Ffioedd Dysgu Israddedig

Ffioedd Israddedig Amser Llawn 2019-20

Myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs yn 2015/2016 ymlaen

Cwrs Adref / UE
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng £9,000
Meistr Integredig £9,000
BEng Blwyddyn Sylfaen - (mae’r ffi £7000 yn llai ar ôl cymhwyso’r bwrsari £2500) £4,500
BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) – rhaglen 2 flynedd £9,000
BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) – rhaglen 2 flynedd mynediad carlam – ffi blwyddyn 1 yn unig £3,000
Ar gyfer y rheiny yn 1 uchod sy’n treulio blwyddyn rhyngosodol tu allan i’r Brifysgol (e.e. mewn gwlad dramor) £1,800
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng – ailwneud modylau – y credyd £75.00
Graddau israddedig rhan amser (BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen) – y credyd £30.00

 

Myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd rhwng 2012/13 a 2014/15

Cwrs Adref / UE
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng £7,500

 

Ffioedd Israddedig Eraill

Cwrs Adref / UE
Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
– 80 credyd
(myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd cyn 2017/18)
£640
Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
– 80 credyd
(myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd yn 2017/18 ymlaen)
£1,182
Gradd Sylfaen
- 80 credyd
(myfyrwyr newydd yn dechrau 2019/20)
£1,300
Tystysgrif i Raddedigion
– 60 credyd
£1,800
Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol £30.00
Tystysgrif Sylfaen yn y Gymraeg £30.00
BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (rhan amser) – y credyd £30.00

Diploma Raddedig – Beibl a Diwinyddiaeth

Mae’r pris o £6,000 a nodir ar gyfer cost lawn y cwrs.
Bydd yr anfonebu wedi ei seilio ar fodylau @ £1000 y modwl 20 credit. Felly, eich strwythur ffioedd arferol fyddai:
Blwyddyn 1  60 credyd     £3,000
Blwyddyn 2  60 credyd     £3,000

£6000.00
Diploma Lefel 3 CILEx yn y Gyfraith ac Ymarfer £425
Tystysgrif Lefel 6 CILEx yn y Gyfraith £575
Tystysgrif Lefel 3 CILEx yn y Gyfraith ac Ymarfer £425
Diploma Llwybr Carlam i Raddedigion Lefel 6 CILEx £575
Tystysgrif Ganolradd mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol £825
Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Adnoddau Dynol £725
Diploma AU Nyrsio ac Iechyd – rhan amser (60cr) x 2 flynedd £1,200
Tystysgrif i Raddedigion mewn Rheolaeth £1,200
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd £2,050
Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd £2,050
GCERT mewn Sgiliau Cwnsela £1,600
Gradd Sylfaen Cymorth Dysgu £725
GCERT mewn Dysgu Proffesiynol £1,800
GDIP mewn Datblygu Proffesiynol (Educ – PISE: SLD/PMLD) £1,800
IWLP – (Athrofa Ieithoedd) y modwl £100
CCNADIP-PT yn CCNA Llwybro a Switsio £1,300
Rheolaeth y Gadwyn Gyflenwi £1,200
Tyst mewn Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu
– Astudir dros 1 flwyddyn 
- 60 credyd
£1,200
Tyst mewn Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu (bl 9)
– Astudir dros 2 flynedd
- 30 credyd y flwyddyn
£625
Egwyddorion Addysgu – Lefel 6 £400
Cyflwyniad i Addysgu – Lefel 4 £400


Cwrs Ansafonol Arall

  • Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (lefel 4) £380 y modwl (gall myfyrwyr astudio pob modwl fel modwl unigol i gael dyfarniad CIM) neu £1,100 ar gyfer y cymhwyster llawn (mae 3 modwl ar gyfer y cymhwyster llawn)
  • Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (Lefel 6) £480 y modwl neu £1400 ar gyfer y cymhwyster llawn – fel yr uchod o ran y modylau unigol neu gymhwyster llawn.
  • Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (Lefel 6) £480 y modwl neu £1400 ar gyfer y cymhwyster llawn – fel yr uchod o ran y modylau unigol neu gymhwyster llawn.

Sylwer bod y costau uchod ar gyfer hyfforddiant yn unig ac nid ydynt yn cynnwys y ffioedd aelodaeth ac asesu gan fod y rhain yn cael eu pennu gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.
DS:  Lle bo myfyriwr yn talu ffioedd drwy’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ac yna’n tynnu’n ôl cyn 1af Rhagfyr mewn unrhyw flwyddyn academaidd, yna bydd y gyfran o’r ffi sy’n ddyledus yn cael ei godi’n uniongyrchol ar y myfyriwr.

Ffioedd Myfyrwyr a Chyllid

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Talu mewn rhandaliadau

Os cewch fenthyciad ffioedd dysgu, caiff ei dalu’n uniongyrchol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Os dewiswch beidio â chael Benthyciad Ffioedd Dysgu a/neu rydych yn gyfrifol am dalu’ch ffioedd dysgu’ch hun, gellir talu mewn hyd at dri rhandaliad:

  • Rhandaliad cyntaf - I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
  • Ail Randaliad - I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
  • Trydydd Rhandaliad - I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor

Gallwch drefnu i dalu ar adegau penodol yn awtomatig ar ein gwefan, dyma’r ffordd hawsaf o dalu’ch ffioedd dysgu.  Pan fyddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol. 

Cyllid Myfyrwyr

Os hoffech gyngor ar gyllid myfyrwyr mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ebostio  

meddygonarian@pcydds.ac.uk

Mae cyllid ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. 

Gallwch wneud cais ar-lein trwy wefan berthnasol Cyllid Myfyrwyr isod.

Ewch i’r wefan am yr ardal lle rydych yn byw fel arfer.  

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror a'r dyddiad cau yw Mai.

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505
saas.gov.uk

yr UE
Ffôn: 0141 243 3570

Wrth gwblhau’ch cais am Gyllid Myfyrwyr, pan ofynnir ‘Ble byddwch chi’n astudio?’ gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi:

Côd UCAS: T80

Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid:

Yr Adran Gyllid

Oriau agor:
10:00 – 12:00 & 14:00 – 16:00 (Llun-Gwe)

Campws Abertawe
ail lawr, Stryd pleasant, Abertawe
Ffôn: 01792 481050

Campws Caerfyrddin
ail lawr, adeilad Dewi, yn union uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01267 676837

Campws Llambed
llawr gwaelod, adeilad Caergaint
Ffôn: 01570 424979

E-bost: finance.queries@uwtsd.ac.uk

Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin:
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed:
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i'n hadran cymorth ariannol i gael gwybod mwy.