Rheoli Prosiectau

Mae’r uned Rheoli Prosiectau yn gyfrifol am gyflawni prosiectau strategol allweddol â ffocws ar systemau gwybodaeth ac mae’n adrodd wrth y Dirprwy Is-Ganghellor (Cyllid a Chynllunio).

Yn sgil uno Prifysgol Fetropolitan Abertawe â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), mae cylch gwaith ar draws y sefydliad i uno a symleiddio llif gwaith prosesau busnes a’r systemau data a’r isadeiledd sy’n eu cynnal.

Ar hyn o bryd mae'r uned yn rheoli’r gwaith o gaffael a gweithredu System Cofnodion Myfyrwyr newydd i uno'r ddwy system gyfredol.  Nod y prosiect yw gweithredu’n gatalydd i newid trawsffurfiol ar yr un pryd â chefnogi nodau strategol y Brifysgol drwy:

  • Symleiddio’r llif gwaith busnes er mwyn gwella effeithlonrwydd prosesau gweinyddol.
  • Gwella ansawdd a chywirdeb data drwy feithrin ‘diwylliant o stiwardiaeth data’.
  • Darparu set ddata wedi’i chysoni ar gyfer gwell adroddiadau ar wybodaeth busnes ar draws y sefydliad.
  • Gwella profiadau myfyrwyr drwy ddarparu gwell rhyngwynebau hunanwasanaeth ar gyfer ymgeiswyr, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr ar hyd eu taith academaidd.

Mae’r uned yn defnyddio fframwaith PRINCE2 ar gyfer rheoli prosiectau ac mae’n ceisio defnyddio methodolegau Ystwyth / Darbodus ar gyfer cyflawni pecynnau gwaith prosiectau. Os hoffech chi gysylltu â’r uned, anfonwch e-bost i csproject@uwtsd.ac.uk