UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Rhithwir  -  Diwrnodau Agored Abertawe  -  Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Diwrnodau Agored Abertawe – Cwestiynau Cyffredin

 

Q.Ymhle y mae Diwrnod Agored Abertawe?

Mae gennym dri phrif leoliad yn Abertawe, gyda phob un yn cynnig gwahanol ystod o bynciau. Cyfeiriwch at ganllawiau’r rhaglenni yma am fanylion lleoliadau pynciau.

  • Campws Busnes Abertawe: SA1 1NE
  • Coleg Celf Abertawe: SA1 5DU
  • SA1 Glannau Abertawe: SA1 8EW
 

C.Alla’i ddod i unrhyw gampws?

Er y bydd pob un o’r campysau a restrir uchod ar agor i ymwelwyr, bydd angen i chi fynd i’r campws y mae eich cwrs wedi’i leoli arno. Bydd hyn yn eich galluogi i gwrdd â staff addysgu ac ymweld â’r cyfleusterau sy’n berthnasol i’r pwnc sydd o ddiddordeb i chi.

 

Cliciwch yma am restr o gyrsiau Abertawe

 

C. Alla’i gyrraedd unrhyw amser? Faint o’r gloch y bydd y digwyddiad yn gorffen?

Bydd cofrestru’n dechrau ym mhob lleoliad am 10am wedi’i ddilyn gan sgwrs ragarweiniol am 10.30. Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd mewn pryd i gofrestru a chlywed y sgwrs groeso am y bydd hyn yn eich galluogi i wneud yn fawr o’ch amser gyda ni. Mae croeso i chi adael unrhyw bryd, a bydd y digwyddiad yn dod i ben am 3.30pm fan bellaf.

 

C. A fyddaf yn gallu gwneud cais ar y dydd?

Byddwch. Os hoffech gwblhau cais presennol neu ddechrau un newydd, bydd staff ar gael i’ch helpu.

 

C. A fydd gwybodaeth ar gael am gyllid a llety?

Bydd. Bydd aelodau o staff ein tîm cymorth myfyrwyr ar gael i drafod cymorth ariannol, pryderon am lety ac unrhyw ofynion cymorth dysgu sydd gennych.

Bydd y staff yma wedi’u lleoli yn yr adeilad IQ yng Nglannau Abertawe (SA1 8EW) ac yng Nghyfnewidfa Ddylunio Alex (SA1 5DU). Os ydych yn mynychu un o’r campysau eraill yn Abertawe bydd gennych yr opsiwn i ddefnyddio un o’n bysys gwennol rhad ac am ddim i fynd o un campws i’r llall. Bydd y bws wennol olaf yn gadael y campws am 2.15pm.

 

C. Ymhle y gallaf barcio?

Mae parcio rhad ac am ddim ar gael ar Lannau Abertawe (SA1 8EW) ac ar Gampws Busnes Abertawe (SA1 NE) sy’n 10 munud ar droed o Goleg Celf Abertawe (hanner milltir).

Os ydych chi’n mynychu’r Diwrnod Agored ar gyfer Celf a Dylunio yn Adeilad Alex (SA1 5DU), bydd parcio ar gael yn y maes parcio NCP ar Orchard Street (SA1 5AS).

Mae Adeilad Alex yn daith fer ar droed, tua 3 munud, o’r maes parcio NCP. Pan fyddwch yn cyrraedd y dderbynfa, bydd staff y Diwrnod Agored yn rhoi tocyn i chi ar gyfer y maes parcio. Gellir defnyddio’r rhain pan fyddwch yn dychwelyd i’ch car a bydd hyn yn golygu na chodir tâl arnoch. Sylwch y dylech chi barcio eich car yn gyntaf cyn cofrestru yn y dderbynfa er mwyn cael eich tocyn parcio rhad ac am ddim.

 

C. Alla’i gyrraedd ar Drên?

Gallwch. Mae gorsaf drenau Abertawe mewn man cyfleus yn agos i ganol y ddinas a thaith 1 munud ar droed o’r Campws Busnes. Pan fyddwch yn cadw’ch lle ar ddiwrnod agored, does ond rhaid i chi roi gwybod i ni y byddwch yn cyrraedd ar drên a bydd ein bws gwennol yn dod i’ch casglu.

 

C. Alla’i ddod â gwestai gyda fi?

Yn bendant! Buasem yn caru cwrdd â’ch ffrindiau neu deulu. Rhowch wybod i ni faint o westeion sy’n dod gyda chi wrth i chi gadw eich lle ar ddiwrnod agored fel y gallwn roi gwybod i’n staff arlwyo.

 

C. A fydd lluniaeth ar gael?

Bydd, bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn y bore a bydd cinio’n cael ei ddarparu hefyd. Rhowch wybod i ni wrth gadw lle os oes gennych unrhyw ofynion dietegol penodol.

 

C. Oes angen i mi gofrestru ar gyfer y digwyddiad?

Rydym yn gofyn i chi gofrestru ar-lein cyn y digwyddiad. Mae hyn yn ein helpu i wybod faint o bobl i’w ddisgwyl, fel y gallwn ddweud wrth ein staff arlwyo, a gwybod rhagor am eich anghenion. Os ydych yn cyrraedd ar drên neu os oes gennych ofynion arbennig rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cadw eich lle fel y gallwn wneud trefniadau addas ar eich cyfer.

 

C. A fyddaf yn cael e-bost i gadarnhau fy lle?

Byddwch. Fe gewch e-bost i gadarnhau eich lle cyn gynted ag y byddwch yn cofrestru a fydd yn cynnwys manylion pellach am y diwrnod agored ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad. Os na welwch chi’r e-bost, edrychwch yn eich ffolderi jync neu sbam, rhag ofn. Bydd pob e-bost am y diwrnod yn cael eu hanfon gennym o’r cyfeiriad info@uwtsd.ac.uk.

 

C. Beth os na allaf gyrraedd ar y diwrnod, oes angen i mi ganslo?

Os bydd eich cynlluniau’n newid ac ni fyddwch yn gallu ymweld â ni, gallwch roi gwybod i ni drwy e-bostio: info@uwtsd.ac.uk. Os hoffech newid i ddiwrnod agored ar ddyddiad arall, rhowch wybod i ni ac fe fyddwn yn hapus i drefnu hynny i chi.

 

C. Beth sy’n digwydd mewn Diwrnod Agored?

ddisgwyl a chanllawiau ar wneud y mwyaf o’ch diwrnod, ewch i dudalennau Diwrnod Agored Abertawe.