Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru Ar Gyfer Iechyd A Llythrennedd Corfforol  -  Cyrsiau Hyfforddi – Iechyd a Llythrennedd Corfforol

Cyrsiau Hyfforddi – Iechyd a Llythrennedd Corfforol

A small girl crawls through a yellow hoop held by a smiling young woman.

Datblygiad Corfforol yn ystod Plentyndod Cynnar

Darganfyddwch sut mae symud o safon yn ystod plentyndod cynnar yn hanfodol er mwyn gosod sylfeini gweithgarwch corfforol, iechyd, llesiant a chanlyniadau academaidd.

Ynglŷn â’n hyfforddiant SKIP-Cymru sy’n seiliedig ar dystiolaeth:

 • Mae’r hyfforddiant achrededig wedi’i deilwra ar gyfer pob ymarferydd sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.
 • Mae’n datblygu dealltwriaeth fanwl o symud o safon.
 • Mae’n grymuso ymarferwyr i ddadansoddi symud a chreu amgylcheddau sy’n cefnogi datblygiad corfforol plant mewn dull cynhwysol sy’n seiliedig ar chwarae.
 • Mae’r hyfforddiant yn ddull cyfunol o ymwneud â dysgu ar-lein a gweithdai wyneb yn wyneb.
 • Mae SKIP-Cymru (Successful Kinaesthetic Instruction for Pre-schoolers / Hyfforddiant Cinesthetig Llwyddiannus i Blant dan oed Ysgol) yn cael ei argymell gan Lywodraeth Cymru.
 • Mae SKIP-Cymru wedi’i gynnwys fel astudiaeth achos o arfer da ar gyfer datblygiad proffesiynol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ‘Taith tuag at Gymru Iachach’.

Dylai rhaglenni megis SKIP Cymru gael eu rhoi ar waith ledled y wlad i sicrhau bod pob plentyn yn datblygu’r Sgiliau Echddygol Sylfaenol hanfodol y mae eu hangen arnynt i’w harfogi ar gyfer blynyddoedd yn ddiweddarach yn eu hoes. (Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, t.53)

Pam mae’r hyfforddiant hwn mor bwysig?

Mae’r hyfforddiant hwn yn helpu i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o anweithgarwch, gorbwysedd a gordewdra ymhlith plant, dirywiad mewn iechyd a chanlyniadau academaidd gwael.

Gall ymarferwyr o sefydliadau addysg, iechyd, cymunedol a theuluol gefnogi iechyd a llesiant plant drwy ddeall sut...

 • Mae angen symud o safon yn y blynyddoedd cynnar ar gyfer datblygiad corfforol
 • Mae symud yn ystod plentyndod cynnar yn creu cysylltiadau yn yr ymennydd ac yn cefnogi lleferydd, iaith a llythrennedd.
 • Mae sgiliau symud hanfodol yn sail i weithgarwch corfforol ac iechyd yn ddiweddarach
 • Ni chaiff pob sgil ei datblygu drwy chwarae’n unig ac mae angen eu haddysgu mewn ffordd ddatblygiadol briodol i fodloni anghenion penodol pob plentyn
 • Mae datblygiad corfforol plant yn hanfodol i hunan-barch, hyder a gwydnwch, gan gefnogi iechyd meddwl a llesiant.

Pynciau a drafodir ar ein cyrsiau

 • Llythrennedd Corfforol
 • Arfer Cynhwysol
 • Iechyd a Llesiant
 • Datblygiad Cynnar
 • Integreiddio Synhwyraidd
 • Cysyniadau symud
 • Egwyddorion SKIP-Cymru
 • Datblygiad Echddygol
 • Camau Sgiliau Echddygol
 • Strategaethau Ymarferol
 • Tasgau ac Offer

Ar ein hyfforddiant byddwch yn datblygu dealltwriaeth o:

 • Ddatblygiad corfforol o enedigaeth i blentyndod canol gan gynnwys datblygiad plentyndod cynnar, integreiddio echddygol synhwyraidd a cherrig milltir datblygiadol
 • Cyfraniad symud i ddatblygiad ehangach plant, gan gynnwys datblygiad gwybyddol, sgiliau cymdeithasol, iaith a chyfathrebu, hunan-barch, hyder a gwydnwch
 • Amrywiaeth o ddulliau ar gyfer datblygu geirfa symud eang sy’n cefnogi amrywiaeth ac ansawdd mewn gweithgarwch corfforol
 • Damcaniaethau datblygiad echddygol a sut y gallwch gymhwyso’r rhain drwy amrywiaeth o strategaethau yn eich arfer
 • Arsylwi a dadansoddi camau datblygiadol sgiliau echddygol plant a llunio barn am yr offer a’r tasgau priodol i gefnogi datblygiad plentyn mewn dull sy’n seiliedig ar chwarae
 • Strwythurau a strategaethau clir ar gyfer rheoli grwpiau o blant mewn gweithgarwch corfforol gydag arfer cynhwysol
 • Sut i werthuso amrywiaeth o adnoddau a dulliau a’u defnyddio mewn ffordd ddatblygiadol briodol
 • Amrywiaeth o strategaethau ar gyfer gweithio gyda rhieni a gofalwyr i gefnogi datblygiad eu plant gartref.

Holi am ein hyfforddiant

Cliciwch y ddolen hon i gofrestru diddordeb mewn cymryd rhan yn ein hyfforddiant.