Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Doethuriaethau Proffesiynol  -  Doethuriaeth Broffesiynol mewn Treftadaeth (ProfDoc)

Doethuriaeth Broffesiynol mewn Treftadaeth (ProfDoc)Mae doethuriaeth broffesiynol yn cyfateb i PhD drwy Ymchwil o ran y cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth y disgwylir i ymgeisydd ei wneud, ond mae'n cynnwys rhan a addysgir yn ogystal â'r ymchwil uwch y mae pob myfyriwr yn ei wneud.

Mae'n galluogi canfyddiadau a meddwl strategol ar gyfer rolau proffesiynol ledled y sector. Drwy gyfuniad o astudiaethau academaidd, damcaniaethau allweddol mewn treftadaeth a hyfforddiant ymarferol (rhan a addysgir) a'r prosiect ymchwil annibynnol doethurol terfynol, mae graddedigion yn creu trosolwg ac arbenigedd trylwyr mewn ystod eang o agweddau ar y sector treftadaeth ddiwylliannol mewn theori ac ymarfer.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • curadu a chatalogio
 • trin arteffactau
 • mynd i'r afael â chynulleidfaoedd
 • sgiliau'r Dyniaethau digidol
 • gwleidyddiaeth a moeseg treftadaeth
 • treftadaeth gynaliadwy
 • ysgrifennu ar gyfer treftadaeth
 • ymgysylltu â'r cyhoedd a phrofiad ymwelwyr.
OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Ewch i adran gwneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor.

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.


Cais am Wybodaeth Diwrnodau Agored ac Ymweld Llambed
E-bost Cyswllt: k.zinn@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dr Katharina Zinn


Cartref:
Llawn amser (tair blynedd): £6, 950 y flwyddyn
Rhan amser (chwe blynedd): £3,475 y flwyddyn
Mae ffioedd parhau blynyddol yn gymwys ar ôl tair/chwe blynedd

Tramor:
Llawn amser (tair blynedd): £15,000 y flwyddyn
Rhan amser (chwe blynedd): £7,500 y flwyddyn
Mae ffioedd parhau blynyddol yn gymwys ar ôl tair/chwe blynedd

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Ennill gwybodaeth gyffredinol am y sector treftadaeth sy'n gysylltiedig â dull damcaniaethol beirniadol
 • Caffael sgiliau trosglwyddadwy ac ymarferol a nodwyd yn fwlch sgiliau yn y sector treftadaeth
 • Cynnal ymchwil academaidd annibynnol ar lefel ddoethurol
 • Cysylltiadau cryf â sefydliadau treftadaeth
 • Hyblygrwydd wrth gyflawni: amser llawn a rhan-amser; o bell / cyfunol

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r Ddoethuriaeth Broffesiynol hon yn cynnwys rhan a addysgir (blwyddyn 1) a  rhan ymchwil (blwyddyn 2 a 3 gyda blwyddyn ychwanegol ar gyfer ysgrifennu os bydd angen).  Mae'r adran a addysgir ar lefel MA (180 credyd) yn paratoi'r myfyriwr yn uniongyrchol ar gyfer ei astudiaeth ddwys, annibynnol ar lefel doethuriaeth sy'n dangos cyfraniad gwreiddiol a sylweddol i wybodaeth yn y traethawd ymchwil 60,000 gair a gefnogir gan dîm goruchwylio.

Yn ogystal â rhoi trosolwg o'r sector a chyflwyno'r myfyriwr i ddadleuon damcaniaethol  mewn treftadaeth, bydd y rhan a addysgir yn helpu'r myfyriwr i ddatblygu sgiliau sy'n werthfawr i'r sector treftadaeth ac yn wir yn fylchau sgiliau a nodir yn y sector ac yn agos iddo. Galluogir hyn nid yn unig drwy gynnig  modylau a gwybodaeth sgiliau treftadaeth benodol sydd wedi'u targedu'n fwy, ond hefyd sgiliau trosglwyddadwy sydd wedi'u cynnwys ym mhob modwl (dadansoddi gwybodaeth gymhleth yn feirniadol; cyflwyno dadleuon clir a chydlynol).

Mae’r rhaglen wedi ei hanelu at fyfyrwyr sy'n awyddus i fanteisio ar gyfleoedd yn y dyfodol, neu sydd eisoes yn gweithio, yn y sector treftadaeth mewn proffiliau rôl amrywiol iawn.  Rydym yn cynnig hyblygrwydd drwy ddarparu'r rhaglen hon ar-lein (myfyrwyr o bell) neu’n gyfunol (cyfuniad o ddarpariaeth ar y campws ac ar-lein), yn amser llawn neu'n rhan-amser.

Pynciau Modylau

Rhan a addysgir

 • Datrys Treftadaeth: Hanes, Theori, Dulliau (30 credyd, gorfodol)
 • Treftadaeth yn y Byd Gwleidyddol: Cymunedau ac Agweddau Cymharol (30 credyd, gorfodol)
 • Hanes a Threftadaeth Cymru (30 credyd, dewisol)
 • Cyflwyniad i'r Dyniaethau Digidol (30 credyd, dewisol)
 • Athroniaeth Amgylcheddol (30 credyd, dewisol)
 • Cofnodi Hanes Grym: O Ddemocratiaeth i Unbennaeth (30 credyd; dewisol)
 • Treftadaeth a'r Cyfryngau / Treftadaeth a'r Cyfryngau (a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg) (15 credyd, dewisol)
 • Sgiliau yn yr Amgueddfa (15 credyd, dewisol)
 • Ysgrifennu ar gyfer Treftadaeth (15 credyd, dewisol)
 • Addysg Treftadaeth (15 credyd, dewisol)
 • Paratoi'r Prosiect (15 credyd, gorfodol)

Rhan ymchwil

 • Prosiect Ymchwil: Treftadaeth (Traethawd doethurol, 360 credyd, gorfodol)
Asesiad

Dyluniwyd asesiadau modylau gyda golwg ar y gofynion ymarferol sydd eu hangen yn y sector drwy sicrhau hefyd fod myfyrwyr yn cael trosolwg sicr ar y sector a'r damcaniaethau sydd eu hangen i ddatblygu prosiectau yn y dyfodol a meddwl yn strategol. Yn benodol, mae hyn yn cynnwys dull sy'n seiliedig ar broblemau o ymdrin â thasgau a aseinir lle gofynnir i fyfyrwyr drosglwyddo a/neu ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau academaidd gyda phroblemau y byddant yn dod ar eu traws yn y sector a hefyd ymateb yn glir iawn i fylchau sgiliau a nodir.

Mae'r strategaeth asesu yn cynnwys asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Nod asesiadau ffurfiannol yw defnyddio ffurf 'asesiad troellog', gan annog myfyrwyr i ailystyried a gweithredu safonau a gwmpaswyd mewn modylau blaenorol. Er enghraifft, yn y modylau sgiliau yn ogystal â modylau dewisol bydd myfyrwyr yn ailedrych ar gysyniadau a gyflwynir mewn modylau gorfodol megis Datrys Treftadaeth, gan eu trawsnewid yn sgiliau cymhwysol i ategu eu gwybodaeth. Mae Ysgrifennu ar gyfer Treftadaeth yn cyfateb mewn sawl ffordd i Gyflwyniad i'r Dyniaethau Digidol a'r modylau sgiliau eraill. Nod y rhyng-gysylltedd hyn o'r modylau a'u hasesiadau yw datblygu hunan-adfyfyrio yn agwedd broffesiynol y mae mawr angen amdani yn y sector treftadaeth.

Cynlluniwyd asesiad modylau i baratoi myfyrwyr ar gyfer Rhan 2 a'r traethawd ymchwil lefel 8 cynhenid yn seiliedig ar bynciau proffesiynol. Mae rhai modylau felly'n defnyddio patrwm asesu mwy traddodiadol sy'n cynnwys traethodau, dadansoddiad beirniadol, adroddiadau, papurau trafod a chyflwyniadau. Yn y modylau byrrach sy'n seiliedig ar sgiliau, asesir cynnydd drwy ddefnyddio fformat y portffolio sy'n  cynnig mwy o hyblygrwydd wrth asesu sgiliau proffesiynol, yn gydweithredol ac wedi'u personoli a hefyd yn caniatáu ymgorffori gweithwyr treftadaeth proffesiynol sy'n seiliedig ar ymarfer. Gallai portffolios gynnwys ysgrifennu labeli, cofnodion catalogau, deunydd marchnata, adolygiadau, gwefannau, ceisiadau am gyllid, poster, creu / cynnal a chadw seiliau data, creu cyfryngau, creu adnoddau addysgu).

Dim ond os byddant yn cyflawni marc cyffredinol o 60 ac uwch yn rhan 1 y caiff myfyrwyr symud ymlaen i ran 2 (ymchwil). Bydd cyflawni marc Llwyddo (50-59) ar gyfartaledd yn y 180 o gredydau a addysgir yn arwain at ddyfarniad ymadael (MA).

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Digwyddiadau

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Y gofyniad mynediad gofynnol arferol ar gyfer ymgeiswyr ar gyfer gradd Doethuriaeth Broffesiynol yw gradd anrhydedd ail ddosbarth uwch neu radd Meistr sy'n berthnasol i'r rhaglen arfaethedig a ddyfernir gan Brifysgol neu sefydliad addysg uwch cydnabyddedig arall yn y DU neu sefydliad addysg uwch cydnabyddedig arall, neu gan y Cyngor Dyfarniadau Academaidd Cenedlaethol (CNAA). Mae profiad gwaith diweddar a pherthnasol yn ddymunol. Asesir pob cais yn ôl ei deilyngdod ei hun drwy'r gwaith papur a'r cyfweliad a gyflwynwyd.

Gofynion Iaith Saesneg ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol:

IELTS sy'n cyfateb i 6.0 neu'n uwch yn gyffredinol gyda phob cydran yn 5.5 neu'n uwch.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan raddedigion y rhaglen hon ystod eang o gyfleoedd gyrfa yn y sector  treftadaeth yn ogystal â chwmnïau arbenigol cyfagos, gan gynnwys

 • Sefydliadau treftadaeth gan gynnwys amgueddfeydd, archifau, elusennau cadwraeth
 • Addysg / allgymorth
 • Twristiaeth ddiwylliannol
 • Y cyfryngau a chyfathrebu, newyddiaduraeth
 • Cyhoeddi
 • Gyrfa academaidd
 • Arbenigwr treftadaeth mewn cwmnïau sy'n gweithio yn y sector treftadaeth (penseiri, gweithgynhyrchwyr, cwmnïau digwyddiadau, marchnatwyr, ymgynghoriaethau, argraffwyr, yswirwyr, hyfforddwyr, recriwtwyr)

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn darparu cymorth arbenigol i wella cyfleoedd gyrfa a chyflogaeth myfyrwyr yn ystod y cwrs ac ar ôl graddio.

Costau Ychwanegol

Costau ychwanegol i'w talu gan y myfyriwr

Yn sefydliad, rydym yn ceisio gwella profiad y myfyriwr yn barhaus ac o ganlyniad, gall y myfyriwr ysgwyddo costau ychwanegol ar weithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Pan fo’n bosibl, sicrheir bod y costau hyn cyn lleied ag y bo modd a bydd gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Teithiau maes a chostau lleoliad

Gellir cynnig teithiau maes i fyfyrwyr, sy'n ddewisol. Darperir costau ar gyfer teithiau yn y DU ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Bydd gan fyfyrwyr sy'n gwneud â lleoliadau gostau teithio, byw a llety o bosibl.

Costau ymchwil

Rhaid i'r myfyriwr dalu costau sy'n gysylltiedig â'r traethawd ymchwil yn Rhan 2 y rhaglen. Mae'r Brifysgol yn gweithredu sawl ysgoloriaeth a chynllun bwrsarïau i helpu i dalu costau ymchwil.

Cyrsiau Cysylltiedig
Llety

Ewch i dudalennau Llety am ragor o wybodaeth.