Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Systemau Electroneg Mewnblanedig (BEng, DipAU, TystAU)

Systemau Electroneg Mewnblanedig (BEng, DipAU, TystAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen hon yn amodol ar ailddilysu.

Wrth i dechnoleg symud yn ei blaen, mae pwysigrwydd peirianneg drydanol ac electronig yn cynyddu’n sylweddol. Drwy astudio ein gradd Systemau Electronig wedi’u Mewnosod, fe gewch ddealltwriaeth hanfodol o brif elfennau a nodweddion systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth gadarn am offer dadansoddi cylched a rhwydwaith hanfodol trwy ymddygiad cydrannau yn y byd go iawn. Byddwch hefyd yn dysgu i gymhwyso’r offer hyn mewn amgylchedd ymarferol.

Nod y rhaglen hon yw adeiladu dealltwriaeth systematig o agweddau allweddol ystod o gysyniadau, egwyddorion, a thechnolegau cysylltiedig â systemau wedi’u mewnosod a thechnolegau cyfathrebu, y mae rhai ohonynt ar reng flaen y ddisgyblaeth.

Cewch eich cyflwyno i luniadau meddalwedd, ac i ddatblygiad meddalwedd, gan ddefnyddio iaith rhaglennu C ar gyfer cymwysiadau wedi’u mewnosod a chael dealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol ac egwyddorion microbroseswyr, microreolwyr a’r modylau perifferol cysylltiedig a thechnegau rhyngwyneb a ddefnyddir i greu systemau rhaglenadwy sy’n gallu gwneud tasgau fel monitro, cyfathrebu a rheoli.

Yn ystod eich cwrs byddwch yn adeiladu dealltwriaeth fanwl o ddull dylunio a gweithredu systemau microreolwr a ddosberthir a’u cymhwysiad i ddyfeisiau a systemau electronig modern. Byddwch yn datblygu’r sgiliau i ddatrys problemau neu i fodloni cyfres o ofynion. Yn ogystal â gwybodaeth bwnc-benodol, byddwch hefyd yn datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen yng nghyd-destun cyflogaeth, gan gynnwys sgiliau gweithdy.

 Cisco Networking Academy Logo EC Council Academia Partner Logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Systemau Electroneg Mewnblanedig (BEng Hons)
Cod UCAS: ING1
Gwnewch gais drwy UCAS

Systemau Electroneg Mewnblanedig  (HNC)
Cod UCAS: G42F
Gwnewch gais drwy UCAS


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CAIS AM WYBODAETH blog cyfrifiadur
E-bost Cyswllt: computing@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dr Stephen Mosey


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Mae’r cynllun gradd hwn wedi’i ddylunio i gynhyrchu graddedigion sydd â’r medrau addas i weithio yn niwydiant systemau cyfrifiadura a gwybodaeth y DU sy’n tyfu’n gyflym. Trwy ein cysylltiadau diwydiannol, rydym hefyd wedi datblygu strwythur rhaglen i roi i fyfyrwyr y sgiliau diweddaraf ynghyd â gwerthfawrogiad o ofynion y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn cael llawer o brofiad o dechnolegau modern.
 2. Dylai’r sawl sy’n gwneud cais i’r rhaglen hon fod yn rifog a chanddynt feddwl rhesymegol, ac mae’n debygol eu bod cynt wedi astudio peirianneg, gwyddoniaeth, mathemateg neu dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Bydd y cyfryw fyfyrwyr yn ceisio sgiliau caledwedd, meddalwedd ac electroneg.
 3. Byddant yn ceisio dod yn arbenigwyr cyfrifiadurol sy’n deall caledwedd, meddalwedd ac agwedd gyfathrebu systemau cyfrifiadurol ac electronig. Byddai graddedigion yn chwilio am swyddi fel peirianwyr dylunio, peirianwyr dylunio electroneg, peirianwyr systemau cyfathrebu ayb

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y cwrs BEng/DipHE/TystAU Peirianneg Electroneg hwn yn datblygu gwybodaeth o systemau caledwedd a meddalwedd sydd ei angen ar gyfer cyfrifiaduron modern. Hefyd, mae’n canolbwyntio ar electroneg analog, electroneg ddigidol, microbroseswyr a phrosesu signalau digidol a chyfathrebu.

Rhoddir pwyslais ar ymarferion ymarferol i atgyfnerthu’r cysyniadau damcaniaethol a drafodir mewn darlithoedd. Gwneir defnydd helaeth o becynnau meddalwedd o safon ddiwydiannol, fel Matlab, Xilinx, Mentor Graffics a Visual Development Studio Microsoft.

Mae gan yr Ysgol systemau prosesu signalau digidol a datblygu synthesis digidol sy’n bosibl  drwy gyfraniadau offer gan Xilinx a Texas Instruments, mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad uniongyrchol o’r dechnoleg orau sy’n cael ei defnyddio ar hyn o bryd yn y diwydiant.

Cafwyd newid mewn tueddiad o gwmnïau dylunio a gweithgynhyrchu ar raddfa fawr i FBaChau bach, uchel eu sgil. Felly, gall myfyrwyr yn y cyfryw amgylchedd fod ag agen ystyried dechrau eu busnes eu hunain.

Nod gyffredinol y rhaglen hon yw datblygu myfyrwyr sydd â’r medrau i weithio yn y diwydiannau systemau cyfrifiadura ac electroneg. Trwy nifer o gysylltiadau diwydiannol, mae’r ysgol wedi sefydlu galw diwydiannol cryf am y rhaglen hon. Caiff yr arbenigedd a’r sgiliau y byddwch yn eu datblygu wrth greu a rheoli datrysiadau meddalwedd  a chaledwedd fel rhan o dîm eu parchu’n fawr gan gyflogwyr.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Sylfaen

 • Sgiliau Academaidd (20 credyd; gorfodol)
 • Dadansoddi a Datrys Problemau (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Integreiddiol (20 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Systemau Cyfrifiadurol (20 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Electroneg (20 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Fathemateg a Gwyddoniaeth (20 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Un – Lefel 4 – BEng/DipAU/TystAU

 • Hanfodion Systemau Cyfrifiadurol (10 credyd; gorfodol)
 • C wedi’i ymgorffori (‘Embedded C’) (20 credyd; gorfodol)
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig (20 credyd; gorfodol)
 • Sgiliau Astudio ar gyfer Electroneg (10 credyd; gorfodol)
 • Sgiliau Gweithdy ar gyfer Electroneg (10 credyd; gorfodol)
 • Mathemateg (20 credyd; gorfodol)
 • Signalau a Systemau (10 credyd; gorfodol)
 • Meicros, Perifferolion a Rhyngwynebau (20 credyd; gorfodol)

Blwyddyn Dau – Lefel 5 BEng/DipAU

 • Peirianneg a Rheoli Prosiectau (20 credyd, gorfodol)
 • Prosesu Signalau Digidol a Chyfathrebu (10 credyd; gorfodol)
 • Ymbelydredd Electromagnetig (20 credyd; gorfodol)
 • Electroneg 1 (20 credyd; gorfodol)
 • Systemau Amledd Radio (10 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Grŵp (20 credyd; gorfodol)
 • Systemau Deallusrwydd Gwasgaredig (20 credyd; gorfodol)

Blwyddyn Tri – Lefel 6 BEng

 • Systemau Amledd Radio Uwch (20 credyd; gorfodol)
 • Electroneg 2 (20 credyd; gorfodol)
 • Dylunio Systemau Electronig (20 credyd; gorfodol)
 • Prosesu Signalau Digidol a Chyfathrebu Uwch (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol; modwl y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
Asesiad

Nod yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yw cynhyrchu graddedigion sy’n helpu i siapio dyfodol cyfrifiadura ac electroneg. Mae cynnwys y cwrs yn gyfoes ac wedi’i lunio er mwyn annog cyflogadwyedd drwy gysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy gyfuniad o asesiadau ymarferol yn y labordy, aseiniadau, cyflwyniadau, prosiectau ac arholiadau. Yn aml, caiff modylau eu hasesu drwy aseiniadau, neu aseiniadau ac arholiadau. Gall y marc terfynol ar gyfer rhai modylau gynnwys gosod a chwblhau un neu fwy darn o waith cwrs yn ystod y modwl. Caiff gwaith prosiect ei asesu gan adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad.

Anogir myfyrwyr i ddefnyddio ein cysylltiadau gyda Chynghrair Meddalwedd Cymru a Go Wales i weithio ar gynlluniau masnachol ar gyfer eu modwl Prosiect Mawr. Mae Go Wales yn darparu’r cyfle i fynd ar leoliadau gwaith â chyflog gyda busnesau lleol.

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol:

104 pwynt tariff UCAS gan gynnwys:

 • Dwy radd C Safon Uwch/AVCE; neu
 • Diploma Cenedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Teilyngdod, Teilyngdod; neu
 • Tystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Pas; neu
 • NVQ Lefel 3 - Pas

Sylwer y dylai/gall pynciau Lefel Uwch gynnwys Mathemateg, TGCh, Ffiseg neu debyg. Mae TGAU Mathemateg gradd C neu uwch yn ddymunol.

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol ar gyfer DipHE:

48 pwynt tariff UCAS gan gynnwys:

 • Un radd C Safon Uwch/AVCE; neu
 • Diploma Cenedlaethol BTEC graddau Pas, Pas, Pas; neu
 • Tystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Pas, Pas; neu
 • NVQ Lefel 3 - Pas

Dylai pynciau Lefel Uwch gynnwys, Mathemateg, TGCh, Ffiseg neu debyg.
Mae TGAU Mathemateg gradd C neu uwch yn ddymunol.

Cynnig Bagloriaeth Ryngwladol Nodweddiadol:

Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Arall:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sy’n cynnig cymwysterau amgen. Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Byddai ymgeiswyr y rhaglen hon yn meddu ar feddwl technegol ac efallai eu bod wedi astudio peirianneg, cyfrifiadura neu’r gwyddorau o’r blaen.

Byddant yn ceisio dod yn arbenigwyr cyfrifiadurol sy’n deall caledwedd, meddalwedd ac agwedd gyfathrebu systemau cyfrifiadurol ac electronig. Byddai graddedigion HND yn chwilio am swyddi technegydd dylunio rhwydwaith, technegydd dylunio electroneg, technegydd systemau cyfathrebu, ayb.

Dyma broffiliau rhai o raddedigion y rhaglen hon a lle maen nhw nawr:

Ceir tystebau gan raddedigion eraill.

Costau Ychwanegol
 • Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hwn heb unrhyw gostau ychwanegol.
 • Efallai bydd myfyrwyr yn dymuno prynu deunyddiau ar gyfer modylau, megis y prosiect mawr ond nid yw hyn yn ofynnol, ac ni fydd yn effeithio ar y marc terfynol.
 • Teithiau astudio (Dewisol) – Ymweliadau â diwydiant a drefnir gan yr Ysgol yn y DU neu Ewrop 
 • (Ar gyfer teithiau yn y DU tua £50 / Ar gyfer teithiau yn Ewrop tua £200)
 • Cydnabyddir, er enghraifft, y gallai’r union gostau’n gysylltiedig â thaith maes amrywio o flwyddyn i flwyddyn.
Dyfyniadau Myfyrwyr

Rhys Brown Peirianneg Drydanol

"Y peth gorau am y cwrs oedd ansawdd y dysgu."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i ymweld â’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Amherthnasol

Llety

Ewch i’n hadran Llety Abertawe i ddysgu rhagor.