Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i ddarparu gofal a chymorth o safon uchel i’w myfyrwyr. Os myfyriwr sy’n dechrau ar Addysg Uwch ar ôl gadael gofal ydych chi, cewch fod yn dawel eich meddwl y bydd y Brifysgol yn darparu’r cymorth a’r wybodaeth sydd eu hangen.

Buttle UK logoMae'r cymorth hwn ar gael wrth i chi benderfynu ar beth neu ble y dylech astudio, mae'n parhau gydol y broses o wneud cais i’r brifysgol, a bydd yn gymorth cyfredol unwaith y byddwch wedi dechrau ar eich cwrs. Mae help a gwybodaeth hefyd ar gael os ydych yn rhywun sy’n cynghori myfyriwr sydd wedi gadael gofal. Rydym yn falch dros ben o'r ffaith i Farc Ansawdd Buttle ar gyfer y DU gael ei ddyfarnu er cydnabod ein hymrwymiad wrth y rheini mewn addysg uwch sydd wedi gadael gofal.

Os ydych yn fyfyriwr sy’n gadael gofal, neu’n cynghori rhywun sydd wedi gadael gofal, eich cyswllt cyntaf yw’r person a enwir ar gyfer pobl sydd wedi gadael gofal:

Campws Caerfyrddin:
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
Ebost: d.lewis@ydds.ac.uk

Campws Llambed:
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
Ebost: l.lloyd-davies@ydds.ac.uk

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
Ebost: sharon.alexander@sm.uwtsd.ac.uk

Myfyrwyr nad ydynt yn byw ar y campws:
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
Ebost: d.lewis@ydds.ac.uk


Maent yn gweithio yn adeiladau Gwasanaethau Myfyrwyr, a gallant roi gwybodaeth ichi am bob agwedd ar y cymorth a ddarperir gan y Brifysgol – cyn cael eich derbyn ac wrth astudio.

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, darperir y canlynol:

  • Cyngor cyn cael eich derbyn gan y Cynghorydd Gyrfaoedd, a help lle bo angen wrth wneud cais a chael eich derbyn.
  • Cymorth mentora gan gymheiriaid i’ch helpu i ymsefydlu yn ystod wythnosau cyntaf y tymor.
  • Cymorth ariannol wedi’i dargedu i bobl sydd wedi gadael gofal trwy arian bwrsarïau a chronfeydd ariannol wrth gefn y Brifysgol.
  • Adran Gwasanaethau Myfyrwyr integredig, sy’n ei gwneud yn hawdd manteisio ar wasanaethau ar gyfer cymorth ariannol, llety, anghenion ychwanegol, cwnsela, a chymorth academaidd arbenigol.
  • Cyfarfodydd rheolaidd rhwng y cyswllt a enwir a myfyrwyr sydd wedi gadael gofal i nodi gofynion cymorth, a chysylltu ag adrannau’r Brifysgol ac asiantaethau allanol lle bo’n briodol (ar ôl cael caniatâd y myfyriwr).
  • Help gyda’r gwaith o gynllunio a threfnu eich llety ar gyfer y tymor a’r gwyliau fel ei gilydd.
  • Gradd uchel o gyfrinachedd ar gyfer myfyrwyr o gefndir gofal ynghylch y gwasanaethau a ddarperir a threfniadau penodol.

Mae modd i chi ddatgan ar eich cais UCAS i chi fod mewn gofal, neu gall eich tîm gwasanaethau cymdeithasol roi gwybod i ni eich bod wedi gadael gofal. O’r herwydd, gallwn sicrhau bod cymorth ar gael yn gynnar iawn.

Lawrlwythwch y Canllaw fyfyrwyr gadael gofal 2011-2012 (pdf) neu gwyliwch ein Flipbook ar-lein

Rhai safleoedd we perthnasol