lecturer assisting student

Anelwn at gymhwyso'r myfyrwyr y mae arnynt angen cymorth i'w galluogi i weithio yn unol â'u potensial a dangos gwir lefel eu galluoedd fel myfyriwr israddedig neu ôl-raddedig. Gobeithio, hefyd, y byddant yn elwa o’u profiad gyda Chymorth Dysgu yn y Brifysgol mewn modd a fydd yn eu cyfoethogi â sgiliau, strategaethau a gwell lefelau o hunanhyder, ac a fydd hefyd o fudd iddynt gydol eu bywydau fel oedolion.

Mae 95% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn fodlon gyda 'Cefnogaeth Anabledd' yn arolwg rhyngwladol yr ISBSB, Hydref 2015.

Mae’n debyg mai’ch pwynt cyswllt cyntaf fydd Ymgynghorydd Anabledd. Efallai y bydd myfyrwyr yn gofyn am gyfweliad i drafod eu hanghenion neu eu pryderon ar unrhyw adeg yn ystod eu cwrs. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Gymorth Dysgu trwy’r dolenni isod:

Dysgwyr o Bell

I’r rheini sy’n astudio o bell, mae modd i ni ddarparu nifer o wasanaethau i hwyluso’ch profiad astudio.
Gall ein tîm cymorth arbenigol ddarparu cymorth unigol arbenigol o bell i’r rheini sydd â hawl i gymorth a ariennir o dan LMA, er enghraifft trwy MS Teams, Skype neu dros y ffôn.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth Sgiliau Astudio i bob myfyrwyr trwy studyskillsdistance@pcydds.ac.uk ar slotiau a amserlennir yn rheolaidd trwy MS Teams. Mae'r amserlen ar gael ar y Hwb Myfyrwyr.

Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Penodol)

Cynigir help i unrhyw fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, ADD, Aspergers gyda cheisiadau am LMA, tiwtora unigol, cymorth priodol ynghyd â chyngor ac arweiniad ynghylch consesiynau mewn arholiadau. Cynigir cymorth mewn llawer o feysydd, megis:

  • Sut i wella'ch aseiniadau
  • Adolygu'n effeithiol ar gyfer arholiadau
  • Trefnu amser, eich hun a gwaith

Gwybodaeth am Ddyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill i ddarpar fyfyrwyr

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â dyslecsia arnynt ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill. Gallwn wneud trefniadau ar gyfer:

  • Darparu gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol
  • Sgrinio cychwynnol
  • Asesu
  • Manteisio as LMA
  • Cymorth tiwtora cynnar a phriodol
  • Eiriol ar staff y Brifysgol
  • Consesiynau lle bo angen

Os ydych eisoes wedi’ch asesu’n un sydd â dyslecsia neu os oes gennych Anhawster Dysgu Penodol arall, argymhellwn eich bod yn cysylltu a Gwasanaethau Myfyrwyr cyn gynted a phosibl.

Asesiadau Anghenion

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr PCYDDS:


Campysau Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe

Mae gan y Brifysgol ei Chanolfan Asesu ei hun sy’n sicrhau bod yr holl ddarpar fyfyrwyr yn cael mynediad i aseswyr â gwybodaeth gynhwysfawr am y rhwydwaith cefnogi a’r rhaglenni a gynigiwn. I drefnu apwyntiad cysylltwch â’r Brif Ganolfan yng Ngholeg Sir Gâr ar 01267 225191 neu anfonwch e-bost at accesscentre@colegsirgar.ac.uk.  

Sylwer: Gall myfyrwyr sy’n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) gael eu Hasesiad Anghenion mewn unrhyw ganolfan. 

Pwy a chefnogwn

Y nod yw darparu i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheini sydd ag anableddau, gyfleoedd cyfartal i gyfarfod â’r ystod eang o brofiadau academaidd, cymdeithasol a diwylliannol sydd gennym. Ceisiwn – gydag addasu rhesymol – ddiwallu anghenion a goresgyn nawsterau, er mwyn sicrhau na fydd y rhain yn rhwystr bellach i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol. 

Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol. Ni fydd datganiad o anabledd yn eich rhoi o dan unrhyw anfantais yn y broses o wneud cais. Anogir myfyrwyr ag anabledd datganedig i ymweled cyn gwneud cais er mwyn gweld y cyfleusterau sydd ar gael. Mae Ymgynghorwyr Anabledd a'r Rheolwr Cymorth Dysgu ar gael i drafod anghenion unigol, yn enwedig unrhyw drefniadau penodol sydd eu hangen ar gyfer mynediad, cymorth dysgu, cymorth astudio, lleoliadau, asesiadau ac arholiadau.

Bydd nifer ohonoch eisoes wedi cael ychydig o gymorth gyda’ch astudiaethau, naill ai yn yr ysgol neu’r coleg, ac wedi cael bod cymorth wedi’ch helpu i gyflawni canlyniadau da. Mae llawer o fyfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael budd o gymorth gyda’u hastudiaethau.  Os gwyddoch eisoes fod rheswm penodol pam y bydd arnoch angen cymorth, y peth gorau fyddai i chi gysylltu â’r Cynghorydd Anabledd.

Canllawiau ar gyfer Darparwyr NMH Allanol

Ar hyn o bryd rydym yn dilyn canllawiau Adran Addysg y Llywodraeth.

Ffurflen Ymholi am Anghenion Cymorth

Llenwch ein Ffurflen Ymholi ynghylch Anghenion Cymorth i drafod sut allwn eich cynorthwyo i astudio gyda Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Cyfrinachedd a Datgelu

Darparwn amgylchedd dysgu a gyfryngir lle perchir y myfyriwr a’r staff fel ei gilydd a grymusir y rheini sy'n rhan o'r broses ddysgu. Adlewyrcha hyn yr amgylchedd cyfreithiol, lle anogir ymgynghori ac ystyrir bod cynnwys y defnyddwyr yn hanfodol.

Ystyrir pob deunydd ynghylch anghenion ychwanegol yn gyfrinachol oni bai fod y myfyriwr yn dymuno neu’n llofnodi datganiad sy’n awdurdodi datgeliad, i ddarlithwyr, staff cymorth neu arholwyr.

Mae Contract Dysgu Unigol i bennu lefelau o ran yr hyn y gall y naill ochr ei ddisgwyl gan y llall, a thrafodir hyn gan y myfyriwr a'i staff cymorth, ac wedyn fe'i llofnodir gan bob un sy'n cymryd rhan. Adolygir hyn ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn 

Enwau cyswllt: Campws Caerfyrddin

Cynhorydd LMA
Gwasanaethau Myfyrwyr

Helen Davies
Ffôn:
01267 676822
E-bost: h.e.davies@ydds.ac.uk

Enwau cyswllt: Campws Llambed

Cynghorydd LMA
Gwasanaethau Myfyrwyr

Nerys Williams
Ffôn:
01570 424960
E-bost: nerys.williams@ydds.ac.uk  

Enwau cyswllt: Campws Abertawe

Cynghorwyr LMA
Gwasanaethau Myfyrwyr

Kimberley Jenkins / Louise Salmon
Ffôn:
01792 481195
E-bost: kimberley.jenkins@uwtsd.ac.uk / l.salmon@uwtsd.ac.uk 

Daliadau Cynorthwy-ydd Anfeddygol

Prifysgol Y Drindod Dewi Sant - Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol

Disabled Students Allowance Quality Assurance logo

Cyfradd safonol (weneb-i-wyneb)

Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol
(pob awr)

Band 1

Cynorthwydd Cymorth Ymarferol

Net             £15.00
TAW             £3.00
Cyfanswm   £18.00


Band 2

Cynorthwydd Astudio

Net             £24.17
TAW             £4.83
Cyfanswm   £29.00


Cynorthwydd Cymorth Arholiadau             

Net             £23.34
TAW             £4.66
Cyfanswm   £28.00


Person Cymryd Nodiadau

Net             £23.34
TAW             £4.66
Cyfanswm   £28.00


Band 4

Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl   

Net             £50.00
TAW            £10.00
Cyfanswm   £60.00


Mentor Arbenigol - Sbectrwm Awtistig           

Net              £50.00
TAW             £10.00
Cyfanswm    £60.00


Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Anhawsterau Dysgu Penodol) 

Net               £50.00
TAW             £10.00
Cyfanswm     £60.00


Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Sbecrwm Awtistig)       

Net              £50.00
TAW            £10.00
Cyfanswm    £60.00

_______________________________________________________________________________________

Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol

Net      £50.00
TAW     £10.00
Cyfanswm   £60.00

Darparieth rhwydwaith

Darparieth rhwydwaith

Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol
(pob awr)

Band 1

Cynorthwydd Cymorth Ymarferol

Net           
TAW            
Cyfanswm 


Band 2

Cynorthwydd Astudio

Net             £24.17
TAW             £4.83
Cyfanswm   £29.00


Cynorthwydd Cymorth Arholiadau             

Net            £23.34
TAW           £4.66  
Cyfanswm  £28.00


Person Cymryd Nodiadau

Net            £23.34
TAW           £4.66  
Cyfanswm  £28.00


Band 4

Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl   

Net             £50.00
TAW           £10.00
Cyfanswm  £60.00


Mentor Arbenigol - Sbectrwm Awtistig           

Net               £50.00
TAW             £10.00
Cyfanswm    £60.00


Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Anhawsterau Dysgu Penodol) 

Net                £50.00
TAW              £10.00
Cyfanswm     £60.00


Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Sbecrwm Awtistig)       

Net               £50.00
TAW             £10.00
Cyfanswm    £60.00

________________________________________________________________________________________

Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol

Net          £50.00
TAW         £10.00
Cyfanswm £60.00