Doethuriaeth mewn Addysg

Online Learning

Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg yn rhaglen hyblyg, rhan amser a fydd yn eich caniatáu i ymgymryd ag ymchwil addysgol uwch, sy’n benodol i’ch maes gwaith a/neu ddiddordebau chi.  Cewch eich cefnogi drwy gydol y rhaglen gan dîm uchel eu parch o ymarferwyr a staff academaidd.

Mae’r rhaglen yn berffaith i unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgol neu mewn swydd gysylltiedig ag addysg, ac wedi’i hanelu’n benodol at y rheiny ym myd addysg mewn ystod eang o swyddi:  athrawon, arweinwyr a rheolwyr ysgolion, darlithwyr sefydliadau AU ac AB, swyddogion y sectorau gwirfoddol a’r trydydd sector, staff awdurdod lleol a chonsortia rhanbarthol, sefydliadau hyfforddi ac ati.

Bydd y rhaglen yn rhoi i weithwyr proffesiynol y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gwestiynu ymchwil, beirniadu theori, ac i gynnal ymchwil cadarn a fydd yn effeithio ar bolisi ac arfer yn eu maes gweithgarwch proffesiynol.

Ffeithiau Allweddol

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
 Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant enw da sefydledig am ragoriaeth mewn dysgu proffesiynol ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg ac ymchwil addysgol sy’n ffocysu ar bedagogeg.  Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgol neu mewn rôl gysylltiedig ag addysg a chanddynt awydd i wneud astudiaethau academaidd cymhwysol o lefel uwch ac ymchwil sy’n canolbwyntio ar arfer.

Dyluniwyd y rhaglen gydag addysgwyr mewn golwg, gyda dysgu ar-lein ac o bell yn cael ei gefnogi gan ddau ddigwyddiad dysgu o bell undydd wyneb i wyneb bob semester.

Mae'r elfen adfyfyrio ar arfer proffesiynol yn gwneud y ddoethuriaeth broffesiynol yn wahanol i ddyfarniad PhD.

Mae strwythur a fformat y rhaglen wedi’u dylunio fel bod y myfyrwyr yn cael eu cynnwys mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd dysgu gan gynnwys gwaith unigol, seminarau grŵp, gweithdai, darlithoedd ffurfiol dan arweiniad tiwtor, yn ogystal â thiwtorialau ar-lein mewn grwpiau ac yn unigol. Bydd pob modwl a addysgir yn cynnig dau ddiwrnod llawn (Sadyrnau fel arfer) o addysgu wyneb i wyneb a fydd yn cynnwys cyfleoedd i gydweithio ar-lein. 

Caiff y rhaglen ei hastudio’n rhan amser dros chwe blynedd. Mae’n cynnwys dwy ran, gyda thair blynedd o fodylau a ddysgir ar Lefel 7 yn Rhan 1, a phrosiect ymchwil seiliedig ar waith ar lefel doethurol (Lefel 8) yn Rhan 2.

Bydd ymgeiswyr yn astudio’r modylau Lefel 7 gorfodol a ganlyn yn y flwyddyn gyntaf:

 • Archwilio Materion Cyfoes mewn Addysg 1: datblygu sgiliau beirniadol fel arweinwyr
 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil mewn Addysg

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn astudio un modwl gorfodol, ‘Dylunio a Rheoli Ymchwil mewn Addysg' ac un modwl dewisol o blith: 

 • Addysg Ddwyieithog: Cymru a thu hwnt
 • Siapio Arfer Addysgol: ymdrin â heriau anghyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru
 • Addysg ar gyfer Creadigrwydd ac Arloesi
 • Llythrennedd Corfforol, Addysg Gorfforol a Chwaraeon; athroniaeth, polisi a chwricwlwm
 • Cyfnod Sylfaen a Phlentyndod Cynnar: Safbwyntiau beirniadol
 • Brwydro yn erbyn Rhagfarn a Gwahaniaethu mewn Addysg
 • Asesu ar gyfer cwricwlwm newydd yng Nghymru
 • Arweinyddiaeth mewn systemau hunan-wella
 • Mathemateg mewn Addysg

Mae’r drydedd flwyddyn yn cynnwys un modwl datblygu ymchwil ymarferol: 

Archwilio Materion Cyfoes mewn Addysg 2: cymhwyso sgiliau beirniadol, cyfrannu at wybodaeth: arwain gwelliant 

Rhan 2

Mae ail ran y rhaglen yn cynnwys y traethawd hir ymchwil ar Lefel 8 sy'n gofyn ichi gynhyrchu adroddiad 60,000 o eiriau.

Mae’r ymchwil yn ffocysu ar arfer yn y gweithle, gan alluogi ymarferwyr i ymgymryd â rhaglen ddoethurol gan hefyd wneud cyfraniad sylweddol i’w harfer proffesiynol eu hunain yn ogystal â’u datblygiad strategol eu sefydliad.

 • Astudio hyblyg i’ch gweddu chi
 • Mae rhan fwyaf y modylau ar gael yn Saesneg neu Gymraeg
 • Modylau dulliau ymchwil a chyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil ar raddfa fach cyn eich prosiect ymchwil annibynnol
 • Cyswllt un i un gyda’r goruchwylydd traethawd hir
 • Y cyfle i blethu anghenion datblygiadol eich lleoliad gyda’ch ymchwil eich hun gan ddylanwadu ar welliant wrth i chi astudio
 • Lefelau uchel o gymorth a her academaidd

Mae ystod o brosesau asesu’n berthnasol i’r modylau a addysgir gan gynnwys cyflwyniadau, blogio, aseiniadau seiliedig ar fideo a rhai ysgrifenedig.

Caiff Rhan 2 ei hasesu ar ffurf prosiect ymchwil seiliedig ar waith 60,000 o eiriau ac arholiad viva voce.

Yn ddelfrydol, byddwch yn gweithio mewn lleoliad addysgol neu sy’n gysylltiedig ag addysg ac eisoes yn meddu ar radd Meistr; fodd bynnag, anogir y rheiny a chanddynt beth profiad o astudio ar Lefel 7 a phrofiad sylweddol o arweinyddiaeth i wneud cais. 

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu, yn bennaf, at y rheiny sydd eisoes mewn gwaith, fodd bynnag, fe fydd yn cyfoethogi a hyrwyddo cynnydd pellach yng ngyrfaoedd a chyfleoedd gyrfa myfyrwyr. Bydd y sgiliau dadansoddol a throsglwyddadwy cryf sy'n rhan annatod o'r rhaglen yn werthfawr i ystod o lwybrau gyrfa a meysydd galwedigaethol o fewn y cyd-destun addysgol eang.

Gyda ffocws penodol ar ddatblygu sgiliau ymchwil, dadansoddi a gwerthuso o radd uwch, bydd yr EdD yn rhoi i’w fyfyrwyr set gadarn o sgiliau meddwl beirniadol, dadansoddi a datrys problemau. Awgryma’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer y sector addysg bod galw cynyddol am y cyfryw sgiliau ar draws y math yma o swyddi.

Bydd rhaid i’r ymgeiswyr hynny nad Cymraeg neu Saesneg yw eu mamiaith ddarparu tystiolaeth i ddangos bod eu gallu yn y Gymraeg neu Saesneg yn ddigonol ar gyfer astudiaethau ymchwil, fel y nodir yn nisgwyliadau’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd (LlAA) ar adeg gwneud y cais. Caiff ceisiadau myfyrwyr tramor eu prosesu fel yr amlinellir ym Mholisi Derbyn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar adeg gwneud y cais.

Mae’r holl fodylau gorfodol ar gael yn ddwyieithog. Lle bo digon o fyfyrwyr, yn ôl y gofynion a sefydlwyd gan y swyddfa academaidd bryd hwnnw, i gynnal carfanau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar gyfer y modylau gorfodol, fe fydd hyn yn digwydd.

Lle nad yw’r modwl ar gael yn ddwyieithog, caiff myfyrwyr eu hannog a'u cefnogi i ymgymryd ag aseiniadau drwy gyfrwng y Gymraeg, os yw'n well ganddynt. Gall myfyrwyr wneud traethawd hir y rhaglen yn y Gymraeg neu Saesneg.