Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid
(Peer Assisted Study Sessions)

Beth yw PASS?

Mae PASS yn ddull o ddysgu gan gymheiriaid sydd wedi hen brofi ei werth, wrth i fyfyrwyr blynyddoedd uwch (arweinwyr PASS) gynnal sesiynau i fyfyrwyr blynyddoedd is (cyfranogwyr – fel arfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf a sylfaen) er mwyn eu helpu i gyfnerthu eu dysgu. Nid yw arweinwyr PASS yn addysgu. Mae’r sesiynau yn rhai cyfeillgar ac anffurfiol, gwirfoddol, ac yn seiliedig ar feysydd pwnc neu fodylau penodol.

Mae gwerth rhaglenni dysgu gan gymheiriaid mewn addysg uwch wedi’i hen sefydlu. Mae cydberthynas rhyngddynt â chyfraddau uwch o ran cadw myfyrwyr a chyrhaeddiad uwch, a gallant hybu hyder myfyrwyr, hwyluso pontio i addysg uwch, datblygu sgiliau cyflogadwyedd, a gwella profiad myfyrwyr yn gyffredinol. Mae cynlluniau dysgu cyfoedion yn gweithio’n arbennig o dda o ran modylau gorfodol ‘heriol’. Bellach mae gan bob Prifysgol yn y DU ryw fath o gynllun dysgu gan gymheiriaid yn ei le.

Treialwyd y cynllun PASS yn y Drindod Dewi Sant yn 2015/16 ac er hynny mae wedi mynd o nerth i nerth. Erbyn hyn cynhelir gweithgareddau PASS yn ymwneud ag amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ar gampysau Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe.


Beth sy’n digwydd mewn sesiwn PASS?

Cynhelir y sesiynau bob wythnos am hyd at awr o dan arweiniad o leiaf ddau arweinydd sy’n fyfyrwyr. Mae’r darlithydd yn eu hysbysebu ar dudalen y modwl perthnasol ac mae’r arweinwyr hefyd yn mynd i’r seminar i gyflwyno’u hunain ac annog y myfyrwyr i ddod i’r sesiwn.

Gellir cynnal sesiynau mewn ystafell ddarlithio, llyfrgell ar y campws neu gornel dawel yn un o gaffis y campws, a gallant fod ar ffurf grwpiau astudio bach neu sesiynau galw heibio un i un.  Mae’r arweinwyr yn cael gwybod gan y myfyrwyr sut mae pethau’n mynd a pha agweddau ar ddeunydd y  cwrs y byddent yn hoffi eu trafod. Mae enghreifftiau o weithgareddau cyffredin yn cynnwys:

 • Adolygu cynnwys darlith
 • Adolygu ar gyfer arholiad gan ddefnyddio cwis
 • Mynd dros friffiau aseiniadau
 • Sgiliau astudio pwnc-benodol
 • Datblygu geirfa o derminoleg arbenigol
 • Datrys problemau gyda’ch gilydd
 • Ymarfer gwneud cyflwyniadau
 • Defnyddio cwestiynau agored i annog meddwl yn ddwys am bwnc
 • Cael persbectif mewnol ar opsiynau modwl ar gyfer yr ail a'r drydedd flwyddyn

Sut mae arweinwyr yn cael eu dewis, eu hyfforddi a’u cefnogi?

Gall myfyrwyr enwebu eu hunain i ddod yn arweinydd neu gall staff academaidd eu henwebu. Gofynnir i’r enwebeion gwblhau ffurflen gais ac fe’u gwahoddir i gyfarfod i ddysgu mwy am y rôl. Ymhlith y rhinweddau sy’n bwysig ar gyfer y rôl mae:

 • llwyddiant academaidd cadarn
 • sgiliau cyfathrebu da
 • dibynadwyedd
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac yn rhan o dîm
 • empathi gyda phrofiad y flwyddyn gyntaf
 • agwedd anfeirniadol, agos-atoch
 • sgiliau trefnu
 • mae profiad o gymryd rhan mewn sesiynau PASS hefyd yn ddymunol.

Wedi i fyfyrwyr gael eu derbyn ar y cynllun, fe’u gwahoddir hefyd i fynychu’r hyfforddiant dwys drwy brofiadau a ddarperir gan y goruchwylwyr PASS achrededig gyda mewnbwn gan yr arweinwyr academaidd. Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus, neilltuir yr hyfforddeion i weithio ar fodylau neu feysydd pwnc penodol mewn grwpiau o 2-6 arweinydd.

Yn ystod eu hamser yn y rôl, mae’r arweinwyr yn derbyn mentora ac arweiniad rheolaidd gan ddarlithydd sy’n arbenigwr yn y maes pwnc perthnasol a chan un o’r goruchwylwyr PASS sy’n cynorthwyo’r arweinwyr yn eu rôl. Mae cyfleoedd parhaus i arweinwyr fynychu sesiynau datblygu megis gyrfaoedd a sgiliau ar gyfer cyflogaeth, dysgu sut i osod a golygu tudalen PASS ar Moodle, a sgiliau llyfrgell ac ymchwil, gyda thystysgrifau DPP yn cael eu dyfarnu am yr holl weithgareddau hyn. Yn ogystal, gall arweinwyr gymryd rhan mewn Diwrnodau Agored, Penwythnosau Profiadau Myfyrwyr, a mynychu digwyddiadau rhwydweithio dysgu gan gymheiriaid. Fodd bynnag, ar gyfartaledd gofynnir i arweinwyr neilltuo dwy awr yr wythnos yn unig i weithgarwch PASS.

Tua dwywaith y flwyddyn, cynhelir cyfarfodydd ar draws y campws ar gyfer pawb sydd wedi bod yn ymwneud â PASS i ddathlu eu cyflawniadau a chyflwyno gwobrau i’r arweinwyr megis tocynnau llyfrau. Yr uchafbwynt yw'r seremoni diwedd blwyddyn pan gyflwynir eu tystysgrifau hyfforddi i’r arweinwyr.


Manteision PASS i fyfyrwyr sy’n dilyn y sesiynau

 • Fforwm cyfeillgar, anffurfiol ar gyfer trafod syniadau ac annog astudio annibynnol.
 • Amgylchedd dysgu ar draws y blynyddoedd lle gall myfyrwyr ehangu eu cylch cyfeillgarwch.
 • Mentora gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r modwl neu flwyddyn y rhaglen yn llwyddiannus.
 • Amgylchedd diogel ar gyfer gwneud camgymeriadau, magu hyder a gofyn y math o gwestiynau y mae myfyrwyr yn teimlo’n annifyr yn eu gofyn i ddarlithwyr.
 • Potensial i godi graddau.

Manteision PASS i’r arweinwyr sy’n fyfyrwyr  

 • Ennill sgiliau cyflogadwyedd y mae galw mawr amdanynt, gan gynnwys arweinyddiaeth, gwaith tîm, cynllunio, cyfathrebu, hwyluso a gwell hyder.
 • Cryfhau gwybodaeth yr arweinwyr eu hunain am y ddisgyblaeth.
 • Rhaglen hyfforddi o ansawdd uchel i arweinwyr, gyda goruchwyliaeth barhaus a chysylltiad agos â staff academaidd.
 • Gwobrau anariannol: tocynnau llyfrau, hwdis, cinio a lluniaeth am ddim yn ystod hyfforddiant, a chydnabod eu cyfraniad mewn seremoni ardystio.

Manteision PASS i’r staff academaidd a’r Brifysgol ehangach

 • Gwell cyfranogiad a dysgu annibynnol gan yr holl fyfyrwyr sy’n cymryd rhan.
 • Effeithiau cadarnhaol ar gadw myfyrwyr a chyrhaeddiad.
 • Mae cyfarfodydd gydag arweinwyr yn darparu ffynhonnell ychwanegol o adborth gan fyfyrwyr ar gyfer staff academaidd.
 • Posibilrwydd y bydd llai o ymholiadau gan fyfyrwyr.
 • Caiff arweinwyr eu hyfforddi sut i gyfeirio cyfranogwyr at wasanaethau eraill y brifysgol a’u helpu i wneud synnwyr o amgylchedd y brifysgol, ac felly darparu lefel ychwanegol o gymorth ar gyfer myfyrwyr sydd newydd bontio i addysg uwch.

Egwyddorion allweddol PASS

 • Mae PASS yn ymwneud â dysgu mewn grwpiau bach
 • Mae’n fethodoleg ar gyfer darparu cymorth i ddysgwyr
 • Mae’n cael ei hwyluso gan fyfyrwyr eraill sy’n gweithredu fel arweinwyr
 • Mae PASS yn gyfrinachol, yn wirfoddol, yn anadferol ac yn gyfranogol
 • Mae’n annog dysgu cydweithredol, yn hytrach na dysgu cystadleuol
 • Mae’n seiliedig ar gynnwys ac yn canolbwyntio ar broses
 • Mae PASS yn cyfuno strategaethau dysgu effeithiol oddi mewn i gynnwys y cwrs
 • Mae’n gweithio yn iaith y ddisgyblaeth
 • Nid yw PASS yn creu dibyniaeth
 • Mae’n rhagweithiol, nid yn ymatebol ac yn annog annibyniaeth dysgwyr
 • Mae PASS yn helpu i leihau’r niferoedd sy’n rhoi’r gorau iddi ac yn helpu i gadw myfyrwyr
 • Mae’n rhoi cyfle i gynyddu perfformiad academaidd
 • Mae’n herio'r rhwystrau rhwng grwpiau blwyddyn
 • Mae PASS o fudd i bob myfyriwr beth bynnag fo ei gymhwysedd academaidd ar y pryd
 • Mae’n rhoi preifatrwydd i ymarfer y pwnc, gwneud camsyniadau a magu hyder
 • Mae PASS yn targedu modylau heriol
 • Mae PASS yn helpu myfyrwyr i weld yn glir beth yw disgwyliadau’r cwrs

Sut mae cael rhagor o wybodaeth:

Pa un a ydych yn aelod o’r staff academaidd sydd â diddordeb mewn cychwyn gweithgarwch PASS mewn perthynas â’ch maes pwnc chi, neu’n fyfyriwr a fyddai’n hoffi mynychu PASS neu sydd â diddordeb mewn dod yn arweinydd, cysylltwch â goruchwyliwr PASS ar gyfer eich campws.

Campws Llambed:
Christopher Fleming
Christopher.Fleming@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin:
(Swydd i’w llenwi)

Campws Abertawe:
Kate Butler
k.butler@uwtsd.ac.uk
Adrian Davis
a.davis@uwtsd.ac.uk