Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheoli Pobl (Diploma Cysylltiol CIPD)

Rheoli Pobl (Diploma Cysylltiol CIPD)

Mae’r cymhwyster newydd hwn yn adeiladu ar y Dystysgrif Sylfaen Lefel 3 CIPD mewn Arfer Pobl a’i nod yw ymestyn arfer annibynnol dysgwyr ymhellach i’w galluogi i esblygu i mewn i rolau uwch o fewn sefydliadau fel weithwyr proffesiynol pobl. Yn bennaf, bydd gwaith dysgwyr yn weithredol gyda pheth cymhlethdod.

Gan ddefnyddio fframwaith o AD a dealltwriaeth o L&D, ymddygiad a datblygu sgiliau, mae’r cymhwyster hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr drosglwyddo i swyddi fel rheolwyr pobl. Mae’r cymhwyster hwn yn ymestyn a meithrin lefel dyfnach o ddealltwriaeth a chymhwysiad ac yn datblygu arbenigedd dysgwyr mewn arfer pobl yn naturiol. Mae’n addas ar gyfer unigolion sydd:

 • yn dechrau gyrfa mewn rheoli pobl 
 • yn gweithio mewn rôl arfer pobl ac yn dymuno cyfrannu eu gwybodaeth a’u sgiliau i helpu siapio gwerth sefydliadol.
 • yn gweithio tuag at, neu’n gweithio mewn rôl rheoli pobl.

CIPD Approved Centre Logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Sut i wneud cais

Gwneud cais yn uniongyrchol ar-lein.

Ewch i adran Sut i Wneud Cais y Brifysgol am ragor o wybodaeth


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: julie.thomas@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Julie Thomas

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Dim ffi ar gyfer myfyrwyr cymwys (ariennir yn llawn)
Ddim yn berthnasol

Pam dewis y cwrs hwn

 • Cymhwyster proffesiynol yw hwn wedi’i seilio ar Fap Proffesiwn CIPD. Lansiwyd y Map yn 2018 wedi’i ddatblygu mewn cydweithrediad ag ystod eang o arbenigwyr yn gweithio yng nghalon y proffesiwn. Mae’n gosod y meincnod rhyngwladol ar gyfer y proffesiwn pobl ac yn darparu sylfaen gref ar gyfer rhoi i weithwyr proffesiynol pobl yr hyder a’r galluoedd i arwain eu prosesau gwneud penderfyniadau, gweithredoedd ac ymddygiad.
 • Bydd ei gwblhau’n llwyddiannus yn rhoi i ddysgwyr y wybodaeth, sgiliau a galluoedd i wneud cais am rolau rheoli pobl.
 • Caiff y cwrs hwn ei ariannu’n llawn ar gyfer ymgeiswyr cymwys.
 • Mynychir y cwrs mewn gweithdai misol ac felly ychydig iawn o waith o’r gwaith y bydd ei angen.
 • Nid oes dim arholiadau

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl CIPD yn gymhwyster newydd, wedi’i seilio ar y map proffesiynol newydd CIPD. Mae’n gyfwerth ag ail flwyddyn gradd prifysgol yn y DU. Mae gweithwyr mewn rolau AD neu’n ymgymryd â dyletswyddau AD ar hyn o bryd (ar unrhyw lefel) yn gymwys i ymgeisio.

Caiff dysgwyr eu cofrestru ar y Prentisiaeth Uwch mewn HRM gyda Choleg Sir Gar a byddant yn ymgymryd â’r cymhwyster hwn gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o’r Brentisiaeth.

Bydd dysgwyr yn mynychu gweithdai dros un flwyddyn academaidd, i gwblhau’r Diploma. Wrth gwblhau’r Diploma’n llwyddiannus bydd ymgeiswyr yn dod yn aelodau Cysylltiol o’r CIPD. Caiff aelodaeth gysylltiol ei chydnabod yn lefel o aelodaeth broffesiynol ac mae gan ymgeiswyr llwyddiannus yr hawl i ddefnyddio’r dynodiad AssocCIPD ar ôl eu henw. 

Yn amodol ar brofiad a chymwysterau blaenorol, efallai y bydd hefyd raid i ddysgwyr gwblhau gwaith ychwanegol, yn rhan o ofynion sgiliau hanfodol y brentisiaeth – caiff hyn ei esbonio i chi yn rhan o’r broses ymgeisio.

Pynciau Modylau

Bydd y modylau a ganlyn yn cael eu hastudio:

 • Perfformiad a Diwylliant Cyfundrefnol ar waith
 • Ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth
 • Ymddygiad proffesiynol a gwerthfawrogi pobl
 • Rheoli Perthnasoedd Gwaith
 • Rheoli Talent a Chynllunio Gweithlu 
 • Gwobr am Berfformiad a Chyfraniad Cyfraith Cyflogaeth Arbenigol
Asesiad

Mae asesiadau Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl CIPD yn cael ei yrru gan gyflogwyr ac wedi’i anelu at senarios go iawn y gall dysgwyr ddod ar eu traws yn eu gyrfa yn y dyfodol. Bydd y CIPD yn gosod aseiniadau ar gyfer pob uned craidd. Ar gyfer unedau eraill, bydd y Brifysgol yn dyfeisio eu hasesiadau eu hun, wedi’u seilio ar ganllawiau a ddarperir gan CIPD. Gallai’r rhain gynnwys astudiaethau achos, sioeau sleidiau, portffolios a dulliau asesu eraill. Ni fydd dim arholiadau.

Nid oes gradd ar gyfer y cymhwyster hwn. Bydd dysgwyr naill ai’n cael Pas neu Fethu. Rhaid bodloni’r holl feini prawf asesu i gyflawni Pas.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr 18 oed neu’n hŷn sydd eisiau dysgu am arfer pobl neu arfer L&D. Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i ymgeiswyr ddangos y gallu i astudio ar lefel 5, naill ai drwy feddu ar gymwysterau ffurfiol, meddu ar brofiad perthnasol neu ddangos cymhwysedd mewn ffyrdd eraill.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd llwyddo i gyflawni Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl Lefel 5 CIPD yn caniatáu dilyniant i’r Diploma Ôl-raddedig/MA lefel 7.

Bydd y cymhwyster yn galluogi i fyfyrwyr wneud cais am swyddi sy’n gofyn am statws Lefel 5 CIPD.

Costau Ychwanegol

Caiff y cymhwyster hwn ei ariannu’n llawn. Ymhlith y costau ychwanegol mae aelodaeth myfyriwr CIPD a’r dewis i brynu gwerslyfrau.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.