achlysurol i grwpiau o fyfyrwyr
  • Mentora a goruchwylio yn ôl y gofyn
  • Cynrychiolaeth ar bwyllgorau Prifysgol
  • Cysylltu'n effeithiol a'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Undeb y Myfyrwyr, y Gaplaniaeth a'r Swyddfa Ryngwladol

Ffynonellau Cymorth Eraill

Caplan

Campws Caerfyrddin
01267 676607
07964 631997

Wardeiniaid Neuadd (5.30 yp – 3.00 yb yn ystod y tymor)

Campws Caerfyrddin
07854 832753

Campws Llambed
07975 640200

Undeb y Myfyrwyr: Lles Is-lywydd

Campws Caerfyrddin
01267 676877

Campws Llambed
01570 422619

Campws Abertawe
01792 655400

Cwnsela, Iechyd Meddwl a Lles Dolenni Defnyddiol

Samaritans  Elusen gofrestredig sy’n darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i unrhyw un sy’n ystyried cymryd ei fywyd neu sydd mewn anobaith 116 123

Bipolar UK  Mae Bipolar UK yn cynnig  cymorth a chyngor, ac mae ganddo wasanaeth ieuenctid penodedig. Gall pobl ifanc alw’r swyddfa ranbarthol ar 01633 244244 neu e-bostio  youth@bipolaruk.org.uk

Centre for Clinical Interventions Gwefan hunangymorth ryngweithiol sy'n mynd i'r afael ag ystod eang o broblemau

Chinese Mental Health Association Yn cynrychioli materion iechyd meddwl Tsieineaidd – ffoniwch 0207 613 1008

CISS Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Canser

Clinical Research Unit for Anxiety and Depression Gwybodaeth hunangymorth gan uned ymchwil clinigol

Cruse Bereavement Care Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth

Diverse Cymru Cefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu

Hafal Cefnogaeth i bobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol

Hunan-niwed Hunan-niwed: Gwybodaeth am hunan-niwed

Info-Nation Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl 11-25 oed

It's Good to Talk Gwybodaeth yn nodi beth yw cynghori/cwnsela a sut y gall helpu

Live Well (NHS Student Mental Health) Adnodd i fyfyrwyr yn cynnwys gwybodaeth am broblemau a phryderon a wynebir gan fyfyrwyr, a manylion am adnoddau a all helpu

Living life to the full Cwrs hunangymorth ar sgiliau bywyd yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT). Gellir mewngofnodi am ddim

Marie Curie I ffrindiau a pherthnasau rhywun sydd wedi marw o salwch terfynol

Mental Health Foundation Y brif elusen  yn y DU sy’n ymwneud ag ymchwil, polisi a gwella iechyd meddwl, gydag adnoddau i’w lawrlwytho a all helpu

MIND Elusen iechyd meddwl sy’n gweithio o blaid bywyd gwell i bawb sy’n dioddef gofid meddyliol

Moodjuice Safle a gynlluniwyd i gynnig gwybodaeth a chyngor i’r rhai sy’n dioddef meddyliau a theimladau gofidus

National Sleep Foundation Gwybodaeth a chyfarwyddyd i bobl sy'n profi anawsterau cysgu

OCD Awareness Cefnogaeth i bobl y mae eu bywydau’n cael eu heffeithio gan Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

PAPYRUS - Prevention of Young Suicide Sefydliad gwirfoddol yn y DU sydd wedi ymrwymo i atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc a hyrwyddo iechyd meddwl a lles emosiynol. Mae’n cynnwys adnoddau a chymorth yn y DU i’r rhai sy’n delio â hunanladdiad, iselder neu ofid emosiynol – yn enwedig pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Relate Gwasanaeth cwnsela ynglŷn â pherthnasau

Rethink Mental Illness Gwybodaeth a chefnogaeth i bawb sy’n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl

Students Against Depression Safle a ddatblygwyd ar y cyd â myfyrwyr sydd wedi’u  heffeithio gan iselder, hwyliau isel neu feddyliau am hunanladdiad. Mae’n cynnwys storïau gan fyfyrwyr eu hunain ac awgrymiadau

Self Help: Get Self Help Amrywiaeth o adnoddau hunangymorth

Social-anxiety UK Gwybodaeth a chymorth ar gyfer problemau bod yn hunanymwybodol a swildod 

Taflenni hunangymorth Taflenni hunangymorth ar amryw bynciau

Time Management Success Syniadau ymarferol ynghylch rheoli'ch amser a gwneud beth sy'n bwysig ichi

Welsh Women's Aid Cefnogaeth i oroeswyr camdriniaeth domestig

Young Minds Gwybodaeth i bobl ifanc am iechyd meddwl