Er mwyn hwyluso’r Porth Myfyrwyr newydd (MyDay – yn cyrraedd yn fuan ar www.uwtsd.ac.uk/myday/) rydym yn gwella’r system e-bost i fyfyrwyr. Bydd hyn yn golygu y bydd cyfeiriad e-bost yr holl fyfyrwyr cyfredol yn newid o’r @student.tsd.ac.uk a @students.smu.ac.uk presennol i @student.uwtsd.ac.uk. As part of the work we will be ensuring that no current emails held in the old email account will be lost and so all your emails will be automatically moved to your new account.Fel rhan o’r gwaith byddwn yn sicrhau na fydd unrhyw e-byst cyfredol yn yr hen gyfrif yn mynd ar goll ac felly bydd eich e-byst yn cael eu symud yn awtomatig i’ch cyfrif newydd.
Isod mae amserlen ar gyfer y gwaith sydd i'w gwblhau a'i effaith arnoch chi fel myfyriwr.

Gallwch fewngofnodi i'ch gwasanaethau e-bost newydd: www.outlook.com/uwtsd.ac.uk

Gwnewch yn siwr eich bod yn logio i mewn i'r system e-bost newydd gan ddefnyddio'ch fformat cyfeiriad e-bost newydd @myfyriwr.pcydds.ac.uk, ni fydd yr hen fformatau @myfyriwr.ydds,ac,uk na @myfyriwr.smu.ac.uk yn caniatâu i chi logio i mewn

Ddydd Gwener 19 Medi @ 12:00pm

  • Bydd y system e-bost newydd i fyfyrwyr yn mynd yn fyw
  • Bryd hynny bydd holl ddolenni’r wefan (UWTSD.ac.uk, Moodle ayb.) yn cael eu diweddaru i’ch cyfeirio at y system e-bost newydd i fyfyrwyr (www.outlook.com/uwtsd.ac.uk)
  • Bydd yr e-byst o’ch hen gyfrif @students.smu.ac.uk neu @student.tsd.ac.uk wedi eu symud ar draws yn barod i chi
  • Bydd unrhyw e-byst a anfonir i’ch cyfrif e-bost @students.smu.ac.uk neu @student.tsd.ac.uk o hyn allan yn mynd yn awtomatig i'ch cyfrif newydd @student.uwtsd.ac.uk
  • Bryd hynny gallwch gael mynediad i'r hen gyfrif e-bost o hyd, fyddwn ni ddim yn troi hwnnw i ffwrdd eto – ond byddwch yn ymwybodol nad anfonir unrhyw e-byst i’r cyfeiriad hwnnw ac na fydd unrhyw eitemau yr anfonwch o’r hen gyfeiriad wedyn yn ymddangos yn eich cyfrif e-bost newydd
  • Os gwelwch fod rhai o'ch e-byst wedi mynd ar goll neu os cewch broblemau gyda'ch cyfrif newydd rhowch wybod i ni cyn gynted ag sy'n bosib
  • Ni fydd eich hen gyfrifon yn cael eu ddileu, ond ni fydd modd i chi gael mynediad atynt
  • Cysylltwch â’ch Desg Gymorth TG leol os bydd gennych unrhyw broblemau;

Cwestiynau Cyffredin

Office 365 yw’r cam nesaf ar gyfer gwasanaethau e-bost, calendr a chysylltiadau cyfredol y Brifysgol. Cododd gyfle i symud i un platfform e-bost ar gyfer yr holl fyfyrwyr, beth bynnag eu lleoliad, ac roedd hyn yn gweddu â chynlluniau’r Brifysgol i fod yn fwy cysylltiedig ar draws ei champysau.

Na wnewch, rydym yn mudo’ch hen e-byst i gyd fel rhan o’r newid hwn.

Yr unig beth mae angen i chi ei wneud yw defnyddio’ch manylion mewngofnodi newydd o 9.00am ar ddydd Mercher 17 Medi 2014.

Rydym yn bwriadu symud yr holl e-byst (gan gynnwys ffolderi), calendr a manylion cyswllt. Oherwydd maint yr holl ddata efallai y bydd oedi rhwng newid i Office 365 gyda’r data i gyd yn dod ar draws o Students.smu.ac.uk & Student.tsd.ac.uk, ond ein nod yw sicrhau newid esmwyth i bob myfyriwr.

Ni allwn fudo rheoliadau (gan gynnwys allan o’r swyddfa), llofnodion na phapurach. Bydd rhaid i chi ailosod y rhain, os bydd angen cymorth arnoch rhowch wybod i ni.

Bydd y rhain yn cael eu hailgyfeirio i’ch cyfeiriad newydd ac ni welwch unrhyw effaith, ond gwnewch yn siŵr fod pobl yn ymwybodol o’ch cyfeiriad e-bost newydd.

Nid ydym wedi cynllunio amser di-fynd wrth newid i'r gwasanaeth newydd a gobeithiwn y bydd y newid yn ddidrafferth i chi. Os cewch broblemau cysylltwch â’r Ddesg Gymorth os gwelwch yn dda, a fydd yn gallu’ch helpu.

Os credwch fod problem gyda’ch e-byst, a fyddech cystal â sicrhau eich bod yn mewngofnodi gyda'ch cyfeiriad e-bost newydd. Os yw hwnnw’n gywir, cysylltwch â’ch Desg Gymorth leol os gwelwch yn dda, a fydd yn gallu’ch helpu.

Na fyddant – does dim newid i’r mewngofnodi ar gyfrifiaduron personol y Campws.

Dilynwch un o’n canllawiau ar-lein a leolir ar ein tudalen we Canllawiau Ar-lein.

 

 

Office - ble bynnag a phryd bynnag mae ei angen

Rhowch Office ar eich PC neu Mac, ar dabledi a ffonau smart ar gyfer pryd bynnag y byddwch ar fynd, ac ar y we gydag Office Online ar gyfer bob amser arall.
 
 

 

Cydweithio gydag Office

Lluniwch ddogfennau coeth gyda chymwysiadau Office adnabyddus a dibynadwy, safiwch nhw ar y cwmwl i'w golygu, a chydweithio gyda’ch tîm mewn amser go iawn gydag Office Online.
 
 

Office, wedi ei adeiladu o’ch cwmpas

Mewngofnodwch i Office a bydd dogfennau, hoffterau a gosodiadau eraill yn eich dilyn ar draws eich PC, tabled, ffôn neu ar y we, fel y gallwch symud ymlaen o ble gorffennoch chi.